fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ

Αριθμός Απόφασης 4727/2007

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Διαδικασία Διαφορών Άρθρου 681Β επ. ΚΠολΔ)

Συγκροτούμενο από το Δικαστή Λάζαρο Βαλσαμή, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά και την Γραμματέα Αργυρούλα Σιτέ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 31 Ιανουάριου 2007, για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: __________  __________  του __________  , κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, οδός __________  , ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίου του Δικηγόρου Ιωάννας Μαρώση.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: __________  (__________  ) __________  (__________  ) του __________  και της __________  , πρώην κατοίκου Κερατσινίου, οδός __________   και ήδη αγνώστου διαμονής, η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Ο ενάγων ζήτησε να γίνει δεκτή η από 9-8-2006 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης 7066/2006, προσδιορίστηκε για την δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του ενάγοντος ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις, που κατέθεσε.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ’ αριθμ. 10054/21-9-2006 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πειραιώς Σταυρούλας Π. Τζεφεράκου, που επικαλείται και προσκομίζει ο ενάγων προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην εναγόμενη. Η τελευταία όμως δεν εμφανίστηκε στην παραπάνω δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από το πινάκιο και πρέπει επομένως να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο ωστόσο θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παροντες (άρθρο 681Β παρ. 1 συνδ. 672 ΚΠολΔ).

Ο ενάγων ζητεί να του ανατεθεί οριστικά η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου του __________  , που γεννήθηκε στις 3-8-1990 και να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Με αυτό το περιεχόμενο και αυτά τα αιτήματα η αγωγή αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτου του Δικαστηρίου (άρθρα 17 παρ. 1 και 22 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 επ. και 681Β ΚΠολΔ και είναι νόμιμη ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510 παρ. 1, 1511, 1512,1514, 1516 παρ. 2 και 1518 ΑΚ, μη νόμιμη όμως και ως εκ τούτου απορριπτέα όσον αφορά το αίτημα περί κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, αφού κάτι τέτοιο δεν συνάδει με το διαπλαστικής φύσεως αίτημα για την ανάθεση της άσκησης της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου στον πατέρα του (Β. Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ, τομ. Ε, άρθρο 907, σελ. 153 επ., ΕρμΚΠολΔ Κεραμέα – Κονδύλη – Νίκα εκδ. 2000, κάτω από άρθρο 907 αρ. 3, σελ. 1721 με τις εκεί παραπομπές στη νομολογία και τη θεωρία). Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω στην ουσία της δίχως να απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου για τον παραπάνω λόγο (διαπλαστική φύση του αιτήματος της αγωγής).                                                            ,                    . ,

Από την εκτίμηση των εγγράφων, που ο εναγών επικαλείται και προσκομίζει, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων τέλεσε πολιτικό γάμο με την εναγόμενη στο Δημαρχείο Δραπετσώνας στις 7-1­1990, από τον οποίο απέκτησε ένα ανήλικο τέκνο τον ______, που γεννήθηκε στις 3-8-1990. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά, λύθηκε δε με την με αριθμό 1867/2001 απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία κατέστη αμετάκλητη. Η εναγόμενη σχεδόν από την αρχή της έγγαμης συμβίωσης αδιαφορούσε για τον σύζυγο και το τέκνο της, ενώ λίγο αργότερα εγκατελειψε την συζυγική οικία δίχως να επικοινωνήσει από τότε μαζί τους. Έκτοτε ο εναγών διαμένει μαζί με το ανήλικο τέκνο του στην ανωτέρω οικία ασκώντας εν τοις πράγμασι την επιμέλεια επί του προσώπου του. Επιπρόσθετα για τις ανάγκες της οικογένειάς του απασχολείται στην επιχείρησή του (καφενείο), ενώ υποβοηθείται σε σημαντικό βαθμό και από τους συγγενείς του (αδέρφια κλπ) στην ανατροφή του τέκνου του. Κάτω από αυτές τις περιστάσεις έχει αναπτυχθεί μεταξύ του ενάγοντος και του ανήλικου τέκνου του ισχυρός συναισθηματικός δεσμός, με τον τελευταίο να προσπαθεί να του εξασφαλίσει ένα ήρεμο, ασφαλές και οικείο οικογενειακό περιβάλλον, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα φροντίδας και εμπιστοσύνης προς αυτό και δημιουργώντας του συνθήκες διαβίωσης πλήρεις συναισθηματικής σταθερότητας και ισορροπίας. Συνεπώς ο ενάγων αγαπάει, φροντίζει και ενδιαφέρεται για τη σωστή ανατροφή και εκπαίδευση του τέκνου του μεριμνώντας συγχρόνως για όλα όσα αφορούν την στέγαση, την επιμόρφωση και την διατροφή του. Ενόψει αυτών και λαμβανομένης υπόψη της κρίσιμης παιδικής ηλικίας του ανηλίκου το Δικαστήριο κρίνει ότι το αληθινό συμφέρον του επιβάλλει να ανατεθεί οριστικά στον ενάγοντα η άσκηση της επιμέλειας επί του προσώπου του. Επομένως πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή ως ουσιαστικά βάσιμη, να οριστεί το παράβολο για την περίπτωση, που η εναγόμενη ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας (άρθρα 673 και 509 παρ. 2 ΚΠολΔ) και να επιβληθεί εις βάρος της, που δικάστηκε ερήμην και ηπήθηκε στη δίκη η δικαστική δαπάνη του ενάγοντος (άρθρο 184 συνδ. 176 ΚΠολΔ), όπως αναλυτικά καθορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της εναγόμενης.

Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των 180 ευρώ.

Δέχεται την αγωγή.

Αναθέτει αποκλειστικά στον ενάγοντα την άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου του __________  .

Επιβάλλει στην εναγόμενη τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των 350 ευρώ.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του χωρίς την παρουσία της διαδίκου και του πληρεξούσιου Δικηγόρου της στις 26-9-2007.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία