fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός 53/2016
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

Συγκροτήθηκε αττό τους Δικαστές: Κοσμία Γιαννούση, Πρόεδρο

Πρωτοδικών, Ευαγγελία Αλεξακίδου, Πλημμελειοδίκη, και Αγγελική Ματζιάρη, Πλημμελειοδίκη-Εισηγήτρια.

Συνεδρίασε στο γραφείο της Προέδρου στις 21 Μαρτίου 2016, παρουσία της γραμματέως Άννας Παπάζογλου.

Το Συμβούλιο καλείται να αποφανθεί για την ποινική υπόθεση στην οποία ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης Διονύσιος Λαμπρίδης έχει υποβάλει την υπ’αριθμό Γ16/36 πρότασή του που έχει ως εξής:

 

ΠΡΟΣ TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

Εισάγω στο Συμβούλιό σας κατ’αρθ. 32, 138 και 286 παρ.3 ΚΠΔ την από 26-2-2016 προσφυγή του __________ __________  του __________  και της __________  γεν. 25-5-1963 στο Ουζμπεκιστάν κατ. Παγκρατίου Αττικής (__________  ) κατά της υπ’αριθ. 23/2016 διάταξης της Ανακρίτριας Ροδόπης, και εκθέτω τα ακόλουθα:

Στην προκειμένη περίπτωση, σε βάρος του κατηγορουμένου __________  __________  του __________  και της __________  γεν. 25­5-1963 στο Ουζμπεκιστάν κατ. Παγκρατίου Αττικής (__________  ) ασκήθηκε ποινική δίωξη για αρπαγή ανηλίκου με σκοπό να εξαναγκάσει άλλον σε πράξη ή παράλειψη για την οποία δεν είχε υποχρέωση (αρθ. 324 παρ. 3 εδ.α/ – 1 ΠΚ), πράξη η οποία φέρεται ως τελεσθείσα στην Κομοτηνή κατά το χρονικό διάστημα από 21-9-2015 έως 18-1-2016. Με παραγγελία μας προς την κ. Ανακρίτρια Ροδόπης, διενεργείται κύρια ανάκριση η οποία ακόμη εκκρεμεί. Κατόπιν της απολογίας του κατηγορουμένου στην Ανακρίτρια Ροδόπης, επιβλήθηκαν σε αυτόν περιοριστικοί όροι δυνάμει της υπ’αριθ. 10/2016 διατάξεως, ήτοι: 1) απαγόρευση εξόδου από την χώρα και 2) εμφάνιση του το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός στο AT τόπου κατοικίας του. Στην συνέχεια και ειδικότερα την 12-2-2016 εκδόθηκε οίκοθεν η υπ’αριθ. 23/2016 διάταξη της Ανακρίτριας Ροδόπης αντικαταστάθηκαν οι παραπάνω όροι, με τους κάτωθι αναφερόμενους: 1) απαγόρευση εξόδου από την χώρα, 2) εμφάνιση του κάθε 1η, 10η και 20η ημέρα εκάστου μηνός στο AT ‘τόπου κατοικίας του, 3) απαγόρευση να προσεγγίζει σε απόσταση 50 μ. και να επικοινωνεί εκ του σύνεγγυς με το ανήλικο τέκνο __________   __________  του __________  και την __________  __________  , μη αποκλεισμένης της τηλεφωνικής επικοινωνίας, 4) προσέγγισης σε απόσταση 100 μ. από την οικία της __________   __________  την Κομοτηνή, 5) απαγόρευση προσέγγισης σε απόσταση 100 μ. από τις εγκαταστάσεις του 2ου 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής και 6) καταβολής εγγυοδοσίας σε χρήμα ύψους 10.000 ευρώ. Η υπ’αριθ. 23/2016 διάταξη της Ανακρίτριας Ροδόπης επιδόθηκε στον κατηγορούμενο την 16-2-2016 (βλ. αποδεικτικό του Α.Τ Παγκρατίου).

Σύμφωνα με την διάταξη του αρθ. 286 παρ.3 ΚΠΔ «Ο ανακριτής, με γραπτή γνώμη του εισαγγελέα, μπορεί να αντικαταστήσει την προσωρινή κράτηση με περιοριστικούς όρους ή αυτούς με προσωρινή κράτηση (άρθρο 298). Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο ανακριτής εκδίδει και ένταλμα σύλληψης. Επίσης ο ανακριτής μπορεί με τις ίδιες διατυπώσεις να αλλάξει τους όρους που έχουν επιβληθεί με άλλους δυσμενέστερους ή επιεικέστερους. Εναντίον αυτής της διάταξης του ανακριτή επιτρέπεται και στον εισαγγελέα και στον κατηγορούμενο να προσφύγουν στο συμβούλιο πλημμελειοδικών μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την έκδοση της διάταξης αν πρόκειται για τον εισαγγελέα και από την επίδοση της διάταξης αν πρόκειται για τον κατηγορούμενο. Η προσφυγή και η προθεσμία για την άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση.». Η προσφυγή αυτή απευθύνεται στο Συμβούλιο πλημμελειοδικών και πρέπει να γίνει μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από την επίδοση της διάταξης, όταν γίνεται από τον κατηγορούμενο. Δεν χωρεί παρέκταση αφού αυτό δεν ορίζεται ρητώς στο νόμο. Όταν η προθεσμία ορίζεται σε ημέρες, δεν υπολογίζεται η ημέρα με την οποία συμπίπτει το χρονικό σημείο ή το γεγονός από το οποίο αρχίζει να τρέχει η προθεσμία. Εάν όμως η τελευταία ημέρα είναι εξαιρετέα, τότε η προθεσμία παρεκτείνεται έως και την επόμενη μη εξαιρετέα ημέρα κατ’ αρθ. 168 παρ.1 εδ. β’ ΚΠΔ (βλ. αρθ. 168 παρ. 1 ΚΠΔ, Κονταξή , Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Αθήνα 2006, σελ.1851). Επίσης γίνεται παγίως δεκτό από τη νομολογία και την θεωρία, ότι η εν λόγω προσφυγή του αρθ. 285 ΚΠΔ, συνιστά οιονεί ένδικο μέσο και έχουν εφαρμογή επ’ αυτής, όλες οι περί ενδίκων μέσων διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, μεταξύ των οποίων και αυτή του αρθ. 474 παρ.1 σύμφωνα με την οποία «.. το ένδικο μέσο ασκείται με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση (ή το βούλευμα) ή στο γραμματέα του ειρηνοδικείου ή στο προϊστάμενο της προξενικής αρχής που βρίσκεται στο εξωτερικό και στην περιφέρεια των οποίων κατοικεί η διαμένει προσωρινά ο δικαιούμενος. Αν αυτός κρατείται στην φυλακή, η δήλωση μπορεί να γίνει και σε εκείνον που την διευθύνει. Για την δήλωση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από εκείνον που την υποβάλλει ή τον αντιπρόσωπο του (αρθ. 465 παρ.1 ΚΠΔ) και από εκείνον που την δέχεται. ..». Οι οριζόμενες προς άσκηση των ενδίκων μέσων διατυπώσεις αποτελούν συστατικό τύπο ασκήσεως αυτών, η παράβαση του οποίου επάγεται την κήρυξη αυτών ως απαραδέκτων (ΑΠ 1254/1991 ΕλΔνη 32, 1584, ΣυμβΠλημΧαλκ 797/1996 ΠοινΧρον 1997, 1071). Ο νόμος άλλωστε, περιοριστικώς και αποκλειστικώς καθόρισε τις διατυπώσεις ασκήσεως των ενδίκων μέσων, μη αναγνωριζομένου ετέρου τρόπου ασκήσεως αυτών, πλην του υπό του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. Απαιτείται δηλαδή, για το έγκυρο της ασκήσεως του ενδίκου μέσου, δήλωση του προς άσκηση δίκαιουμένου προς τα νόμιμα πρόσωπα απευθυνόμενη, συντασσομένης σχετικώς της οικείας εκθέσεως, η οποία περιέχει όλα τα νόμιμα στοιχεία (ΑΠ 649/1990 ΠοινΧρον Μ’, 512, ΑΠ 815/1982 ΠοινΧρον ΛΓξ 181). Επίσης, σύμφωνα με το αρθ. 476 παρ.1 ΚΠΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι οριζόμενες από το νόμο διατυπώσεις για την άσκηση του, κηρύσσεται απαράδεκτο. Τέλος, σύμφωνα με το αρθ. 296 ΚΠΔ «Ο σκοπός των περιοριστικών όρων είναι να αποτραπεί ο κίνδυνος τέλεσης νέων εγκλημάτων και να εξασφαλιστεί ότι εκείνος στον οποίο επιβλήθηκαν θα παραστεί οποτεδήποτε στην ανάκριση ή στο δικαστήριο και θα υποβληθεί στην εκτέλεση της απόφασης.». Επίσης κατά το άρθρο 1475 ΑΚ «         … Η συμβολαιογραφική συναίνεση του άνδρα σε τεχνητή γονιμοποίηση, που προβλέπεται στο άρθρο 1456 παρ.1 εδ.β ΑΚ, επεχει θέση εκούσιας αναγνώρισης…» ενώ κατά το αρθρ. 1515 ΑΚ «Η γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισης του, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί αν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1513 ή αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους. …».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η κρινόμενη προσφυγή ασκήθηκε από τον παραστάντα κατά την απολογία πληρεξούσιο Δικηγόρο Χρήστο Οικονομάκη (Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά) δια εγχειρίσεως δικογράφου ενώπιον του Γραμματέα της ανάκρισης, και όχι με δήλωση αρμοδίως γενόμενη περί της οποίας συνετάγη σχετική έκθεση, Συνεπώς ελλείπει εν προκειμένω η οριζόμενη από το νόμο δήλωση του προσφεύγοντος (δια πληρεξουσίου εν προκειμένω) ενώπιον των προσώπων που ορίζονται από το νόμο, και η επι αυτής συνταχθείσα έκθεση, η οποία αποτελεί συστατικό τύπο για το έγκυρο της προσφυγής. Θα πρέπει δε στο παρόν στάδιο να σημειωθεί ότι η παρούσα προσφυγή δεν μπορεί να αξιολογηθεί ως άλλης μορφής ένδικο βοήθημα (π.χ. αίτηση ενώπιον της Ανακρίτριας Ροδοπης κατ’ αρθ. 286 παρ.1 ΚΓΊΔ όπου δεν απαιτείται σύνταξη έκθεσης) δεδομένου ότι το δικόγραφο τιτλοφορείται ως «ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ» και εντός του περιεχομένου αυτού γίνεται ρητή αναφορά στην διάταξη του αρθ. 286 παρ.3 ΚΠΔ. Συνεπώς, σύμφωνα με ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει η εν λόγω προσφυγή να κηρυχθεί απαράδεκτη.

Όλως επικουρικώς, στην περίπτωση που το Συμβούλιο σας έχει την γνώμη ότι η προκειμένη προσφυγή είναι παραδεκτή, επί της ουσίας αυτής λεκτέα είναι τα κάτωθι: Από τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώθηκαν από την αστυνομική προανάκριση και την εκκρεμή τακτική ανάκριση, προκύπτουν τα κατωτέρω αναφερόμενα περιστατικά. Ο κατηγορούμενος τυγχάνει βιολογικός πατέρας του άρρενος ανηλίκου τέκνου της __________   __________  , με την οποία δεν είναι παντρεμένος. Το παιδί γεννήθηκε με ετερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση με έγγραφη συναίνεση συμβιούντος ζεύγους και συμβολαιογραφική πράξη δήλωσης – έγγραφης συναίνεσης (2589/12-3-2009 Συμβολαιογράφου Αθηνών Καλλιόπης Παπαϊωάννου) η οποία επέχει θέση εκούσιας αναγνώρισης κατ’ αρθ. 1475 ΑΚ. Τον τελευταίο χρόνο η __________   __________   και ο κατηγορούμενος δεν συμβιούσαν, το δε ανήλικο τέκνο βρισκόταν υπό την φροντίδα της μητρός του. Η επικοινωνία του τέκνου με τον κατηγορούμενο ελάμβανε χώρα στο πλαίσιο ιδιωτικού συμφωνητικού με ημερομηνία 11-5-2015. Την 21-9-2015 ο κατηγορούμενος δεν επέστρεψε το παιδί του στην μητέρα αυτού __________   __________  . Αντίθετα αφαίρεσε το τέκνο από την ασκούσα την γονική μέριμνα μητέρα του, και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. Μέχρι την 18-1-2016 αγνοείτο πλήρως η τύχη αυτού και του ανηλίκου τέκνου. Μετά από αλλεπάλληλες αναζητήσεις της Αστυνομίας και επεξεργασία δεδομένων άρσης τηλεφωνικών δεδομένων, τελικώς ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ διαπιστώθηκε ότι προηγουμένως διαβιούσε στη νήσο Ρόδο σε άγνωστη διεύθυνση. Αξίζει να σημειωθεί πως κατά το πολύμηνο χρονικό διάστημα που αφαίρεσε το ανήλικο τέκνο από την μητέρα του, το παιδί δεν γράφτηκε και δεν φοίτησε στο δημοτικό σχολείο. Επίσης καθόλο το παραπάνω χρονικό διάστημα, επικοινωνούσε ο ίδιος τηλεφωνικά με την __________   __________   και της ζητούσε να υποκύψει στους όρους του, ήτοι να δεχτεί υπογραφή νέου συμφωνητικού επικοινωνίας με όρους που θα έθετε ο ίδιος, καθώς και να δεχτεί η __________   να μετοικήσει μετά του τέκνου στην Αθήνα. Μετά τον εντοπισμό του ο κατηγορούμενος συνελλήφθη, το δε ανήλικο τέκνο παραδόθηκε στην μητέρα του. Η σύλληψη του επιτεύχθηκε μετά από οργανωμένη επιχείρηση της Αστυνομίας και επεξεργασία δεδομένων άρσης τηλεφωνικής επικοινωνίας, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς του προσφεύγοντας ο οποίος μέχρι και σήμερα δηλώνει πως η __________   __________  γνώριζε που βρισκόταν. Ο τελευταίος ισχυρισμός του προσφεύγοντος δεν συνάδει με την κοινή λογική και τα διδάγματα της κοινής πείρας. Άλλωστε είναι αδιαμφισβήτητο το ενδιαφέρον της __________   __________  (όπως προκύπτει από την μήνυση, τις καταθέσεις της και τις αλλεπάλληλες απεγνωσμένες επισκέψεις της στην Αστυνομία και στην ενταύθα Εισαγγελία και την Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών) να βρει τελικώς το ανήλικο τέκνο το οποίο όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχε συμπληρώσει 121 ημέρες απουσίας από την Α’ δημοτικού, και είχε χάσει, πέραν της μητρικής φροντίδας, κάθε αρμόζουσα στην ηλικία του κοινωνική \ συναναστροφή και δραστηριότητα. Ήδη μετά την απολογία του και την επιβολή σε αυτόν περιοριστικών όρων, ο κατηγορούμενος συνέχισε να έχει προβληματική συμπεριφορά η οποία συνηγορεί στην ύπαρξη κινδύνου να τελέσει εκ νέου την πράξη για την οποία κατηγορείται. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το αρ. πρωτ. Φ2/31/8-2-2016 έγγραφο του 2 Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής αλλά και από την δια ζώσης επικοινωνία που είχαμε με τον Διευθυντή αυτού, ο κατηγορούμενος μεταβαίνει καθημερινά στο σχολείο, βρίσκεται έξω από τον αυλόγυρο, παίρνει συνεχώς τηλέφωνο, ζητάει πληροφορίες για το παιδί, το οποίο ζητάει να του το παραδώσουν οι εκπαιδευτικοί. Αυτό το τελευταίο στοιχείο και κυρίως το παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής αποτέλεσε αφορμή για την αντικατάσταση των αρχικώς επιβληθέντων περιοριστικών όρων, δυνάμει της προσβαλλόμενης διάταξης της Ανακρίτριας Ροδόπης. Με τους παρόντες περιοριστικούς όρους αποτρέπεται η εκ του σύνεγγυς επαφή του κατηγορουμένου με το ανήλικο τέκνο και την μητέρα αυτού, και ως εκ τούτου αποτρέπεται ο κίνδυνος τέλεσης νέου παρόμοιου αδικήματος αρπαγής. Άλλωστε εκκρεμεί ενώπιον των Αστικών Δικαστηρίων δικαστική διαμάχη μεταξύ αυτού και της __________   __________  όπου και τελικως θα κριθεί το ζήτημα της επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο. Μέχρι σήμερα δεν υφίσταται δικαστική απόφαση ρυθμίζουσα την επικοινωνία, την οποία έτσι κι αλλιώς ο προσφεύγων κατηγορούμενος δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί, αλλά απλά είναι φορέας του δικαιώματος γονικής μέριμνας κατ’αρθ. 1515 ΑΚ. Κατόπιν όλων αυτών φρονούμε πως κρίνεται αναγκαία η διατήρηση των περιοριστικών όρων που τέθηκαν με την υπ’αριθ. 23/2016 διάταξη της Ανακρίτριας Ροδόπης. Περαιτέρω, επί του αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον του Συμβουλίου σας, αφενός δεν καθίσταται υποχρεωτική η εμφάνιση του κατά νόμο, αφετέρου ο προσφεύγων έχει αναλύσει διεξοδικώς τους ισχυρισμούς του στην προσφυγή και ως εκ τούτου, παρέλκει η ικανοποίηση του αιτήματος. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να απορριφθεί το αίτημα περί αυτοπρόσωπης εμφάνισης. Τέλος, τα λοιπά προβληθέντα αιτήματα που αφορούν την εμφάνιση του τέκνου ενώπιον του Συμβουλίου και την παιδοψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και την πραγματογνωμοσύνη περί του γνωστικού επιπέδου του τέκνου, απαραδέκτως εισάγονται ενώπιον του Συμβουλίου καθόσον εκκρεμεί η κύρια ανάκριση, και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να απορριφθούν.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ

Να κηρυχθεί απαράδεκτη η από 26-2-2016 προσφυγή του __________ __________  του __________  και της __________  γεν. 25­5-1963 στο Ουζμπεκιστάν κατ. Παγκρατίου Αττικής (__________  ) κατά της υπ’αριθ. 23/2016 διάταξης της Ανακρίτριας Ροδόπης, και ως απαράδεκτη

Να απορριφθεί.

Όλος επικούρικώς (σε περίπτωση που κριθεί παραδεκτή η προσφυγή)

Να απορριφθεί επί της ουσίας η από 26-2-2016 προσφυγή του __________ __________  του __________  και της __________  γεν. 25­5-1963 στο Ουζμπεκιστάν κατ. Παγκρατίου Αττικής (__________  ) κατα της υπ’αριθ. 23/2016 διάταξης της Ανακρίτριας Ροδόπης.

Να απορριφθεί το αίτημα περί αυτοπρόσωπης εμφάνισης του προσφεύγοντος ενώπιον του Συμβουλίου.

Να απορριφθεί το αίτημα περί εμφάνισης του ανήλικου τέκνου ενώπιον του Συμβουλίου.

Να απορριφθεί το αίτημα περί διενέργειας παιδοψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Να απορριφθεί το αίτημα περί διενέργειας πραγματογνωμοσύνης σχετικά με το γνωστικό επίπεδο του ανήλικου τέκνου.

Κομοτηνή 26-2-2016

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σε βάρος του κατηγορουμένου __________  __________   του Παναγιώτη, κατοίκου Νέου Κόσμου Αττικής, ασκήθηκε ποινική δίωξη για αρπαγή ανηλίκου με σκοπό να εξαναγκάσει τρίτον σε πράξη ή παράλειψη, πράξη που φέρεται ότι τέλεσε στην Κομοτηνή κατά το χρονικό διάστημα από 21-9-2015 έως 18-1-2016 και παραγγέλθηκε η διενέργεια κύριας ανάκρισης, η οποία εκκρεμεί. Κατόπιν της απολογίας του κατηγορουμένου στην Ανακρίτρια Ροδόπης, του επιβλήθηκαν δυνάμει της υπ’ αρ. 10/2016 διάταξης οι εξής περιοριστικοί όροι: 1) απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και 2) εμφάνισή του το πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός στο AT του τόπου κατοικίας του. Στη συνέχεια, την 12-2-2016 εκδόθηκε οίκοθεν η υπ’ αρ. 23/2016 διάταξη της Ανακρίτριας Ροδόπης, μετά από πρόταση του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, και αντικαταστάθηκαν οι παραπάνω όροι με τους εξής: 1) εμφάνισή του κάθε 1η, 10η και 20η ημέρα εκάστου μηνός στο AT του τόπου κατοικίας του, 2) απαγόρευση εξόδου από την χώρα 3) απαγόρευση να προσεγγίζει σε απόσταση 50 μ. και να επικοινωνεί εκ του σύνεγγυς με το ανήλικο τέκνο __________   __________  του __________  και την __________   __________  , μη αποκλεισμένης της τηλεφωνικής επικοινωνίας, 4) απαγόρευση προσέγγισης σε απόσταση 10Ομ. από την οικία της __________   __________  την Κομοτηνή, 5) απαγόρευση προσέγγισης σε απόσταση 100 μ. από τις εγκαταστάσεις του 2ου 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής και 6) καταβολής εγγυοδοσίας σε χρήμα, ύψους 10.000 ευρώ. Ο κατηγορούμενος με την υπό κρίση προσφυγή στρέφεται κατά της παραπάνω διάταξης και ζητεί την κατάργηση, άλλως την μεταρρύθμισή της. Η προσφυγή ασκήθηκε εμπρόθεσμα, μέσα στην προθεσμία των δέκα ημερών από την κοινοποίησή της στον κατηγορούμενο (βλ. από 16-2-2016 αποδεικτικό επιδόσεως του Πατούχα Παναγιώτη, Αρχ/κα του AT Παγκρατίου), έλαβε τον αριθμό 1/26-02-2016 όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 29-2-2016 έγγραφο με το οποίο διαβιβάσθηκε η δικογραφία στην Εισαγγελία κατόπιν της άσκησης προσφυγής κατά της υπ’ αρ. 23/2016 διάταξης της Ανακρίτριας, ενώ από την από 26-03-2016 έκθεση εγχείρισης εγγράφων προκύπτει ότι την ίδια ημέρα ο κατηγορούμενος αυτοπροσώπως κατέθεσε τα λεπτομερώς αναφερόμενα στην προσφυγή σχετικά έγγραφα. Επομένως, η κρινόμενη προσφυγή είναι παραδεκτή και νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του

άρθρου 286 παρ. 3 ΚΠΔ και επομένως πρέπει να ερευνηθεί η ουσιάστική βασιμότητά της.

Από την διενεργηθείσα κύρια ανάκριση και συγκεκριμένα από τις καταθέσεις των εξετασθέντων μαρτύρων, την απολογία του κατηγορουμένου, και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα της δικογραφίας προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο κατηγορούμενος διατηρούσε σχέση για μεγάλο χρονικό διάστημα με την __________   __________   και απέκτησαν ένα ανήλικο άρρεν τέκνο, τον __________  , ο οποίος γεννήθηκε στις 24-11-2009 με ετερόλογη τεχνητή γονιμοποίηση, με έγγραφη συναίνεση συμβιούντος ζεύγους την οποία υπογράφει η μητέρα και συμβολαιογραφική πράξη δήλωσης – έγγραφης συναίνεσης (υπ’ αρ, 2589/12-3-2009 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καλλιόπης Παπαιωάννου) αμφοτέρων των γονέων η οποία επέχει θέση εκούσιας αναγνώρισης κατ’ άρθρο 1475 ΑΚ. Ζούσαν στην Αθήνα μέχρι την άνοιξη του έτους 2015 οπότε και η __________   __________   αποφάσισε, λόγω προβλημάτων που υπήρχαν στις μεταξύ τους σχέσεις, να εγκατασταθεί με το ανήλικο τέκνο της στην Κομοτηνή. Η επικοινωνία του κατηγορουμένου με το ανήλικο τέκνο λάμβανε χώρα δυνάμει του από 11-5-2015 ιδιωτικού συμφωνητικού. Στα πλαίσια της επικοινωνίας αυτής στις 21-9-2015 ο κατηγορούμενος δεν επέστρεψε το παιδί στη μητέρα αυτού, ως όφειλε, και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. Για χρονικό διάστημα αρκετών μηνών αγνοείτο πλήρως η τύχη του ανήλικου __________  . Ο κατηγορούμενος επικοινωνούσε τηλεφωνικά με την __________   __________   και της ζητούσε να υποκύψει στους όρους του, ήτοι να δεχτεί την υπογραφή νέου συμφωνητικού επικοινωνίας, χωρίς να υφίσταται υποχρέωσή της, με όρους που θα έθετε ο ίδιος, καθώς και να δεχτεί η __________   να μετοικήσει μετά του τέκνου στην Αθήνα, χωρίς όμως να της λέει, παρά τις επίμενες ερωτήσεις της, που βρισκόταν ο ανήλικος. Μετά από αλλεπάλληλες αναζητήσεις της Αστυνομίας και επεξεργασία δεδομένων άρσης τηλεφωνικών δεδομένων, τελικώς ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στο λιμάνι του Πειραιά, κατά την επιστροφή του με το ανήλικο τέκνο του από τη νήσο Ρόδο όπου βρισκόταν κατά το χρονικό διάστημα που αγνοείτο. Κατά το πολύμηνο χρονικό διάστημα που ο κατηγορούμενος αφαίρεσε το ανήλικο τέκνο από την μητέρα του, το παιδί δεν γράφτηκε και δεν φοίτησε στο δημοτικό σχολείο. Μετά τον εντοπισμό του ο κατηγορούμενος συνελήφθη. Η σύλληψη δε του κατηγορουμένου επιτεύχθηκε μετά από οργανωμένη επιχείρηση της Αστυνομίας και επεξεργασία δεδομένων άρσης τηλεφωνικής επικοινωνίας, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου, ο οποίος μέχρι και σήμερα δηλώνει πως η __________   __________   γνώριζε που βρισκόταν, ισχυρισμός που δεν συνάδει με την κοινή λογική και τα διδάγματα της κοινής πείρας. Άλλωστε είναι αδιαμφισβήτητο το ενδιαφέρον της __________   __________  (όπως προκύπτει από την μήνυση, τις καταθέσεις της και τις αλλεπάλληλες απεγνωσμένες επισκέψεις της στην Αστυνομία) να βρει τελικώς το ανήλικο τέκνο το οποίο όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχε συμπληρώσει 121 ημέρες απουσίας από την Α’ δημοτικού, και είχε χάσει, πέραν της -μητρικής φροντίδας, κάθε αρμόζουσα στην ηλικία του κοινωνική συναναστροφή και δραστηριότητα, χωρίς να αναιρεί τα παραπάνω ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι ο ανήλικος λάμβανε κατ’ οίκον μαθήματα από τον ίδιο. Περαιτέρω, όπως αποδείχθηκε, μετά την απολογία του και την επιβολή σε αυτόν περιοριστικών όρων, ο κατηγορούμενος συνέχισε να έχει προβληματική συμπεριφορά η οποία συνηγορεί στην ύπαρξη κινδύνου να τελέσει εκ νέου την πράξη για την οποία κατηγορείται. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το αρ. πρωτ. Φ2/31/8-2-2016 έγγραφο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής ο κατηγορούμενος μεταβαίνει καθημερινά στο σχολείο, βρίσκεται έξω από τον αυλόγυρο, παίρνει συνεχώς τηλέφωνο, ζητάει πληροφορίες για το παιδί, το οποίο ζητάει να του το παραδώσουν οι εκπαιδευτικοί. Αυτό το τελευταίο στοιχείο και κυρίως το παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής αποτέλεσε αφορμή για την αντικατάσταση των αρχικώς επιβληθέντων περιοριστικών όρων, δυνάμει της προσβαλλόμενης διάταξης της Ανακρίτριας Ροδόπης. Με τους παρόντες περιοριστικούς όρους αποτρέπεται η εκ του σύνεγγυς επαφή του κατηγορουμένου με το ανήλικο τέκνο και την μητέρα αυτού, και ως εκ τούτου αποτρέπεται ο κίνδυνος τέλεσης νέου παρόμοιου αδικήματος αρπαγής. Άλλωστε εκκρεμεί ενώπιον των Αστικών Δικαστηρίων δικαστική διαμάχη μεταξύ αυτού και της __________   __________  , όπου και τελικώς θα κριθεί το ζήτημα της επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο. Μέχρι σήμερα δεν υφίσταται δικαστική απόφαση ρυθμίζουσα την επικοινωνία την οποία έτσι κι αλλιώς ο προσφεύγουν κατηγορούμενος δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί αλλά είναι φορέας του δικαιώματος γονικής μέριμνας κατ’ άρθρο 1515 ΑΚ. Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται αναγκαία η διατήρηση των περιοριστικών όρων που επιβλήθηκαν στον κατηγορούμενο με την υπ’ αρ. 23/2016 διάταξη της Ανακρίτριας Ροδόπης και συνεπώς η υπό κρίση προσφυγή πρέπει να αττορριφθεί ως ουσία αβάσιμη. Το αίτημα του προοσφεύγοντος περί της αυτοπρόσωπης εμφάνισης του ενώπιον του Συμβουλίου αυτού προς παροχή διασαφήσεων επί της ως άνω προσφυγής του, τυγχάνει απαράδεκτο και συνεπώς απορριπτέο, αφού δεν παρέχεται η δυνατότητα αυτοπρόσωπης εμφάνισης του κατηγορουμένου επί προσφυγής κατά της διάταξης του ανακριτή κατά το άρθρο 286 παρ. 3 ΚΠΔ, Σε κάθε περίπτωση, δεν κρίνεται αναγκαία η αυτοπρόσωπη εμφάνισή του ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου ούτε συντρέχει εξαιρετική περίπτωση προς τούτο, καθόσον αυτός με την απολογία του και με το αναλυτικό και εκτενές απολογητικό υπόμνημα του καθώς και τα έγγραφα που προσκόμισε ενώπιον της Ανακρίτριας, ανέπτυξε επαρκώς τις υπερασπιστικές θέσεις του και γι’ αυτό δεν παρίσταται ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη των απόψεων του. Τέλος, απαραδέκτως υποβάλλονται ενώπιον του Συμβουλίου αυτού με την υπό κρίση προσφυγή και τα λοιπά αιτήματα του κατηγορουμένου περί ορισμού πραγματογνώμονα παιδοψυχολόγου και εκπαιδευτικού, καθόσον εκκρεμεί η κύρια ανάκριση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την υπ’ αρ. κατάθεσης 1/26-2-2016 προσφυγή του κατηγορουμένου __________  __________   του Παναγιώτη, κατοίκου Νέου Κόσμου Αττικής, κατά της υπ’ αρ. 23/2016 διάταξης, που εξέδωσε σε βάρος του η Ανακρίτρια Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ στην Κομοτηνή, στις 21 Μαρτίου 2016 και

ΕΚΔΟΘΗΚΕ στον ίδιο τόπο στις 23 Μαρτίου 2016

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ