fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης 3269/2012
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Θεόκλητο Καρακατσάνη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Σεπτεμβρίου 2012, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπ’ αριθμ. έκθ. κατάθ. 3092/13-6-2012 αίτηση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ________ ________  του ________ και της ______, συζύγου ________  ________ , κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, οδός ________, για τον εαυτό της ατομικά και ως εχούσης τη γονική μέριμνα και την προσωρινή, (εν τοις πράγμασιν) επιμέλεια του ανήλικου άρρενος τέκνου της Παναγιώτη – ________ που γεννήθηκε την 13-7-2009, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Ελευθέριου Φυλλαδάκη.     .

ΤΟΥ  ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: ________  ________  του ________ και της ________ , κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, οδός ________ , ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ελένης Βελουδογιάννη.

Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 13-6-2012 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 3092/13-6- 2012 και προσδιορίστηκε αρχικά για τις 24-7-2012 και κατόπιν νομίμου αναβολής για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτηση, όπως το δικόγραφό της διευκρινίστηκε και διορθώθηκε με δήλωση της αιτούσας στο ακροατήριο και με το σημείωμά της, η τελευταία, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητεί να της ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου τέκνου που έχει αποκτήσει από το γάμο της με τον καθ’ ου και διαμένει μαζί της μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσής τους, διότι αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του, επίσης να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να καταβάλει στην ίδια ατομικά 875,00 ευρώ μηνιαίως για διατροφή της ανάλογα με τις ανάγκες της, λόγω της διακοπής της έγγαμης συμβίωσής τους από εύλογη αιτία ο;ς προς αυτήν, καθώς και στην ίδια για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου τους 960,00 ευρώ μηνιαίως για διατροφή του, διότι δεν έχει δικά του χρήματα για τη διαβίωσή του, τα δε άνω ποσά διατροφής με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης.

Εξάλλου ο καθ’ ου, με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού κατά τη συζήτηση της υπόθεσης”,· άσκησε ανταίτηση, την οποία ανέπτυξε στο έγγραφο σημείωμα και επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί να ρυθμιστεί προσωρινά η άσκηση της επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο του, που παρεμποδίζεται συστηματικά από την αιτούσα μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσής τους χωρίς εύλογη αιτία, κατά τον αναφερόμενο τρόπο και να απειληθεί σε βάρος της χρηματική ποινή υπέρ αυτού για κάθε παράβαση των σχετικών διατάξεων της απόφασης.

Η αίτηση και η ανταίτηση εισάγονται αρμόδια και παραδεκτά στο Δικαστήριο αυτό για συζήτηση κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων– (άρθρα 682 παρ. 1, 683 παρ. 1 και 3, 686 επ. Κ,Πολ.Δ.) και είναι νόμιμες, ‘.·/ βασίζονται δε στις διατάξεις των άρθρων 1386, 1389, 1390, 1391, 1485, 1486, 1492, 1493, 1496, 1498, 1510, 1511, 1513, 1514, 1516 παρ. 2, 1518, 1520 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 341, 345 ΑΚ, 728 παρ. Γ’, 729 παρ. 1 και 2, 735 Κ.Πολ.Δ., επομένως πρέπει να συνεκδικαστούν (άρθρα 34, 246 Κ.Πολ.Δ.) και να εξεταστούν και κατ’ ουσία.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων απόδειξης ________ ________  και ________ ________ , οι οποίοι εξετάσθηκαν στο ακροατήριο με επιμέλεια της απούσας και του καθ’ ου αντίστοιχα, των εγγράφων που οι διάδικοι νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται [περιλαμβανομένης της υπ’ αριθμ. 1211/5-9-2012 ένορκης βεβαίωσης της ________ ________  ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιά Μαρίας Τριμπόνια που προσκομίζει με επίκληση ο καθ’ ου, η οποία λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων στην παρούσα διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ενόψει του ότι έχει ληφθεί χωρίς προηγούμενη κλήτευση της αιτούσας (Α.Π. 739/1988, Ε.Ε.Ν. 1989, 384, Μ.Π.Πειρ. 5375/2010, Δημοσ. Νόμος, Κεραμέα / Ινονδύλη / Νίκα, Ερμ.Κ.Πολ,Δ, υπ’ άρθρ. 347, αριθμ. 2, σ. 703)] και γενικά από την όλη διαδικασία στο ακροατήριο πιθανολογήθηκαν τα εξής: Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων – μεταξύ των οποίων τελέστηκε αρχικά πολιτικός γάμος την 25-11-2005 στο Δημαρχείο Πειραιά και στη συνέχεια και θρησκευτικός γάμος την 5-5-2007 στον Ιερό Ναό Αγ. Φανουρίου – δεν υπήρξε αρμονική ούτε εξελίχθηκε ομαλά, αλλά βαθμιαία ανέκυψαν συγκρούσεις και διαφωνίες ανάμεσά τους. Μετά την τέλεση του γάμου τους απέκτησαν ένα άρρεν τέκνο, που γεννήθηκε την 13-7-2009 και έλαβε το όνομα ________ . Η διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων συζύγων επήλθε, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, για λόγους που αφορούν το πρόσωπο του καθ’ ου, ο οποίος επέδειξε αδιαφορία για τις υποχρεώσεις του γάμου, τα ζητήματα της οικογένειάς του και τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων, τελικά δε την 21-4-2012 αποχώρησε οριστικά από την οικογενειακή στέγη και εγκαταστάθηκε στην οικία των γονιών του. Παράλληλα δημιούργησε κα εξωσυζυγικό δεσμό, τον οποίο διατηρεί μέχρι σήμερα, ενώ από 29-6-2012

κατοικεί σε μισθωμένο διαμέρισμα στην Αμφιάλη (οδός _____). Η αιτούσα εξακολουθεί να διαμένει στη συζυγική οικία μαζί με το ανήλικο κοινό τέκνο τους, ηλικίας σήμερα τριών ετών και έχει αφοσιωθεί με αγάπη, στοργή και τρυφερότητα στην ανατροφή, επίβλεψη και διαπαιδαγώγησή του, με συνέπεια να αναπτυχθεί ισχυρός ψυχικός δεσμός μεταξύ τους που επιδρά θετικά στην ψυχοδιανοητική του ανάπτυξη και στην εξέλιξη της προσωπικότητάς του. Με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον του ανήλικου, πρέπει να ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του αποκλειστικά στην αιτούσα μητέρα του, ενόψει και της μικρής ηλικίας του, που απαιτεί συνεχή φροντίδα και περιποίηση, εξάλλου μέχρι τώρα ασκεί προσηκόντως τα καθήκοντά της, ζήτημα για το οποίο δεν αντιλέγει ο καθ’ ου η αίτηση, ο οποίος συναινεί να ανατεθεί η προσωρινή επιμέλεια του τέκνου στην αιτούσα. Περαιτέρω ανακύπτει περίπτωση να ρυθμιστεί προσωρινά το προσωποπα-γές-κατ· ανταποκρινόμενο στη-φυσική~ανάγκη στοργής και αγάπης— δικαίωμα επικοινωνίας του ανταιτούντος — καθ’ ου η αίτηση πατέρα του ανήλικου με αυτό, αφού δεν διαμένει μαζί του. Η προσωπική τους επαφή αποσκοπεί και θα συμβάλλει στη διατήρηση της προσωπικής τους σχέσης και στην ανάπτυξη του ψυχικού τους δεσμού, επίσης θα δώσει στον ανταιτούντα τη δυνατότητα να γνωρίζει άμεσα και να παρακολουθεί την εξέλιξη του τέκνου του. Ωστόσο, για τον καθορισμό της συχνότητας και του χρόνου πραγματοποίησης της επικοινωνίας θα ληφθεί υπόψη η νηπιακή ηλικία του και η ικανότητα και δυνατότητα του ανταιτούντος να ασχολείται ο ίδιος προσωπικά με το τέκνο του. Σύμφωνα με αυτά, προσφορότερος τρόπος επικοινωνίας κρίνεταί ο οριζόμενος ειδικότερα στο διατακτικό, με την επιβολή και των νόμιμων κυρώσεων για την περίπτωση παράβασης των σχετικών διατάξεων της απόφασης. Από τα ίδια αποδεικτικά μέσα πιθανολογήθηκε οτι ο καθ’ ου εργάζεται ως υπάλληλος (οδηγός φορτηγού) στο σουπερμάρκετ «________ » με μηνιαίες καθαρές αποδοχές περί τα 1.400,00 ευρώ, ενώ βαρύνεται μηνιαίως με: α) μίσθωμα 260,00 ευρώ (πλέον κοινοχρήστων δαπανών) για τη στέγασή του, β) δόση καταναλωτικού δανείου της «________ » 50,00 ευρώ και γ) δόση δανείου αγοράς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου SKODA OCTAVIA 1600cc της τράπεζας «______» 288,74 ευρώ. Σημειωτέον ότι τα προαναφερόμενα ποσά δόσεων δανείων δεν αφαιρούνται από τα εισοδήματα του αλλά συνεκτιμώνται ως μια επιπλέον βιοτική του ανάγκη (Εφ.Αθ 882/2006 αδημ, Εφ. Θες 1896/1999, Αρμ 1999, 1062) και λαμβάνονται υπόψη ως στοιχείο προσδιοριστικό των συνθηκών διαβίωσής του (Εφ.Θεσ. 2241/2000, Λρμ. 2001, 330). Η αιτούσα είναι ταμίας στο σουπερμάρκετ «________ » με καθαρές αποδοχές περί τα 560,00 ευρώ μηνιαίως. Τόσο αυτή όσο και ο συζυγος της και το ανήλικο τέκνο τους δεν διαθέτουν εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή. Το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο των διαδίκων συζύγων είναι η επίκοινη οικία, που κείται στο Κερατσίνι Αττικής επί της οδού ________ αριθ. 2 και αποτελούσε την οικογενειακή τους στέγη, όπου και εξακολουθεί να διαμένει η αιτούσα. Για την αγορά της οικίας αυτής οι διάδικοι σύζυγοι έχουν λάβει από την «________ ΤΡΑΠΕΖΑ» στεγαστικό δάνειο, του οποίου η κυμαινόμενη δόση είναι περίπου 700,00 ευρώ μηνιαίως, εκ των οποίων το ήμισυ βαρύνει τον καθένα τους. Ο ανήλικος ________  φοιτά στο βρεφονηπιακό σταθμό «________ », με δίδακτρα 330,00 ευρώ μηνιαίως (τα οποία καλύπτουν κυρίως οι γονείς της αιτούσας, οι οποίοι πίεσαν τους διαδίκους συζύγους για τη μη φοίτησή του σε δημοτικό παιδικό σταθμό) και έχει τα συνηθισμένα σε σχέση με την ηλικία του έξοδα για σίτιση, ένδυση, ψυχαγωγία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Για την κάλυψη όλων των αναγκών του, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του στο δεδομένο κοινωνικό περιβάλλον και χρόνο και λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών δυνάμεων των συνυπόχρεων για τη διατροφή του σε χρήμα γονέων του, απαιτείται το ποσό των 550,00 ευρώ μηνιαίως. Από αυτό βαρύνεται ο ανταιτών – καθ’ ου κατά το ποσό των 450,00 ευρώ μηνιαίως και κατά το υπόλοιπο ποσό των 100 ευρώ μηνιαίως βαρύνεται η αιτούσα, η οποία συμμετέχει στη διατροφή του ανήλικου και με τις αποτιμώμενες σε χρήμα προσωπικές της υπηρεσίες καθώς και με τις συνδεόμενες με τη συνοίκηση παροχές σε χρήμα. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η παραδεκτά προβαλλόμενη από τον καθ’ ου η αίτηση νόμιμη ένσταση συνεισφοράς της αιτούσας (άρθρα 262 Ιν.Πολ.Δ., 1489 παρ. 2, 1490 παρ. 1 εδ. α Κ.Πολ.Δ) στη μηνιαία διατροφή του ανήλικου τέκνου τους (Α.Π. 344/2001 Ελλ.Δνη 43, 113) πρέπει να γίνει κατά ένα μέρος δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη. Περαιτέρω, μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης από εύλογη ως προς την αιτούσα αιτία, έχει υποχρέωση ο καθ’ ου να καταβάλλει προσωρινά ως διατροφή σε χρήμα για την ίδια ατομικά το ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως προς συνδρομή της στην κάλυψη των βιοτικών της αναγκών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί με βάση τις συνθήκες της οικογενειακής τους ζωής (Εφ.ΑΘ. 1458/2004, ΕλλΔνη 46, 524), εξάλλου, το ως άνω μειωμένο ποσό δικαιολογείται από τις περιστάσεις (άρθρο 1391 παρ. 2 ΑΚ), ενόψει των αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων του καθ’ ου η αίτηση και των περιορισμένων οικονομικών του δυνάμεων (Α.Π. 1280/2000, ΕλλΔνη 43, 113). Εξάλλου, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη η ένσταση που προτείνευυκαθ’ ου περί διακινδύνευσης της δικής του διατροφής (άρθρο 1487 εδ. α Α.Κ.), διότι δεν γίνεται παραπομπή σε άλλον υπόχρεο (άρθρο 1491 παρ. 1 Α.Κ.) για τη διατροφή του (Α.Π. -687/2004, ΕλλΔ 47, 1021, Α.Π. 1382/2000, ΕλλΔνη 42, 687, Εφ.Θεσ. 336/2009, Αρμ. 2011, 230, Κ. Παπαδόπουλος, Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου, τόμ. I, 2001, σ. 297). Κατόπιν τούτων, λόγω και της επείγουσας περίπτωσης που ενυπάρχει στις επίδικες απαιτήσεις εξαιτίας της φύσης τους, η αίτηση και η ανταίτηση πρέπει να γίνουν δεκτές κατά ένα μέρος ως ουσιαστικά βάσιμες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων κατ’ άρθρο 179 εδάφ. α’ Κ.Πολ.Δ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων την αίτηση και την ανταίτηση που ασκήθηκε προφορικά.

Δέχεται κατά ένα μέρος την αίτηση.

Αναθέτει προσωρινά την άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου τέκνου των διαδίκων  ________ αποκλειστικά στην αιτούσα μητέρα του.

Υποχρεώνει τον καθ’ ου να καταβάλλει προσωρινά μέσα στις τρεις (3)

πρώτες ημέρες κάθε μήνα, κατά το χρονικό διάστημα μετά, την επίδοση της ανταίτησης, ως διατροφή σε χρήμα το ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ ‘ μηνιαίως για την αιτούσα ατομικά και το ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450,00) ευρώ μηνιαίως για το ανήλικο τέκνο τους Παναγιώτη – Αθανάσιο, του οποίου η αιτούσα έχει την επιμέλεια και την εκπροσώπηση, ήτοι το συνολικό ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ μηνιαίως, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε παροχής.

Δέχεται κατά ένα μέρος την ανταίτηση.

Ρυθμίζει προσωρινά την άσκηση της επικοινωνίας του ανταιτούντος με το ανήλικο τέκνο του _______ και ορίζει ότι αυτός μπορεί να επικοινωνεί μαζί του ως εξής:

α) Κάθε Κυριακή από ώρα 12.00 μ.μ. μέχρι ώρα 18.00 μ.μ.

β) Κάθε Τετάρτη από ώρα 18.30 μ.μ. μέχρι ώρα 20.30 μ.μ.       .

γ) Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα κάθε έτους τις πεντε (5) ημέρες πριν από αυτές, ήτοι από 20 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 μ.μ. μέχρι 24 Δεκεμβρίου και ώρα 18.30 μ.μ. και από τη Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 12.00μ.μ. μέχρι τη Μεγάλη Παρασκευή και ώρα 18.30 μ.μ. και

δ) Κατά, τις θερινές διακοπές τις πέντε (5) πρώτες ημέρες του μήνα, που θα λαμβάνει την άδειά του κάθε έτος ο ανταιτών – καθ’ ου και από ώρα 12.00μ.μ. της πρώτης ημέρας μέχρι ώρα 18.30 μ.μ. της πέμπτης ημέρας της άδειάς του, κατόπιν προσυνεννόησης με την αιτούσα – καθ’ ης η ανταίτηση για το μήνα της άδειάς του.

Κατά την πραγματοποίηση της επικοινωνίας ο ανταιτών Δ καθ’ ου η αίτηση θα παραλαμβάνει το τέκνο του από την οικία της αιτούσας και θα επιστρέφει αυτό στο ίδιο μέρος κατά τις οριζόμενες παραπάνω ημέρες και ώρες.

Απειλεί σε βάρος της αιτούσας – καθ’ ης η ανταίτηση και υπέρ του ανταιτούντος – καθ’ ου η αίτηση χρηματική ποινή διακοσίων (200,00) ευρώ για την περίπτωση παράβασης των διατάξεων της απόφασης για την επικοινωνία.

Συμψηφίζει μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά, σας 20 Σεπτεμβρίου 2012, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιου, δικηγόρους τους.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ