fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
Αριθμός 447/2009
ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Ευρυδίκη Μα- νωλοπούλου, Πρόεδρο Εφετών, Σοφία Καρυστηναίου και Μαρία Βασδέκη – Εισηγήτρια, Εφέτες και από τη Γραμματέα Γεωργία Λογοθέτη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Φε­βρουάριου 2009 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των:

ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: __________  __________   του __________  , κατοίκου Νίκαιας, ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιό του δικηγόρο Νικόλαο Παβέλη.

ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΗΣ: __________  __________  , χήρας _________  __________  , κατοίκου Κορυδαλλού, για τον εαυτό της ατομικά και ως έχουσα την επιμέλεια του προσώπου και τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου της __________   __________  , ηλικίας σήμερα 14 ετών, κατοίκου ομοίως ως άνω, την οποία εκπροσώπησε ο πληρεξούσιός της δικηγόρος Χρήστος Οικονομάκης, με δήλωση κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Αμφότεροι οι διάδικοι άσκησαν ενώπιον του Μο­νομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς τις από 30-11-2007 και 8­10-2007 και με αριθ. εκθ. κατάθ. 10674/2007 και 8722/2007 αγωγές τους, αντίστοιχα, επί των οποίων εκδόθηκε η 485/2008 απόφαση του παραπάνω Δικαστηρίου που δέχθηκε την από 8­10-2007 αγωγή και απέρριψε την από 30-11-2007.

Την απόφαση αυτή προσέβαλε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ο εναγόμενος-ενάγων και ήδη εκκαλών με την από 10­6-2008 και με αριθ. εκθ. κατάθ. 641/2008 έφεσή του της οποίας δικάσιμος ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο και συζητήθηκε.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του εκκαλούντος αφού έλαβε το λόγο από την Πρόεδρο αναφέρθηκε στις προτάσεις που κατέθεσε, ο δε πληρεξούσιος δικηγόρος της εφεσίβλητης ανέπτυξε τις απόψεις του με τις προτάσεις που κατέθεσε.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τη διάταξη του άρθρου 652 παρ. 1 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 518 παρ. 1 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η προθεσμία της έφεσης στις μισθωτικές διαφορές είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, αν εκείνος που δικαιούται να ασκήσει το ένδικο αυτό μέσο διαμένει στην Ελλάδα και η προθεσμία αυτή αρχίζει από την επίδοση της απόφασης που περατώνει τη δίκη. Η παρέλευση της κατά νόμο αυτής προθεσμίας συνεπάγεται έκπτωση του διαδίκου από το δικαίωμα για την άσκηση έφεσης (άρθρ. 151 ΚΠολΔ), εάν δε παρά ταύτα ασκηθεί έφεση, το δικαστήριο, κατ’άρθρο 532 ΚΠολΔ, απορρίπτει αυτήν ως απαράδεκτη (ΑΠ 241/2006 Δ/ση ΝΟΜΟΣ).

Στην προκειμένη περίπτωση με την ένδικη από 10/6/2008 έφεση εκκαλείται η υπ’αριθ. 485/2008 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, η οποία εκδόθηκε κατά την ειδική διαδικασία των μισθωτικών διαφορών (647 επ. ΚΠολΔ) επί αντιθέτων αγωγών αντιμωλία των διαδίκων. Από την επικαλούμενη και προσκομιζόμενη υπ’αριθ. 1117/20-5-2008 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας Πειραιώς Ευφροσύνης Βουγιουκλάκη προ­κύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της εκκαλουμένης απόφασης επιδόθηκε στον εκκαλούντα (ενάγοντα-εναγόμενο) και κάτοικο Νίκαιας Πειραιώς, __________  __________  , στις 20 Μαΐου 2008 και η έφεση ασκήθηκε με κατάθεση του δικογράφου της στη γραμματεία του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου (άρθρ. 495 παρ. 1, 2 ΚΠολΔ) στις 18/6/2008, ήτοι μετά τη λήξη της προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών για την εμπρόθεσμη άσκησή της. Συνεπώς, πρέπει, να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της, σύμφωνα και με τη σχετική βάσιμη ένσταση της εφεσίβλητης, ζήτημα άλλωστε το οποίο εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως. Εξάλλου, ο εκκαλών πρέπει να καταδικαστεί στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της εφεσίβλητης του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, λόγω της ήττας του (άρθρ. 176, 183 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την έφεση κατά της υπ’αριθ. 485/2008 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Καταδικάζει τον εκκαλουντα στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της εφεσίβλητης του παρόντος βαθμού της δίκης, τα οποία ορίζει σε επτακόσια (700) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στον Πειραιά στις 7 Μαΐου 2009 και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού στις 29 Μαΐου 2009, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία