fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός απόφασης 75/2017
(Τακτική Διαδικασία)

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

 

Αποτελούμενο από τη Δόκιμη Ειρηνοδίκη Νίκαιας Χρυσούλα Πρατικάκη και τη Γραμματέα Μαρία Ευσταθιάδου.

Συνεδρίασε δημόσια και στο ακροατήριό του, στις 11-01-2017, για να δικάσει την από 27-04-2015 και με αριθμό πράξης κατάθεσης 69/28-04-2015 αγωγή:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: Του _______ _______ , κατοίκου Ταύρου Αττικής, Λ. _______ , ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Γεωργίας Γ. Μπερδέση.

ΚΑΤΑ

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: Του _______ _______ του _______ , κατοίκου Κορυδαλλού Αττικής, οδός _______ , αρ. __, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Αικατερίνης Ν. Μητρογιάννη.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 27-04-2015 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 69/28-04- 2015 και προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 13-01-2016 και κατόπιν αναβολής για τη δικάσιμο της 21-09-2016, κατά την οποία η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 216 § 1 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 513 ΑΚ, η αγωγή του πωλητή κατά του αγοραστή, με την οποία διώκεται η καταβολή του τιμήματος πωληθέντων εμπορευμάτων, για να είναι ορισμένη, πρέπει να περιέχει τον χρόνο καταρτίσεως της οικείας συμβάσεως, τα πωληθέντα και παραδοθέντα είδη και τις επί μέρους τιμές μονάδος κάθε πωληθέντος είδους, γιατί μόνο έτσι καθίσταται εφικτό στον μεν εναγόμενο να απαντήσει σ’ αυτήν, στο δε δικαστήριο να κρίνει το νομικά βάσιμο αυτής και να διατάξει τις δέουσες αποδείξεις (ΕφΑΘ 4126/2001, ΕλΔνη 2002, 845, ΕφΑΘ 731/1997, ΕλΔνη 1997, 1597, ΕφΘεσ 3143/1991, Αρμ 1992, 705). Η έλλειψη ή η ανεπαρκής ή ασαφής αναφορά κάποιου από τα στοιχεία αυτά, συνιστά έλλειψη προδικασίας και καθιστά την αγωγή αόριστη, το δε δικαστήριο οφείλει να την απορρίψει εξ αυτού του λόγου, έστω και αν μνημονεύεται ο νομικός κανόνας βάσει του οποίου ζητείται η παραδοχή του υποβληθέντος αιτήματος (ΑΠ 467/2000 Δνη 41.1571, ΑΠ 1871/1999 Δνη 41.1301, ΑΠ 1320/1998 Δνη 40.113, ΕφΑΘ 8511/2005 δημοσίευση Νόμος). Η αοριστία αυτή δεν μπορεί να συμπληρωθεί και θεραπευθεί ούτε με τις έγγραφες προτάσεις του ενάγοντος, ούτε με παραπομπή σε άλλα έγγραφα της δίκης, ούτε από την εκτίμηση των αποδείξεων (ΑΠ 280/1992 Δίκη 23.1065, ΕΑ 7395/1998 Δνη 40. 1104). Ο ενάγων όμως μπορεί, κατ’ άρθ. 224 εδ. β’, σε συνδυασμό προς το άρθρο 236 ΚΠολΔ, να διευκρινίσει, συμπληρώσει και διορθώσει, με τις προτάσεις του ή με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, τους ισχυρισμούς του, που περιέχονται στην αγωγή, θεραπεύοντας έτσι την ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της, με την εξειδίκευση των θεμελιωτικών της αγωγής γεγονότων, αλλά δεν μπορεί να αναπληρώσει περιστατικά, τα οποία παρ’ ότι είναι αναγκαία δια την νομική της θεμελίωση, την παραγωγή δηλαδή του αγωγικού δικαιώματος, δεν περιλαμβάνονται στην αγωγή, δεν μπορεί δηλαδή να αναπληρώσει την νομική αοριστία της (ΑΠ 216/2002 Δνη 44. 121, ΑΠ 1374/1994 Δνη 37.683, ΕφΑΘ 8511/2005 δημοσίευση Νόμος). Η παράλειψη μνείας στο δικόγραφο της αγωγής των παραπάνω στοιχείων καθιστά αυτήν αόριστη και η αοριστία της, που δεν μπορεί να συμπληρωθεί ούτε με τις προτάσεις, ούτε με παραπομπή σε άλλο έγγραφο της δίκης, ούτε από την εκτίμηση των αποδείξεων, ερευνάται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, γιατί ανάγεται στην προδικασία (ΑΠ 438/2001, ΕλΔνη 2002, 382, ΑΠ 1363/1997, ΕλΔνη 1998, 325, ΑΙI 412/1986 ΕλλΔνη 28,440, ΑΠ 915/1980 ΝοΒ 29, 296, ΑΠ 1296/1983 ΝοΒ 32, 1028, ΕφΑΘ 8994/1991 Δνη 33, 845).

Με την κρινόμενη αγωγή ο ενάγων εκθέτει ότι διατηρεί επιχείρηση εμπορίας και προμήθειας τροφίμων και ότι κατά το χρονικό διάστημα από 12­11-2014 μέχρι και 20-11-2014 ο εναγόμενος, ο οποίος διατηρεί ατομική επιχείρηση – ψητοπωλείο στον Κορυδαλλό Αττικής, αγόρασε από αυτόν με πίστωση διάφορα προϊόντα για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησής του. Ότι τα πωληθέντα εμπορεύματα ήταν της επιλογής του εναγόμενου και ότι ο τελευταίος τα παρέλαβε ανεπιφύλακτα. Ότι το συνολικό τίμημα των εμπορευμάτων που αγόρασε διαδοχικά ο εναγόμενος στην άνω χρονική περίοδο, ανήρχετο σε 10.476,42 ευρώ και ότι εκδόθηκαν από τον ενάγοντα τα παρακάτω τιμολόγια δελτία αποστολής με πίστωση: 1. δελτίο αποστολής – τιμολόγιο πώλησης με αριθμό 034433/12-11-2014 αξίας των αναφερομένων λεπτομερώς προϊόντων 1.011,49 ευρώ με προηγούμενο υπόλοιπο 10.408,94 ευρώ και νέο υπόλοιπο 11.420,43 ευρώ, 2. δελτίο αποστολής -τιμολόγιο αγοράς με αριθμό 034510/13-11-2014 αξίας των πωληθέντων προϊόντων 1188,68 ευρώ, με προηγούμενο υπόλοιπο 9.196,68 ευρώ και νέο υπόλοιπο 10.385,36 ευρώ, 3. δελτίο αποστολής με αριθμό 034592/14-11-2014 αξίας των αναφερομένων προϊόντων 1.395,36 ευρώ, με προηγούμενο υπόλοιπο 8.990 ευρώ και νέο υπόλοιπο 10.385,36 ευρώ, 4. δελτίο αποστολής με αριθμό 034676/15-11-2014 αξίας των αναφερομένων προϊόντων 2.594,04 ευρώ, με προηγούμενο υπόλοιπο 7.791,32 ευρώ και νέο υπόλοιπο 10.385,36 ευρώ, 5.  δελτίο αποστολής με αριθμό 034754/17-11-2014 αξίας των αναφερομένων προϊόντων 1.216,74 ευρώ, με προηγούμενο υπόλοιπο 9.168,62 ευρώ και νέο υπόλοιπο 10.385,36 ευρώ, 6. δελτίο αποστολής με αριθμό 034836/18-11-2014 αξίας των αναφερομένων προϊόντων 866,121 ευρώ, με προηγούμενο υπόλοιπο 9.519,24 ευρώ και νέο υπόλοιπο 10.385,36 ευρώ, 7. δελτίο αποστολής με αριθμό 034899/19-11-2014 αξίας των αναφερομένων προϊόντων 1.024,57 ευρώ, με προηγούμενο υπόλοιπο 9.360,79 ευρώ και νέο υπόλοιπο 10.385,36 ευρώ, 8. δελτίο αποστολής με αριθμό 034983/20-11-2014 αξίας των αναφερομένων προϊόντων 1.179,42 ευρώ, με προηγούμενο υπόλοιπο 9.205,94 ευρώ και νέο υπόλοιπο 10.385,36 ευρώ. Η αξία των παραπάνω προϊόντων ανέρχεται σε 10.476,42 ευρώ και ο εναγόμενος κατέβαλε έναντι της αξίας του πρώτου δελτίου το ποσόν των 91,06 ευρώ και παρέμεινε ανεξόφλητο υπόλοιπο το ποσόν των 10.385, 36 ευρώ €, το οποίο παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και διαμαρτυρίες του προς τον εναγόμενο, ο τελευταίος δεν έχει εξοφλήσει την εν λόγω οφειλή του μέχρι και σήμερα (εννοεί μέχρι την σύνταξη της υπό κρίση αγωγής), έχοντας έτσι καταστεί υπερήμερος. Ζητεί δε ο ενάγων να υποχρεωθεί ο εναγόμενος για τους παραπάνω λόγους να του καταβάλει το ανωτέρω οφειλόμενο σε αυτόν ποσό νομιμότοκα για την αξία κάθε τιμολογίου μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την επομένη της εκδόσεως, άλλως από την επίδοση της αγωγής, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η εκδοθησόμενη απόφαση και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική του δαπάνη.

Με το πιο πάνω περιεχόμενο, η αγωγή παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο (άρθρα 14 παρ. 1 εδ. α, 22 του ΚΠολΔ), κατά την τακτική διαδικασία, πλην όμως είναι αόριστη, διότι, ενώ επιδιώκεται η καταβολή τιμήματος πωληθέντων εμπορευμάτων, όπως αναγράφονται στα τιμολόγια που αποτελούν σώμα της αγωγής σε όλα αυτά γράφεται οφειλή από προηγούμενες πωλήσεις, χωρίς όμως να αναγράφεται ποιες ήταν αυτές οι πωλήσεις από τις οποίες προήλθε το υπόλοιπο, με αποτέλεσμα οι γενόμενες καταβολές από τον εναγόμενο να μη μπορεί να υπολογιστούν σε ποιες αγορές αφορούν, ήτοι τις παλιές ή τις καινούργιες, αδυνατώντας ο εναγόμενος να προβάλει τους ισχυρισμούς του. Αλλά, ούτε και την αναγνώριση χρέους (ΑΚ 873 επ.), αιτιώδη ή αναιτιώδη, μπορεί να έχει η ένδικη αγωγή ως νόμιμο έρεισμα, διότι ο ενάγων δεν επικαλείται την τήρηση έγγραφου (συστατικού) τύπου, που είναι απαραίτητη για την κατάρτιση σύμβασης, με την οποία γίνεται αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους, τουλάχιστον για τη δήλωση του οφειλέτη περί αναγνώρισης του χρέους (όχι δε και για την αποδοχή της δηλώσεως αυτής από το δανειστή – ΑΠ 40/2006, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ»),

Με βάση τα ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αγωγή ν’ απορριφθεί ως αόριστη και να καταδικασθεί ο ενάγων, λόγω της ήττας του, στη δικαστική δαπάνη του εναγομένου (άρθρο 176 ΚΠολΔ), κατά παραδοχή του σχετικού αιτήματος του τελευταίου.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον ενάγοντα στη δικαστική δαπάνη του εναγομένου, την οποία καθορίζει στο ποσό των εκατόν πενήντα (150 ) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Νίκαια, στις ..].

Αυγούστου 2017, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου, απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων.

 

Η ΔΟΚΙΜΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΉΣ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία