fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης 951 /2012
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Χριστίνα Πουρνάρα , Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2-11-2012, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του αιτούντος __________  __________   του __________  , κατοίκου Βούλας Αττικής, ο οποίος εμφανίστηκε στο Δικαστήριο με την πληρεξούσια δικηγόρο της Ιωάννα Μαρώση.

Της καθης η αίτηση __________  __________  του __________  , κατοίκου Αγ.Παρασκευής Αττικής, η οποία εμφανίστηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Κυριάκο Μονογιό.

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 6-5-2011 αίτησή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 89335/9376/2011 και προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Κατά το άρθρο 1515 παρ. 1 και 3 ΑΚ , η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στην μητέρα του . Σε περίπτωση αναγνώρισής του, εκούσιας ή δικαστικής μετά από αγωγή του πατέρα ή των γονέων του , αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί αν έπαψε η γονική μέριμνα της μητέρας λόγω θανάτου αυτής ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους. Σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης ο νόμος αναθέτει τη γονική μέριμνα και στον πατέρα , εκτιμώντας ότι αυτός με την οικειοθελή πράξη της αναγνωρίσεως επέδειξε ενδιαφέρον για το τέκνο. Έκτοτε φορείς της γονικής μέριμνας είναι και οι δύο γονείς ενώ η άσκηση αυτής ανατίθεται αποκλειστικά στη μητέρα, αφενός διότι η από κοινού άσκηση προϋποθέτει σταθερή και αδιατάρακτη συμβίωση των γονέων και αφετέρου η μητέρα έχει μόνιμο και σταθερό δεσμό με το τέκνο που επιβάλλει κάποιο προβάδισμά της στην άσκηση της γονικής μέριμνας. Ο πατέρας μπορεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα μόνο στις εξής περιπτώσεις: α) αυτοδικαίως αν έπαψε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους και β) σε κάθε άλλη περίπτωση , με δικαστική απόφαση που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ίδιου του πατέρα , εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου, όπως ιδίως όταν συμφωνεί η μητέρα. Η δικαστική απόφαση μπορεί να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας είτε αποκλειστικά στον πατέρα είτε στον πατέρα από κοινού με την μητέρα , είτε ολόκληρης της γονικής μέριμνας ή ορισμένων λειτουργιών της , σε κάθε περίπτωση πάντοτε με τη συμφωνία της μητέρας , που εδώ είναι απαραίτητη . ( Ερμηνεία ΑΚ Γεωργιάδη -Σταθόπουλου άρθρ. 1515 σελ. 162,163 )

Με την υπό κρίση αίτηση, ο αϊτών, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί ως ασφαλιστικό μέτρο, να ανατεθεί προσωρινά και στον ίδιο από κοινού με την καθ’ης η άσκηση της γονικής μέριμνας της ανήλικης Αλεξάνδρας που γεννήθηκε στις 30-7-2008 από τις εκτός γάμου σχέσεις τους και έχει αναγνωριστεί εκουσίως από αυτόν ,για το λόγο ότι η καθ’ης παρεμποδίζει την επικοινωνία του με αυτό .

Η αίτηση, αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 παρ. 1, 683 παρ. 1, 2, 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη , στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1515, 1532 ΑΚ, 731,732,735 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από την ένορκη κατάθεση των μαρτύρων _________  __________   του __________   και __________   __________  του _________  , που εξετάστηκαν νομότυπα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν και από όλη γενικά τη συζήτηση της υπόθεσης, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Από την ερωτική σχέση που συνήψαν οι διάδικοι απέκτησαν ένα τέκνο (κορίτσι) που γεννήθηκε στις 30-7-2008 και έλαβε το όνομα Αλεξάνδρα, ηλικίας σήμερα τριών ετών περίπου, που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του. Ο αιτών αναγνώρισε το άνω ανήλικο ως γνήσιο φυσικό τέκνο του , με την 10509/29-9-2008 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Μπουρνάζου-Αγγελάκη. Από την γέννησή του ο αιτών επικοινωνούσε με το τέκνο του στην οικία της καθ’ης με την παρουσία της, σε τακτά χρονικά διαστήματα κατόπιν συνενοήσεως. Ακολούθως με την από 7-12-2010 Προσωρινή Διαταγή του Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, καθορίστηκε η επικοινωνία του αιτούντος με το ανήλικο τέκνο του κάθε Τρίτη και κάθε δεύτερο και τέταρτο Σάββατο του μήνα , η οποία ξεκίνησε σταδιακά ώστε να προσαρμοστεί το παιδί και ως τον Μάιο του 2011 τα πράγματα έβαιναν σε γενικές γραμμές ομαλά. Έκτοτε και μετά από ολοήμερη επικοινωνία του αιτούντος με την ανήλικη, αυτή εμφάνισε ανησυχία, αϋπνίες και άρνηση εξόδου από το σπίτι την οποία είχε εμφανίσει και σε προηγούμενο χρόνο αλλά είχε αντιμετωπιστεί με την βοήθεια της καθ’ης. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα της διαταραχής κοινωνικού άγχους που παρουσιάζει δέχεται τη βοήθεια της ψυχολόγου-ψυχοθεραπεύτριας _________  _________  , ενώ η καθ’ης με την από 26-10-2011 αίτησή της προς τον Εισαγγελέα ανηλίκων ζήτησε την παιδοψυχιατρική εκτίμηση της ανήλικης από δημόσιο φορέα. Ο αιτών είναι γνώστης τόσο του προβλήματος που αντιματωπίζει η ανήλικη ( όπως κατέθεσε και η μάρτυρας αδελφή του ), όσο και της έκθεσης της ψυχολόγου ________  _________   που βρίσκεται στη δικογραφία, ενώ με την από 13-9-2010 αίτησή του που απευθύνεται στο παρόν Δικαστήριο αιτείται την προσωρινή ρύθμιση της επικοινωνίας του με το ανήλικο τέκνο του. Η καθ’ης έχει εκ του νόμου αποκλειστικά την άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου της , δεν συναινεί να ανατεθεί η από κοινού άσκηση αυτής και στον αιτούντα , δεν πιθανολογήθηκε ότι παρακωλύει την επικοινωνία του αιτούντος με το ανήλικο η οποία δυσχερένεται από το προβλήματα που το τελευταίο αντιμετωπίζει , ενώ δεν πιθανολογήθηκε ότι αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς η πραγματικούς λόγους. Έτσι, λαμβανομένου υπόψη του συμφέροντος του ανηλίκου, ενόψει και των όσων προεκτέθηκαν, κρίνεται ότι η γονική μέριμνα πρέπει να ασκείται μόνο από την καθ’ης μητέρα του ανηλίκου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτού αφού η από κοινού άσκηση αυτής με δεδομένη την έλλειψη επικοινωνίας και συνεννοήσεως των γονέων θα περιπλέξει την κατάσταση. Κατ’ ακολουθία, πρέπει ν’ απορριφθεί η αίτηση ως και κατ’ ουσίαν αβάσιμη . Τα δικαστικά έξοδα της καθ’ης πρέπει αν επιβληθούν σε βάρος του αιτούντος λόγω της ήττας αυτού ( άρθρο 176 ΚΠολΔ) κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων . Απορρίπτει την αίτηση.

Επιβάλλει σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα της καθ’ης τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στην Αθήνα, στις 26-11-2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ