fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 275/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Τμήμα Ζ

Με μέλη τους: Ιωάννη Καλαμάρα, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Δήμητρα X. Μίχου και Σοφία Τσαούση, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων,

συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 11 Νοεμβρίου 2014, με γραμματέα τη Νίκη Β. Θωμοπούλου, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την από 31 Ιανουάριου 2011 (αριθμ. καταχ. ΠΡ 189/31-1-2011) προσφυγή,

του ___________ ___________ , κατοίκου Καλλιθέας Αττικής (οδός ___________ ), που παραστάθηκε με τον φερόμενο ως πληρεξούσιό του δικηγόρο Χρήστο Οικονομάκη, ο οποίος εμφανίστηκε στο ακροατήριο και ζήτησε και έλαβε προθεσμία πέντε ημερών έως 18.11.2014 για την υποβολή πληρεξουσίου,

κατά των: 1) Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 2) Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που παραστάθηκαν με τον Πάρεδρο του ΝΣΚ Νικόλαο Δημητρακόπουλο.

Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, οι πληρεξούσιοι των διαδίκων, δήλωσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33 π.δ/τος 18/1989 (ΦΕΚ 8 Α’), που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3772/2009 (ΦΕΚ 112 A710.7.2009), ότι δεν θα προβούν σε προφορική ανάπτυξη της υπόθεσης.

Η υπόθεση συζητήθηκε κατά προτεραιότητα μετά την προεκφώνηση, χωρίς ανάγνωση από την εισηγήτρια Δήμητρα X. Μίχου, Εφέτη Δ.Δ., της σχετικής εισήγησής της.

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη, και αφού
μελέτησε τη δικογραφία και τις σχετικές διατάξεις, αποφασίζει τα εξής:

  1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (1119353,2776088/2011 ειδικά γραμμάτια παράβολου).
  2. Επειδή, με την προσφυγή αυτή, ο προσφεύγων, μόνιμος υπάλληλος, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με βαθμό Γ, της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Π.Ε. (Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας) του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας^ ζητεί παραδεκτώς την εξαφάνιση της 312/23.6.2009 απόφασης (πρακτικού) του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ήδη Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), με την οποία επιβλήθηκε τελικά σε βάρος του η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης τριών (3) μηνών, με πλήρη στέρηση των αποδοχών του, για τα αναφερόμενα σε αυτήν πειθαρχικά παραπτώματα (άρθρα 107 παρ 1 περ ιστ και 109 παρ 2 περ δ του V2683/1999) .
  3. Επειδή,η προσβαλλόμενη εν προκειμένω απόφαση έχει εκδοθεί από όργανο (Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση. Ως εκ τούτου, ο παραστάς κατά τη συζήτηση, Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, πράξη ή παράλειψη του οποίου δεν προσβάλλεται, δεν νομιμοποιείται παθητικώς στην παρούσα δίκη και πρέπει να αποβληθεί.
  4. Έπειδή, στο άρθρο 106 του Ν. 2683/1999 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις ” (ΦΕΚ 19 Α’), που ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζεται ότι : « 1. Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί κάθε παράβασηΥπαλληλικού καθήκοντος που συντελείται με υπαίτια πράξη ή παράλειψη και μπορεί να καταλογισθεί στον υπάλληλο. 2. Το υπαλληλικό καθήκον προσδιορίζεται τόσο από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, οι εντολές και οδηγίες όσο και από τη συμπεριφορά που πρέπει να τηρεί ο υπάλληλος και εκτός της υπηρεσίας ώστε να μη θίγεται το κύρος αυτής. 3………… ». Στο άρθρο 107 του ίδιου Κώδικα, ότι : « 1. Πειθαρχικό παράπτωμα αποτελούν ιδίως: α)…., β) …γ)…, δ)…. ιστ) Η χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων.» Και στο άρθρο 109 του αυτού Κώδικα προβλέπεται ότι: « 1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους είναι: α)…, β)…., γ)…., δ)…, ε) η προσωρινή παύση από τρεις (3) έως έξι (6) μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών, στ) η οριστική παύση . 2. Η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθα παραπτώματα:α)…β)…γ)…δ)χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή εντός ή εκτός της υπηρεσίας.».
  1. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου, προκύπτουν τα εξής : Ο προσφεύγων διορίστηκε με την 94204/ 2000 απόφαση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 313/Γ/8.11.2000) στο Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ) Ανατ. Αττικής και Βορείου Αιγαίου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε κενή οργανική θέση Επιθεωρητή Εργασίας κλάδου ΠΕ Μηχανικών. Με το ΕΜΠ 95/23.5.2005 παραπεμπτήριο έγγραφο του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, παραπέμφθηκε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Υπαλλήλων του Υπουργείου, διότι σύμφωνα με την πορισματική έκθεση της διενεργηθείσας από 9.2.2005 Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης της Ειδικής Επιθεωρήτριας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ___________ ___________ , είχε υποπέσει στο πειθαρχικό παράπτωμα της αποδοχής υλικής εύνοιας ή ανταλλάγματος, που προέρχεται από πρόσωπο του οποίου τις υποθέσεις χειρίζεται ή πρόκειται να χειριστεί κατά την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων (άρθρο 107 παρ 1 περ ιζ του ν2683/1999) καθώς και στο πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα- αδίκημα παθητικής δωροδοκίας άρθρο 235 Π.Κ-(κατ’ άρθρο 107 παρ. 1 περ.β του ίδιου ως άνω Νόμου). Ακολούθως, κλήθηκε σε απολογία με το υπ’ 170/11.7.2005 έγγραφο του Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου και υπέβαλε το 27.7.2005 απολογητικό σημείωμα . Εξάλλου, με την 8/28.2.2006 απόφαση του ίδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η διενέργεια συμπληρωματικής ανάκρισης από την Προϊσταμένη του Τμήματος στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών του ΣΕΠΕ, Ευαγγελία Βαρσάμη, για την οποία συντάχθηκε η από 30.8.2006 έκθεση -πόρισμα . Ειδικότερα, από τα πορίσματα της ΕΔΕ και συμπληρωματικής ανάκρισης,το απολογητικό υπόμνημα και τις καταθέσεις των μαρτύρων, προέκυψαν τα ακόλουθα : Ο προσφεύγων μαζί με τον ___________ ___________ , υπάλληλο, επίσης, του Κλάδου ΤΕ Μηχανικών του Κ.Ε.Π.Ε.Κ. Ανατ. Αττικής και Βορείου Αιγαίου, αποτελούσαν κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικό συνεργείο ελέγχου εργασίας των οικοδομών, στην υπηρεσία όπου υπηρετούσαν, γεγονός που δεν συνέβαινε με τους υπόλοιπους ελεγκτές του πιο πάνω Κ.Ε.Π.Ε.Κ. Παρουσιάζονταν στα γραφεία της εν λόγω Υπηρεσίας μόνον μια ημέρα την εβδομάδα, ενώ όλες τις άλλες εργάσιμες ημέρες έβγαιναν για ελέγχους στις οικοδομές, όπου κατασκευάζονταν δημόσια έργα. Την ευθύνη για την δραστηριότητα, την αυτονομία και την ειδική μεταχείρισή τους, παρά τα παράπονα και τα σχόλια των λοιπών υπαλλήλων της υπηρεσίας είχε αναλάβει ο Δ/ντής τους, ο οποίος και δεν προέβαινε σε έλεγχο αυτών. Οι εν λόγω υπάλληλοι πραγματοποίησαν έλεγχο την 19.1.2004 σε ένα συγκρότημα δύο πολυκατοικιών που κατασκεύαζε στο Μενίδι η εταιρεία ___________ ΑΕ, όπου διαπίστωσαν παραλείψεις τυπικές και ουσιαστικές, οι οποίες αναφέρθηκαν στο 312/19.1.2004 δελτίο ελέγχου. Ζητήθηκαν έγγραφες εξηγήσεις και δόθηκε πενθήμερη προθεσμία για τακτοποίηση η οποία τηρήθηκε καθόσον ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, συμμορφώθηκε με τις εντολές και κατέθεσε εντός του πενθημέρου το απολογητικό του υπόμνημα στην υπηρεσία. Οι ίδιοι υπάλληλοι επανήλθαν αργότερα, την 17.2.2004, στην πιο πάνω οικοδομή και έκαναν επανέλεγχο, οπότε συνέταξαν και παρέδωσαν ίο 335/17.2.2004 δελτίο ελέγχου, στο οποίο ανάφεραν ότι επανελέγχθηκε η επιχείρηση και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώθηκε με όλες τους υποδείξεις που είχαν γίνει με το 312/19.1.2004 έγγραφό τους. Παρά τα ανωτέρω, οι ίδιοι ένα μήνα μετά επέβαλαν με τις 35 και 36/11.3.2004 πράξεις τους πρόστιμα στην πιο πάνω εταιρία, κατά τους ισχυρισμούς τους για παραδειγματισμό, παρά το γεγονός, ότι αυτό, όπως καταθέτουν και οι μάρτυρες συνάδελφοί τους, ουδέποτε γινόταν, πολλώ μάλλον μετά την πάροδο τόσου χρόνου, όπως στην προκειμένη περίπτωση. Εξάλλου, τα ανωτέρω πρόστιμα παρέδωσαν οι ίδιοι στην επιχείρηση, ενώ όλοι οι συνάδελφοί τους τα έστελναν με συστημένη επιστολή και απόδειξη από το ταχυδρομείο. Στη συνέχεια, εντός του μηνός Απριλίου του 2004 και ενώ ήδη υπήρχαν σε εξέλιξη και άλλες οικοδομές της ίδιας εταιρείας και μάλιστα ολυμπιακά έργα, ο προσφεύγων (και ο ως άνω συνάδελφός του) ζήτησαν από τον διευθύνοντα σύμβουλο αυτής, ________  ________, εργάτες, προκειμένου να απασχοληθούν σε μικροκατασκευές στα σπίτια τους. Η εν λόγω εταιρεία δια του δ/ντος συμβούλου της τους έστειλε δύο εργάτες, οι οποίοι, όσον αφορά τον προσφεύγοντα απασχολήθηκαν δύο, τουλάχιστον, Σαββατοκύριακα σε εργασίες επισκευών στον δεύτερο όροφο διώροφης οικοδομής στο Χαϊδάρι, επί της οδού Ρ Φεραίου 50, ιδιοκτησίας της συζύγου του. Τα ημερομίσθια των εργατών που απασχολήθηκαν στις ανωτέρω κατοικίες κατέβαλε η εν λόγω εταιρεία. Ο προσφεύγων (και ο ___________ ), κατά την πρώτη τους κατάθεση ενώπιον της υπαλλήλου που διενήργησε την Ε.Δ.Ε., κατά την υποβολή των απολογητικών τους υπομνημάτων, αλλά και κατά την ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου προφορική εξέτασή τους, αρνήθηκαν ότι χρησιμοποίησαν εργάτες στις οικοδομές τους. Όμως, μετά την κατάθεση του εργάτη ___________  ___________ , με την οποία αυτός έκανε αναλυτική περιγραφή του χώρου, όπου εργάστηκε, και των εργασιών που διενεργήθηκαν σε αυτές, αναφέροντας μάλιστα συγκεκριμένα και τους εργατοτεχνίτες που απασχολήθηκαν μαζί του (σχετ. σελίδες 10 και 11 της συμπληρωματικής ανάκρισης), ο προσφεύγων (και ο ως άνω συνάδελφός του)κατά την ανωμοτί εξέτασή τους ενώπιον της υπαλλήλου που διενήργησε τη συμπληρωματική ανάκριση, παραδέχτηκαν ότι ζήτησαν από το Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας να τους στείλει εργάτες, υποστήριξαν όμως χωρίς να το αποδεικνύουν ότι κατέβαλαν οι ίδιοι τα ημερομίσθια σε αυτούς. Κατόπιν αυτών, το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με την 236/27.9.2006 απόφασή του (πρακτικό 35),αποφάσισε ομόφωνα την επιβολή σε βάρος του προσφεύγοντος της ποινής της προσωρινής παύσης 6 μηνών με πλήρη στέρηση των αποδοχών, διότι υπέπεσε στα πειθαρχικά παραπτώματα της χρησιμοποίησης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων (άρθρο 107 παρ 1 περ ιστ του ν.2683/1999) και της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος (109 παρ 1 και 2 του V2683/1999), καθόσον «χρησιμοποιώντας την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, ζήτησε από την επιχείρηση « ___________ ΑΕ», η οποία δραστηριοποιείτο στην περιοχή αρμοδιότητας της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούσε και είχε διενεργήσει ελέγχους για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και είχε επιβάλει κατά τον πρώτο έλεγχο διοικητικές κυρώσεις, την αποστολή εργατοτεχνιτών για την εκτέλεση οικοδαμοτεχνικών εργασιών στις οικοδομές τόσο του ίδιου όσο και τρίτων προσώπων (συγγενών ή άλλων), χωρίς μάλιστα να αποδειχθεί ότι κατέβαλε ο ίδιος ή τρίτα πρόσωπα τις αποδοχές των εργατοτεχνιτών για τις εργασίες που πράγματι αυτοί προσέφεραν.» Κατά της ανωτέρω πειθαρχικής απόφασης, άσκησαν ένσταση ο προσφεύγων καθώς και ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία ο προσφεύγων απηλλάγη του πειθαρχικού παραπτώματος της παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό ή άλλους ειδικούς νόμους, ενώ κρίθηκε ένοχος του πειθαρχικού παραπτώματος της χρησιμοποίησης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων (άρθρο 107 παρ 1 περ ιστ του ν.2683/1999) σε συνδυασμό με το παράπτωμα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς για δημόσιο υπάλληλο συμπεριφοράς (109 παρ 2 περ δ του V2683/1999) και του επιβλήθηκε ομόφωνα η πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης τριών (3) με πλήρη στέρηση των αποδοχών του. χαρακτηρίσθηκε, μεταχείριση του ίδιου και του συναδέλφου του από τον Διευθυντή οφείλεται στην αποτελεσματικότητά τους και τη μεγαλύτερη παραγωγικότητά τους σε σχέση με άλλους συναδέλφους τους, ότι η επιβολή προστίμου στην κατά τα άνω κατασκευάστρια εταιρία, παρά την συμμόρφωσή της στις υποδείξεις του αρχικού ελέγχου, ήταν νόμιμη και σύμφωνη με πάγια τακτική της υπηρεσίας, ότι ο επανέλεγχος διενεργήθηκε χωρίς καμία καθυστέρηση και εντός των νόμιμων προθεσμιών και ότι η επίδοση από τους ίδιους των πράξεων επιβολής προστίμων στην ελεγχθείσα εταιρεία ήταν ενέργεια σύμφωνη με οδηγίες της Υπηρεσίας για τον προσφορότερο και πλέον ασφαλή τρόπο επίδοσης αυτών.
  1. Επειδή, το Δικαστήριο, λαμβάνει υπόψη το σύνολο των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης, και ειδικότερα τα ανωτέρω πορίσματα των Ε.Δ.Ε. και συμπληρωματικής ανάκρισης, τις καταθέσεις μαρτύρων καθώς και ότι ο προσφεύγων, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ομολόγησε εν τέλει, ότι ζήτησε από το διευθύνοντα σύμβουλο της εν λόγω εταιρείας εργάτες, προκειμένου να απασχοληθούν σε οικοδομικές εργασίες στην οικία της συζύγου του. Περαιτέρω, συνεκτιμώντας επίσης, ότι δεν προκύπτει ούτε αποδεικνύεται από κάποιο στοιχείο ότι κατέβαλε ο ίδιος τα ημερομίσθιά τους, όπως υποστηρίζει, τουναντίον μάλιστα, από την κατάθεση του απασχοληθέντος στις εργασίες αυτές οικοδόμου,___________ ___________ ενώπιον της υπαλλήλου που διενήργησε την ανάκριση, προκύπτει ότι τα ημερομίσθια των απασχοληθέντων εργατών καταβλήθηκαν από την ανωτέρω κατασκευαστική εταιρεία, κρίνει ότι ο αυτός υξν υπέπεσε στα αποδιδόμενα σε βάρος του πειθαρχικά παραπτώματα της χρησιμοποίησης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων (άρθρο 107 παρ 1 περ ιστ του ν.2683/1999) και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς για δημόσιο υπάλληλο συμπεριφοράς (109 παρ 2 περ δ του ν2683/1999) κατά την αντικειμενική αλλά και την υποκειμενική υπόστασή τους. Ενόψει δε του βαθμού της υπαιτιότητάς του και των συνθηκών τελέσεως των παραπτωμάτων αυτών, παρίσταται προσήκουσα η επιβληθείσα σε βάρος αυτού πειθαρχική ποινή της
  1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, ο προσφεύγων, προβάλλει ότι η προσβαλλόμενη δεν είναι επαρκώς και ειδικώς αιτιολογημένη και ότι εκδόθηκε κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας. Όμως, οι λόγοι αυτοί είναι απορριπτέοι, ως αλυσιτελώς προβαλλόμενοι, διότι το Δικαστήριο κατά την εκδίκαση της προσφυγής ουσίας, ερευνά την υπόθεση κατά το νόμο και την ουσία, δυνάμενο να προβεί σε νέα εκτίμηση και αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού και των στοιχείων του φακέλου, καθώς και στην ορθή υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στον προσήκοντα κανόνα δικαίου, να επιβάλλει δε την προσήκουσα κατά την κρίση του ποινή (Σ.Τ.Ε 1795/2012,920/2012, 1251/2008 2617/2006, 812/2004, 1517/2003 κ.ά.).
  2. Επειδή, περαιτέρω, ο προσφεύγων με τους προβαλλόμενους με το κρινόμενο δικόγραφο ισχυρισμούς του υποστηρίζει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε κατ’ εσφαλμένη εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών υποστηρίζοντας, ειδικότερα, ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την επιβολή προστίμων στην εταιρία ___________ ΑΕ ήταν σύννομη και σύμφωνη με τις εντολές της υπηρεσίας και την επίβλεψη και τις οδηγίες του Διευθυντή, αποδεικνύεται δε, κατά τους ισχυρισμούς του, από τις καταθέσεις των μαρτύρων και τα προσκομισθέντα από αυτόν έγγραφα, αρνείται ότι ζήτησε οποιοδήποτε αντάλλαγμα από τον ___________ ούτε ο διευθύνων σύμβουλος της ως άνω εταιρίας είχε λόγο να πληρώσει ο ίδιος τους εργάτες, που ο προσφεύγων χρησιμοποίησε για την περάτωση εργασιών στην επί της οδού Ρ. Φεραίου οικοδομή της συζύγου του, αφού,το μεν παλαιό θέμα του ελέγχου του είχε ήδη λήξει, ενώ δεν είχε ξεκινήσει κανένας νέος έλεγχος σε αυτόν, ώστε να πιεστεί να κάνει τέτοιου είδους παραχωρήσεις. Εξάλλου, καί όσον αφορά τις διαπιστώσεις της εισηγήτριας κ. Ανδροβιτσανέα σχετικά με την, κατ’ αποκλειστικότητα, συνεργασία του με τον συνάδελφό του ___________ ___________ κατα τη διενέργεια ελέγχων, και την απαλλαγή τους, κατά το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας, από την παρουσία τους στο γραφείο και την μετάβασή τους στα ελεγχόμενα έργα κατευθείαν από την οικία τους, χωρίς να παρουσιάζονται προηγουμένως στην υπηρεσία, προβάλλει ότι δεν είναι βάσιμες, γιατί και άλλοι συνάδελφοί του λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο, η δε ιδιαίτερη, όπως προσωρινής παύσης τριών (3) με πλήρη στέρηση των αποδοχών του, απορριπτομένου ως αβασίμου του αντίθετου σχετικού ισχυρισμού του.
  1. Επειδή, κατ’ ακολουθία, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη και να καταπέσει το παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ενώ, λόγω μη υποβολής σχετικού αιτήματος, ν’ απαλλαγεί ο προσφεύγουν από τη δικαστική δαπάνη του καθ’ ου.

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Απορρίπτει την προσφυγή και

Διατάσσει την κατάπτωση του παράβολου υπέρ του Δημοσίου.

Απαλλάσσει τον προσφεύγοντα από τη δικαστική δαπάνη του καθ’ ου.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 27-1-2015 και δημοσιεύτηκε στην ίδια πόλη στις 17-2-2015, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ                       ΝΙΚΗ Β. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία