fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 3222/72012
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκροτήθηκε από τον Δικαστή Γεώργιο Ακτύπη Πρόεδρο Πρωτοδικών

τον οποίον όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως.

Αφού έλαβε υπόψη του την από 14/9/2012 αίτηση των αιτούντων _______ _______  το γένος _______ και _______ _______ , κατοίκου Πειραιά επί της οδού _______  με ΑΔΤ _______ / Τ.Α. Καμινίων, _______  Παρασκευά του _______ και της _______ κατοίκου Αθηνών επί της οδού _______  με ΑΔΤ _______ / Α.Τ. Εξαρχείων και _______  _______ , το γένος _______  _______ , κατοίκου Σαλαμίνας επί της οδού _______ με ΑΔΤ _______ / ΣΤ ΠΑ Πειραιώς που παρέστησαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Ελευθερίου Φυλλαδάκη (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 28601)

ΚΑΤΑ

Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ _______ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑ _______ _______ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΤΡΑΠΕΖΑ _______  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και το διακριτικό τίτλο «_______ » (_______ ), που εδρεύει στην Αθήνα (_______ ) και εκπροσωπείται νόμιμα (πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑ _______ _______ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 8391/13.9.2000) και εκπροσωπείται νόμιμα και παρίσταται δια της πληρεξούσιας της Δικηγόρου Ευγενίας Κοσματοπούλου (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 24928), δυνάμει του υπ’ αριθμόν 17507/2008 πληρεξουσίου τού Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Σπανόπουλου.

Που συζητήθηκε στις 14/09//2012.

Με την οποία, και για τους λόγους που εκτίθενται σε αυτή, ζητείται να διαταχθεί η ανάκληση της υπ’ αριθμόν 5618/2008 αποφάσεως του

Δικαστηρίου τούτου, δια της οποίας ενεγράφη προσημείωση υποθήκης, μη τραπείσα σε υποθήκη, στα Βιβλία Υποθηκών τού Υποθηκοφυλακείου Σαλαμίνος, για το ποσό των 52.000 €, επί ακινήτου ιδιοκτησίας των αιτούντων, που περιγράφεται στην ανωτέρω απόφαση, ήτοι: Επί ενός οικοπέδου με της επ’ αυτού ισόγειας οικίας, το οποίο βρίσκεται στη θέση _______ , της περιφέρειας του Δήμου Σαλαμίνας, εντός σχεδίου πόλεως, μη άρτιο αλλά οικοδομήσιμο , επί της οδού _______ . Το αγροτεμάχιο αυτό έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά 212,00, εμφαίνεται με τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α στο από Ιανουάριου 1999 τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού _______ _______ , και συνορεύει κατά αυτό: ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς ΒΓ μέτρων 14,80 με ιδιοκτησία _______ _______ , ΒΟΡΕΙΑ επί πλευράς ΓΔ μέτρων14,10 με ιδιοκτησία αγνώστου , ΔΥΤΙΚΑ επί τεθλασμένης πλευράς Α-Ε-Δ συνολικού μήκους μέτρων 15,10 (12,20 + 2,90= 15,10), με ιδιοκτησία _______ και ΝΟΤΙΑ επί προσώπου ΑΒ μέτρων 13,80 με οδό _______ πλάτους μέτρων 5,00. Η ως άνω αναφερομένη ισόγεια οικία (προκατασκευασμένη ), αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, κουζίνα, τζαμαρία, βεράντα , λουτρό και μικρή αποθήκη, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 57,00 και εμβαδόν βεράντας 6,50.

Η παραπάνω ιδιοκτησία περιήλθε στην πλήρη κυριότητα , νομή και κατοχή των αιτούντων και συγκεκριμένα : α) Στην πρώτη των αιτούντων _______ _______ το γένος _______ κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 37,5% και κατά ψιλή κυριότητα κατά ποσοστό 12,5% β) Στον δεύτερο των αιτούντων _______ _______ κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 37,5% και κατά ψιλή κυριότητα κατά ποσοστό 12,5% γ) Στην τρίτη των αιτούντων _______ _______ κατά την επικαρπία κατά ποσοστό 25 % , δυνάμει της υπ’ αριθμό 9109/1999 πράξης αποδοχής κληρονομιάς της συμβολαιογράφου Πειραιά ΑΘΗΝΑΣ Β ΑΛΑΝΙΑ A , νόμιμα μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Σαλαμίνας στον τόμο 382 και με αριθμό 239 , σε συνδυασμό με την υπ’αρίθ.9110/1999 πράξη γονικής παροχής ψιλής κυριότητας , της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου, νόμιμα μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του υπ/κείου Σαλαμίνας στον τόμο 382 και με 240.

Το ανωτέρω ακίνητο έχει καταχωρισθεί στα κτηματολογικά βιβλία τού Δήμου Σαλαμίνας με ΚΑΕΚ _______ , όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 14/6/2012 απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και φύλλο του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Κτηματολογικό Γραφείο Σαλαμίνος).

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. πρωτ. Κ5- 109/2-8-2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύου προς την Διεύθυνση ΑΕ και Πίστεως – Τμήμα Β’, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. πρωτ. Κ5-119 ανακοίνωση της προς το Εθνικό Τυπογραφείο, η Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «Τράπεζα _______  Α. Ε.» και ΑΡΜΑΕ 6068/06/Β/86/07, κατ’ εφαρμογή της Kl-941/2012 ΥΑ ενεγράφη την 2-8-2012 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. _______  την ίδια δε ημέρα καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η με αριθ. _______ απόφαση της Δ/νσης Α.Ε. και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της σύμφωνα με την από 29-6-2012 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της κατά την οποία η εταιρεία θα λειτουργεί εφεξής με την επωνυμία της ως «Τράπεζα _______  A. Ε.».

Αφού άκουσε τους διαδίκους
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή η υπό κρίση αίτηση, με την οποία ζητείται να διαταχθεί η ανάκληση της υπ’ αριθμόν 5618/2008 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, δυνάμει της οποίας επετράπη η εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης στο ακίνητο που περιγράφεται σε αυτήν, είναι νόμιμη, για το λόγο ότι μεταβλήθηκαν τα περιστατικά στα οποία βασίστηκε η έκδοσή της (άρθρο 696 παρ. 3 Κ.ΠολΑικ., 1323, 1324 και 1330 Α.Κ., όπως τα τελευταία αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 του Εισ.Ν. Κ.ΠολΑικ.).

Επειδή η αίτηση αυτή πρέπει να γίνει δεκτή και σαν βάσιμη από ουσιαστική άποψη γιατί έχει εξοφληθεί η απαίτηση της καθής, για την εξασφάλιση της οποίας ενεγράφη η ως άνω προσημείωση υποθήκης.

Επειδή το γεγονός τούτο συνομολογεί και η καθής, η οποία συναινεί για την ανάκληση της ανωτέρω αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Ανακαλεί την υπ’ αριθμόν 5618/2008 απόφαση τού Μονομελούς

Πρωτοδικείου Πειραιώς, με σκοπό την εξάλειψη της δυνάμει αυτής εγγραφείσης προσημειώσεως υποθήκης, μη τραπείσης σε υποθήκη, εκ του Βιβλίου Υποθηκών τού Κτηματολογικού Γραφείου Σαλαμίνος, επί του ακινήτου που περιγράφεται στην ανωτέρω απόφαση.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση στις 14/09/2012.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ             ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΥ