fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΗΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Αριθμός απόφασης 20/2017

Το Ειρηνοδικείο Μήλου
(Ασφαλιστικά Μέτρα)

Συγκροτήθηκε από το Δόκιμο Ειρηνοδίκη Γεώργιο Μέγγο, με τη σύμπραξη της Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Μήλου Μαρίας Καλογεράκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Δεκεμβρίου 2017 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:

Του αιτούντος: Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, με Α.Φ.Μ. ___________ , το οποίο παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Αντωνίου Νίνου (ΑΜ/ΔΣΣύρου 45).

Της καθ’ης η αίτηση: ___________  ___________ του ___________ και της ___________ , χήρας ___________ ___________ , κατοίκου Άνω Ηλιούπολης Αθηνών, οδός ___________ , με Α.Φ.Μ. ___________ , η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξουσίας δικηγόρου της, Ελένης Μπάλλα (ΑΜ/ΔΣΑ 35430).

Το αιτούν ζητεί να γίνει δεκτή η αίτησή του που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού και έλαβε αριθμό έκθεσης κατάθεσης 12/09-10-2017, με αντικείμενο την αναστολή εκτέλεσης της υπ’αριθμ. 7/2017 Διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων της Ειρηνοδίκη Μήλου, και προσδιορίστηκε αρχικά για την 17-11-2017 και κατόπιν αναβολής για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα έγγραφα σημειώματά τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 643 ΚΠολΔ, αν ασκηθεί εμπρόθεσμα ανακοπή ή έφεση κατά της Διαταγής απόδοσης μισθίου, μπορεί έως τη συζήτηση στο ακροατήριο της ανακοπής να διαταχθεί να ανασταλεί η εκτέλεση ώσπου να εκδοθεί οριστική απόφαση, με τον όρο να δοθεί εγγύηση η οποία ορίζεται από την απόφαση που διατάζει την αναστολή ή και χωρίς εγγύηση, εφόσον πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής. Την αναστολή την διατάζει το δικαστήριο του οποίου ο Δικαστής εξέδωσε την προσβαλλόμενη Διαταγή, ενώ η αίτηση συζητείται κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. Προϋπόθεση χορήγησης της αναστολής είναι αφενός μεν να έχει ασκηθεί, από τον έχοντα έννομο συμφέρον προς τούτο, παραδεκτώς ανακοπή κατά της Διαταγής και να πιθανολογείται η ευδοκίμηση ενός τουλάχιστον λόγου αυτής, αφετέρου δε να μην έχει ήδη περατωθεί η εκτελεστική διαδικασία (ΑΠ 271/1994, ΤΝΠ-Νόμος), οπότε τότε μόνον το Δικαστήριο, για τη χορήγηση ή μη της αναστολής, ερευνά αθροιστικώς και τη συνδρομή του στοιχείου της βλάβης από την εκτέλεση στο πρόσωπο του αιτούντος, η οποία (βλάβη) άλλως δεν ερευνάται (ΜΠρΑθ 7188/2016, ΜΠρΓρεβ 33/2015 ΤΝΠ-Νόμος).

Από τις διατάξεις των άρθρων 637, 639, 626 παρ.1,2, 628 παρ.1, 642 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι το αντικείμενο της δίκης που ιδρύεται με την ανακοπή κατά Διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής οφειλομένων μισθωμάτων, είναι ο έλεγχος της νομιμότητας του εκτελεστού τίτλου, του εγκύρου ή μη δηλαδή της έκδοσης της διαταγής και όχι η διάγνωση της ουσιαστικής αξίωσης, την οποία ενσωματώνει η Διαταγή (ΑΠ 2209/2007 ΕλλΔνη 50, σελ.1682, ΑΠ 901/2006 ΕλλΔνη 50, σελ. 124). Ωστόσο, οι λόγοι της ανακοπής κατά Διαταγής Απόδοσης Μισθίου, παραδεκτώς σωρρευόμενης με Διαταγή Πληρωμής Μισθωμάτων δύνανται να αναφέρονται, όχι μόνο στο κύρος και τις τυπικές προϋποθέσεις έκδοσης της αλλά και στην αμφισβήτηση της γένεσης ή της ύπαρξης της απαίτησης για την οποία εκδόθηκε και επομένως σε αυτό το πλαίσιο δύνανται να προβληθούν ως λόγοι ανακοπής, ενστάσεις δικαιοκωλυτικές ή αποσβεστικές της απαίτησης (ΑΠ 355/1999 ΕλλΔνη 40, σελ.1537). Ενστάσεις, δε, αποσβεστικές της απαίτησης είναι και οι της εξοφλήσεως και του συμψηφισμού, οι οποίες προτείνονται υπό την προϋπόθεση ότι αυτές υπήρχαν πριν από την έκδοση της διαταγής πληρωμής ( ΑΠ 259/2002 ΤΝΠ-ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 536/1994 ΕλλΔνη 1997, σελ.1076, ΕφΑθ 5326/2007 ΕλλΔνη 2008, σελ.1099).

Με την κρινόμενη αίτησή του, το αιτούν ζητεί να διαταχθεί η αναστολή της εκτέλεσης της υπ’αριθμ. 7/2017 Διαταγής Απόδοσης Χρήσης Μισθίου της Ειρηνοδίκη Μήλου, με την οποία υποχρεώθηκε να αποδώσει στην καθ’ής, τη χρήση του -περιγραφομένου στην ανωτέρω διαταγή- μισθίου, που αποτελεί το χώρο στέγασης της Αρχαιολογικής Συλλογής Σερίφου στην περιοχή Μύλοι της νήσου Σερίφου, επικαλούμενο ότι κατ’ αυτής έχει ασκήσει νομότυπα και εμπρόθεσμα την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 11/9-10-2017 από 5-10-2017 ανακοπή του, για το λόγο ότι η τελευταία θα ευδοκιμήσει, ενώ η εκτέλεση της προαναφερομένης απόφασης θα του προκαλέσει σημαντική βλάβη. Η αίτησή του αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο φέρεται για να δικαστεί από το Δικαστήριο αυτό κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ. Ασκείται παραδεκτώς, καθώς δεν έχει λάβει χώρα η επίδοση της ανακοπτόμενης διαταγής στον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Διατάγματος 26-6/10-7-1944 «Κώδικας Νόμων περί δικών του Δημοσίου», απορριπτομένου του αντιθέτου ισχυρισμού της αιτούσας περί εκπροθέσμου της άσκησης της ανακοπής, και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 643 ΚΠολΔ. Πρέπει συνεπώς να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα ___________ ___________ , που εξετάστηκε νομότυπα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, την υπ’αριθμ. 14.495/2017 ένορκη βεβαίωση του ___________ ___________ που λήφθηκε νομότυπα ενώπιον της Ειρηνοδίκη Αθηνών, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που με επίκληση προσκομίζουν οι διάδικοι, όσα ανέπτυξαν προφορικά και με τα σημειώματα τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και γενικά από την όλη συζήτηση της υπόθεσης, πιθανολογούνται τα εξής: Δυνάμει του από 7-8-2000 μισθωτηρίου που συνήψε ο ___________ ___________ του ___________ στη Χώρα Σερίφου με τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ Μήλου, νόμιμο τότε εκπρόσωπο του αιτούντος δυνάμει της υπ’αριθμ. 654/2-3-2000 εγκριτικής απόφασης προκύπτει ότι εκμίσθωσε ύστερα από διενεργηθείσα την 17-5-2000 μειοδοτική δημοπρασία στο δεύτερο ένα οίκημα που αποτελείται από ένα δωμάτιο και WC, επιφανείας 46,5 τ.μ. και με ακάλυπτο χώρο 45τ.μ., ευρισκόμενο στην περιοχή «___________ » στη Χώρα Σερίφου με αρχικό μηνιαίο μίσθωμα ανερχόμενο στο ποσό των 80.000 δραχμών το μήνα για τη στέγαση της Αρχαιολογικής Συλλογής Σερίφου. Η διάρκεια της μίσθωσης συμφωνήθηκε αρχικά δωδεκαετής, η οποία μετά την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας ανανεώθηκε σιωπηρώς. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των δώδεκα αυτών ετών έλαβαν χώρα δύο υποχρεωτικές μειώσεις μισθωμάτων κατά 20% τον Ιούλιο του 2010 και κατά επιπλέον 10% τον Οκτώβριο του 2012, με τις οποίες το μηνιαίο μίσθωμα έχει διαμορφωθεί πλέον στο ποσό των 232,62 ευρώ πλέον χαρτοσήμου καταβλητέο ανά τρίμηνο. Μέχρι το Νοέμβριο του έτους 2015 οι καταβολές των μισθωμάτων γίνονταν κανονικά σε λογαριασμό του αρχικού δικαιούχου-εκμισθωτή. Πιθανολογείται ότι την 23η Αυγούστου 2014 ο εν λόγω εκμισθωτής, ___________ ___________ , απεβίωσε στην Ηλιούπολη Αττικής, κατέλειπε δε αυτός την από 7-10-2013 ιδιόγραφη διαθήκη του, η οποία νομίμως δημοσιεύθηκε την 3η Νοεμβρίου 2014 από το Ειρηνοδικείο Μήλου, συνταχθέντων σχετικώς των υπ’ αριθμ. 31/3-11-2014 πρακτικών συνεδριάσεως αυτού (τόμος 1 αρ.3). Κατά τη ρητώς εκπεφρασμένη τελευταία βούληση του εν λόγω διαθέτη, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην ως άνω διαθήκη του, αυτός εγκατέστησε μοναδική κληρονόμο του, την κόρη του ___________ ___________ -___________  του ___________ και της ___________ , σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του, αναφέροντας στην διαθήκη του επί λέξει ως εξής: «… αφήνω γενική κληρονόμο μου την κόρη μου ___________ ___________ -___________  σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία μου. ». Μετά τη δημοσίευση της διαθήκης, η ___________ ___________ προέβη στην υπ’αριθμ. 4177/7-11-2016 Δήλωση αποδοχής κληρονομιάς ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Μαρίας  Κων/νου Χρυσολωρά. Στο πλαίσιο αυτό ενημέρωσε το αιτούν για την αλλαγή που επήλθε στο πρόσωπο του εκμισθωτή λόγω του θανάτου του πατρός της, ώστε το τελευταίο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την προσήκουσα καταβολή σε αυτήν πλέον των οφειλόμενων μισθωμάτων. Το αιτούν ζήτησε από την καθ’ης τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδείκνυαν την κληρονομική διαδοχή προκειμένου να προχωρήσει στην ενταλματοποίηση των μισθωμάτων. Τα έγγραφα δε αυτά ζήτησε εγγράφως με τα με αρ.πρωτ. 4816/26.09.2016/ΕΦΑΚΥΚ και 6217/28.11.2016/ΕΦΑΚΥΚ έγγραφά της προς την καθής. Η καθ’ης απέστειλε τμηματικά και με μια εύλογη καθυστέρηση τα σχετικά έγγραφα στην Υπηρεσία, διαμαρτυρόμενη παράλληλα για την καθυστέρηση της καταβολής των μισθωμάτων. Την 7-12­2016 απέστειλε μάλιστα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου την από 2­12-2016 Εξώδικη όχληση, διαμαρτυρία, πρόσκληση για καταβολή μισθωμάτων και δήλωση, αιτούμενη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων να της καταβάλει υπό την ιδιότητα της ως καθολικού διαδόχου του ανωτέρω αποβιώσαντος άλλοτε εκμισθωτή, ___________ ___________ , τα αντιστοιχούντα στη χρήση αυτού μισθώματα των μηνών Δεκεμβρίου 2015 έως και Νοεμβρίου 2016, ήτοι το συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (2.894,88 €), αναφορικά με τη μίσθωση του ανωτέρω ακινήτου, θέτοντας προς τούτο προθεσμία δεκαπέντε ημερών. Παρελθούσης της προθεσμίας και μη διενέργειας κάποιας καταβολής η καθ’ης κατέθεσε την με αρ. κατάθεσης αίτησή της επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’αριθμ. 7/2017 Διαταγής Απόδοσης Χρήσης Μισθίου και καταβολής μισθωμάτων της Ειρηνοδίκη Μήλου, με την οποία το αιτούν υποχρεώθηκε να αποδώσει στην καθ’ης, τη χρήση του ανωτέρω περιγραφόμενου μισθίου, που αποτελεί το χώρο στέγασης της Αρχαιολογικής Συλλογής Σερίφου στην περιοχή ___________  της νήσου Σερίφου καθώς και να της καταβάλλει το ποσό τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ενός ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (3.521,55 €), που αντιστοιχεί σε οφειλόμενα μισθώματα μηνών Δεκεμβρίου 2015 έως και Φεβρουαρίου 2017. Όμως ήδη από την 28-02-2017, έχοντας πλέον στη διάθεσή της όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων είχε αιτηθεί επιτροπικό ένταλμα με το με αρ.πρωτ. 567/28.02.2017/ΕΦΑΚΥΚ έγγραφό της, το οποίο, μόλις της χορηγήθηκε, διαβίβασε με το με αρ.πρωτ. ΕΦΑΚΥΚ/ 1512//28.04.2017 έγγραφό της στην αρμόδια ΔΥΕΕ προς εκτέλεση. Πιθανολογείται ότι το ανωτέρω ένταλμα έχει πλέον εκτελεσθεί και έχει εξοφληθεί πλήρως η καθ’ης. Τη 12η Ιουνίου 2017 επιδόθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο υπό του Υπουργού Πολιτισμού και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων επικυρωμένο αντίγραφο της προσβαλλόμενης υπ’αριθμ. 7/2017 Διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων της Ειρηνοδίκη Μήλου, παραλείφθηκε όμως η απαιτούμενη επίδοση προς τον Υπουργό Οικονομικών, προϊστάμενη αρχή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (αρμόδιας υπηρεσίας για την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου σε δίκες που το αφορούν) και συνεπώς δεν ξεκίνησε η προβλεπόμενη στο άρθρο 642 ΚΠολΔ δεκαπενθήμερη προθεσμία. Κατά της ανωτέρω διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων ασκήθηκε η από 5-10-2017 και με αριθμό κατάθεσης 11/9-10-2017 ανακοπή, η οποία προσδιορίσθηκε να συζητηθεί ενώπιον του δικαστηρίου αυτού και κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών στις 11-12-2017 και κατόπιν αναβολής στις 16-01-2018, με την οποία το αιτούν ζητά να ακυρωθεί αυτή, προβάλλοντας τους ακόλουθους λόγους ανακοπής: 1ον) ότι η οφειλή έχει εξοφληθεί, 2ον) ότι η προσβαλλόμενη διαταγή έχει εκδοθεί κατά παράβαση του νόμου, καθώς λείπει μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 637 ΚΠολΔ και συγκεκριμένα αυτή της καθυστέρησης μισθωμάτων από δυστροπία, και 3ου) ότι η προσβαλλόμενη διαταγή έχει εκδοθεί κατά παράβαση του άρθρου 281 ΑΚ, διότι στο μίσθιο στεγάζεται για χρόνια η Αρχαιολογική Συλλογή Σερίφου και τυχόν αποβολή της από το μίσθιο θα έχει ως συνέπεια τη διακοπή λειτουργίας της. Περαιτέρω, η καθ’ης δεν ζημιώνεται από την επίδικη μίσθωση καθώς εισπράττει τα οφειλόμενα μισθώματα για τη χρήση του μισθίου. Σημειώνοντας παράλληλα ότι η υπηρεσία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για μεταστέγαση της Συλλογής, ωστόσο οι διαδικασίες για τη μίσθωση ακινήτου για στέγαση δημοσίων υπηρεσιών μετά από μειοδοτική δημοπρασία είναι εξ ορισμού χρονοβόρες, έχουν δε μέχρι σήμερα αποβεί άκαρπες.

Κατόπιν όλων αυτών πιθανολογείται ότι η καθυστέρηση που προέκυψε όσον αφορά την καταβολή των μισθωμάτων στην κληρονόμο του αρχικού εκμισθωτή οφείλεται σε καθυστέρηση συγκέντρωσης -από πλευράς της καθ’ης- και παράδοσης στο αιτούν όλων των απαραιτήτων εγγράφων για την αλλαγή του δικαιούχου της οφειλής και όχι σε δυστροπία εκ μέρους του. Άλλωστε το αιτούν υπήρξε ανέκαθεν συνεπές στην καταβολή των μισθωμάτων έναντι του αποβιώσαντος εκμισθωτή, ακόμη και σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο τελευταίος δεν ήταν αληθής δικαιούχος λόγω κληρονομικής διαδοχής του. Ακολούθως πιθανολογήθηκε ότι το μίσθιο χρησιμοποιείται για τη στέγαση της Αρχαιολογικής Συλλογής Σερίφου και αποτελεί χώρο επισκέψιμο προς το κοινό που επιτελεί το σκοπό της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδος, αγαθό που τυγχάνει Συνταγματικής προστασίας, γεγονός από το οποίο συνάγεται ότι τυχόν έξωση της στεγαζόμενη υπηρεσίας του αιτούντος από το ένδικο μίσθιο αναγκαίως θα επιφέρει τη διακοπή της λειτουργίας της, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο αντικείμενα αρχαιολογικής σημασίας που βρίσκονται σε συλλογή εκτεθειμένη σε κοινή θέα. Επομένως, πιθανολογείται ότι οι λόγοι της ανακοπής θα γίνουν δεκτοί ως βάσιμοι και κατ’ουσίαν. Αφού λοιπόν, πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ανακοπής, που άσκησε το αιτούν κατά της άνω διαταγής, καθώς και ότι το αιτούν θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη αν εκτελεσθεί αυτή, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση και ως ουσία βάσιμη και να ανασταλεί η εκτέλεση της με αριθ. 7/2017 διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων της Ειρηνοδίκη του Δικαστηρίου αυτού, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής, που νομότυπα και εμπρόθεσμα άσκησε το αιτούν, κατά της άνω διαταγής. Επίσης, το αιτούν, πρέπει να καταδικασθεί στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της καθ’ης η αίτηση, καθώς, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 84 παρ.2 του Κώδικα Δικηγόρων, που προστέθηκε με το άρθρο 14 παρ.3 Ν.4236/2014, στις περιπτώσεις αναστολής εκτέλεσης τα έξοδα και η αμοιβή του δικηγόρου του καθ’ου η αίτηση, επιδικάζονται πάντοτε σε βάρος του αιτούντος, η δε καθ’ης η αίτηση, στην προκείμενη περίπτωση, υποβάλλει σχετικό αίτημα. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι τα δικαστικά έξοδα θα επιβληθούν μειωμένα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 22 παρ.1 του Ν.3693/1957, όπως η παράγραφος αυτή ισχύει μετά την υπ’αριθμ. 134423/8-12-1992 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β’ 11/20-1-1993), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 12 του Ν.1738/1987.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 7/2017 διαταγής απόδοσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων της Ειρηνοδίκη του Δικαστηρίου αυτού, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 5-10-2017 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 11/9-10-2017 ανακοπής, που νομότυπα και εμπρόθεσμα άσκησε το αιτούν κατά της άνω διαταγής απόδοσης μισθίου υπό τον όρο συζητήσεως της ανακοπής κατά την ορισθείσα δικάσιμο.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ το αιτούν στα δικαστικά έξοδα της καθ’ης, τα οποία προσδιορίζει στο ποσό των εκατό ευρώ (100 €).

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύεται στη Μήλο σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 20 Δεκεμβρίου 2017, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεώργιος Μέγγος                                                    Μαρία Καλογεράκη