fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως 3504/2013
8186/16-1-2012, 8276/19-10-2012
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΑΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αθανασία Κατσαργύρη, Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος tot) Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου Πειραιώς και από τη Γραμματέα Ουρανία Γκίζα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 6 Μαρτίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Α) Της ενάγουσας: __________   __________  του __________  και της __________  , συζ, __________  __________  , κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, οδός __________  , ατομικώς και ως ασκούσας προσωρινώς την επιμέλεια τού προσώπου του ανηλίκου τέκνου της, __________  , η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Ελευθερίου Φυλλαδάκη,

Του εναγόμενου: __________  __________   του __________  και της __________  , κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, οδός __________  , ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Δημητρών Μιμιγιάννη.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 8-10-2012 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 8186/16-10- 2012, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο, που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο οικείο πινάκιο, με αριθμό 16,

Β) Του ενάγοντας: __________  __________   του __________  και της __________  , κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, οδός __________  , ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Δημητριού Μιμιγιάννη,

Της εναγόμενης: __________   __________  του __________  και της __________  , σνζ. __________  __________  , κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, οδός __________  , η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Ελευθερίου Φυλλαδάκη.

Ο ενάγων ζήτησε να γίνει δεκτή η από 19-10-2012 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτον, με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 8276/19-10-2012, προσδιορίστηκε να δικαστεί κατά τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο οικείο πινάκιο, με αριθμό 19.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά, στα δικόγραφα των κρινομένων αγωγών και στις προτάσεις τους.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑ ΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την από 8-10-2012 αγωγή (υπό στοιχείο Α), η ενάγονσα ζητεί να επιδικαστεί στην ίδια σε βάρος τον εναγομένου, με απόφαση που Θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, μηνιαία διατροφή σε χρήμα, για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής, καταβλητέα εντός των τριών πρώτων ημερών εκάστος μηνάς; ποσού 875,00 ευρώ για την ενάγουσα ατομικά, καθώς ο εναγόμενος διέκοψε την έγγαμη συμβίωσή του μαζί της από αποκλειστική υπαιτιότητα τον και η ίδια αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της διατροφής της από εισοδήματα ή την περιουσία της, καθώς και υπό την ιδιότητά της ως ασκούσας προσωρινώς την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου τους και ως ανάλογη διατροφή αυτού, το ποσό των 960,00 ευρώ μηνιαίως για τον υιό τους, __________  , το οποίο (τέκνο) αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτόν τον, άπαντα δε τα ανωτέρω ποσά με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και για την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσεως. Επίσης, ζητεί να της ανατεθεί οριστικά η επιμέλεια του ως άνω κοινού ανηλίκου τέκνου τους και να απειληθεί κατά του εναγόμενου προσωπική του κράτηση και πρόστιμο για κάθε παράβαση της εκδοθησομένης αποφάσεως. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινόμενη αγωγή παραδεκτούς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του αρμοδίου τούτου καθ’ ύλην και κατά τόπον (άρθρα 17 αρ. 1 και 22 ΚΠολΔ) Δικαστηρίου, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 επ. και 681Β ΚΠολΔ και είναι επαρκώς ορισμένη (βλ. ΑΠ 804/1992 ΕλλΔνη 1994,108 με σχετική σημ. Στ. Ματθία). Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1390, 1391, 1392, 1485, i486, 1489/1493, 1496, 1498, 1510, 1511, 1513, 1514, 1516 παρ. 2 και 1518 ΑΚ και ως προς τα παρεπόμενα αιτήματα στις διατάξεις των άρθρων 345, 346 ΑΚ και 910 αριθ. 4, 176 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος περί απαγγελίας των ποινών έμμεσης εκτελέσεως καθώς αναφορικά με τα καταψηφιστικά αιτήματα της αγωγής (χρηματικές απαιτήσεις), αυτά ικανοποιούνται με βάση το άρθρο 951 ΚΠολΔ, ενώ η ανάθεση της επιμέλειας έχει  διαπλαστικό χαρακτήρα, μη επιδεκτικό εκτελέσεως. Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ατταιτούμενο για το καταψηφιστικό της αίτημα τέλος δικαστικού ενσήμου, με τα ανάλογα υπέρ τρίτων ποσοστά (βλ. το υπ’ αριθμ. 13480840, τύπου Β, διπλότυπο εισπράξεως της Γ Λ ΟΥ Πειραιώς με τα επ’ αυτών επικολληθέντα ένσημα τον Ε.Τ.Α,Α.- Τ.Υ.Δ.Π.), του εναγόμενου νομίμως συμμετέχοντας στη δίκη, καθώς έχει προκαταβάλει τα ορισθέντα έξοδα αυτής (άρθρο 173 παρ. 4 τον ΚΠολΔ).

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1389 και 1391 ΑΚ, προκύπτει ότι ενόσω υπάρχει γάμος, έστω και εάν έχει εξέλθει διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, η διατροφή μεταξύ συζύγων είναι συνέπεια της υποχρέωσης συνεισφοράς στις οικογενειακές ανάγκες (βλ. ΟλΑΠ 9/1991 ΕλλΔνη 33.1429, ΑΠ 804/1994 ΕλλΔνη 37.98), που θεσπίζεται με την πρώτη από τις ανωτέρω διατάξεις και δεν εξομοιώνεται με τη συνηθισμένη διατροφή από το νόμο, που ρυθμίζεται από τα άρθρα 1485 επ, ΑΚ. Εκδήλωση της μη εξομοίωσης της εν λόγω αξίωσης διατροφής μεταξύ συζύγων αποτελεί και το γεγονός ότι η υποχρέωση διατροφής του οφειλέτη συζύγου προς το δικαιούχο σύζυγο, που διέκοψε για εύλογη αιτία την έγγαμη συμβίωση, εξακολουθεί να υπάρχει, έστω και εάν θέτει σε κίνδυνο τη διατροφή του υπόχρεου, εκτός εάν υπάρχει άλλος υπόχρεος στη σειρά των υπόχρεων μετά από αυτόν, που θα μπορούσε να καταβάλει την εν λόγο) διατροφή (άρθρο 1491 ΑΚ) [βλ. ΑΠ 687/2004 Νόμος, ΑΠ 132/2003, ΑΠ 1382/2000 ο.π., ΕφΑΘ 1151/2008 Νόμος, ΕφΘεσ 792/2005 Νόμος, ΕφΠειρ 157/1996 ΕλλΔνη 38.1614, ΕφΘεσ 2248/1996 Αρμ 1996.1101, β. Βαθρακοκοίλη, Το Νέο Οικογενειακό Δίκαιο, έκδοση 2000, άρθρο 1391, σημ. 30, Κ. Παπαδοπούλαν. Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου, Αθήνα 2001, τόμος A Γ, σελ. 297, παρ. 4]. Έτσι, στην αγωγή διατροφής μεταξύ συζύγων ο εναγόμενος δεν έχει το δικαίωμα να προτείνει την ένσταση περί διακινδύνευσης της ιδίας αυτού διατροφής (βλ. ΑΠ 1134/2008, ΕφΔωδ 25/2008 Νόμος), δύναται όμως να προτείνει την ένσταση παραπομπής σε άλλον υπόχρεο, κατά τη διάταξη του άρθρου 1491 ΑΚ (βλ. ΕφΓΙατρ 112/2002 ΑχΝομ 2003.186, ΕφΘεσ 2248/1996 ο.π., Κ. Παπαόόπουλυυ, ο. π., ΕφΑΘ 1151/2008 Νόμος).

Ο εναγόμενος, με προφορική δήλωση τον πληρεξουσίου δικηγόρου τον στο ακροατήριο τον Δικαστηρίου τούτον, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά συνεδρίασής του, αλλά και με τις έγγραφες προτάσεις τον, εκτός από τους αρνητικούς ισχυρισμούς, που προέβαλε, ως προς τα θεμελιωτικά της αγωγής πραγματικά περιστατικά, πρότεινε την ένσταση ιδίας διακινδυνεύσεως, ισχυριζόμενος ότι αν υποχρεωθεί να καταβάλει στην ενάγουσα την αιτούμενη μηνιαία διατροφή θα διακινδυνεύσει η δική τον διατροφή, ανάψει του ενεργητικού της περιουσίας του και των λοιπών υποχρεώσεων του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις προτάσεις του. Ο ανωτέρω ισχυρισμός όμως, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω μείζονα σκέψη είναι μη νόμιμος στην προκειμένη δίκη και ως εκ τούτου απορριπτέος. Τέλος, ο εναγόμενος, με τις έγγραφες προτάσεις του, προβάλλει την ένσταση συνεισφοράς της ενάγουσας στη διατροφή του τέκνου τους, η οποία εν προκειμένω νομίμως προτείνεται, καθόσον με την αγωγή ζητείται το σύνολο του ποσού, στο οποίο αποτιμώνται οι διατροφικές ανάγκες τον δικαιούχου ανηλίκου και όχι μόνον το μέρος το οποίο, κατά την άποψη της ενάγουσας, πρέπει να βαρύνει τον εναγόμενο πατέρα, σε αναλογία προς τις οικονομικές δυνάμεις αυτού (εναγόμενου) και τις δικές της (βλ. ΕφΠειρ 128/2006 αδημ,, ΕφΛαρ 68/2005 Αρμ. 2006.1074, Εφθεσ 2944/2004 Αρμ 2005.866, ΕφΑαρ 595/2004 ΤΝΠΔΣΑ, Εφθεσ 1ί02/2002 Αρμ 2003.38), θα ερευνηθεί δε περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Με την από 19-10-2012 αγωγή του, ο ενάγων-εναγόμενος ζητεί τη ρύθμιση του δικαιώματος του επικοινωνίας με τον ανήλικο υιό τον, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο εισαγωγικό του δικόγραφο, η οποία (αγωγή) παραδεκτός και αρμοδίως ασκείται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, είναι νόμιμη, ερειδάμενη στα άρθρα 1510\ 1511, 1513, 1514, 1518, 1520 ΑΚ, και κατά το παρεπόμενο αίτημά της περί απαγγελίας της ποινής εμμέσου εκτελέσεως (χρηματική ποινής), στα άρθρα 950 παρ. 2 και 947 ΚΠολΔ, πρέπει δε, κατά τα λοιπά, να ερευνηθεί, περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, συνεκδικαζόμενη με την κρινόμενη υπό στοιχείο Α αγωγή, δεδομένου ότι υπάγονται στην ίδια διαδικασία και επέρχεται επιτάχυνση της διεξαγωγής της δίκης (άρθρα 31, 246, 681 Β και 591 παρ. 1 ι:δ α ΚΠολδ).

Από την εκτίμηση της ένορκης καταθέσεως των μαρτύρων αποδείξεως και ανταποδείξεως, που νομότυπα εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής και όλων των εγγράφων που προσκομίζονται, τα οποία λαμβάνονται υπόψη, είτε ως αυτοτελή αποοδεικτικά μέσα, είτε ως δικαστικά τεκμήρια, εφόσον νόμιμα επιτράπηκε το εμμάρτυρο μέσο απόδειξης, αποδεικνύονται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα, ουσιώδη για την έκβαση της κρινόμενης υποθέσεως, πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις 25-11-2005 στο Δημαρχείο Πειραιά, ο οποίος, εν συνεχεία, ιερολογήθηκε, κατά τους ιερούς κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στον Ι.Ν. Αγίου Φανουρίου, στις 5-5- 2007, Από το γάμο τους αυτό απέκτησαν ένα τέκνο, τον __________  , που γεννήθηκε στις 13-7-2009. Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω μνησθέντα αποδεικτικά μέσα, αποδείχθηκε ότι παρά την αρχικά ομαλή και καθόλα αρμονική συμβίωση τον ζεύγους, με την πάροδο των ετών και την τριβή της καθημερινότητας, άρχισαν να απομακρύνονται μεταξύ τους, ιδίως λόγω της αδιάφορης συμπεριφοράς που άρχισε να αναπτύσσει ο εναγόμενος για τα ζητήματα του οίκου τους και τις ανάγκες τόσο της ενάγουσας όσο και τον τέκνου τους. Χαρακτηριστικό της ψυχρότητας που επεδείκνυε ο εναγόμενος στις μεταξύ των διαδίκων σχέσεις είναι ότι την ανακοίνωση της επιθυμίας του να χωρίσει με την ενάγουσα την πραγματοποίησε τηλεφωνικά προς την τελευταία. Έτσι, στις 21-4-2012 ο εναγόμενος αποχώρησε οριστικά από την οικογενειακή στέγη και εγκαταστάθηκε στην οικία των γονέων τον, Παράλληλα, δημιούργησε και εξωσυζυγικό δεσμό, τον οποίο διατηρεί μέχρι σήμερα, ενώ από τις 29-6-2012 κατοικεί σε μισθωμένο διαμέρισμα στην Αμφιάλη. Εν όψει τούτων, κρίνεται ότι οι σχέσεις των διαδίκων κλονίστηκαν ισχυρά από λόγους. που αφορούν στο πρόσωπο του εναγομένου συζύγου, δεδομένου δε ότι επί διασπάσεως της έγγαμης συμβίωσης διατροφής δικαιούται, συντρεχόντων και των λοιπών προς τούτο νομίμων όρων, μόνον ο σύζυγος στο πρόσωπο του οποίου υφίσταται εύλογη αιτία για τη διάσπαση, η ενάγουσα δικαιούται σε αναζήτηση διατροφής από τον εναγόμενο, καθώς ο τελευταίος (υπόχρεος) αποχώρησε από τη συζυγική εστία. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης τα εισοδήματα του εναγομένου ήταν πάντα υψηλότερα από αυτά της συζύγου του (βλ, προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα του ζεύγους), εκείνος δε κάλυπτε κατά το μεγαλύτερο μέρος τα έξοδα και τις ανάγκες της οικογενειακής οικίας. Από τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων, το ανήλικο μεγαλώνει με τη μητέρα του, η οποία έχει δημιουργήσει μια ζεστή και στοργική σχέση και με αυτό και ένα ομαλό και σταθερό περιβάλλον, κατάλληλο για την ισορροπημένη ψυχοσωματική του ανάπτυξη. Η οικία της μητέρας του ήταν και παραμένει ο κυρίως χώρος διαμονής τον ανηλίκου, δεδομένου ότι η μητέρα του ασκεί, ήδη από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης της με τον πατέρα του, την αποκλειστική (προσωρινώς ανατεθείσα) επιμέλειά του, με σχετική συμφωνία προς τούτο τον πατέρα, κατά την εκδίκαση της σχετικής αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων. Εξάλλου, η ενάγουσα σήμερα εργάζεται με καθεστώς ημιαπασχόλησης, έχει ικανό ελεύθερο χρόνο και δυνατότητα να ασχολείται διαρκώς με τη φροντίδα τον τέκνου Από το παρόν Δικαστήριο διαπιστώθηκε το αδιαμφισβήτητο ενδιαφέρον κα ειλικρινής αγάπη της προς το κοινό τέκνο των διαδίκων, καθώς και η καταλληλότη της να εκτελέσει τα γονεϊκά της καθήκοντα, η επίτευξη εκ μέρους της στενών ψυχικών δεσμών με αυτό και κωδίκων επικοινωνίας που εξασφαλίζει στο ανήλικο ψυχική ηρεμία, αίσθημα ασφάλειας, σιγουριάς και αρμονίας, ο ικανός ελεύθερος χρόνος της, καθώς και η ανάγκη διατήρησης της σταθερότητάς των συνθηκών της έως τώρα ζωής τον τέκνου, συνεπώς, επιβάλλεται η ανάθεση της οριστικής επιμέλειας του προσώπου του στην ενάγουσα-μητέρα του. Σ’ αυτό το περιβάλλον κρίνει το Δικαστήριο ότι το ανήλικο αισθάνεται απερίσπαστο, ισορροπημένο και ξέγνοιαστο και συνεπώς, μπορεί να αναπτύξει και να διαμορφώσει ομαλά την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του, Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι το συμφέρον τον ανηλίκου απαιτεί η γονική μέριμνα του τελευταίου να ανήκει και στους δύο γονείς, η επιμέλεια του, όμως, να ασκείται από τη μητέρα τον, που κρίνεται καταλληλότερη να αναλάβει τη διαπαιδαγώγηση και την ανατροφή του, όπως άλλωστε συμφωνεί και ο ενάγων- εναγόμενος. Εξάλλου, από τα ίδια ως άνω μνησθέντα αποδεικτικά μέσα, αποδείχθηκε ότι ο ενάγων-εναγόμενος εργάζεται ως υπάλληλος (οδηγός φορτηγού) στο σούπερ μαρκετ με την επωνυμία «__________  », με μηνιαίες καθαρές αποδοχές ύψους 1400,00 ευρώ περίπου. Έχει στην κατοχή τον ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής Scoda Octavia, 1600 cc\ το οποίο απέκτησε με συμφωνία παρακράτησης της κυριότητάς του μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος, έχει δε ήδη ασκηθεί σε βάρος του αίτηση παράδοσης της νομής του στην κυρία αυτού τράπεζα __________  Τράπεζα ΑΕ, καθώς δεν καταβάλλονται οι μηνιαίες δόσεις. Διαμένει στην προαναφερόμενη μισθωμένη οικία στην Αμφιάλη, βαρυνόμενος με δαπάνες στεγάσεως, ύψους 260,00 ευρώ, βαρυνόμενος επίσης και με τις δαπάνες συντηρήσεως και λειτουργίας της οικίας αυτής, που είναι οι συνηθισμένες. Διαθέτει επίσης την κυριότητα, κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου, ομού με την ενάγουσα, της οικίας, που αποτέλεσε την οικογενειακή εστία, κείμενης στο Κερατσίνι Αττικής, στην οποία σήμερα διαμένει η ενάγουσα με το ανήλικο τέκνο τους, για την οποία βαρύνεται με το ήμισυ της μηνιαίας δόσεως αποπληρωμής τον στεγαστικού δάνειου που έλαβαν οι διάδικοι για την απόκτησή της, ανερχόμενης σήμερα στο συνολικό ποσό των 750,00 ευρώ, το οποίο δεν προαφαιρείται από τα εισοδήματά του αλλά αποτελεί στοιχείο προσδιορίστίκό της αξίας της περιουσίας τον αλλά και των βιοτικών τον αναγκών (βλ. ΑΠ 680/2010, Εφθες 1031/20091 ΕφΠατρ 831/2008, α δημοσίευση ΝΟΜΟΣ),

Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται, σήμερα δεν καταβάλλει το ήμισυ της δόσης που του αναλογεί. Άλλη περιουσία ή εισοδήματα δεν αποδείχτηκε ότι διαθέτει, ενώ δεν βαρύνεται με την κατά νόμο διατροφή ετέρου προσώπου. Επίσης αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβιώσεως ο εναγόμενος κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών διαβιώσεως της οικογένειας, ενώ η ενάγουσα συμμετείχε στην αντιμετώπιση των αναγκών του κοινού τους βίου με τα χαμηλότερα εισοδήματά της και την προσωπική της εργασία. Ακολούθως, η ενάγουσα, υγιής και νέα (ηλικίας 30 ετών), σήμερα εργάζεται ως ταμίας στο σούπερ μάρκετ «__________  », αντί μηνιαίων καθαρών αποδοχών ύψους 680,00 ευρώ (βλ. την προσκομιζόμενη απόδειξη πληρωμής μηνάς Αύγουστος 2012). Διαμένει στην προαναφερομένη οικία στο Κερατσίνι, συγκυριότητας των διαδίκων, μαζί με το ανήλικο, βαρυνόμενη με το ήμισυ της μηνιαίας δόσης αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου, ύψους 375,00 ευρώ (το οποίο δεν προαφαιρείται από τα εισοδήματά της αλλά αποτελεί στοιχείο προσδιοριστικό της αξίας της περιουσίας της αλλά και των βιοτικών της αναγκών, βλ. All 680/2010, ΕφΘες 1031/2009, ΕφΠατρ 831/2008, α ‘δημοσίευση ΝΟΜΟΣ) καθώς και με τις δαπάνες συμμετοχής της στη συντήρηση και λειτουργία της οικίας αυτής, που είναι οι συνηθισμένες, Άλλα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή δεν αποδείχθηκε ότι διαθέτει σε βαθμό πλήρους δικανικής πεποιθήσεως, ενώ έχει να αντιμετωπίσει τις δαπάνες διατροφής, ενδύσεως και ψυχαγωγίας της. Επίπλων, παρέχει τις προσωπικές της υπηρεσίες στη φροντίδα και ανατροφή του τέκνου της, οι οποίες είναι αποτιμητές σε χρήμα. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις ί:ν γένει περιστάσεις, κατ’ εφαρμογή και της αρχής της επιείκειας, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών της ζωής της δικαιούχου συζύγου (ενάγουσας), όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στα πλαίσια της οικογενειακής ζωής, σε συνδυασμό με τις νέες ανάγκες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης και λόγω της χωριστής διαβίωσης, που είναι οι συνηθισμένεςt ο εναγόμενος πρέπει να καταβάλλει  στην ενάγουσα, ατομικά, προς συμπλήρωση της ανάλογης διατροφής της, για το επίδικο χρονικό διάστημα, το ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως. Το ως άνω ποσό ανταποκρίνεται στις ανάγκες της και δεν υπερβαίνει την αναλογία που ο εναγόμενος ήταν υποχρεωμένος να συνεισφέρει στα πλαίσια της έγγαμης συμβίωσής τους, με μέτρο τις συνθήκες της οικογενειακής τους ζωής, λαμβανομένων υπόψη και των μειωμένων, έκτοτε, οικονομικών δυνατοτήτων του εναγόμενου. Ακολούθως, το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, __________  , ηλικίας την ημέρα της σνζητήσεως περίπου 3,5 ετών, στερείται εισοδημάτων από περιουσία και δεν είναι  δυνατόν, βεβαίως, να εργασθεί λόγω της ανηλικότητάς του, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτόν τον, Συνεπώς, διατηρεί καταρχήν νόμιμη αξίωση  διατροφής έναντι των γονέων τον, ανάλογα με τις οικονομικές δυνάμεις τον καθενός,

Για την κάλυψη, επομένως, των εξόδων διατροφής του, με βάση τις ανάγκες τον, όπως αυτές προκύπτουν από το όλο πλέγμα των συνθηκών διαβιώσεως τον (έξοδα εκπαίδευσης για τη φοίτηση του στον ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό «__________  » αντί μηνιαίας δαπάνης ύψους 330,00 ευρώ, ποσό το οποίο κατά βάση καλύπτεται από τους γονείς της ενάγουσας, ενδύσεως, διατροφής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχαγωγίας ανάλογα με την ηλικία του και τις συνθήκες της ζωής του κλπ), που είναι οι συνηθισμένες παιδιών της ηλικίας του, με αυξημένες τις δαπάνες της εκπαίδευσής τον, ως- προαναφέρθηκε, απαιτείται το ποσό των 550,00 ευρώ μηνιαίως. Ακολούθως, για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς, που βαρύνει τους διαδίκους, πρέπει να γίνει αναγωγή της οικονομικής δυνατότητας του εναγόμενου στο σύνολο των οικονομικών δυνατοτήτων των διαδίκων, που προαναφέρθηκαν. Ο συσχετισμός των οικονομικών δυνάμεων των δύο γονέων, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά, που αποδεικνύονται εκατέρωθεν, πρέπει να γίνει από το Δικαστήριο, κατά μερική παραδοχή της προβαλλόμενης ενστάσεως συνεισφοράς της ενάγουσας και ως ουσιαστικό βάσιμης. Με τα δεδομένα αυτά, ο εναγόμενος πρέπει να μετέχει στην ανάλογη διατροφή του ανηλίκου τέκνου του, με το ποσό των 400,00 ευρώ μηνιαίως.

Το ποσό αυτό, που αντιστοιχεί στην προς συνεισφορά υποχρέωση του εναγομένου, πρέπει να καταβάλλει ο τελευταίος, ενώ κατά το υπόλοιπο ποσό συμμετέχει η ενάγουσα-μητέρα τον ανηλίκου, με τα εισοδήματά της και την παροχή των προσωπικών της υπηρεσιών στη φροντίδα και ανατροφή του, που είναι απομιμητές σε χρήμα και συνδέονται, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, με τη συνοίκηση, Κατ ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η υπό στοιχείο Α’ αγωγή, και κατά το αίτημά της περί διατροφής να γίνει εν μέρει δεκτή και να καταδικασθεί ο εναγόμενος να προκαταβάλλει στην ενάγουσα, λόγω διατροφής της ιδίας το ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ, μηνιαίως και δη εντός τον πρώτον τριημέρου εκάστου μηνάς και υπό την ιδιότητα της ασκούσας την επιμέλεια του ανηλίκου, λόγω διατροφής αυτού σε χρήμα, μηνιαίως και δη εντός του πρώτον τριημέρου εκάστου μηνός, το ποσό των τετρακοσίων (400,00) ευρώ, για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών αρχής γενομένης από την επομένη της επιδόσεως της υπό στοιχείο Α αγωγής, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση καταβολής εκάστης δασέως μέχρις εξοφλήσεως, με απόφαση ΠΟΥ θα κηρυχθεί προσωρινός εκτελεστή για την αμέσως ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη, κατόπιν αποδοχής του σχετικού αγωγικού αιτήματος (άρθρο 907 και 910 αρ. ,. ‘Α ΚΠολΔ). Ακολούθως, κρίνεται ότι το δικαίωμα επικοινωνίας του ενάγοντος- ” εναγόμενου με το ανήλικο τέκνο του είναι επιβεβλημένο να τηρηθεί γιατί συμβάλλει στην κατά το δυνατό ισόρροπη ψυχοσωματική ανάπτυξη τον τέκνου, στη διατήρηση του ψυχικού τους δεσμού και στην ανάπτυξη στενότερων μεταξύ τους δεσμών, ενώ ταυτόχρονα Οα δίνεται έτσι η ευκαιρία και η δυνατότητα στον πατέρα να λαμβάνει γνώση για την πνευματική ανάπτυξη του παιδιού του και γενικά να παρακολουθεί την κατάσταση και την εξέλιξή του λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας του καθώς και της ικανότητας και δυνατότητας του ενάγοντος-εναγομένου να ασχολείται ο ίδιος προσωπικά με το τέκνο του, πρέπει να ρυθμιστεί το δικαίωμά τον επικοινωνίας με το ανήλικο, ως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας. Ενώ, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, πρέπει να απαγγελθεί σε βάρος της ενάγουσας-εναγομένης χρηματική ποινή για την περίπτωση παραβίασης των όρων του δικαιώματος επικοινωνίας, ως αυτό καθορίστηκε, ύψους 300,00 ευρώ, κατ’ αποδοχή τον σχετικού παρεπόμενου αιτήματος του ενάγοντος-εναγομένου. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφιστούν, λόγω της ιδιότητάς τους ως συζύγων, για τα πέραν της ήδη προκαταβλη θείο ας δαπάνης (άρθρο 179 τον ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει την από 8-ί0-2012 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 8186/2012 αγωγή και την από 19-10-2012 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 8276/2012 αγωγή, αντιμωλία των διαδίκων,

Δέχεται εν μέρει την από 8-10-2012 κρινόμενη αγωγή.

Αναθέτει οριστικά την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, __________  , αποκλειστικά στην ενάγουσα-μητέρα.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο αυτής να προκαταβάλλει στην ενάγουσα αυτής, εντός του πρώτου τριημέρου έκαστου μηνάς( λόγω διατροφής, α) το ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για την ίδια ατομικά και β) το ποσό των τετρακοσίων (400,00) ευρώ για λογαριασμό τον ως άνω ανήλικου τέκνου του, άπαντα δε τα παραπάνω ποσά για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών αρχής γενομένης από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής και με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την εξόφλησή τους.

Κηρύσσει την παρούσα απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την αμέσως ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη.

Δέχεται εν μέρει την από 19-10-2012 (υπό στοιχεία Β) κρινόμενη αγωγή.

Αναγνωρίζει στον ενάγοντα το δικαίωμα προσωπικής τον επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο του, το οποίο ρυθμίζει οριστικά,, ως εξής: Α) Κάθε εβδομάδα, κατά την ημέρα Τετάρτη, κατά τις ώρες 18.00 έως 20,00, Β) κάθε Κυριακή από ώρα 11.00 το πρωί έως ώρα 18.00 το βράδυ, Γ) Κατά, τις εορτές του. Πάσχα, κατά τα μονά έτη από ώρα 10.00 πρωινή της Μεγάλης Τρίτης έως ώρα 18.00 της Κυριακής του Πάσχα καθώς και την παραμονή των Χριστουγέννων από ώρα 10.00 πρωινή έως την 29η Δεκεμβρίου και ώρα 14,00, Δ) Κατά τα ζυγά έτη από Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 10.00 πρωινή έως τη Μεγάλη Παρασκευή και ώρα 18,00 το βράδυ, καθώς και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς από ώρα 10,00 πρωινή έως τις 5 Ιανουαρίου και ώρα 14.00  Ε) Κατά τις θερινές διακοπές, μία εβδομάδα κατά το μήνα που θα λαμβάνει την άδειά τον ο ενάγων-εναγόμενος, κατόπιν προσυνεννοήσεως με την ενάγουσα-εναγομένη και από ώρα 11,00 πρωινή της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που θα ορίσουν τα μέρη έως ώρα 18,00 το βράδυ της έβδομης ημέρας της εβδομάδας αυτής. Σημειώνεται ότι το τέκνο θα παραλαμβάνεται κατά το χρόνο έναρξης της επικοινωνίας από την οικία της ενάγουσας-εναγομένης και θα παραδίδεται κατά το χρόνο λήξης της επικοινωνίας, ομοίως; στην οικία της τελευταίας.

Απαγγέλει σε βάρος της εναγόμενης μητέρας χρηματική ποινή ύψους 300,00 ευρώ για κάθε παραβίαση της ως άνω διατάξεως της αποφάσεως σχετικά με τους όρους του δικαιώματος επικοινωνίας του ενάγοντος με το τέκνο του.
Συμψηφίζονται τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των St αδίκων, τα πέραν των ήδη προκαταβληθέντων.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά, στις 20 Ιουνίου 2013, στο ακροατήριό του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

 

 

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία