fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 Αριθμός Απόφασης 715/2018

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές, Γεωργία Βρεττού, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ελευθέριο Καλτάκη, Πρωτόδικη, Κοραλία Παλιεράκη, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια και από την Γραμματέα Βασιλική Αναγνωστοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 06 Οκτωβρίου 2017, για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΎΝΤΩΝ: 1) Της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «___________Ε.Ε», που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού ___________ , με ΑΦΜ ___________ Γ ΔΟΥ Πειραιά, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, στην οποία μετατράπηκε η αρχικώς αιτούσα ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «___________ ΟΕ», 2) ___________ ___________ του ______, κατοίκου Πειραιώς, οδός ___________ , ατομικά και με την ιδιότητά του ομόρρυθμου εταίρου της αρχικώς αιτούσας εταιρείας και ήδη με

Την ιδιότητά του ετερορρύθμου εταίρου της μετραπείσας εταιρείας (ΑΦΜ ________ ΔΥΟ Πειραιά), 3) ______  _______, κάτοικου Πειραιώς, οδός __________ αρ. 17-19, ατομικά και με την ιδιότητά του ομόρρυθμου εταίρου της αρχικώς αιτούσας εταιρείας και ήδη της μετραπείσας εταιρείας με ΑΦΜ ___________ ΔΟΥ Πειραιά, οι οποίοι παραστάθηκαν και εκπροσωπήθηκαν στο ακροατήριο οι δύο πρώτοι δια και ο τρίτος μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους, Αικατερίνης Μητρογιάννη.

Οι αιτούντες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 03-04-2017 αίτησή τους, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία με αριθμό 1820/2017, προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της 19-05-2017, οπότε και αναβλήθηκε ντα τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η πληρεξούσια δικηγόρος των αιτούντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις της.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3588/2007, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 12 του Ν.4013/2011, “Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον προβλέπει ότι η επίτευξη της συμφωνίας είναι δυνατή, ότι υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίανσης και ότι δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. 2, αποφασίζει το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης για περίοδο όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση της απόφασης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ορίζει μεσολαβητή, σύμφωνα με το άρθρο 102. 0 πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου δύναται με πράξη του ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, του μεσολαβητή ή πιστωτή να παρατείνει την περίοδο αυτή για ένα ακόμη μήνα. Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη και την πλειοψηφία των πιστωτών κατ’ άρθρο 106α παράγραφος 1, η περίοδος του εδαφίου α’ δύναται να παραταθεί μέχρι και για τρεις (3) μήνες”.

Στην προκειμένη περίπτωση με την κρίση αίτησή τους, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την 04-04-2017, οι αιτούντες εκθέτουν ότι με την υπ’ αρ. 3131/2016 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου διατάχθηκε το άνοιγμα της διαδικασίας της εξυγίανσής τους και τάχθηκε προθεσμία τεσσάρων μηνών για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής, αρχόμενης από την έκδοση της απόφασης, την 06-12-2016. Ότι εξαιτίας των δυσχερών οικονομικών συγκυριών δεν υπάρχει επαρκής χρόνος μέχρι της λήξης της προθεσμίας την 06-04-2017, για την υποβολή της έκθεσης και της συμφωνίας εξυγιάνσης. Με βάση τα ανωτέρω οι αιτούντες ζητούν α) να χορηγηθεί με απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου παράταση της προθεσμίας συνδιαλλαγής για έναν ακόμη μήνα και β) να διαταχθεί η δημοσίευση της εκδοθείσας επί της παράτασης απόφαση, στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων τ ΕΤΑΑ του Ταμείου Νομικών και στο ΓΕΜΗ.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αίτηση αναρμοδίως φέρεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, καθώς το Πολυμελές Πρωτοδικείο, δεν έχει λειτουργική αρμοδιότητα να αποφανθεί για την παράταση της προθεσμίας, αλλά αυτή ανήκει στον πρόεδρο του πτωχευτικού δικαστηρίου, ο οποίος δύναται με πράξη του ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, του μεσολαβητή ή πιστωτή να παρατείνει την περίοδο αυτή για ένα ακόμη μήνα σύμφωνα και όσα προβλέπονται στο άρθρο 101 του ν.5588/2007. όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 12 του Ν.4013/2011. Μετά ταύτα η αίτηση πρέπει να απορριφθεί λόγω έλλειψης λειτουργικής αρμοδιότητας του παρόντος Δικαστηρίου.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στον Πειραιά την 16 Ιανουάριου 2018.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία