fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αριθμός απόφασης 4925 /2010
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από το Δικαστή Σωκράτη Γαβαλά, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Λουσιάνα Ανδριανόπολος..

Συνεδρίασε, δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 30-09-2010, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

1.Των εναγόντων: (1)__________  __________   του __________  , κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, (__________  ) ατομικά και ως ασκούντος τη γονική μέριμνα της ανήλικης θυγατέρας του __________  __________

2.__________  χήρας __________  __________  , το γένος __________  __________  , κατοίκου Νέου Κόσμου Αττικής, (__________  ), ως προς την οποία δεν εισάγεται η αγωγή, λόγω θανάτου αυτής

3.__________ χήρας __________  __________  ,            το γένος __________ __________  και της __________  __________  , κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, (__________  ), από τους οποίους ο μεν πρώτος 1ος παραστάθηκε μετά και η τρίτη 3η παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου τους Πετρούλα Πεφάνη.

Των εναγομένων:(1) __________  __________   του __________  και της Πάτρας, κατοίκου Αίγινας, οδός __________  , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου Δικηγόρου της Εμμανουήλ Χάλαρη

(2)__________  __________  του __________  και τη __________  , κατοίκου Αίγινας Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας Δικηγόρου του Ιωάννας Μαρώση

(2)Του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με την επωνυμία:«__________  », εκπροσωπούμενου νόμιμα, που εδρεύει στην Αθήνα, το οποίο εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος της Βασιλική Νακοπούλου .

[ΙΙ] Του παρεμπιπτόντως ενάγοντος: Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με την επωνυμία:«__________  », εκπροσωπούμενου νόμιμα, που εδρεύει στην Αθήνα, το οποίο εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος της Βασιλική Νακοπούλου.

Των εναγομένων- καθ’ ων η παρεμπίπτουσα αγωγή: (1) __________  __________   του __________  και της _______, κατοίκου Αίγινας, οδός __________  , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου Δικηγόρου της Εμμανουήλ Χάλαρη.

(2)__________  __________  του __________  και τη __________  , κατοίκου Αίγινας Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας Δικηγόρου του Ιωάννας Μαρώση.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στις αγωγές, στα πρακτικά της δίκης και στις προτάσεις, που κατέθεσαν στο ακροατήριο.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι ενάγοντες στην υπό στοιχεία (II) κρινόμενη αγωγή εκθέτουν ότι, την 16-09-2008 και περί ώρα 12:43 μ. μ., στην Αίγινα ο δεύτερος [2ος] εναγόμενος, οδηγώντας την υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας __________  δίκυκλη μοτοσυκλέτα, που ανήκε στην αποκλειστική κυριότητα της πρώτης των εναγομένων και για την οποία δεν είχε συναφθεί σύμβαση ασφάλισης της αστικής ευθύνης για τις ζημίες, που τυχόν προκαλούνταν σε τρίτους πρόσωπα ή πράγματα από τη θέση αυτού σε κυκλοφορία, ήταν δηλαδή ανασφάλιστο, προκάλεσε από αμέλεια του την ένδικη σύγκρουση με το μοτοποδήλατο με αριθμό κυκλοφορίας __________  , που οδηγούσε η __________  __________  , σύζυγος του 1ου των εναγόντων και μητέρα της ανήλικης __________  __________  , θυγατέρα της 2ης των εναγόντων και αδελφή της 3ης των εναγόντων, αντίστοιχα, κάτω από τις συνθήκες, που με λεπτομέρεια περιγράφονται στην υπό κρίση αγωγή τους, εξαιτίας της οποίας αυτή τραυματίσθηκε σοβαρά και επήλθε ο θάνατος της, γεγονός, που προκάλεσε σε αυτούς βαθύτατη οδύνη και θλίψη, ενώ στέρησε από τον 1° των εναγόντων και την ανήλικη θυγατέρα τους ________  __________   τις προσωπικές υπηρεσίες της, που προσέφερε στην τελευταία, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης της και προς ικανοποίηση των σχετικών της αναγκών, αλλά και στον ίδιο, ως σύζυγος του, συνεισφέροντας στη διατροφή της ανήλικης θυγατέρας τους, ενόσω αυτή βρισκόταν στη ζωή, πέραν των δαπανών, στις οποίες ο 1ος ενάγων προέβη για την ταφή αυτής. Ζητούν, δε, με την αγωγή τους αυτή, να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, ο καθένας από αυτούς σε ολόκληρο, με απόφαση, που να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, να καταβάλλει: (Α) στον πρώτο [1°] ενάγοντα, ατομικά, το χρηματικό ποσό των 394.825,01 Ευρώ [Ε], και για λογαριασμό της ανήλικης θυγατέρας του το χρηματικό ποσό των 316.020,00 Ευρώ [Ε], (Β)στη δεύτερη (2η) των εναγόντων το χρηματικό ποσό των 99.970,00 Ευρώ (Ε), και (Γ)στην τρίτη (3η) των εναγόντων το χρηματικό ποσό των 50.000,00 Ευρώ (Ε), όπως αναλύονται διεξοδικά αυτά στην υπό κρίση αγωγή τους ,ως αποζημίωση για θετικές ζημίες και ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής τους βλάβης, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτού, απαγγελλόμενης σε βάρος του 2ου των εναγομένων προσωπικής κράτησης διάρκειας έξι (6) μηνών, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της παρούσας απόφασης, ενεχόμενου αδικοπρακτικά για την πρόκληση του θανάτου της __________  __________   Τέλος, ζητούν να καταδικαστούν αυτοί στην πληρωμή της δικαστικής τους δαπάνης.

To παρεμπιπτόντως ενάγον Νομικό Πρόσωπο, με την επωνυμία «__________  »,στην κρινόμενη υπό στοιχεία (II) αγωγή του εκθέτει οτί κοινοποιήθηκε σε αυτό η υπό στοιχεία η από 20-07-2009 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 160605/7379/2009 αγωγή των (1)__________  __________   του __________  , ατομικά και ως ασκούντος τη γονική μέριμνα της ανήλικης θυγατέρας του __________  __________   (2)__________  χήρας __________  __________  , το γένος __________  __________  , και της (3)__________   χήρας __________  __________  , το γένος __________   __________  και της __________  __________  , την 18­12-2009, με την οποία αυτοί ζητούν να υποχρεωθεί το εν λόγω Νομικό Πρόσωπο να καταβάλλει τα παραπάνω χρηματικά ποσά, όπως αναλύονται στην υπό στοιχεία (I) αγωγή, καθώς ο παρεμπιπτόντως δεύτερος (2ος) εναγόμενος, οδηγούσε την παραπάνω μοτοσυκλέτα, χωρίς να έχει εμφιλοχωρήσει προηγουμένως ασφαλιστική κάλυψη της προς τρίτους αστικής ευθύνης προς αποζημίωσης της προσγενόμενης ζημίας, δεδομένου οτι ο τελευταίος στερείτο την κατά Νόμο άδεια ικανότητας οδήγησης, γεγονός, που επιφέρει την απαλλαγή του ίδιου, με βάση το άρθρο 6β περ. 1 εδ. 1 του Ν. 489/1976, δικαιούμενου να αναζητήσει, όσα κατέβαλε σε τρίτους, υπό τον τύπο αποζημίωσης. Ζητεί, δε, με την αγωγή του αυτή να υποχρεωθούν οι παρεμπιπτόντως εναγόμενοι, ο καθένας από αυτούς σε ολόκληρο, με απόφαση, που να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, να καταβάλλει σε αυτήν τα παραπάνω χρηματικά ποσά ή οποιοδήποτε άλλο ποσό ήθελε επιδικαστεί στους ενάγοντες της υπό (I) στοιχεία αγωγής, μέχρι του ποσού των 500.000 Ευρώ (Ε), με το νόμιμο τόκο από την καταβολή, διαφορετικά από το χρόνο επίδοσης, απαγγελλόμενης σε βάρος τους προσωπικής κράτησης διάρκειας ενός (1) έτους, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης αυτής. Τέλος, ζητούν να καταδικαστούν οι παρεμπιπτόντως εναγόμενοι στην πληρωμή της δικαστικής του δαπάνης.

Οι αγωγές αυτές, αρμόδια, εισάγονται, προκειμένου να συζητηθούν ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 14 παρ. 1 εδ. α και 2, 16 περ. 12 και 25 παρ. 2 του Κ. Πολ. Δ), κατά την ειδική διαδικασία, που προβλέπει το άρθρο 681Α Κ. Πολ. Δ, σε συνδυασμό προς τα άρθρα 666, 667 και 670 έως 676 του ίδιου Κώδικα. Είναι, δε, ορισμένες και νόμιμες, καθώς στηρίζονται στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 299, 330 εδ. β’, 345, 346, 481 και επ.[487, 488], 914 και 932 του A. Κ„ 2, 4, 9, 10 του Γ.Π.Ν/1911, 6, 10 του ν. 489/1976,176, 907 και 908 τταρ. 1, 1047 τταρ. 1 του Κ. Πολ. Δ., ενώ η υπό στοιχεία [II] αγωγή του ενάγοντος Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «__________  », στηρίζεται, επιπλέον, στη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 4 του Ν. 489/1976, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις υπέρ τρίτων προσαυξήσεις, όπως προκύπτει από το προσαγόμενο από τους ενάγοντες στην υπό στοιχεία (I) αγωγή με επίκληση 1 2385466 Διπλότυπο Είσπραξης της (Θ) Δ. Ο. Υ Αθηνών, με τα επικολλημένα σε αυτό κινητά ένσημα υπέρ του Τ. Π. Δ. A . σε συνδυασμό με το υπ’ αριθμόν 646185 γραμμάτιο είσπραξης του Ε. Τ. A. Α-Τ. A. Ν Κατόπιν τούτων, πρέπει οι αγωγές να ερευνηθούν περαιτέρω και από την άποψη της ουσιαστικής της βασιμότητας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, στην υπό στοιχεία [I] αγωγή, το εναγόμενο Νομικό Πρόσωπο, τόσο με δήλωση της πληρεξούσιας Δικηγόρου του, που καταχωρήθηκε, νομότυπα στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, όσο και με τις προτάσεις, που κατέθεσε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, αρνούμενο την υπό κρίση αγωγή και αποποιούμενο οποιαδήποτε ευθύνη του 2ου εναγόμενου στην πρόκληση του ένδικου ατυχήματος, ισχυρίζεται τα ακόλουθα (α]ότι η αποβιώσασα __________  __________   είναι συνυπαίτια στην πρόκληση του ένδικου ατυχήματος όσο και στον επελθόντα τραυματισμό της, λόγω μη χρήσης προστατευτικού κράνους, κατά ποσοστό 95%, για όσους λόγους και αιτίες αναφέρει στις προτάσεις της, (β)ότι αυτό ευθύνεται περιορισμένα μέχρι του ποσού των 500.000 Ευρώ (Ε) για το σύνολο των ζημιωμένων προσώπων από το ένδικο ατύχημα. Ομοίως και ο 2ος εναγόμενος __________  __________  του __________  προέβαλλε τον ισχυρισμό ότι η αποβιώσασα __________  __________   είναι συνυπαίτια στην πρόκληση του ένδικου ατυχήματος, κατά ποσοστό 99 % , για όσους λόγους και αιτίες αναφέρονται στις προτάσεις του. Οι παραπάνω με στοιχεία (Α) ισχυρισμοί του 2ου των εναγομένων __________  __________  και του 3ου των εναγομένων Νομικού Προσώπου, με την επωνυμία:«__________  » σχετικά με συνυπαιτιότητα της πρώτης __________  __________   περί την οδήγηση αλλά και σχετικά με το ότι αυτή δεν φορούσε κράνος συνιστούν γνήσιες αποτελούν μη αυτοτελείς, ανατρεπτικές και ουσιαστικές ενστάσεις, οι οποίες είναι νόμιμες, καθώς στηρίζονται στις διατάξεις των άρθρων 300 του Αστικού Κώδικα και 6 του Ν. ΓΠΝ/1911. Πρέπει να εξεταστούν, περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική βασιμότητα τους. Τέλος, το 3° εναγόμενο Νομικό Πρόσωπο υπέβαλε αίτημα να προσκομιστεί βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Φορέα αναφορικά με τα κονδύλια, που έλαβε ή δικαιούται να λάβει ο 1ος ενάγων σχετικά με το επίδομα των δαπανών κηδείας της αποβιώσασας συζύγου του .

Από τις καταθέσεις των μαρτύρων __________  __________  του __________  και __________  __________  του __________  , που εξετάστηκαν, ενόρκως, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με επιμέλεια των διαδίκων, κατ’ άρθρο 106 Κ. Πολ. Δ., και οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, εκτιμώμενες ανάλογα με τις γνώσεις και το βαθμό αξιοπιστίας τους, την ανωμοτί εξέταση του δεύτερου (2ου) εναγόμενου __________  __________  το ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, και η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση του Δικαστηρίου πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, καθώς και από το σύνολο των νομίμως προσκομιζομένων εγγράφων (δημοσίων και ιδιωτικών), άλλα από τα οποία λαμβάνονται υπόψη προς άμεση απόδειξη (άρθρο 339 σε συνδυασμό προς 395 του Κ. Πολ. Δ.) για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, ιδιαίτερα, δε, τις υπ’ αριθ. 2 και 3/2010 ένορκες βεβαιώσεις του Ειρηνοδικείου Αίγινας ,αναφορικά με τις καταθέσεις των (α) __________  __________  του __________  και της __________  και (β)__________  __________  του __________  και της __________  , κατόπιν της νομότυπης και εμπρόθεσμης κλήτευσης των εναγομένων, όπως προκύπτει από τις υπ’ αριθμόν 2598,2599 και 2600 /29- 12-2009 εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Παναγιώτη Στ. ΜΑΚΡΗ, τις οποίες προσκομίζουν οι ενάγοντες, ως επισπεύδοντες τη συζήτηση διάδικοι, ενώ, αντίθετα, δεν λαμβάνονται υπ’ όψη σι υπ’ αριθ. 4114 και 4115/5-10-2010 ένορκες βεβαιώσεις των  __________ __________  του __________  και της __________  και __________  __________  του __________  Πρωτοδικείο Αθηνών Παναγιώτη  Στ. ΜΑΚΡΗ, τις οποίες προσκομίζουν οι ενάγοντες, ως επισπεύδοντες τη συζήτηση διάδικοι, ενώ, αντίθετα, δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και της __________  , καθώς δεν ττροέκυψε νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση των εναγόντων, όπως επιτάσσει το άρθρο 270 παρ.2 εδ. β του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποδεικνύονται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά :την 16η Σεπτεμβρίου του έτους 2008 και περί ώρα12:43 μ. μ, η __________  __________   του __________  και της __________  , γεννηθείσα, την 1/1/1957, και διάγουσα, το 51° έτος της ηλικίας της, οδηγούσε το υπ’ αριθμόν __________  δίκυκλο μοτοποδήλατο, χρώματος ασημί, εργοστασίου κατασκευής PIAGIO τύπου C42, με αριθμό κινητήρα __________  , και αριθμό πλαισίου __________  , που ανήκε στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, μολονότι στερείτο την κατά το άρθρο του Ν. 2696/1999 αναγκαία άδεια ικανότητας οδήγησης, η απόκτηση της οποίας προϋποθέτει ανάλογη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εμπειρία. Τούτο προκύπτει από την από 16 Σεπτεμβρίου του έτους 2008 έκθεση αυτοψίας του Αστυνομικού Τμήματος της Αίγινας, όπου στην υπ’ αριθμόν 17 παράγραφο με τον τίτλο «Λοιπές Παρατηρήσεις και Διαπιστώσεις» ρητά αναφέρεται: «Την 20:30 ώρα της 16-09-2009, προσήλθε στην Υπηρεσία μας ο σύζυγος της θανούσας και μας προσκόμισε την άδεια κυκλοφορίας του υπ’ αριθμόν __________  δικ. μοτ/του, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και μας δήλωσε ότι η θανούσα δεν έφερε άδεια κυκλοφορίας για το ανωτέρω μοτ/το», δήλωση, η οποία καταρρίπτει το σημείο της κατάθεσης της __________  __________  την υπ’ αριθμόν 02/2010 ένορκη βεβαίωση της ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αίγινας «…Είχε χάσει κάποια στιγμή το δίπλωμα της για την οδήγηση του μοτοποδηλάτου και αμέσως έτρεχε να βγάλει άλλο…», καθώς, αν ανταποκρινόταν αυτό στην πραγματικότητα, ο 1ος ενάγων και σύζυγος της θα το δήλωνε άμεσα ενώπιον των αρμόδιων αστυνομικών οργάνων, που επιλήφθηκαν της υπόθεσης αυτής. Από τα προσαγόμενα με επίκληση έγγραφα της δικογραφίας, προέκυψε ότι η __________  __________   είχε εφοδιαστεί με άδεια κυκλοφορίας του συγκεκριμένου μοτοποδηλάτου αλλά όχι όμως και με την αναγκαία κατά Νόμο άδεια ικανότητας οδήγησης, η απόκτηση της οποίας προϋποθέτει την ανάλογη θεωρητική κατάρτιση σχετικά με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (σήματα, κανόνες κίνησης ενός μοτοποδηλάτου κ. λ. π). Αυτή κινείτο στην Επαρχιακή Οδό (Ε. 0)Άίγινας- Σουβάλας, στη θέση __________  , οδός, που είναι διπλής κατεύθυνσης ήτοι, με δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, αποτελούμενο το κάθε’ ρεύμα κυκλοφορίας από μία (1) λωρίδα ανά κατεύθυνση, έχουσα αυτή πλάτος  οδοστρώματος 6,20 μέτρων. Το πλάτος πεζοδρομίων είναι 3,50 μέτρα από τη  δεξιά πλευρά και 2 μέτρα από αριστερά, κατά τη φορά των οχημάτων. Η συγκεκριμένη οδός είναι ευθεία, που έχει ως συνέπεια την ύπαρξη ορατότητας, ενώ το οδόστρωμα αποτελείται από άσφαλτο. Κατά τον ως άνω χρόνο η κατάσταση του οδοστρώματος ήταν ξηρά, λόγω αίθριων καιρικών συνθηκών, που επικρατούσαν στην συγκεκριμένη περιοχή. Η κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτή την οδό είναι συχνή. Το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι το εντός κατοικημένης περιοχής, δηλαδή, μέχρι 50 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, δεν υπάρχει οριζόντια ή κάθετη σήμανση. Η ως άνω οδηγός του μοτοποδηλάτου επέστρεφε από το σχολείο της ανήλικης θυγατέρας της __________  __________  , όπου είχε μεταβεί, προκειμένου να παραδώσει στην τελευταία φαγητό λόγω διαλείμματος του προγράμματος. Ομόρροπα με το εν λόγω μοτοποδήλατο, ήτοι, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Σουβάλα προς Αίγινα και πίσω από το παραπάνω μοτοποδήλατο κινείτο ο __________  __________  του __________  και της __________  , οδηγώντας την υπ’ αριθμόν κυκλοφορίας __________  μοτοσυκλέτα, εργοστασίου κατασκευής YAMAHA- X Τ 660, χρώματος μαύρου, με αριθμό πλαισίου __________   και αριθμό κινητήρα Μ 306ε, που ανήκε, κατά πλήρη κυριότητα, στην __________  __________   του __________  , 1η εναγόμενη, η οποία, με τη σειρά της, είχε παραχωρήσει σε αυτόν τη χρήση του, ενόψει της επικείμενης τότε μεταβίβασης της κυριότητας αυτής στον __________  __________  , όπως και τελικά αυτή έλαβε χώρα μετά το συμβάν της ένδικης σύγκρουσης, με ταχύτητα περί τα 40-50 χιλιόμετρα την ώρα. Ο τελευταίος επιχείρησε να προσπεράσει το προπορευόμενο αυτού μοτοποδήλατο, καθώς αυτό κινείτο με μικρότερη ταχύτητα. Κατά το χρόνο της υπέρβασης, η __________   __________  , προφανώς, χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι πίσω από το μοτοποδήλατο, που η ίδια οδηγούσε, κινείτο η μοτοσυκλέτα με οδηγό τον 2° εναγόμενο, επιχείρησε να στρίψει προς τα αριστερά, προκειμένου να προσεγγίσει τον προαύλιο χώρο της οικίας της, η οποία απείχε περί τα 6 με 7 μέτρα, όπου βρισκόταν και ο τελικός προορισμός της. Πρέπει να σημειωθεί και ο ισχυρισμός των σελίδα της κρινόμενης αγωγής, «…Όταν έφθασε στην θέση Πηγαδάκι στην περιοχή __________  , όπου βρίσκεται το σπίτι μας σταμάτησε στη δεξιά πλευρά του δρόμου, όπως συνήθιζε πάντα, έχοντας αναμμένο το αριστερό φλας, προκειμένου να ελέγξει για τυχόν διερχόμενα αυτοκίνητα και να εισέλθει στην οικία μας». Συγκεκριμένα, κατευθύνθηκε από δεξιά προς τα αριστερά με κάθετη πορεία. Αντιλαμβανόμενος ο 2ος εναγόμενος την αλλαγή πορείας του μοτοποδηλάτου και με σκοπό να αποφύγει την ένδικη σύγκρουση, επιχείρησε αποφευκτικό ελιγμό προς τα δεξιά, χωρίς, τελικά, να μπορέσει να αποφύγει τη σύγκρουση με το μοτοποδήλατο της __________   __________  , δεδομένου ότι κινείτο σε απόσταση περίπου τριών (3) μέτρων. Έτσι, επέπεσε με το αριστερό πλαϊνό τμήμα της μοτοσυκλέτας του στο οπίσθιο και δεξιό τμήμα του δικύκλου και κυρίως στη μπαγκαζιέρα αυτού. Αποτέλεσμα της ένδικης σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός της __________   __________  , σύμφωνα με όσα εκτίθενται παρακάτω. Στην παραπάνω έκθεση αυτοψίας, που συνέταξε το αστυνομικό Τμήμα της Αίγινας, και ειδικότερα στην υπ’ αριθμόν 13 παράγραφο, κάτω από τον τίτλο Επιφάνειες των οχημάτων, που συγκρούσθηκαν και βλάβες αυτών αναφέρονται αυτολεξεί τα ακόλουθα: «προκλήθηκαν ζημιές στη μάσκα, αριστερό φλας, πλαστικό κάλυψης πιρουνιού, πλαστικού ντεπόζιτου στην υπ’ αριθμόν __________  δίκυκλης μοτοσυκλέτας και φθορές σε όλο το υπ’ αριθμόν __________  δίκυκλο μοτοποδήλατο». Έτσι, το πρώτο και σημαντικό εύρημα είναι οι επιφάνειες των εμπλακέντων στην ένδικη σύγκρουση οχημάτων προς ανεύρεση των συνθηκών της ένδικης σύγκρουσης, δεδομένου ότι, κατά το χρόνο, που έλαβε χώρα αυτή, δεν υπήρχε οποιοσδήποτε αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυς, που να συνεισφέρει στην παρούσα δίκη οτιδήποτε σχετικό με τη διερεύνηση των αιτίων της ένδικης σύγκρουσης. Λόγω της ανεπαρκείας του αποδεικτικού υλικού σχετικά με την ένδικη υπόθεση, το Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας, που διενεργούσε προανάκριση σχετικά με τα αίτια της ένδικης σύγκρουσης, κατόπιν της υπ’ αριθμόν Φ 2008/1578 παραγγελίας του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Πειραιώς, με την υπ’ αριθμόν 2514/9/149-ε και από 16-09­2008 παραγγελία του Αστυνομικού Τμήματος Αίγινας προς τον __________ __________  του __________  , Εργοδηγό Μηχανολόγο, διέταξε τη διενέργεια’ πραγματογνωμοσύνης, που ολοκληρώθηκε με τη σύνταξη της υπ’ αριθμόν ‘ 040509 έκθεσης πραγματογνωμοσύνης σχετικά με το εν λόγω θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα. Ο ως άνω Πραγματογνώμονας διενέργησε δύο (2) συνολικά αυτοψίες, από τις οποίες μία (1) στον τόπο του ατυχήματος και μία (1) στο Αστυνομικό Τμήμα της Αίγινας, όπου βρίσκονταν τα εμπλεκόμενα ατυχήματα, που φωτογραφήθηκαν από αυτόν. Σχετικά με τα τεθέντα προς αυτόν ερωτήματα ο ίδιος ως άνω Πραγματογνώμονας στη σελίδα15η της έκθεσης, που κατέθεσε αναφέρει, τα ακόλουθα(Α) Αναφορικά με το ερώτημα για τα πιθανά αίτια του τροχαίου ατυχήματος, αυτός αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εξετάζοντας προσεκτικά τον τόπο και το σημείο ατυχήματος, το με αριθμό κυκλοφορίας __________  δίκυκλο μοτοποδήλατο, και τη με αριθμό κυκλοφορίας __________  δίκυκλη μοτοσικλέτα, καταλήγω ότι η πιθανή αιτία του ατυχήματος ήταν η αριστερή κίνηση του __________  δίκυκλου μοτοποδήλατου, σε συνδυασμό με την κίνηση της __________  δίκυκλης μοτοσυκλέτας, η οποία ακολουθούσε το __________  δίκυκλο μοτοποδήλατο. Αν ο οδηγός του __________  δίκυκλου μοτοποδηλάτου προσπάθησε να στρίψει προς τα αριστερά τηρώντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ή έστριψε απότομα, δεν μπορεί να διαπιστωθεί. Επίσης, δεν μπορεί να διαπιστωθεί αν ο οδηγός της __________  δίκυκλης μοτοσυκλέτας, που ακολουθούσε το __________  δίκυκλο μοτοποδήλατο, τήρησε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή όχι.». Περαιτέρω, σχετικά με το ερώτημα(Β) για την τεχνική κατάσταση των οχημάτων δικ. Μοτ/τας και δικ. Μοτ/του, αυτός παρέχει την ακόλουθη απάντηση: «Στο με αριθμό κυκλοφορίας __________  δίκυκλο μοτοποδήλατό έγινε λεπτομερής μακροσκοπικός-οπτικός έλεγχος στα συστήματα διεύθυνσης, τροχοπέδησης, φωτισμού των και δευτερευόντων μηχανισμών και σ’ όλη την διάταξη της κινηματικής και δεν ανεβρέθηκαν στοιχεία ή ενδείξεις, που να μας οδηγούν σε κακή λειτουργικότητα των συστημάτων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει και πριν το ατύχημα τα συστήματα διεύθυνσης, τροχοπέδησης και φωτισμού να λειτουργούσαν κανονικά. Επίσης, στο με αριθμό κυκλοφορίας __________  δίκυκλο μοτοποδήλατο έγινε λεπτομερής μακροσκοπικός-οπτικός έλεγχος και στα δύο ελαστικά αυτού και διαπιστώθηκαν τα εξής Και τα δύο ελαστικά είχαν κανονικά τον αέρα τους…Δεν παρατηρήθηκε να υπάρχει ρήξη σε κανένα ελαστικό. Και τα δύο ελαστικά του δίκυκλου μοτοποδήλατου ήταν σε άριστη κατάσταση και αξιόπιστα για την οδική συμπεριφορά και ασφάλεια. Στη με αριθμό κυκλοφορίας __________  δίκυκλη μοτοσικλέτα έγινε λεπτομερής μακροσκοπικός-οπτικός έλεγχος στα συστήματα διεύθυνσης, τροχοπέδησης και φωτισμού των και δευτερευόντων μηχανισμών και σ’ όλη την διάταξη της κινηματικής και δεν ανεβρέθηκαν στοιχεία ή ενδείξεις, που να μας οδηγούν σε κακή λειτουργικότητα των συστημάτων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει και πριν το ατύχημα τα συστήματα διεύθυνσης, τροχοπέδησης και φωτισμού να λειτουργούσαν κανονικά. Επίσης, στη με αριθμό κυκλοφορίας __________  δίκυκλη μοτοσικλέτα έγινε λεπτομερής μακροσκοπικός-οπτικός έλεγχος και στα δύο ελαστικά αυτής διαπιστώθηκαν τα εξής :…Και τα δύο ελαστικά είχαν κανονικά τον αέρα τους. Δεν παρατηρήθηκε να υπάρχει ρήξη σε κανένα ελαστικό. Και τα δύο ελαστικά του δίκυκλου μοτοποδηλάτου ήταν σε άριστη κατάσταση και αξιόπιστα για την οδική συμπεριφορά και ασφάλεια». Σχετικά με το τρίτο (Γ) κατά σειρά ερώτημα για τις παραμορφώσεις των δύο εμπλακέντων στην ένδικη σύγκρουση και εάν οφείλονται στο ατύχημα, ο ως άνω Πραγματογνώμονας αναφέρει τα ακόλουθα: «Έγινε προσεκτικός και λεπτομερής οπτικό-μακροσκοπικός έλεγχος στο με αριθμό κυκλοφορίας __________  δίκυκλο μοτοποδήλατο και διαπιστώθηκαν οι εξής ζημίες: >Ζημίες στην εμπρόσθια πλευρά, >Ζημίες στα εμπρόσθια φώτα. >Ζημία στην οπίσθια και δεξιά πλευρά> Σπασμένο το οπίσθιο πλαστικό, που βρίσκεται κάτω από το κάθισμα και πάνω από τα οπίσθια φώτα >Ζημιές στην εμπρόσθια δεξιά πλευρά, δίπλα από το εμπρόσθιο δεξιό φλάς >Ζημία στο οπίσθιο αριστερό αμορτισέρ. Έγινε προσεκτικός και λεπτομερής οπτικό-μακροσκοπικός έλεγχος στη με αριθμό κυκλοφορίας __________  δίκυκλη μοτοσικλέτα και διαπιστώθηκαν οι εξής ζημίες: >Στο εμπρόσθιο ελαστικό υπήρχε έντονο σημάδι, το σημάδι έγινε από το κτύπημα του τροχού της δίκυκλης μοτοσυκλέτας πάνω στο οπίσθιο αριστερό αμορτισέρ του __________  δίκυκλου μοτοποδηλάτου >Κτυπήματα και γδαρσίματα στην αριστερή πλευρά της δίκυκλης μοτοσυκλέτας, τα οποία έγιναν από την πτώση της και σύρση της στο οδόστρωμα. Όλες οι ζημιές, που παρατηρήθηκαν στο και με αριθμό κυκλοφορίας __________  δίκυκλο μοτοποδήλατο και στη με αριθμό κυκλοφορίας __________  δίκυκλη μοτοσικλέτα, δεν προϋπήρχαν του ατυχήματος, αλλά έγιναν συνέπεια του συγκεκριμένου ατυχήματος».: Ακολούθως, στο τέταρτο κατά σειρά ερώτημα (Δ), αναφορικά με την πιθανή ταχύτητα της δίκυκλης μοτοσυκλέτας και του δίκυκλου μοτοποδηλάτου, ο Πραγματογνώμονας δίνει την ακόλουθη απάντηση:«Στο σημείο του ατυχήματος δεν παρατηρήθηκαν ίχνη τροχοπέδησης ή ίχνη πλάγιας ολίσθησης. Κατά συνέπεια, για τον υπολογισμό της ταχύτητας των δύο οχημάτων έλαβα υπόψη μου μόνο τις υλικές ζημίες, που έχουν υποστεί τα δύο οχήματα και οι οποίες έχουν, ως εξής > Για το με αριθμό κυκλοφορίας __________  δίκυκλο μοτοποδήλατο από πέντε (5-10) χιλιόμετρα την ώρα. > Για τη με αριθμό κυκλοφορίας __________  δίκυκλη μοτοσικλέτα υπολογίσθηκε από σαράντα έως πενήντα (40-50) χιλιόμετρα την ώρα ως η ελάχιστη ταχύτητα». Στη συνέχεια, σχετικά με το ζήτημα για την έρευνα και την αναπαράσταση του ατυχήματος (Ερώτημα Ε), ο ως άνω Πραγματογνώμονας αναφέρει τα ακόλουθα: «…Το οδόστρωμα και η κατάσταση του ασφαλτοτάπητα ήταν σε καλή κατάσταση. Στο σημείο του ατυχήματος δεν υπήρχαν δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως ανεπαρκή γεωμετρικά τεχνικά χαρακτηριστικά στοιχεία της οδού> Έλλειψη, μείωση ή περιορισμός ορατότητας από οποιοδήποτε εμπόδια. Οι βασικοί παράγοντες, που επιδρούν στην δημιουργία ενός ατυχήματος είναι Οι χρήστες της οδού, Η οδός και το περιβάλλον, Τα οχήματα. Εκτιμώντας όλα τα παραπάνω, καταλήγω ότι το συγκεκριμένο ατύχημα δεν οφείλεται στην κατάσταση της οδού, στο περιβάλλον ή στα εμπλεκόμενα οχήματα. Κατά συνέπεια, το συγκεκριμένο ατύχημα οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα και μόνο». Έτσι, από την παραπάνω έκθεση πραγματογνωμοσύνης δεν προέκυψε ανάπτυξη και κίνηση της δίκυκλης μοτοσυκλέτας με υπερβαίνουσα τα όρια της ταχύτητας για τη συγκεκριμένη κατοικημένη περιοχή, όπως αβάσιμα ισχυρίζονται οι ενάγοντες στην υπό στοιχεία (I) αγωγή τους. Ομοίως, αποδείχθηκε ότι το μοτοποδήλατο βρισκόταν και αυτό σε κίνηση, δηλαδή, δεν ήταν σταθμευμένο. Επιπλέον, ο αγωγικός ισχυρισμός ότι επέπεσε με το εμπρόσθιο μέρος του στο πίσω μέρος του εν στάσει ευρισκόμενου μικρού μοτοποδηλάτου είναι απορριπτέος, ως κατ’ ουσία αβάσιμος, αφού αυτός δεν ενισχύεται από οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο, ιδιαίτερα, δε, από τα αντικειμενικά ευρήματα στα # εμπλακέντα στην ένδικη σύγκρουση μοτοποδήλατο και μοτοσικλέτα (εμπρόσθιο ελαστικό της μοτοσικλέτας με οπίσθιο αριστερό αμορτισέρ του μοτοποδηλάτου σε συνδυασμό με την από 16 Σεπτεμβρίου 2008 έκθεση αυτοψίας του Αστυνομικού Τμήματος Αίγινας, κατά τα παραπάνω εκτεθέντα « …προκλήθηκαν ζημιές στη μάσκα, αριστερό φλας»). Άλλωστε, και ο Πραγματογνώμονας __________  __________   κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πιθανή αιτία του ατυχήματος ήταν η αριστερή κίνηση του __________  δίκυκλου μοτοποδηλάτου, άποψη, η οποία ενισχύεται και από το υπ’ αριθμόν πρωτ. 2514/9/149-0 με χρονολογία την 17η Σεπτεμβρίου 2008 διαβιβαστικό έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος της Αίγινας προς της Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Πειραιώς, με το οποίο, κατά την αφηγηματική παράθεση των γεγονότων, εκτίθεται, ανάμεσα στα άλλα, «…που οδηγούσε η ίδια και το οποίο προπορευόταν, κινούμενο στην ίδια κατεύθυνση , όταν αυτή επεχείρησε να πραγματοποιήσει αλλαγή κατεύθυνσης προς αριστερά». Διότι, αν ευσταθούσε ο ισχυρισμός των εναγόντων για κίνηση της μοτοσυκλέτας με αυξημένη ταχύτητα, κατά τους κανόνες της κοινής λογικής και εμπειρίας, προκειμένου να προστατευθεί ο ίδιος, θα επιχειρούσε τροχοπέδηση της μοτοσυκλέτας του, ενέργεια, που θα αποτυπωνόταν στο οδόστρωμα, με πιθανή γραμμή τροχοπέδησης, το μήκος της οποίας θα προσδιόριζε, συνακόλουθα, και το ύψος της ταχύτητας της οδηγούμενης από αυτόν μοτοσυκλέτας, ενώ και τα σημεία επαφής θα ήταν διαφορετικά, δηλαδή, η μοτοσυκλέτα θα είχε υποστεί βλάβες στο εμπρόσθιο δεξιό τμήμα αυτής, οι δε βλάβες στο μοτοποδήλατο θα εντοπίζονταν στο οπίσθιο τμήμα αυτού και όχι στο αριστερό αμορτισέρ. Επομένως, η κίνηση της μοτοσυκλέτας μέσα στα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας στην εν λόγω Επαρχιακή Οδό αλλά και η επιχειρούμενη υπέρβαση προς τα αριστερά ήταν καθόλα κανονική, καθώς αυτή μπορούσε να διενεργηθεί με ασφάλεια για το σύνολο των χρηστών της οδού. Η αιφνίδια, ωστόσο, αλλαγή της πορείας της οδηγού του μοτοποδηλάτου, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, αποτελεί, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, το μοναδικό γενεσιουργό λόγο της ένδικης σύγκρουσης, εφόσον η __________   __________  , προσεγγίζουσα την οικία της στην Κυψέλη της Αίγινας, θα έπρεπε να ανακόψει την πορεία του οδηγούμενο από αυτή μοτοποδηλάτου, προκειμένου να σταθμεύσει αυτό στο δεξιό άκρο του ρεύματος κυκλοφορίας και να ελέγξει με ασφάλεια τη διέλευση άλλων οχημάτων ,στη συνέχεια, δε, να κατευθυνθεί προς την οικία της. Επιπλέον, η αιτίαση των εναγόντων ότι η μοτοσυκλέτα δεν τηρούσε την αναγκαία απόσταση ασφάλειας τυγχάνει αβάσιμη κατ’ ουσία και ως τέτοια απορριπτέα, διότι , κατ’ αντικειμενική κρίση, η κίνηση του μοτοποδηλάτου στην άκρη του δεξιού ρεύματος κυκλοφορίας ήταν ικανή και πρόσφορη να δημιουργήσει την εύλογη πεποίθηση σε οποιονδήποτε μέσο, συνετό και έμπειρο οδηγό, ότι η πορεία αυτής θα συνεχιζόταν, κανονικά, στο τμήμα αυτό του ρεύματος προς Αίγινα, αφού δεν είχε εκδηλώσει την πρόθεση της να επιχειρήσει αλλαγή πορείας προς τα αριστερά, έτσι ώστε οι οδηγοί, που ακολουθούσαν το μοτοποδήλατο να ρυθμίσουν και αυτοί ανάλογα την δική τους πορεία. Πρόκειται, δηλαδή, για οδηγική συμπεριφορά, η οποία θα είχε συνέχεια χωρίς αλλαγή πορείας, καθώς δεν υπήρχε ένδειξη για το αντίθετο και ως τέτοια μπορούσε να γίνει αντιληπτή από τα ακολουθούντο οχήματα. Δηλαδή, η οδηγός του μοτοποδηλάτου παρέβη τη διάταξη του άρθρου 23 παρ.2 του 2696/1999 Άλλωστε, με δεδομένο ότι η ταχύτητα της μοτοσυκλέτας ήταν στα επιτρεπόμενα όριο, αντίκειται στους κανόνες της κοινής λογικής και εμπειρίας, ο 2ος εναγόμενος να επιπέσει σε σταθμευμένο μοτοποδήλατο στο δεξιό τμήμα του ρεύματος κυκλοφορίας, όταν αυτό είχε ανάψει, μάλιστα, προειδοποιητικό προς τούτο φως (ένδειξη-φλας), δεδομένου ότι δεν προέκυψε από οποιοδήποτε στοιχείο της δικογραφίας πως κάτι τέτοιο ήταν απότοκη ενέργεια απόπειρας του να επιχειρήσει υπέρβαση, κινούμενο εκτός τους ρεύματος κυκλοφορίας του με ταυτόχρονη κίνηση άλλων οχημάτων κινούμενων αντίρροπα προς τη μοτοσυκλέτα, ενέργεια, που θα είχε ως ενδεχόμενο αποτέλεσμα τη σύγκρουση τους, οπότε θα προέκυπτε ως αναγκαίο και επιβεβλημένο μέσο η διενέργεια αποφευκτικού ελιγμού προς τα δεξιά της πορείας της μοτοσυκλέτας, οπότε το να επιπέσει σε σταθμευμένο μοτοποδήλατο η μοτοσυκλέτα θα προέκυπτε ως λογική και αναγκαία συνέπεια μιας τέτοιας εσφαλμένης οδηγικής συμπεριφοράς από την πλευρά του 2ου εναγόμενου.. Δηλαδή, από οποιοδήποτε στοιχείο της δικογραφίας δεν προέκυψε οποιοδήποτε εξωτερικό γεγονός, που θα ήταν ικανό και πρόσφορο να επιφέρει την απώλεια του ελέγχου της μοτοσυκλέτας από την πλευρά του 2ου εναγόμενου, ως συνέπεια αυξημένης ταχύτητας αυτής, ούτε από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, που να δικαιολογεί την ένδικη σύγκρουση, κατά την εκδοχή, που προβάλλουν οι ενάγοντες με την υπό κρίση αγωγή τους. Άλλωστε, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, η έλλειψη άδειας ικανότητας οδήγησης για τη μοτοσυκλέτα αυτή αφενός μεν δεν συνδέεται αιτιωδώς με την ένδικη σύγκρουση, αφετέρου, δε, δεν καταδεικνύει, αναγκαία και άγνοια των υποχρεώσεων του ως οδηγού, κατά τη θέση σε κυκλοφορία οποιουδήποτε οχήματος. Επιπλέον, από οποιοδήποτε στοιχείο της δικογραφίας, δεν προέκυψε ειδική και αιτιολογημένη αμφισβήτηση του ανταγωγικού ισχυρισμού του 2ου εναγόμενου ότι αυτός είναι επαγγελματίας οδηγός, απασχολούμενος με την ιδιότητα του αυτή στην επιχείρηση του __________  __________  . Εξάλλου, από την από 06/11/2008 έκθεση εξέτασης αίματος προέκυψε ότι στο αίμα του 2ου εναγόμενου _________  __________  του __________ δεν περιεχόταν ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης (οινοπνεύματος), καθότι ήταν μηδενική αυτή. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2619/581 ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας- νεκροτομής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πειραιώς, η __________   __________   υπέστη: (α)εγκάρσιο κάταγμα βάσης του κρανίου διερχόμενο δια των λιθοειδών οστών και τουρκικού εφιππίου, (β)κάταγμα δεξιού κροταφικού οστού, (γ)αιμορραγικές διηθήσεις μαλακών μορίων ινιακής χώρας και δεξιάς κροταφικής τοιαύτης, (δ)καθολική υπαραχνοειδή αιμορραγία τραυματικής αιτιολογίας, (ε)κατάγματα 3ης έως και 7ης πλευρών δεξιά, (στ) αιμοθώρακα δεξιά και (ζ)τραυματικές διασχίσεις δεξιού πνεύμονα, που αποτέλεσαν και την αιτία του θανάτου αυτής, ο οποίος επήλθε ακαριαία, διακομισθείσα, στη συνέχεια, στο Κέντρο Υγείας της Αίγινας οπότε και διεγνώσθη ο θάνατος της. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, σημαντική συμβολή στην πρόκληση του θανάτου της είχαν οι βαριές κρανιο-εγκεφαλικές κακώσεις, τραυματισμός, που θα είχε αποφευχθεί, αν η __________   __________   φορούσε το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 6 του Ν. 2696/1999 προστατευτικό κράνος. Άλλωστε, αποδεικτικό στοιχείο για μία τέτοια κρίση συνιστά αυτό καθεαυτό το είδος της σωματικής βλάβης, την οποία αυτή υπέστη αλλά και από το γεγονός ότι ο εξετασθείς με επιμέλεια των εναγόντων μάρτυς κατέθεσε ότι «βρήκε τα γυαλιά της στην άκρη του δρόμου», εύρημα, που συνηγορεί στο ότι αυτή δεν έφερε κράνος, διότι, στην αντίθετη περίπτωση, αυτά θα συγκρατούνταν από το προστατευτικό κράνος. Κατόπιν τούτων, δεν προέκυψε οποιαδήποτε παραβατική των διατάξεων του Ν. 2696/1999, που να συνδέεται αιτιωδώς με τον προκληθέντα θάνατο της __________   __________   του ________. Συνεπώς, αφού συνεκδικαστούν η από και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου αγωγή των και υπ’ αριθμόν παρεμπίπτουσα αγωγή πρέπει να απορριφθούν αυτές, ως κατ’ ουσία αβάσιμες. Οι ηττηθέντες στην παρούσα δίκη ενάγοντες πρέπει να καταδικαστούν στην πληρωμή των δικαστικών των εναγομένων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 176 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

-ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ: (Α) την από 20-07-2009 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 160605/7379/2009 αγωγή των (1)__________  __________   του __________  , ατομικά και ως ασκούντος τη γονική μέριμνα της ανήλικης θυγατέρας του __________  __________   και (2)__________   χήρας __________  __________  , το γένος __________   __________  και της __________  __________  , σε βάρος των (Ι)__________  __________   του __________  και της _________,(2)__________  __________  του __________  και τη __________  , και (3)του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με την επωνυμία:« __________   »και (Β)την από 03-02-2010 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 22817/1016/2010 παρεμπίπτουσα αγωγή του τελευταίου Νομικού Προσώπου σε βάρος των (Ι)__________  __________   του __________  και της Πάτρας, και (2)__________  __________  του __________  και τη __________  .

-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τόσο την υπό στοιχεία (I) αγωγή όσο και την υπό στοιχεία (II) παρεμπίπτουσα αγωγή.

-ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους ενάγοντες της υπό στοιχεία [I] να καταβάλουν τη δικαστική δαπάνη των εναγομένων, την οποία ορίζει στο ποσό των 1.000 Ευρώ [Ε]

-ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, την 28η Δεκεμβρίου 2010, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς να είναι παρόντες οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία