fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

(Γ.Α.Κ. 5314/2009)

Αριθμός 318 /2009

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ)

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Άννα Προμπονά και τη Γραμματέα Παναγιώτα Αξά.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 22.10.2009 για να δικάσει την από 13.10.2009 αίτηση, με αριθμό καταθέσεως 420/2009, μεταξύ των:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: __________  __________   του __________  , κατοίκου Κερατσινίου, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Μεταξία Καλύβα.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: __________  __________  , κατοίκου Πειραιά, η οποία εμφανίσθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιωάννη Μαρώση.

Της αίτησης αυτής δικάσιμος ορίσθηκε με την από 14.10.2009 Πράξη του Ειρηνοδίκη, αυτή που αναφέρεται στην αρχή.

Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του εκθέματος, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη όσα γράφθηκαν στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η καθ’ ης έχει εκδώσει εναντίον της την 1811/2009 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου και ζητά την αναστολή εκτελέσεως της, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την ανακοπή που άσκησε νομότυπα και εμπρόθεσμα κατά το άρθρο 632 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. Η αίτηση αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου τούτου, δικάζεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ( άρθρα 632 παρ. 2 και 686 επ. Κ.Πολ.Δ.), είναι νόμιμη (άρθρο 632 παρ. 2Κ.Πολ.Δ) και πρέπει να εξεταστεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική πλευρά.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων που εξετάστηκαν νόμιμα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχονται στα πρακτικά συνεδριάσεως του και τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, δεν πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει ο μοναδικός λόγος της ανακοπής που αναφέρεται στο ότι οι συναλλαγματικές βάσει των οποίων εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής δεν οφείλονται στην καθ’ ης, καθότι έληξε η υποκείμενη σχέση (σύμβαση πωλήσεως) με έμπρακτη αποδοχή της υπαναχωρήσεως της αιτούσας λόγω της ανεπιφύλακτης αποδοχής από την καθ’ ης του εν λόγω αυτοκινήτου του οποίου αποτελούσαν υπόλοιπο τιμήματος. Ειδικότερα, πιθανολογήθηκε ότι αρχές Μαρτίου 2008 η ανακόπτουσα με σύμβαση πωλήσεως αγόρασε από την καθ’ ης, η οποία διατηρεί επιχείρηση πωλήσεως αυτοκινήτων στον Πειραιά επί της οδού ________, ένα Ι.Χ αυτοκίνητο, τύπου SMART, με αριθμό πλαισίου __________  , ελαφρώς μεταχειρισμένο, έναντι του ποσού των 8.000 ευρώ, το οποίο πήρε τον αριθμό κυκλοφορίας __________  . Η ανακόπτουσα παρέλαβε το αυτοκίνητο και κατέβαλε το ποσό των 5.000 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο του τιμήματος από 3.000 ευρώ, αρνήθηκε νατό καταβάλει ισχυριζόμενη, αορίστως, ότι το αυτοκίνητο εμφάνιζε μηχανολογικά προβλήματα. Και είναι γεγονός ότι η ανακόπτουσα παρέδωσε το αυτοκίνητο στην καθ’ ης η ανακοπή όχι, όμως, υπαναχωρώντας της συμβάσεως, όπως αβάσιμα υποστηρίζει, αλλά προκειμένου να το πωλήσει η τελευταία (η καθ’ ης), όπως τούτο προκύπτει σαφώς από την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που υπέγραψε η αιτούσα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στις 01-04­2009, σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτούσε την καθ’ ης να μεταβιβάσει το πιο πάνω αυτοκίνητο. Και τούτο γιατί, όπως πιθανολογείται, αφ’ ενός στο αυτοκίνητο αυτό προκλήθηκαν πολλαπλές ζημιές (βλ το από 09-04­2009 φύλλο συντήρησης-ελέγχου οχήματος του συνεργείου «__________  Ο.Ε.») και αφ’ ετέρου άλλαξαν τα οικονομικά της οικογένειας (σύζυγος άνεργος, ενώ η ίδια η οποία εργάζεται ως πωλήτρια με μηνιαίο μισθό 1.300 ευρώ βρίσκεται σε άδεια τοκετού) και η αυτούσα δεν είχε την δυνατότητα να τις αποκαταστήσει. Συνεπώς, αφού δεν πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει η ανακοπή πρέπει να απορριφθεί η αίτηση και να καταδικαστεί η αιτούσα στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της καθ’ ης ( άρθρο 178 παρ. 3 ΝΔ 3026/54 ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ.

Δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Καταδικάζει την αιτούσα στα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης που ορίζει στο ποσό των σε εκατό πενήντα ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά την 16-11­2009, σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία