fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Αριθμός Αποφάσεως 2217/2010
 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Ιωάννη Κανάκη, Πρωτόδικη και από τη Γραμματέα Μαρία Θεοδωροπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Φεβρουάριου 2010 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ενάγοντος: ________ ________  του ________ και της ________ , κατοίκου Πειραιώς (Αγία Σοφία), οδός ________ , ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ιωάννας Μαρώση.

Των εναγόμενων: 1) ________ ________ του ________ και της ________ , κατοίκου Φερρών Έβρου, οδός ________ , ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Αθανασίας Αλεξάνδρου και 2) Ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «________ », που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα, της οποίας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της και στη θέση της υπεισήλθε αυτοδικαίως το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «________ », που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Βασιλικής Νακοπούλου.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 26-6-2009 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 6355/26-6-2009 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 19-2-2010, κατά την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση αυτής για την παραπάνω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την από 26-6-2009 αγωγή του κατά του ________ ________ και εταιρείας «________ » ο εναγών ________ ________ ισχυρίζεται ότι στις 27-6-2004 και περί ώρα 19.40, ο πρώτος εναγόμενος οδηγώντας το ________  Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο ανήκε στην ιδιοκτησία του, ο οποίος και τον προσπέρασε στην οδήγηση αυτού και ήταν ασφαλισμένο για την έναντι των τρίτων αστική ευθύνη στην δεύτερη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία, εκινείτο επί της οδού Πειραιώς, στο ύψος του Δήμου Ταύρου, με κατεύθυνση προς Αθήνα και ότι από αμέλειά του, της οποίας τα περιστατικά προσδιορίζονται στην αγωγή, συγκρούσθηκε με το ________  Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του, το οποίο οδηγούσε ο ίδιος και εκινείτο επί της ίδιας οδού, κοντά στο ίδιο σημείο προς την ίδια κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί σοβαρά και να καταστραφεί ολοσχερώς το αυτοκίνητό του.

Επίσης ισχυρίζεται ότι, εξαιτίας όλων αυτών, ζημιώθηκε τα ποσά, που αναφέρει με λεπτομέρεια στην αγωγή, ανερχόμενα συνολικά σε 23.639,5 ευρώ και ότι έπαθε ηθική βλάβη, εξ αιτίας του τραυματισμού του και της καταστροφής του αυτοκινήτου του από την αδικοπραξία του πρώτου εναγομένου, για την ικανοποίηση της οποίας απαιτεί το ποσό των 600.000 ευρώ. Με βάση αυτά, ζητεί την επιδίκαση των παραπάνω ποσών, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή, η οποία είναι επαρκώς ορισμένη, παραδεκτώς και αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 14 παρ. 2,16 περ. 12,37 παρ. 1, 40Α και 74 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666, 667, 670 έως 676 και 681Α ΚΠολΔ, εφόσον προσκομίζεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 5 του Ν.489/1976, όπως προστέθηκε η παρ. 5 με το άρθρο 10 παρ. 5 εδαφ. η’ του Ν.2741/1999, η υπ’ αριθ. 10270Β/26-6-2009 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά Δημητρίου Ραπατζίκου περί επιδόσεως επικυρωμένου αντιγράφου της αγωγής στον προϊστάμενο της 4ης ΔΟΥ Πειραιά. Είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 330 εδ. β’, 346, 361, 477, 481 επ., 914, 926, 932, 17 ΚΟΚ, 2, 4, 9 και 10 του Ν.ΓΠΝ/1911, 189 επ. ΕμπΝ, 1 Ν.2496/1997, 176, 907, 908 παρ. 1δ και 1047 ΚΠολΔ. Πρέπει συνεπώς, να διερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί για το καταψηφιστικό της αίτημα το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις (βλ. το υπ’ αριθ.

Από την πλευρά τους οι εναγόμενοι με τις έγγραφες προτάσεις τους αρνούνται την υπό κρίση αγωγή, προβάλλουν δε ένσταση αποκλειστικής υπαιτιότητας του ενάγοντος οδηγού του ΙΧΕ αυτοκινήτου, άλλως συνυπαιτιότητας κατά ποσοστό 99% η οποία είναι νόμιμη βάσει του άρθρου 300 ΑΚ και πρέπει να εξετασθει στην ουσία της μαζί με την αγωγή. Ο ισχυρισμός περί διόγκωσης των αιτουμένων κονδυλίων εκτιμάται ως άρνηση επίσης της αγωγής. Ειδικότερα η δεύτερη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία προβάλλει ένσταση παραγραφής της αξίωσης του ενάγοντος σε βάρος της, λόγω παρέλευσης διετίας, η οποία είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.489/1976, και θα εξετασθεί περαιτέρω στην ουσία της.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος του ενάγοντος και την χωρίς όρκο κατάθεση του πρώτου εναγόμενου που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου, και από τα έγγραφα που οι διάδικοι νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται μεταξύ των οποίων και η έκθεση αυτοψίας του τροχαίου ατυχήματος αλλά και οι εκθέσεις ένορκης εξέτασης μαρτύρων και απ’ όσα συνομολογούνται αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Στις 27-6-2004 και περί ώρα 19.40 ο πρώτος εναγόμενος ________ ________ , ετών 25 τότε, στρατιώτης, κάτοικος Φερρών Έβρου, οδηγώντας το ________  Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής SUZUKI, το οποίο ανήκε στην ιδιοκτησία του και ήταν ασφαλισμένο για την έναντι των τρίτων αστική ευθύνη στην δεύτερη εναγομένη ασφαλιστική εταιρεία, όπως συνομολογείται, εκινείτο στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της οδού Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και κοντά στη συμβολή με αυτή από δεξιά του, της Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Τον ίδιο χρόνο ο ενάγων, ετών 41 τότε, επιχειρηματίας, κάτοικος Πειραιά, οδηγώντας το ________  Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής FIAT, τύπου PANDA, το οποίο ανήκε σ’ αυτόν, εκινείτο στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της ιδίας οδού, κοντά στο ίδιο σημείο, προς την ίδια κατεύθυνση.

Όταν τα δύο οχήματα έφθασαν στο παραπάνω σημείο, συγκρούσθηκαν με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ο ενάγων και να πάθει εκτεταμένες ζημιές το αυτοκίνητό του.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων έγινε στη λωρίδα κυκλοφορίας, στην οποία εκινείτο ο πρώτος εναγόμενος και στην οποία εισήλθε ο ενάγων και συγκρούσθηκε με το εμπρόσθιο αριστερό μέρος του ________  αυτοκινήτου, που οδηγούσε ο ________ ________ , ο οποίος εκινείτο στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και κάνοντας περιστροφές περί τον άξονά του, έφθασε στην παραπάνω λωρίδα κυκλοφορίας (δεξιά), παίρνοντας θέση σχεδόν κάθετη με τον άξονα της οδού, με το εμπρόσθιο μέρος προς το αριστερό μέρος αυτής, αντίθετα όπως εκινούντο όλα τα οχήματα.

Στο παραπάνω σημείο, η οδός Πειραιώς ήταν διπλής κατευθύνσεως, χωριζόταν στη μέση με νησίδα ασφαλείας και η κατεύθυνση αυτής, στην οποία εκινούντο όλα τα οχήματα, είχε πλάτος οδοστρώματος με επικάλυψη ασφάλτου 7,40 μέτρα, χωριζόμενο σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας.

Στο ίδιο σημείο, η κατεύθυνση της οδού είναι ευθεία οριζόντια.

Κατά το χρόνο της συγκρούσεως των οχημάτων, ήταν ημέρα, το οδόστρωμα ήταν ξηρό και η κυκλοφορία των οχημάτων κανονική.

Μετά τη σύγκρουση των δύο οχημάτων, το αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο ενάγων, λόγω της θέσης προφανώς, που είχαν τα δύο οχήματα κατά τη στιγμή της συγκρούσεως, έκανε περιστροφές περί τον άξονά του και αφού ανατράπηκε ακινητοποιήθηκε στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας (δεξιά) σε απόσταση 30 μ. περίπου από το πιθανό σημείο συγκρούσεως επί του οδοστρώματος (βλ. γι’ αυτά την από 27-6-2004 έκθεση αυτοψίας και το με ίδια ημερομηνία σχεδιάγραμμα, τα οποία συνέταξε το αρμόδιο όργανο του Τμήματος Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων Καλλιθέας, το οποίο έφθασε στον τόπο του άτυχημάτος την 20.00 ώρα, δηλ. 20′ της ώρας, και τις προανακριτικές καταθέσεις των παραπάνω προσώπων).

Σχετικά με τις συνθήκες συγκρούσεως των δύο οχημάτων ο ενάγων κατέθεσε στην προανάκριση στις 30-10-2004, δηλαδή μετά 4 μήνες, ότι εκινείτο με 30 χ/ω περίπου, ότι αριστερά κινούνταν ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, το οποίο είχε την ίδια κατεύθυνση με αυτόν και μπροστά από αυτό μια μοτοσικλέτα, ξαφνικά το αυτοκίνητο που ήταν αριστερά του έκανε δεξιά και βρέθηκε μπροστά του, για να τον αποφύγει έκανε αριστερά και ξανά δεξιά για να διορθώσει την πορεία του και ότι δεν κατάλαβε τις συνθήκες που το αυτοκινήτου του ανατράπηκε και πήρε φωτιά. Επίσης ο ενάγων μετά το ατύχημα και ενώπιον της Αστυνομικής Αρχής δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη του υπαίτιου οδηγού.

Ο πρώτος εναγόμενος κατέθεσε σχετικά στην προανάκριση την ίδια ημέρα και ώρα 20.10 ότι εκινείτο με ταχύτητα 50 χλμ, ότι βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, ότι μπροστά του προπορευόταν ένα δίκυκλο, το οποίο πάτησε απότομα φρένο, ότι αμέσως έκανε ελιγμό προς τα αριστερά, προκειμένου να αποφύγει το δίκυκλο, ενώ ταυτόχρονα έπεσε πάνω του ένα αυτοκίνητο που κινούνταν αριστερά του. Τα ίδια περίπου κατέθεσε αυτός και στο Δικαστήριο, στο οποίο διευκρίνησε ότι για να αποφύγει το δίκυκλο κινήθηκε στην προορισμένη γι’ αυτόν λωρίδα κυκλοφορίας και επανέλαβε ότι πήγαινε στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Ακολούθως, ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του πρώτου εναγομένου, με αποτέλεσμα την παμψηφεί αθώωσή του από το Τριμελές Στρατοδικείο Αθηνών, με την υπ’ αριθμ. 786/2005 απόφασή του, λόγω αμφιβολιών ως προς την υπαιτιότητα και ειδικότερα του ότι οδηγώντας στις 27-6-2004 το ως άνω αυτοκίνητο, από έλλειψη της προσοχής που όφειλε από τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και κατευθύνθηκε προς τα δεξιά με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ________ ________ και εκινείτο στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας και να προκαλέσει την παραπάνω σύγκρουση.

Η μάρτυρας του ενάγοντος στο Δικαστήριο, δεν είχε άμεση αντίληψη για τις συνθήκες του ατυχήματος. Άλλα στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες αυτές δεν αποδείχθηκαν. Ειδικότερα δεν αποδείχθηκε η επιφάνεια του οχήματος του ενάγοντος που συγκρούσθηκε, γιατί υπέστη ολοσχερή καταστροφή λόγω πυρκαγιάς. Πάντως αυτά, που κατέθεσε ο πρώτος εναγόμενος, δεν πρέπει να αφίστανται της αλήθειας, ενόψει του ότι το σημείο συγκρούσεως εντοπίζεται εξ ολοκλήρου στο εμπρόσθιο και πλάγιο αριστερό τμήμα του αυτοκινήτου του (βλ. τις φωτογραφίες).

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το Δικαστήριο κρίνει ότι η σύγκρουση των δύο οχημάτων και ο τραυματισμός του ενάγοντος οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ενάγοντος, γιατί αυτός δεν κατέβαλε την επιμέλεια, που απαιτείται στις συναλλαγές (άρθρο 330 ΑΚ), για να αποφύγει τη σύγκρουσή τους.

Ειδικότερα, με βάση την επιμέλεια αυτή, τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας των οχημάτων, την κοινή πείρα και τη λογική, αυτός όφειλε, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις συνθήκες κυκλοφορίας, που αναφέρθηκαν και κυρίως την ύπαρξη των αγνώστων στοιχείων δικύκλου, που υπήρχε στο παραπάνω σημείο της οδού κατά τον επίδικο χρόνο, να οδηγεί με σύνεση και ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγει τη στιγμή, που το προσπερνούσε ο πρώτος εναγόμενος, να κάνει απότομο ελιγμό προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με το αυτοκίνητο του πρώτου εναγομένου και στη συνέχεια να χάσει, εξ αιτίας αυτού, τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, να περιστραφεί αυτό περί τον άξονά του και να ανατραπεί.

Αντίθετα καμία υπαιτιότητα δεν βαρύνει τον πρώτο εναγόμενο για τη σύγκρουση των δύο οχημάτων και τον τραυματισμό του, γιατί αυτός εκινείτο κανονικά στην πορεία του και δεν αποδείχθηκε από κάποιο στοιχείο ότι αυτός επιδίδονταν σε αλλεπάλληλες επικίνδυνες προσπεράσεις με μεγάλη ταχύτητα, η είσοδος δε του ενάγοντος στην πορεία του ήταν αιφνίδια και απρόβλεπτη και έτσι αυτός δεν μπόρεσε να προβεί σε οποιοδήποτε αποφευκτικό ελιγμό για να αποφύγει τη σύγκρουση.

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται προφανές ότι πρέπει ν’ απορριφθεί κατ’ ουσίαν η αγωγή η οποία, όπως προαναφέρθηκε στηρίζεται στις περί αδικοπραξιών διατάξεις του ΑΚ, αφού κρίθηκε ότι ουδεμία υπαιτιότητα βαρύνει τον 1ο των, δι’ αυτής, εναγομένων, (________ ________ ), για την πρόκληση του ατυχήματος. Λόγω της ήττας του ο ενάγων της αγωγής αυτής πρέπει να καταδικαστεί στη δικαστική δαπάνη των εναγομένων, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας, (άρθρ. 176 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αγωγή.

Καταδικάζει τον ενάγοντα στα δικαστικά έξοδα των εναγομένων, τα οποία καθορίζει σε επτακόσια (700) ευρώ.

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 13/4/2010.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία