fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 Αριθμός Απόφασης 2200/2016
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Γεωργία Κηρύκου, Πρωτόδικη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου, και από τη Γραμματέα Πετρούλα Δαμίγου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ενάγοντος: __________  __________   του __________  , κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, οδός __________  , με Α.Φ.Μ. __________  , ο οποίος παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Χρυσάνθη Λαλούση.

Της εναγόμενης: __________  __________  του __________  , συζ. __________  __________  , κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, οδός __________  , με Α.Φ.Μ. __________  , ως έχουσας την οριστική επιμέλεια του ανηλίκου άρρενος τέκνου τους  __________  , την οποία εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος της Ζωή Παπαγεωργίου, δυνάμει του υπ’ αριθ. 5.409/16-9-2016 ειδικού πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Πειραιά Βαρβάρας Δόξα.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 21-1-2015 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό 1274/706/3-2-2015, προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 22-1-2016 και στη συνέχεια, κατόπιν αναβολών, για τη στην αρχή της παρούσας αναφερόμενη δικάσιμο και γράφτηκε στο οικείο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
 ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο ενάγων με την υπό κρίση αγωγή του ζητεί να λυθεί ο γάμος του με την εναγομένη, για το λόγο ότι βρίσκονται σε συνεχή διάσταση επί δύο και πλέον έτη. Επίσης, ζητεί να υποχρεωθεί η εναγομένη στην καταβολή των δικαστικών του εξόδων.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αγωγή παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, το οποίο τυγχάνει καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρα 17 αρ. 1 και 22 ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών (άρθρα 592 επ. ΚΠολΔ, ως ίσχυαν κατά το χρόνο κατάθεσης της αγωγής – βλ. άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 2 ν. 4335/2015), και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1438, 1439§3 ΑΚ (όπως το εδάφιο β’ του άρθρου 1438 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3§ 1 του ν. 4055/2012 και η τρίτη παράγραφος του άρθρου 1439 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του ν. 3719/2008), 176 και 191 §2 ΚΠολΔ. Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι η εν λόγω αγωγή εκτιμάται ότι ασκείται κατά της εναγομένης ατομικά, και όχι ως νόμιμης αντιπροσώπου του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, δηλαδή ως ασκούσας την επιμέλεια αυτού, όπως εσφαλμένα αναγράφεται στο εισαγωγικό τμήμα του αγωγικού δικογράφου, αφού από όλο το περιεχόμενο και το αίτημα της αγωγής δεν γεννάται αμφιβολία ως προς το ότι ασκείται κατά της εναγομένης ατομικά για τον εαυτό της, η οποία και μόνο νομιμοποιείται παθητικά προς τούτο, όπως άλλωστε η εν λόγω εσφαλμένη αναγραφή παραδεκτά διορθώθηκε και με τις προτάσεις του ενάγοντος (βλ. εισαγωγικό τμήμα αυτών – άρθρο 224 ΚΠολΔ). Επομένως, η υπό κρίση αγωγή πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 600§ 1 ΚΠολΔ (ως ίσχυε προ της ισχύος του ν. 4335/2015, εφόσον η υπό κρίση αγωγή κατατέθηκε προ της 1-1-2016 – άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 2 του εν λόγω νόμου, ΦΕΚ Α’ 87/2015), στις διαφορές του άρθρου 592§1 ΚΠολΔ, η ομολογία λαμβάνεται υπόψη σε συνδυασμό με τις άλλες αποδείξεις και εκτιμάται ελεύθερα. Η πλήρης αποδεικτική δύναμη της δικαστικής ομολογίας αργεί εν προκειμένω, κατ’ απόκλιση από τη ρύθμιση του άρθρου 352§1 ΚΠολΔ, τόσο όταν τα ομολογούμενα πραγματικά περιστατικά θεμελιώνουν λόγους  λύσεως, ακυρότητας, ακυρωσίας, κ.λπ., του γάμου, όσο και όταν συντείνουν στη ‘ διατήρησή του. Η ελεύθερη εκτίμηση της ομολογίας χωρεί σε συνδυασμό με τα λοιπά νόμιμα αποδεικτικά μέσα και όχι αυτοτελώς (ΑΠ 307/1980 ΝοΒ 28.1727, ΠολΠρωτΑΘ 2443/1980 ΝοΒ 29.141), καθόσον σκοπός είναι η ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας, και επομένως, παρά την ομολογία, επιβάλλεται να προσκομίζονται και άλλα αποδεικτικά μέσα, άλλως, μόνη η ελεύθερη εκτίμηση της ομολογίας δεν επαρκεί για την απόδειξη του ομολογουμένου γεγονότος (βλ. ΑΠ 126/2006 δημ. ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 1100/1993 Αρμ 1994.331, ΠολΠρωτΡοδ 31/2001 ΔωδΝομ 2003.84, Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ΕρμΚΠολΔ, άρθρο 600 αριθ. 5-7, Β. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ, άρθρο 600 αριθ. 7 και 11).

Στην προκειμένη περίπτωση, η εναγομένη με τις προτάσεις της συνομολογεί ότι έχει παρέλθει διετία από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής της με τον ενάγοντα. Η δήλωση αυτή έχει την έννοια της δικαστικής, κατ’ άρθρο 352§1 ΚΠολΔ, ομολογίας, η οποία όμως, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγηθείσα σχετική μείζονα σκέψη, λόγω της φύσης της διαφοράς (γαμική διαφορά), εκτιμάται ελεύθερα από το Δικαστήριο (άρθρο 600§ 1 ΚΠολΔ ως ίσχυε κατά το χρόνο κατάθεσης της αγωγής), σε συνδυασμό με τα άλλα αποδεικτικά μέσα.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού, καθώς και από όλα τα έγγραφα, τα οποία οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν, σε συνδυασμό με την ομολογία της εναγομένης σχετικά με το χρόνο διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Πειραιά, την 24η Νοεμβρίου 2005, ο οποίος ακολούθως ιερολογήθηκε κατά το Χριστιανικό Ορθόδοξο Δόγμα την 5η Μάΐου 2007, στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου Πειραιά (βλ. την υπ’ αριθμόν 13/Ζ/2005 ληξιαρχική πράξη γάμου του Ληξίαρχου Πειραιά), από τον οποίο απέκτησαν ένα (ανήλικο σήμερα) τέκνο. Συμβίωσαν έως την 21-4-2012, οπότε η έγγαμη συμβίωσή τους διασπάσθηκε οριστικά και ο ενάγων αποχώρησε από τη συζυγική οικία. Η διάσταση συνεχίσθηκε έκτοτε χωρίς διακοπή, έως και την παρούσα συζήτηση της υπό κρίση αγωγής, χωρίς να υπάρχει πρόθεση επανασύνδεσης. Συνεπώς, η διάρκειά της υπερβαίνει τα δύο έτη και, ως εκ τούτου, τεκμαίρεται αμάχητα ότι η έγγαμη σχέση .των διαδίκων έχει κλονισθεί ισχυρά. Πρέπει, επομένως, να γίνει δεκτή η αγωγή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν, να απαγγελθεί η λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου και να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα στο σύνολό τους μεταξύ αυτών, λόγιο της ιδιότητάς τους ως συζύγων (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΑΠΑΓΕΕΛΛΕΙ τη λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου, που τελέσθηκε την 24η Νοεμβρίου 2005 στο Δημαρχείο Πειραιά Αττικής και ακολούθως ιερολογήθηκε κατά το Χριστιανικό Ορθόδοξο Δόγμα στον Ιερό Ναό Αγίου Φανουρίου Πειραιά Αττικής την 5η Μάίου 2007.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά στις 7-11-2016.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία