fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ

Αριθμός Απόφασης
456/2012

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Κατσαβού- Ρούτση Σταυρούλα Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Χατζίκου Αναστασία.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 30.1.2012 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: __________  __________   του Θεοχάρη, κατοίκου Αγ. Παρασκευής Αττικής, ως ασκούσας τη γονική μέριμνα της ανήλικης θυγατέρας της __________  __________  -__________  η οποία εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Κυριάκο Μονογιό.

ΤΟΥ ENAΓΟΜENΟΥ: – __________  __________  του __________  , κατοίκου Βούλας Αττικής, ο οποίος εμφανίστηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο Ιωάννα Μαρώση.

Η ενάγουσα, ζητεί να γίνει δεκτή η από 15.2.2011 αγωγή της που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό καταθέσεως 409/2011 προσδιορίστηκε για την παραπάνω αναφερόμενη δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η ενάγουσα ,με την κρινόμενη από 15-2­2011 (αριθμ εκθ. κατ 409/201 1) αγωγή της, όπως αυτή παραδεκτά συμπληρώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 224 του Κ.Πολ.Δ, ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλλει ως διατροφή για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου Αλεξάνδρας, που έχει αποκτήσει από τις εκτός γάμου σχέσεις της με τον τελευταίο το ποσό των 736 Ε το μήνα, καταβλητέο εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής και εφεξής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της καταβολής κάθε δόσης έως την εξόφληση και να καταδικαστεί στα δικαστικά της έξοδα.

Η ανωτέρω αγωγή αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία των άρθρων 666 επ.,681Β ,681 Γτου Κ.Πολ.Δ). Είναι νόμιμη, στηρίζεται στις διατάξεις , των  άρθρων, 1485,1486,1489,1493,1496,1498, 1515 345,346 του Α.Κ,176,του Κ.Πολ.Δ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ ουσία, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησης της ,έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα υπέρ τρίτων ποσοστά .( βλ τα, υπ’αριθμ 248244,509323, αγωγόσημα, μετά των επικολληθέντων ενσήμων του Ε.Τ.Α.Α-Τ. Υ-Π.Δ. Α και ,καθώς και το υπ’ αριθμ 681 157/2012 γραμμάτιο του Ε.Τ.Α.Α ΤΑΝ), ενώ όπως συνομολογείται ο εναγόμενος έχει προκαταβάλλει σύμφωνα με το άρθρο 173 παρ 4 τα έξοδα της δίκης.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων ,που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και οι οποίες περιέχονται στα με ίδιο αριθμό πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του, από τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, την υπ’ αριθμ 13 12/2011 ένορκη βεβαίωση που δόθηκε ενώπιον της Ειρηνοδίκοΰ Πειραιά, στα πλαίσια άλλης δίκης και η οποία στην παρούσα δίκη λαμβάνεται υπόψη ως δικαστικό τεκμήριο- εκτός από τα έγγραφα που προσκομίστηκαν από τον εναγόμενο μετά τη συζήτηση και τα οποία περιέχονται σε σχετικό φάκελο στη δικογραφία- αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Από τις εκτός γάμου σχέσεις τους, οι διάδικοι απέκτησαν ένα θήλυ τέκνο την __________  , που γεννήθηκε στις 30-7-2008, και το οποίο ο εναγόμενος το αναγνώρισε με την υπ’ αριθμ 10509/29-9- 2008 δήλωση αναγνώρισης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Μπουρνάζου- Αγγελάκη.Την επιμέλεια του προσώπου του ως άνω ανηλίκου τέκνου των διαδίκων ασκεί η ενάγουσα -μητέρα της-, σύμφωνα με το άρθρο 1515 εδ β του Α.Κ. Το τελευταίο, δεν έχει εισοδήματα ή περιουσία, ενώ λόγω της ηλικίας του δεν μπορεί να εργαστεί. Η ενάγουσα είναι απόφοιτος του τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  Αθηνών    «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ» και μέχρι τον Δεκέμβριο του έτους 2011 διατηρούσε ιδιωτικό γραφείο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας επί της οδού __________ στο Χολαργό Αττικής. Παράλληλα εργάζονταν ως εξωτερική άμισθη συνεργάτης του Αιγινήτειου Νοσοκομείου. Από τις αρχές του έτους 2012 έχει εγκατασταθεί με τον νέο σύζυγο της _______  ________,με τον οποίο έχει τελέσει γάμο στις 8-9-2011, στην Ξάνθη, όπου ο τελευταίος ασκεί το επάγγελμα του ιατρού (γενικού χειρουργού) στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Δημόσιου Νοσοκομείου της ως άνω πόλης . Η ενάγουσα δεν έχει ανεύρει ακόμη εργασία στο νέο τόπο διαμονής της. Με βάση όμως την επαγγελματική εκπαίδευση και εμπειρία που διαθέτει μπορεί να εξασκήσει το επάγγελμα της είτε ως μισθωτή είτε ως ελεύθερη επαγγελματίας και να εξασφαλίσει ένα μηνιαίο εισόδημα 1000 € τουλάχιστον . Διαμένει με τον ως άνω σύζυγο της και το ως άνω ανήλικο τέκνο της _________σε μισθωμένη οικία και καταβάλλει μίσθωμα ποσού 380 Ε το μήνα. Είναι κυρία ενός διαμερίσματος που βρίσκεται επί της οδού _______ στο Παγκράτι Αττικής εμβαδού 53 τ.μ/το οποίο εκμισθώνει και εισπράττει μηνιαίο μίσθωμα ποσού 350  €. Είναι επίσης κυρία ενός διαμερίσματος που βρίσκεται επί της οδού ________ στην Αγία Παρασκευή Αττικής, εμβαδού 150 τ.μ στο οποίο διέμενε μέχρι τον Ιανουάριο του 2012, οπότε εγκαταστάθηκε στην Ξάνθη. Το ακίνητο αυτό μπορεί να το εκμισθώσει και να εισπράξει μίσθωμα ποσού 500 Ε το μήνα τουλάχιστον.’ Αλλα εισοδήματα ή περιουσία δεν αποδείχτηκε ότι διαθέτει η ενάγουσα.

Ο εναγόμενος εργάςεται ως βοηθός οδοντοτεχνίτη οδοντοτεχνικό – εργαστήριο -— «_________ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» και αποκερδαίνει το ποσό των 800 Ε το μήνα. Είναι κύριος ενός ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού __________   στη Βούλα Αττικής το οποίο εκμισθώνει και εισπράττει μηνιαίο μίσθωμα ποσού 800 Ε. Διαμένει στην οικία των γονέων του που βρίσκεται στην αυτή ως άνω διεύθυνση και δεν βαρύνεται με δαπάνη ενοικίου. Άλλα εισοδήματα ή περιουσία δεν αποδείχτηκε ότι διαθέτει ο εναγόμενος. Από τις αρχές του έτους 2012μεταβαίνει δύο φορές τουλάχιστον το μήνα στην άνθη , προκειμένου να επικοινωνήσει με το ως άνω ανήλικο τέκνο του. Για το λόγο αυτό δαπανά το ποσό των 200€ την κάθε φορά και συνολικά το ποσό των 400 € το μήνα για έξοδα μετακίνησης, μία διανυκτέρευση με το ανήλικο σε ξενοδοχείο, έξοδα διατροφής του ιδίου , καθώς και έξοδα διατροφής και ψυχαγωγίας του ανηλίκου. Το τελευταίο αυτό ποσό δεν θα αφαιρεθεί ή θα συνυπολογιστεί στη οφειλόμενη από τον εναγόμενο διατροφή προς το ως άνω ανήλικο τέκνο του, αλλά θα θεωρηθεί ως μία επιπλέον βιοτική του δαπάνη. Το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, Αλεξάνδρα παρακολουθεί ιδιωτικό παιδικό σταθμό στον οποίο καταβάλλει το ποσό των 300 Ε το μήνα. Περαιτέρω το ως άνω ανήλικο τέκνο των διαδίκων έχει τις συνήθεις δαπάνες διαβιώσεως. Δεν αποδείχτηκε ότι το ως άνω ανήλικο καταβάλλει το ποσό των 600 € το μήνα για οικιακή βοηθό, αφού την ανατροφή της επιμελείται η μητέρα της ,η οποία δεν εργάζεται, ενώ παρακολουθεί και πρόγραμμα ιδιωτικού παιδικού σταθμού για την περίπτωση που η ως άνω μητέρα της ήθελε εργαστεί. Άλλα εισοδήματα ή περιουσία δεν αποδείχτηκε ότι διαθέτει ο εναγόμενος. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις η κατά μήνα διατροφή για το ως άνω ανήλικο ,πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 600 Ε. Το ποσό αυτό είναι ανάλογο με τις ανάγκες του, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής και ανταποκρίνεται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή, συντήρηση και εκπαίδευση του. Από το ποσό αυτό ο εναγόμενος πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 300 Ε το μήνα. Κατά το υπόλοιπο ποσό των 300 € το μήνα, συμμετέχει η ενάγουσα με την προσφορά της προσωπικής εργασίας και απασχόλησης της για την περιποίηση και φροντίδα του ανηλίκου, η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα, αλλά και με τα εισοδήματα της ,γενομένης εν μέρει δεκτής ως κατ’ ουσία βάσιμης της σχετικής ένσταση συνεισφοράς του εναγομένου . Η προταθείσα από τον εναγόμενο ένσταση συμψηφισμού ,του ποσού της διατροφής που θα επιδικαστεί με την παρούσα απόφαση , με το ποσό της διατροφής που ο εναγόμενος έχει καταβάλλει για το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο του έτους 2010 έως τον Ιανουάριο του έτους 2012 ήτοι ποσού 4.200€, πρέπει να απορριφτεί για το λόγο ότι με την υπό κρίση αγωγή ζητείται η επιδίκαση διατροφής για το χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής (1-3­2011) και δεν μπορεί να συμψηφιστεί με οφειλόμενη διατροφή για παρελθόντα χρόνο, ήτοι από Νοέμβριο του 2010 έως 1-3- 2011, ενώ για το λοιπό χρονικό διάστημα ο εναγόμενος δεν εκθέτει ότι κατέβαλε στην ενάγουσα διατροφή, αλλά παρακατέθεσε τα ποσά και η ενάγουσα αρνείται να τα εισπράξει, ενώ σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε γενομενη από τον εναγόμενο καταβολή της οφειλόμενης διατροφής για το αιτούμενο με την υπό κρίση αγωγή χρονικό διάστημα θα αφαιρεθεί κατά την εκτέλεση της απόφασης. Σύμφωνα με τα όσα προεκτέθηκαν πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή ως κατ’ ουσία βάσιμη και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην ενάγουσα ως διατροφή για λογαριασμό του ως άνω ανηλίκου τέκνου τους το ποσό το ποσό των 300 Ε το μήνα, καταβλητέο εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, για χρονικό διάστημα δύο ετών, από την επίδοση της αγωγής και εφεξής ,με το νόμιμο τόκο την καθυστέρηση της καταβολής κάθε δόσης έως την εξόφληση. Τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν τον εναγόμενο λόγω της ήττας του ,θα επιβληθούν όμως μειωμένα γιατί η αγωγή έγινε εν μέρει δεκτή (άρθρο 178 του Κ.Πολ.Δ). Στα μειωμένα αυτά έξοδα περιλαμβάνεται και το ποσό το οποίο ο εναγόμενος έχει ήδη προκαταβάλει.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα ως διατροφή για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους Αλεξάνδρας, το ποσό των τριακοσίων( 300 ) € το μήνα, καταβλητέο εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση της αγωγής και εφεξής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της καταβολής κάθε δόσης έως την εξόφληση.

Επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας ,τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300)€, από το οποίο εκπίπτεται το ποσό το οποίο ο εναγόμενος έχει ήδη προκαταβάλει.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία