fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης 3221/2014
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή Βιοπούλου Ιωσηφίνα, Πρωτόδικη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και την Γραμματέα Ηλεκτρα Καβρουλάκη,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Ιανουάριου 2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ-ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΩΝ: 1) _______ _______  και 2)_______ _______ , κατοίκων Περιστεριού Αττικής, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Ευάγγελου Ρεγκουτα.

ΤΗΣ ΚΑΘΉΣ Η ΚΛΗΣΗ- Η ΑΝΑΚΟΠΗ : τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία  ‘_______ ΛΤΔ’, που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου, Λεωφ _________ και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ( _________  στην Αθήνα) και εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Γεώργιος Σπηλιόπουλος.

Οι ανακόπτοντες ζήτησε να γίνει δεκτή η από 31-10-2003 ανακοπή τους, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 9142/2003, προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της 17ης- 11-2004 ,οπότε αναβλήθηκε για τις 22-2-2006 , οπότε και ματαιώθηκε. Ήδη η ως άνω ανακοπή επαναφέρεται προς συζήτηση με την από 1-4-2008 κλήση των ανακοπτόντων, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1629/2008, προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της 6ης-5-2009 οπότε αναβλήθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους .

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 631,632 παρ. 1 και 633 του ΚΠολΔ συνάγονται τα εξής: Ο οφειλέτης, κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής, προκειμένου να αποφύγει τις συνέπειες της λειτουργίας της ως εκτελεστού τίτλου, έχει δικαίωμα να ασκήσει κατ’ αυτής ανακοπή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της. Στην προθεσμία αυτή δεν θα υπολογισθούν οι Κυριακές, οι λοιπές αργίες και τα Σάββατα που μεσολαβούν, καθόσον δεν θεωρούνται εργάσιμες ημέρες. Τούτο διότι κατά τις ημέρες αυτές δεν είναι δυνατή η επιχείρηση των πράξεων για τις οποίες η προθεσμία τίθεται με κριτήριο την εργάσιμη ημέρα, η οποία δεν μπορεί παρά να νοηθεί και σε σχέση με τη λειτουργία των δικαστηρίων και τη δυνατότητα επιχείρησης διαδικαστικών πράξεων που απευθύνονται σ’ αυτά (ΑΠ 1378/2009, ΑΠ 323/2007, ΑΠ 421/2005, ΑΠ 418/2005, ΑΠ 1468/2004, ΑΠ 1179/2000, ΑΠ 1634/2002, Εφθεσ 1429/2009 Νόμος). Εάν η ανακοπή έχει αρκηθεί νομίμως και εμπροθέσμως και αν ένας από τους λόγους αυτής κριθεί νόμιμος και Βάσιμος, το δικαστήριο ακυρώνει τη διαταγή πληρωμής. Διαφορετικά, απορρίπτει την ανακοπή και επικυρώνει τη διαταγή πληρωμής (βλ.ΕφΑΘ 1091/2011, ΕΦΑΔ 2011/662, Τ.Ν.Π.ΝΟΜΟΣ).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση ανακοπή, την οποία επαναφέρουν με την από 1-4-2008 κλήση τους, οι ανακόπτοντες ζητούν, για τους λόγους που ειδικότερα εκθέτει σε αυτήν, να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 7185/2003 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η υπό κρίση ανακοπή εισάγεται αρμοδίως στο Δικαστήριο αυτό (άρθρα 14 παρ. 2, 584, 632 και 633 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.) και εκδικάζεται κατά την τακτική διαδικασία, κατά την οποία εκδικάζεται η διαφορά από την απαίτηση (από σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαρισσμό), για την οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής. Πλην όμως, η υπό κρίση ανακοπή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στη μείζονα πρόταση της παρούσας σκέψης, διότι δεν έχει ασκηθεί εμπροθέσμως (άρθρο 633 παρ. 2 εδ. α’ του Κ.Πολ.Δ.), δηλαδή εντός της προθεσμίας των δέκα πέντε εργάσιμων ημερών από την επίδοση της διαταγής πληρωμής, δεδομένου ότι η τελευταία επιδόθηκε στους ανακόπτοντες σιις 8-10-2003 (βλ. τις υπ’αριθμ. 10546 και 10547/8-10-2003 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αγγελικής Καρλακου), ενώ η ανακοπή ασκήθηκε (με την επίδοση στην καθ’ης η ανακοπή) στις 31-10-2003 (βλ. την υπ’αριθμ.355Ε/ 31-10-2003 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Θεόδωρου Παπαγεωργίου), χωρίς στο ως άνω χρονικό διάστημα να συνυπολογίζεται το Σάββατο, διότι δεν θεωρείται εργάσιμη ημέρα (ΑΠ 323/2007 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Επομένως, η υπό κρίση ανακοπή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, κατά παραδοχή και του σχετικού ισχυρισμού της καθ’ ης η ανακοπή. Τέλος, η ανακόπτοντες οι οποίοι ηττώνται, πρέπει να καταδικασθούν στη δικαστική δαπάνη της καθ’ ης η ανακοπή (βλ. άρθρο 176 του Κ.Πολ.Δ.), σύμφωνα με το διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ανακοπή.

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την υπ’ αριθμ.7185/2003 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την ανακόπτουσα στη δικαστική δαπάνη της καθ’ ης η ανακοπή, την οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα, χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι ή οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στις  21/5/2014.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία