fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

(ΓΑΚ 4578/2006 )

Αριθμός Αποφάσεως 29/2009
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
( Διαδικασία Τακτική )

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αγγελική Κωστοπούλου και την Γραμματέα Αλεξάνδρα Στατήρη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 19-11-2008, για να δικάσει την από 8-8-2006 αγωγή με αριθμό κατάθεσης 641/2006 μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ : _________   _________  , κατοίκου Ασπροπύργου Αττικής, που παρουσιάστηκε μετά της πληρεξούσιας της δικηγόρου Ιωάννας Μαρώση.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ : _________  _________  του _________  , κατοίκου Πειραιά, που δεν παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο.

Της αγωγής αυτής ορίστηκε δικάσιμος με την από 9-8-2006 πράξη του Γραμματέα αυτή που αναφέρεται στην αρχή.

Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από την σειρά του πινακίου το Δικαστήριο έλαβε υπόψη όσα γράφτηκαν στα πρακτικά.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Από την μ’ αριθμό 6665/28-8-2006 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Ιωάννη Ν. Χονδροκούκη που προσκομίζει η ενάγουσα προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για συζήτηση στη δικάσιμο της 13-6-2007 κατά την οποία η συζήτησή της αναβλήθηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο. Εκείνος όμως δεν εμφανίστηκε όταν εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του πινακίου στην πιο πάνω δικάσιμο κατά την οποία και συζητήθηκε. Πρέπει επομένως να δικαστεί ερήμην να προχωρήσει όμως η συζήτηση σαν να ήσαν παρόντες όλοι οι διάδικοι ( άρθρ. 270 Κ.Πολ.Δ.).

Από τις διατάξεις των άρθρ. 79 του Ν. 5960/1933 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 1 Ν.Δ. 1329/1974, 914, 297, 298 Α.Κ. προκύπτει ότι εκείνος που εκδίδει επιταγή σε διαταγή εν γνώσει ότι δεν έχει διαθέσιμα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα κατά το χρόνο της πληρωμής ζημιώνει τον κομιστή από τη μη πληρωμή της επιταγής κατά την εμφάνιση της δηλαδή παρά την ανωτέρω διάταξη του άρθρ. 79 του Ν. 5960/33, η οποία χαρακτηρίζει την πράξη αυτή του εκδότη της επιταγής ποινικό αδίκημα. Ο κομιστής ακάλυπτης επιταγής έχει κατά την κρατούσα άποψη δύο αξιώσεις κατά του εκδότη της δηλ. αυτή από την      επιταγή και αυτήν από το νόμο δηλ. την από αδικοπραξία αξίωση, τις οποίες μπορεί να ασκήσει παράλληλα συγχρόνως η διαδοχικά. Η άσκηση της μιας από τις αξιώσεις αυτές δεν δημιουργεί εκκρεμοδικία και δεν αποκλείει την άσκηση της άλλης κατά τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η απόκτηση εκτελεστού τίτλου τόσο από την επιταγή όσο και από τις διατάξεις περί αδικοπραξιών ( Ε. Θεσ/κης 975/1997, 40 ( 1999 ) 1400. Ε. Πειραιά 822/1982, 24/1983, 1431. Δικαιούχος της αποζημίωσης είναι ο αμέσως ζημιωθείς, / νόμιμος κομιστής της επιταγής κατά το χρόνο της εμφάνισης αυτής και βεβαίωσης της μη πληρωμής αφού είναι αυτός που ζημιώνεται από την έκδοσή της ακάλυπτης επιταγής.

Με την αγωγή που κρίνεται εκθέτει η ενάγουσα ότι ο εναγόμενος εξέδωσε στην Αθήνα μία επιταγή με ημερομηνία 5-7-2006 ποσού 10.029 ευρώ πληρωτέα σε διαταγή του στη τράπεζα _________ Α.Ε. πλην όμως δεν πληρώθηκε λόγω ελλείψεως υπολοίπου όταν την εμφάνισε για πληρωμή νόμιμα και εμπρόθεσμα} όπως αυτό βεβαιώνεται από την παραπάνω τράπεζα. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητά να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει το πιο πάνω ποσό των029 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της κρινόμενης αγωγής και μέχρι την εξόφληση λόγω της αδικοπραξίας και με προσωπική του κράτηση. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή ως προς την καταψηφιστικής τη διάταξη και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική του δαπάνη.

Η αγωγή αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου αυτού ( άρθρ. 14 παρ. Ια και 22 Κ.Πολ.Δ. ) κατά την τακτική διαδικασία και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις προαναφερόμενεςδιατάξεις των άρθρ. 914, 297, 298, 346 Α.Κ., 79 ν. 5960/33 περί επιταγής 907, 908, 1047 και 176 Κ.Πολ.Δ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα δεδομένου ότι έχει καταβληθεί και το ανάλογο για το αντικείμενο της τέλος δικαστικού ενσήμου ( βλ. αγωγ. 279280 και 279279 με τις υπέρ τρίτων προσαυξήσεις).

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος απόδειξης^ που εξετάστηκε στο ακροατήριο του δικαστηρίου και περιλαμβάνεται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του και από τα έγγραφα που επικαλείται και προσκομίζει η ενάγουσα αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά :

Ο εναγόμενος εξέδωσε στις 5-7-2006 στον Πειραιά μία τραπεζική επιταγή με αριθμό _______ ποσού 10.200,00 ευρώ πληρωτέα σε διαταγή του στην τράπεζα _________  Α.Ε. από τον εκεί τηρούμενο λογαριασμό του. Την πιο πάνω επιταγή η ενάγουσα εμφάνισε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. αλλά δεν πληρώθηκε ελλείψει υπολοίπου όπως αυτό βεβαιώνεται από την μ’ ημερομηνία 12-7-2006 βεβαίωση της παραπάνω τράπεζας στο σώμα της επιταγής κατ εξουσιοδότηση της πληρώτριας τράπεζας όπου τηρείται ο λογαριασμό του εκδότη ( εναγομένου ). Επομένως νομιμοποιείται η ενάγουσα ενεργητικά ως κομίστρια να ασκήσει όλα τα δικαιώματα και τις αξιώσεις που πηγάζουν από τη πιο πάνω επιταγή και συνεπώς και την αξίωση από αποζημίωση για την προβλεπόμενη από το άρθρο 79 ν. 5960/33 άδικη και αξιόποινη πράξη από την οποία ζημιώθηκε ( άρθρ. 914 Α.Κ. ) και να απαιτήσει ειδικότερα ως νόμιμη αποζημίωση το ποσό της επιταγής που δεν καταβλήθηκε ακόμη αν και έχει εκτελεστό τίτλο από την επιταγή (διαταγή πληρωμής) σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην αρχή της παρούσας νομικές σκέψεις.

Πρέπει κατά συνέπεια να γίνει δεκτή η αγωγή και σαν ουσιαστικά βάσιμη. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγοι/6α το ποσό των 10.029,00 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση και να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την παραπάνω καταψηφιστική της διάταξη. Πρέπει επίσης λόγω της αδικοπραξίας να απαγγελθεί προσωπική κράτηση κατά του εναγομένου διάρκειας ενός ( 1 ) έτους σαν μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης και να επιβληθεί σε βάρος του εναγομένου η δικαστική δαπάνη του ενάγοντα. Τέλος λόγω της ερημοδικίας πρέπει να οριστεί το νόμιμο παράβολο για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας ( άρθρ. 501, 502 και 505 Κ.Πολ.Δ.).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ.

Δικάζει ερήμην του εναγομένου.

Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των 250 ευρώ.

Δέχεται την αγωγή.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό τα των δέκα χιλιάδων είκοσι εννέα ( 10.029,00 ) ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την εξόφληση.

Κηρύσσει την απόφαση ως προς την παραπάνω καταψηφιστική της διάταξη προσωρινά εκτελεστή. Και.

Απαγγέλλει κατά του εναγομένου σαν μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της παρούσας προσωπική κράτηση διάρκειας ενός ( 1 ) έτους.

Και.

Επιβάλλει σε βάρος του εναγομένου τη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας που ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα ( 250 ) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά την 22-1­2009, σε έκτακτη, δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου της ενάγουσας.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ