fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Αριθμός Απόφασης 11026/2014
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή, Δήμητρα Μουχίμογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 15-9-2014, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «__________   ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «__________  », πρώην με την επωνυμία «__________   Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός __________  ) και εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία εκπροσώπησε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου η πληρεξούσιος δικηγόρος της Βασιλική Κουβίδη.

Των καθ’ ών η αίτηση: 1] __________  __________  του __________  και της __________  , κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός __________  ) __________  __________  του __________  και της __________  , κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, οδός __________  3] __________  __________  του __________  και της __________  , κατοίκου Γέρακα Αττικής, οδός __________  και 4] __________  __________  του __________  και της __________  , κατοίκου Γέρακα Αττικής, οδός __________  , οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου από την πληρεξούσια δικηγόρο τους Ιωάννα Μαρώση.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 24-6-2014 αίτησή της που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 74332/8109/25-6-2014, προσδιορίστηκε για την 8-8-2014 και μετ’αναβολήν για την παραπάνω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης με τη σειρά της από το έκθεμα οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 682 παρ. 1 και 688 του ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η λήψη ασφαλιστικών μέτρων επιτρέπεται και διατάσσεται σε περίπτωση ύπαρξης επικείμενου κινδύνου που απειλεί το επίδικο δικαίωμα, το οποίο είναι δυνατό να εξαρτάται από αίρεση ή προθεσμία, και προς αποτροπή αυτού, ή εάν συντρέχει επείγουσα περίπτωση που επιβάλλει την ταχεία και άμεση λήψη δικαστικών προφυλακτικών μέτρων πριν ή κατά τη διάρκεια της τακτικής διαγνωστικής δίκης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν δικαιολογούνται οι πραγματικές αυτές προϋποθέσεις, δεν δικαιολογείται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, τα οποία αποτελούν εξαίρεση του κανόνα, κατά τον οποίο τα εξαναγκαστικά μέτρα κατά περιουσίας ή προσώπου κάποιου, διατάσσονται και λαμβάνονται μόνο μετά την οριστική και τελεσίδικη διάγνωση της απαίτησης και υπό τις εγγυήσεις και διατυπώσεις της τακτικής διαδικασίας. Ως επικείμενος κίνδυνος, στην περίπτωση των ασφαλιστικών μέτρων της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, νοείται η πιθανολόγηση ότι επίκειται προσεχής αποξένωση του οφειλέτη από την κατασχετή περιουσία του, έτσι ώστε να είναι αδύνατη η επίσπευση εναντίον του αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν, κάποτε ο αιτών (δανειστής) θα αποκτήσει εκτελεστό τίτλο, μετά τον τερματισμό της διαγνωστικής δίκης (Κ. Μπέη, ΠολΔικ, 682 παρ. 5, σελ. 32, του ίδιου, Εισαγωγή στη δικονομική σκέψη, παρ. 23, σελ. 345, Κεραμέα-Πολυζωγόπουλου, Τα ασφαλιστικά μέτρα, στο συλλογικό έργο “Η δραστικότητα της δικαιοσύνης”, παρ. 3. 4, σελ. 260, ΜΠρΒολ 1156/2002 αδημ. σε νομ. περιοδ., ΜΠρΠειρ 232/1995 Δ 26, 596, ΜΠρΑΘ 23867/1993 ΝοΒ 42, 233, ΜΠρΑθ 8650/1991 ΝοΒ 40, 304, ΜΠρΧαλκ 686/1991 Δίκη 23, 262 με σύμφωνο σχόλιο Σ. Σταματόπουλου). Εξάλλου, είναι δυνατή η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης και επί ακινήτου, το οποίο μεταβιβάστηκε από τον οφειλέτη σε τρίτον, εφόσον πιθανολογείται ότι συντρέχει περίπτωση διάρρηξης της μεταβίβασης αυτού ως καταδολιευτικής. Καθ’ου η αίτηση μπορεί να είναι και ο τρίτος, στον οποίο μεταβιβάστηκε το ακίνητο (βλ. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, εκδ. 1985, σελ. 139, Β. Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ άρθρο 706, ΠΠρΘεσ 32604/1999 Αρμ 2000. 927, ΜΠρΘεσ 8/2009 Αρμ 2009. 252). Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 939 επ. Α.Κ., σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 874 Α.Κ., 669 ΕμπΝ και 112 ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι δικαιούται να ζητήσει τη διάρρηξη απαλλοτριωτικής κατά το άρθρο 939 Α.Κ., δικαιοπραξίας, κάθε δανειστής του οποίου η απαίτηση είναι, κατά το χρόνο που επιχειρήθηκε η απαλλοτρίωση, γεννημένη έστω κι αν τελεί υπό προθεσμία ή αίρεση ή είναι ανεκκαθάριστη, εφόσον ο οφειλέτης αποσκοπούσε στη ματαίωση της ικανοποίησης της απαίτησης αυτής, αρκεί αυτή να καταστεί ορισμένη, απαιτητή και ληξιπρόθεσμη έως τη συζήτηση της αγωγής. Ειδικότερα, στην περίπτωση σύμβασης ανοιχτού λογαριασμού η οποία αποτελεί ειδικότερη μορφή του αλληλόχρεου λογαριασμού, η τράπεζα ανοίγει πίστωση υπέρ πελάτη της, την οποία αυτός αναλαμβάνει σταδιακά, καταβάλλοντας ακολούθως τμηματικά, ανάλογα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης, ορισμένες δόσεις έναντι κεφαλαίου και τόκων. Οι αμοιβαίες δε αποστολές [πιστοδοτικές και εξοφλητικές] αποβάλλουν την αυτοτέλειά τους και καθίστανται κονδύλια του λογαριασμού, ώστε απαιτητό είναι μόνο το μετά το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού τυχόν κατάλοιπο. Και πριν όμως από το κλείσιμο αυτό, από την αντιπαραβολή των πιστοχρεώσεων, προκύπτει η ενεργητική ή παθητική θέση εκατέρου, η οποία και συνιστά ενεργητικό ή παθητικό της περιουσίας του. Επομένως, τα παραγωγικά της απαίτησης περιστατικά, ιδίως η σύμβαση και η χορήγηση των πιστώσεων, έχουν ήδη συντελεστεί, ώστε η απαίτηση είναι γεγενημένη, έστω και αν δεν είναι, πριν από το κλείσιμο του λογαριασμού, βέβαιη και κατά ποσόν εκκαθαρισμένη. Επομένως η τράπεζα είναι και πριν από το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού δανείστρια και συνεπώς έχει το δικαίωμα να προσβάλει ως καταδολιευτική, εφόσον συντρέχουν και οι λοιποί όροι του νόμου, κάθε απαλλοτρίωση του πελάτη της, έστω και αν έλαβε χώρα πριν από το οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού, αρκεί αυτό να γίνει έως τη συζήτηση της αγωγής, (Α.Π Ολ 709/1974, Α.Π. 1796/2006 Αρμ 2007.723).

Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα εκθέτει ότι δυνάμει σύμβασης πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό που σύναψε με την ομόρρυθμο εταιρία «__________  ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ως πιστούχο (μη διάδικο στην παρούσα δίκη) και τους πρώτο και δεύτερο των καθ’ών ως εγγυητές, διατηρεί σε βάρος τους, σύμφωνα με την κίνηση του άνω λογαριασμού που δεν έχει κλείσει, συνολική απαίτηση ποσού 65.927,24 €, εκ του οποίου η ληξιπρόθεσμη και απαιτητή απαίτησή της, ανέρχεται στο ποσό των 6.520,54 €. Ότι ο δεύτερος των καθ’ ών, ως εγγυητής, μεταβίβασε το 2011 τη μοναδική ακίνητη περιουσία του με δωρεά εν ζωή προς τα εγγόνια του, τρίτη και τέταρτη των καθ’ών. Ότι η μεταβίβαση αυτή είναι άκυρη, διότι έγινε καταδολιευτικά, προς βλάβη της (αιτούσας), εφόσον δεν υπάρχει άλλη περιουσία του δεύτερου των καθ’ ών, ώστε να ικανοποιηθεί η ανωτέρω απαίτησή της. Επικαλούμενη δε η αιτούσα, επικείμενο κίνδυνο, ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης μέχρι του ποσού των 79.500 ευρώ, τόσο στο περιγραφόμενο στην αίτησή της μεταβιβασθέν στην τρίτη και τέταρτη των καθ’ών ακίνητο, όσο και στο αναφερόμενο στην αίτηση ακίνητο του πρώτου των καθ’ών, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ανωτέρω απαίτησή της, η οποία κινδυνεύει λόγω επικείμενου κινδύνου μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών, εν όψει των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι άνω εγγυητές. Η αίτηση, αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 22, 682, 683 παρ. 1, 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 361, 335 επ., 939, 941, 942, 943, 1259, 1274 και 1276 ΑΚ, σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 874 Α.Κ., 669 ΕμπΝ, 112 Εισ.Ν.Α.Κ. και 706 ΚΠολΔ, εκτός από το αίτημα περί καταδίκης των καθ’ών στη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, το οποίο είναι μη νόμιμο και πρέπει να απορριφθεί, γιατί από τη διάταξη του άρθρου 178 παρ.3 του Κώδικα περί δικηγόρων, προκύπτει ότι στις αιτήσεις για άδεια κατασχέσεως και εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, δεν επιδικάζονται έξοδα και αμοιβή του δικηγόρου του διαδίκου που νικάει. Κατόπιν τούτων, πρέπει η αίτηση να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα των καθ’ών, __________  __________  , που εξετάστηκε νομότυπα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται και από όλη γενικά τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της υπ’αριθ. 32.069688/16-10-2006 σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, η οποία συνήφθη στην Αθήνα μεταξύ της αιτούσας υπό την προγενέστερη επωνυμία της ως πιστώτριας και της ομορρύθμου εταιρίας «__________  ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ως πιστούχου, με την εγγύηση των πρώτου και δεύτερου των καθ’ών ως αυτοφειλέτες εις ολόκληρον, χορηγήθηκε στην ως άνω πιστούχο πίστωση με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό μέχρι του ποσού των 100.000 €. Σύμφωνα δε με τους όρους και συμφωνίες της ανωτέρω συμβάσεως πιστώσεως και προς εξυπηρέτηση αυτής, τηρήθηκε ο υπ’ αριθ. 0026 0021 0300079147 ανοικτός (αλληλόχρεος) λογαριασμός, ο οποίος δεν έχει κλείσει, με εμφανιζόμενη τελευταία καταβολή την 17-4-2013, ποσού 1.510 € και νέο υπόλοιπο το ποσό των 65.927,24 €, όπως τούτο προκύπτει από την προσκομιζόμενη κίνηση του λογαριασμού μέχρι την 17-2-2014, εκ του οποίου όμως το ληξιπρόθεσμο οφειλόμενο ποσό, εφόσον ο λογαριασμός δεν έχει κλείσει, ανερχόταν κατά το χρόνο σύνταξης της αίτησης στο ποσό των 6.520,54 €. Έκτοτε όμως, ως πιθανολογείται από τα προσκομιζόμενα δελτία καταθέσεων, οι πρώτος και δεύτερος των καθ’ών κατέβαλαν τμηματικά το συνολικό ποσό των 5.000 €, με υπολειπόμενη οφειλόμενη ληξιπρόθεσμη οφειλή μόνο το ποσό των 1.500 €. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι η πιστούχος εταιρεία, της οποίας οι δύο πρώτοι των καθ’ών είναι ομόρρυθμοι εταίροι, υπήρξε συνεπής γενικά στις υποχρεώσεις της, έχει σημαντικό κύκλο εργασιών με την ανάληψη δημοσίων έργων που ενδεικτικά προσκομίζει, δεν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού της, έχει ρυθμίσει την οφειλή της προς το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, την οποία και τηρεί και δεν οφείλει χρέη προς το Δημόσιο, σύμφωνα με την προσκομιζόμενη ασφαλιστική και φορολογική της ενημερότητα. Επίσης, έχει εξοφλήσει πλήρως προγενέστερο δάνειο που είχε λάβει από την αιτούσα και η επίδικη είναι η μόνη δανειακή σύμβαση που τηρεί με την τελευταία. Κατά το έτος δε 2011, κατά το οποίο ο δεύτερος των καθών προέβη στην επίμαχη μεταβίβαση προς τα εγγόνια του, πιθανολογήθηκε ότι ουδεμία απαίτηση της αιτούσας υφίστατο από ληξιπρόθεσμες δόσεις, εφόσον η πίστωση εξυπηρετείτο κανονικά, με μόνη καθυστέρηση των ληξιπρόθεσμων δόσεων το έτος 2013, λόγω προβλημάτων υγείας του δεύτερου των καθ’ών. Πέραν τούτου, πιθανολογήθηκε ότι ο δεύτερος των καθών διαθέτει και άλλο ακίνητο ελεύθερο βαρών, ήτοι ένα αγροτεμάχιο στην κοινότητα Καλάμου Αττικής, έκτασης 527,37 τ.μ., το οποίο επαρκεί για να ικανοποιήσει την άνω ληξιπρόθεσμη απαίτηση της αιτούσας. Τέλος, δεν πιθανολογήθηκε ότι επίκειται εκποίηση των φερομένων ως καταδολιευτικά μεταβιβασθέντων ακινήτων από τον δεύτερο στους τρίτη και τέταρτο των καθ’ών. Ενόψει των παραπάνω και σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη της παρούσας, δεν συντρέχει περίπτωση λήψεως του αιτούμενου ασφαλιστικού μέτρου της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης και πρέπει συνεπώς να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν. Τέλος, σε βάρος της αιτούσας πρέπει να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα των καθ’ ών, τα οποία προσδιορίζονται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα [350] €, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

-ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα των καθ’ών, τα οποία προσδιορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα [350] €.

-ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα στις 13-10-2014.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ