fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 Αριθμός 1523/2000
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μαρία Τζανακάκη .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 23-2-2000, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα ,για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣΑΙΤΟΥΣΑΣ : ___________  συζ.___________ ___________ ,το γένος ___________  ___________ ,κατοίκου Νίκαιας Πειραιά, οδός ___________ και προσωρινά διαμένουσας στον Πειραιά, οδός ___________ , η οποία παραστάθηκε στο δικαστήριο με την πληρεξούσια δικηγόρο της, Γιάννα Ζηλάκου.

ΤΟΥ ΚΑΘΌΥ Η ΑΙΤΗΣΗ :___________ ___________  του ___________ , κατοίκου Νίκαιας Πειραιά, οδός ___________  ,ο οποίος παραστάθηκε στο δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, Χρήστο Οικονομάκη.

Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτησή της ,που κατατέθηκε με αριθμό 713/2000 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ,οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα επικαλείται επικείμενο κίνδυνο και ζητεί ως ασφαλιστικό μέτρο να ανατεθεί σ’αυτήν η προσωρινή επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων,___________ και ___________ ,ηλικίας έξη και τεσσάρων ετών, αντίστοιχα. Επίσης, ζητεί να διαταχθεί η προσωρινή απομάκρυνση του καθού από τη συζυγική κατοικία( ___________ και ___________ ),στην οποία θα
παραμείνει η αιτούσα με τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων, όπως, επίσης, όλα τα κινητά πράγματα (πλήρες νοικοκυριό ).Τέλος, ζητεί ως ασφαλιστικό μέτρο να υποχρεωθεί ο καθού να της καταβάλλει, για λογαριασμό των ως άνω τέκνων τους .προσωρινή μηνιαία διατροφή ,160000 δραχμές συνολικά το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και συγκεκριμμένα, 100000 δρχ.για την ___________ και 60000 δρχ. για τον ___________ , με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αίτησης, καθώς επίσης 60000 δρχ. ατομικά σ’ αυτήν, για δική της διατροφή, επειδή τόσον αυτή, όσο και τα ανήλικα, αδυνατούν να αυτοδιατραφούν.

Η αίτηση εισάγεται παραδεκτά στο Δικαστήριο αυτό για να συζητηθεί με την ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ( 686 επ.ΚπολΔ) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω.

Κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο ο καθού άσκησε προφορικά ανταίτηση, παραδεκτά, (268*4,686*5 ΚπολΔ) ,με την οποία ζητεί να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα ανήλικα τέκνα του, όπως ειδικότερα αναφέρει στην ανταίτηση. Όπως δε προκύπτει από τα πρόχειρα πρακτικά που, τηρεί το Δικαστήριο , στη συνέχεια η αιτούσα, με δήλωσή της περιόρισε, επιτρεπτά την αίτηση ως εξής:

  1. ως προς το αίτημα μετοίκησης του καθού διευκρίνησε, ότι περιορίζει τούτο ως προς το χρόνο αποχώρησης του καθού, η οποία θα γίνει εντός 15 ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ,δηλαδή μέχρι την 8-3-2000,προκειμένου στη συζυγική κατοικία να παραμείνει η αιτούσα με τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων.
  2. περιόρισε το αίτημα κατανομής των κινητών .
  3. παραιτήθηκε από το αίτημα ατομικής διατροφής ,ενώ περιόρισε τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων τους στο συνολικό ποσό των 130000 δρχ.

Ο καθού , κατόπιν τούτου, αποδέχθηκε την αίτηση ,όπως περιορίστηκε, ενώ παράλληλα , η καθής η ανταίτηση – αιτούσα .αποδέχθηκε την ανταίτηση επικοινωνίας ,που άσκησε ο καθού .Συγχρόνως, οι διάδικοι κατέθεσαν στο ακροατήριο σχετικό έγγραφο, στο οποίο περιέχεται η συμφωνία τους. Επομένως ,κατόπιν όλων αυτών ,πρέπει να εκδοθεί απόφαση σύμφωνα με την αποδοχή της αίτησης και της ανταίτησης, χωρίς να ερευνηθεί η νομική και ουσιαστική βασιμότητα αυτών,( άρθρο 298 ΚπολΔ ΕΑ 926/76 ΝοΒ 24.644). Τέλος ,τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν εξ ολοκλήρου μεταξύ των διαδίκων ,λόγω της σχέσης τους ως συζύγων, (άρθρο 179 ΚπολΔ ), όπως ορίζεται στο διατακτικό

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με παρόντες τους διαδίκους .

Συνεκδικάζει την αίτηση με την ανταίτηση .

Δέχεται την αίτηση.

Αναθέτει στην αιτούσα ,μητέρα ,την προσωρινή επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων,___________ και ___________ .

Υποχρεώνει τον καθού να καταβάλλει, για λογαριασμό των τέκνων τους, στην αιτούσα ,ως προσωρινή διατροφή τους ,το ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων (130000) δραχμών μηνιαία και ειδικότερα, για την ___________ ογδόντα χιλιάδες (80000) δραχμές και για τον ___________  πενήντα χιλιάδες ( 50000) δραχμές, ποσό που θα καταβάλλεται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, για ένα χρόνο, αρχής γενομένης από τις 23-2-2000.

Υποχρεώνει τον καθού να αποχωρήσει προσωρινά, εντός δέκα πέντε ημερών από τη συζήτηση της αίτησης, από τη συζυγική κατοικία (___________ και ___________ ), στην οποία θα παραμείνει η αιτούσα με τα ανήλικα τέκνα τους. Διατάσσει προσωρινά την κατανομή των κινητών πραγμάτων της συζυγικής κατοικίας ,προκειμένου σ’αυτήν να παραμείνουν τα έπιπλα, η οικοσκευή, τα ηλεκτρικά είδη και ο εν γένει εξοπλισμός, ενώ ο καθού θα παραλάβει τα προσωπικά του αντικείμενα μέχρι την αποχώρησή του από τη συζυγική κατοικία.

Δέχεται την ανταίτηση.

Επιτρέπει στον ανταιτούντα, πατέρα, να επικοινωνεί προσωρινά με τα ως άνω τέκνα του κατά τους εξής χρόνους :

  • δύο Σαββατοκύριακα κάθε μήνα. Η επιλογή των Σαββατοκύριακων αυτών θα γίνεται ύστερα από συννενόηση των γονέων.
  • μία εβδομάδα τα Χριστούγεννα και μία εβδομάδα το Πάσχα, καθώς επίσης ένα μήνα κατά τις θερινές διακοπές.

Ο καθού θα έχει ελεύθερη τηλεφωνική επικοινωνία με τα τέκνα του.

Η παραλαβή και παράδοσή τους θα γίνεται στην κατοικία τους , __________ και ___________ στη Νίκαια του Πειραιά.

ΚΑΙ

Συμψηφίζει εξ ολοκλήρου τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων . Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση ,στις 30-3-2000 με την παρουσία της γραμματέως και με απόντες τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ          ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία