fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αριθμός απόφασης 2866 /2014

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Αλέξανδρο Γιαννόπουλο, Πάρεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς, και από το Γραμματέα Αριστομένη Μερμίγκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στον Πειραιά την 28η Μαρτίου 2014 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: _______  _______ του _______ , κατοίκου Πειραιώς (οδός _______ ), που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χρήστου Οικονομάκη (AM 2517 ΔΣΠ).

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) _______ _______ του _______ , κατοίκου Πειραιώς (οδός _______ ), που δεν παραστάθηκε, και 2) ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «_______  Α.Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (επί των οδών _______ και _______ ) και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου δικηγόρου της Δήμητρας Τζιωρτζιώτη (AM 24970 ΔΣΑ).

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 12.12.2013 αγωγή του που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης

κατάθεσης 9055/19-12.2013, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 7.2.2014 και γράφτηκε στο πινάκιο, κατά την οποία η υπόθεση αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 294, 295 παρ.ι και 297 ΚΠολΔ ο ενάγων μπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής, χωρίς συναίνεση του εναγομένου, πριν αυτός προχωρήσει στην προφορική συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης. Η παραίτηση αυτή γίνεται ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτούμενου και επιφέρει αντίστοιχη (αναλόγως του περιεχομένου και της έκτασής της) κατάργηση της δίκης (ΑΠ 191/2001 ΕλλΔνη 42.670). Περαιτέρω με την παράγραφο του άρθρου 97 του ΚΠολΔ, ορίζεται ότι η πληρεξουσιότητα παρέχει στον πληρεξούσιο το δικαίωμα να παριστά στο δικαστήριο εκείνον που έδωσε την πληρεξουσιότητα, να ενεργεί όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις που αφορούν τη διεξαγωγή της δίκης κλπ. και καθιερώνεται τεκμήριο περί του ότι τόσο η γενική όσο και η μερική πληρεξουσιότητα νομιμοποιεί τον πληρεξούσιο να επιχειρεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις προς εξασφάλιση, διάγνωση και αναγκαστική ικανοποίηση του επίδικου δικαιώματος, με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα. Τέτοια δε ειδική πληρεξουσιότητα δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 98 ΚΠολΔ, για την παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής.

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση κατά τη συζήτηση της αγωγής ο ενάγων με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του που καταχωρήθηκε στα πρακτικά παραιτήθηκε του δικογράφου του ως προς τον πρώτο εναγόμενο, πρέπει η παρούσα δίκη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μείζονα πρόταση, να θεωρηθεί καταργημένη ως προς αυτόν.

Στην προκειμένη υπόθεση ο ενάγων, με την υπό κρίση αγωγή του, ισχυρίζεται ότι κατά το χρόνο, τόπο και υπό τις περιστάσεις που αναλυτικά εκθέτει σ’ αυτή, η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ίδιος ιδιοκτησίας του, συγκρούστηκε, από αμέλεια του πρώτου εναγομένου, με τη δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο τελευταίος και ανήκε στην κυριότητά του, η οποία ήταν ασφαλισμένη για την εξ αυτής έναντι τρίτων αστική ευθύνη στην δεύτερη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία, με αποτέλεσμα να προκληθούν σωματικές βλάβες σε βάρος του (ενάγοντος) και να προκληθούν φθορές στη μηχανή του. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί, να υποχρεωθεί η δεύτερη εναγόμενη, να του καταβάλει, με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, το ποσό των 40.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από τον τραυματισμό του, το ποσό δε αυτό νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση. Τέλος ζητεί να υποχρεωθεί η δεύτερη εναγόμενη στην καταβολή των δικαστικών του εξόδων.

Η αγωγή αυτή, που αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο εισάγεται να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρα 7, 9, 14 παρ. 2, 35 ΚΠολΔ), κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 666, 667, 670 έως 676 και 68ΐ Α του ΚΠολΔ, είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 2, 4, 5, 9, του Ν. ΓπΝ/1911, 297, 298, 299, 33« εδ. β , 346, 914, 932 ΑΚ και 176, 907, 908 παρ.ιδ ΚΠολΔ,). Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις προσαυξήσεις για το ΤΝ και ΤΑΧΔΙΚ (βλ. το υπ’ αριθ. 13716216/2-4-2014 διπλότυπο εισπράξεως της Γ Δ.Ο.Υ. Πειραιώς, και τα επικολληθέντα σ’ αυτό κινητά ένσημα του Τ.Ν.).

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως, την ομολογία της δεύτερης εναγομένης ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημοσίας συνεδρίασης, ως προς τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν την αμελή συμπεριφορά του πρώτου εναγόμενου στην επέλευση του ένδικου ατυχήματος, η οποία αποτελεί και στην προκειμένη διαδικασία πλήρη απόδειξη (άρθρα 352Ππαρ· 1, 591 παρ· 1 και 666 επ. ΚΠολΔ), και από όλα τα έγγραφα που νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, στα οποία περιλαμβάνονται, κατ’ άρθρο 444 αριθ. 3 ΚΠολΔ, και οι προσκομιζόμενες μετ’ επικλήσεως φωτογραφίες, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Την 7-9-2013 και περί ώρα 00.15, στη Δραπετσώνα Αττικής, ο ενάγων οδηγούσε την υπ’ αριθ. κυκλοφορίας _______ δίκυκλη μοτοσυκλέτα, ιδιοκτησίας της εργοδότριας εταιρίας του _______  ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε., (υπηρεσίες πώλησης πίτσας σε πακέτο), στην οποία εργαζόταν ως διανομέας, επί της οδού _______ , η οποία είναι ευθεία, μονής κατεύθυνσης και έχει συνολικό πλάτος 5 μέτρα, με κατεύθυνση από Κερατσίνι προς Δραπετσώνα. Την ίδια ώρα, ο _______ _______ του _______  οδηγούσε την υπ’ αριθ. κυκλοφορίας _______ δίκυκλη μοτοσυκλέτα ιδιοκτησίας του, την οποία είχε ασφαλισμένη για τις ζημίες που _______ σε τρίτους στη δεύτερη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία, επί της οδού _______ , η οποία είναι ευθεία, μονής κατεύθυνσης, έχει συνολικό πλάτος 6 μέτρα, με κατεύθυνση από την οδό _______ προς τον Πειραιά. Όταν ο τελευταίος έφθασε στη διασταύρωση της ανωτέρω οδού με την οδό που εκινείτο η μοτοσυκλέτα του ενάγοντος (οδός _______ ), δεν ακινητοποίησε τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του, ως όφειλε, καθόσον υπήρχε γι’ αυτόν πινακίδα υποχρεωτικής διακοπής της πορείας του (Ρ-2), που τον υποχρέωνε να παραχωρεί προτεραιότητα στους πεζούς και στα οχήματα, προκειμένου να ελέγξει την κίνηση της οδού από αριστερά και να παραχωρήσει προτεραιότητα στα οχήματα που κινούνταν σ’ αυτήν, αλλά προχώρησε απερίσκεπτα με συνέπεια να προσκρούσει το εμπρόσθιο τμήμα της μοτοσυκλέτας του στο εμπρόσθιο πλαϊνό τμήμα της μοτοσυκλέτας που οδηγούσε ο ενάγων, αυτή να ανατραπεί, ο ίδιος δε (ενάγων) να επιπέσει στο οδόστρωμα στο αριστερό τμήμα της οδού _______  και να τραυματιστεί στο πρόσωπο και στο αριστερό χέρι. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η πρόκληση του ένδικου ατυχήματος οφείλεται σε υπαιτιότητα του _______ _______ του _______ , που από έλλειψη της προσοχής που όφειλε να επιδείξει ως μέσος συνετός οδηγός δεν οδηγούσε με σύνεση και δεν ακινητοποίησε τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του προ της διασταυρώσεως, συμμορφούμενος με την πινακίδα υποχρεωτικής διακοπής της πορείας του (Ρ-2), την υπαιτιότητά του δε αυτή συνομολόγησε η δεύτερη εναγομένη τόσο με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, όσο και με τις έγγραφες προτάσεις της. Αποτέλεσμα της ένδικης συγκρούσης ήταν η πρόκληση υλικών ζημιών στη δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο ενάγων, καθώς και ο τραυματισμός του τελευταίου. Ειδικότερα, αποδείχθηκε ότι συνεπεία του ανωτέρω ατυχήματος ο ενάγων μεταφέρθηκε αυθημερόν στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο», όπου διαπιστώθηκε ότι πάσχει από κάταγμα μεσότητας αντιβραχίου αριστερού, συγκεκριμένα κάταγμα των διαφύσεων αμφοτέρων της ωλένης και της κερκίδας, το οποίο αντιμετωπίστηκε χειρουργικά με εσωτερική οστεοσύνθεση την 10.9.2013, ενώ ο ίδιος παρέμεινε για νοσηλεία στην ορθοπεδική κλινική για έξι (6) ημέρες και εξήλθε την 13.9.2013 με την κατάσταση της υγείας του να βελτιώνεται. Κατά την εκ νέου εξέτασή του στην πιο πάνω κλινική την 30.9.2013, διαπιστώθηκε ότι χρήζει περαιτέρω αδείας για ένα μήνα και συνεστήθη επανεξέταση στα Τ.Ε.Ι., ωστόσο, η μετεγχειρητική πορεία του δεν υπήρξε ομαλή, αλλά λόγω θραύσης υλικού στους συνδέσμους που τοποθετήθηκαν έγινε νέα εισαγωγή του στο ως άνω νοσοκομείο την 21.11.2013, υπεβλήθη σε νέα εσωτερική οστεοσύνθεση, παρέμεινε για νοσηλεία για έξι (6) ημέρες και εξήλθε την 27.11.2013, ενώ του χορηγήθηκε αναρρωτική άδεια δεκαπέντε (15) ημερών έως 11.12.2013. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι σε όλα τα σχετικά ιατρικά έγγραφα αναφέρεται ως πάθηση του ενάγοντος κάταγμα αντιβραχίου και συγκεκριμένα κάταγμα των διαφύσεων αμφοτέρων της ωλένης και της κερκίδας, οπότε αποδεικνύεται πλήρως ότι πέραν της πρώτης και η δεύτερη χειρουργική επέμβαση συνδέεται αιτιωδώς με το ένδικο ατύχημα, κατά το διάστημα δε που μεσολάβησε μεταξύ τους ο ενάγων ουδέποτε εργάστηκε αλλά χορηγήθηκε σ’ αυτόν επίδομα ασθενείας-ανικανότητας για εργασία από το ΙΚΑ, οπότε όσα περί του αντιθέτου υποστηρίζει η δεύτερη εναγομένη είναι αβάσιμα και απορριπτέα. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο ενάγων αναγκάστηκε να απέχει από την εργασία του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών (από 7-9-2013 έως 11.12.2013), μετά δε την αποκατάσταση της υγείας του επέστρεψε στη συνήθη εργασία του και εξακολουθεί έως σήμερα να εργάζεται ως διανομέας στο υποκατάστημα Κερατσινίου (_______ ) της εταιρίας με την επωνυμία «_______  ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε.», (υπηρεσίες πώλησης πίτσας σε πακέτο), κατά μέσο όρο 6 ώρες ημερησίως, με το σύνηθες ωράριο ιδιωτικών υπαλλήλων αυτής της ειδικότητας. Επομένως, ενόψει των συνθηκών τελέσεως του επιδίκου ατυχήματος, της βαρύτητας του πταίσματος του οδηγού της ζημιογόνας μοτοσυκλέτας στην πρόκληση του ατυχήματος, των ταλαιπωριών που υπέστη ο ενάγων από τον τραυματισμό του, συνεπεία του οποίου υπεβλήθη σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ απείχε από την εργασία του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, την ηλικία του ενάγοντος ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήματος διένυε το 26° έτος της ηλικίας του καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης του τελευταίου, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να επιδικαστεί στον ενάγοντα ως χρηματική του ικανοποίηση το ποσό των 3.000 ευρώ, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη εξαιτίας του τραυματισμού του (άρθρο 932 ΑΚ).

Πρέπει επομένως να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή και ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και να υποχρεωθεί η δεύτερη εναγομένη να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 3-000 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Όσον αφορά το αίτημα για την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, οι οποίοι επιβάλλουν την προσωρινή εκτελεστότητα κατά το ποσό των 2.000 ευρώ, διότι η επιβράδυνση της εκτέλεσης είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντική ζημία στον ενάγοντα (άρθρο 907, 908 παρ. ιδ ΚΠολΔ). Τέλος, η δεύτερη εναγομένη πρέπει να καταδικασθεί στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό (178 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΗΡΥΣΣΕΙ τη δίκη καταργημένη ως προς τον πρώτο εναγόμενο.

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή ως προς τη δεύτερη εναγομένη.

ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ τη δεύτερη εναγομένη να καταβάλει στον ενάγοντα, το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση ως προς την καταψηφιστική της διάταξη προσωρινά εκτελεστή κατά το ποσό των δύο χιλιάδων (2.οοο) ευρώ.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τη δεύτερη εναγομένη σε μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στον Πειραια την 11-6-2014 απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία