fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης 1065/2014

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. ΚΠολ.Δ)

 

Αποτελούμενο από τον δικαστή Παναγιώτη Κατσικερό, Πρόεδρο Πρωτοδικών τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, ανευ συμπράξεως γραμματέως.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 17-9-2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

της αιτούσας ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «_________  ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «_________  Α.Ε.»), εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός _________  ) και νομίμως εκπροσωπούμενης, που παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Σοφίας Ρούσσου

του καθ’ ου η αίτηση _________  _________  του _________  , κατοίκου Αθηνών (οδός _________  ), ο οποίος παραστάθηκε διά του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Ευάγγελου Ρεγκούτα.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 4-2-2013 (αρ. κατάθεσης 1951/5-2-2013) αίτησή της, που προσδιορίσθηκε για την δικάσιμο της 22-5-2013, οπότε αναβλήθηκε για την παρούσα δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα σημειώματά τους.


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα ζητεί, προς εξασφάλιση της ικανοποίησης απαίτησής της, ποσού 389.286,52 ευρώ, από σύμβαση πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό, κατά της εταιρίας «_________  Α.Ε.» ως πρωτοφειλέτριας και του καθ’ ου ως εγγυητή, να της χορηγηθεί η άδεια εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, για το παραπάνω ποσό, πλέον τόκων, τόκων επί τόκων, φόρων, προμηθειών και εξόδων και πέραν των ασφαλιζόμενων κατ’ άρθρο 1289 Α.Κ. απαιτήσεων, επί πάσης ακίνητης περιουσίας του καθ’ ου και ιδίως του περιγραφόμενου στην αίτηση ακινήτου, καθώς συντρέχει επείγουσα περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης και εμπράγματης επιβάρυνσης της ακίνητης περιουσίας του καθ’ ου. Η αίτηση εισάγεται αρμοδίως προς εκδίκαση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρα 683 παρ. 1 συνδ. 22 Κ.Πολ.Δ.), εκδικαζόμενη κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. Κ.Πολ.Δ.), είναι ορισμένη, κατ’ άρθρο 688 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. (πλην του αιτήματος για εγγραφή προσημείωσης επί πάσης ακίνητης περιουσίας του καθ’ ου, καθώς η τελευταία δεν προσδιορίζεται στο δικόγραφο της αίτησης) και νόμιμη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 682 παρ. 1 και 706 Κ.Πολ.Δ., 112 Εισ.Ν.Α.Κ., 481, 482, 806, 847, 851, 1274, 1276, 1277 εδ. α’ και 1289 Α.Κ. και 47, 64 και 67 ν.δ. 17.7/13.8.1923, όσον αφορά το ασφαλιστέο ποσό 389.286,52 ευρώ πλέον τόκων του άρθρου 1289 Α.Κ. (πλην του μη νόμιμου, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, αιτήματος για εξασφάλιση, με την προσημείωση, τόκων επί τόκων, φόρων, προμηθειών και εξόδων και πέραν των ασφαλιζόμενων κατ’ άρθρο 1289 Α.Κ. απαιτήσεων), συνεπώς η αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε ορισμένη και νόμιμη, λόγω άρνησης της ιστορικής βάσης της από τον καθ’ ου, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από τις ένορκες καταθέσεις, στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, των μαρτύρων της αιτούσας, _________  _________  και του καθ’ ου, _________  _________  και τα έγγραφα, που νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η αιτούσα τράπεζα ως δανείστρια, η εταιρία «_________  Α.Ε.» ως πρωτοφειλέτρια και ο καθ’ ου ως εγγυητής, παραιτούμενος από την ένσταση δίζησης και ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης, σύναψαν την υπ. αρ. 193/21-5-2003 σύμβαση πίστωσης δι’ αλληλόχρεου λογαριασμού, την υπ. αρ. 193-1/23-7-2004 πρόσθετη πράξη και το από 6-8-2010 πρόσθετο σύμφωνο αυτής, με πιστωτικό όριο ποσού 1.200.000 ευρώ. Η αιτούσα στις 6/9/2012 κατήγγειλε την παραπάνω σύμβαση και έκλεισε οριστικά τον αλληλόχρεο λογαριασμό με υπόλοιπο ποσού 380.831.14 ευρώ σε βάρος της πρωτοφειλέτριας – επομένως και του εγγυητή καθ’ ου. Ακολούθως δε, μετά από σχετική αίτηση της αιτούσας, εκδόθηκε η υπ. αρ. 26097/2013 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας, η εταιρία «_________  Α.Ε.» και ο καθ’ ου διατάχθηκαν να καταβάλλουν, ευθυνόμενοι εις ολόκληρον, στην αιτούσα ποσό 389.286,52 ευρώ, βάσει της παραπάνω σύμβασης των διαδίκων. Εν’ όψει των μεγάλων χρεών της εταιρίας «_________  Α.Ε.» συνολικού ποσού 8.758.697,72 ευρώ (μεταξύ δε αυτών, 2.361.943,14 ευρώ από ομολογιακά δάνεια τραπεζών, 1.381.294,05 ευρώ από λοιπά δάνεια τραπεζών, 3.072.579,38 ευρώ έναντι προμηθευτών, 131.645,35 ευρώ από προκαταβολές πελατών, 739.220,32 ευρώ για φόρους και τέλη και 480.173,40 ευρώ έναντι ασφαλιστικών οργανισμών – βλ. σκεπτικό της υπ. αρ. 152/2012 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας κηρύχθηκε το πέρας της διαδικασίας συνδιαλλαγής μεταξύ της εταιρίας «_________  Α.Ε.» και των πιστωτών αυτής), εκ των οποίων είναι καθυστερούμενα χρέη 1.775.959,11 ευρώ από 73 διαταγές πληρωμής και 2.089.265,72 ευρώ από 180 ακάλυπτες επιταγές (βλ. την από 16/9/2013 εκτύπωση στοιχείων ΣΑΥ και ΣΚΣΕ, που αφορά την εν λόγω εταιρία, όπου συνυπολογίζεται στα ποσά και τον αριθμό διαταγών πληρωμής η προαναφερόμενη υπ. αρ. 26097/2013 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών), προκειμένου να εξασφαλισθεί η ικανοποίηση του παραπάνω δικαιώματος της αιτούσας, επειδή κινδυνεύει από λίαν πιθανές εμπράγματη επιβάρυνση, κατάσχεση και πλειστηριασμό της ακίνητης περιουσίας του καθ’ ου (αποτελούμενης από [α] πλήρη κυριότητα στις οριζόντιες ιδιοκτησίες υπ. αρ. Β – 1 εμβαδού 420,80 τ.μ., υπ. αρ. Β – 2 εμβαδού 616,41 τ.μ., υπ. αρ. Η – 1 εμβαδού 174,51 τ.μ. και υπ. αρ. Η – 2 εμβαδού 416,81 τ.μ. σε κτίριο βιοτεχνίας – γραφείων επί της οδού ________  στη Δάφνη Αττικής, [β] ποσοστό συγκυριότητας 75 % επί διαμερίσματος Γ’ ορόφου, εμβαδού 48,88 τ.μ., σε πολυκατοικία επί της οδού __________  στην Αθήνα, [γ] ποσοστό συγκυριότητας 75 % σε αγροτεμάχιο εμβαδού 305,16 τ.μ. στη θέση «_________  » Ν. Μάκρης Αττικής, [δ] πλήρη κυριότητα σε αγροτεμάχιο εμβαδού 280,68 τ.μ., μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, κείμενο στη θέση «_________  » Ν. Μάκρης Αττικής, [ε] πλήρη κυριότητα σε αγροτεμάχιο εμβαδού 4.500 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο, κείμενο στη θέση «_________  » Δρυόπιδας νήσου Κύθνου και [στ] πλήρη κυριότητα σε διαμέρισμα Δ’ ορόφου, εμβαδού 47,70 τ.μ., πολυκατοικίας σε οικόπεδο εμβαδού 502 τ.μ. επί των οδών _________   στην Καισαριανή Αττικής, με ποσοστό συνιδιοκτησίας 22/1000 εξ’ αδιαιρέτου στο παραπάνω οικόπεδο), ενόψει αφενός των ετέρων χρεών του καθ’ ου, ποσών 1.867.003,79 ευρώ από 166 ακάλυπτες επιταγές, 789.031,19 ευρώ από 8 _________  και 32.296,52 ευρώ από καταγγελίες πιστωτικών και χρεωστικών καρτών (βλ. την από 16/9/2013 εκτύπωση στοιχείων ΣΑΥ και ΣΚΣΕ, που αφορά τον καθ’ ου) και αφετέρου των υφιστάμενων βαρών στα μεγαλύτερης αξίας ακίνητα του καθ’ ου (ήτοι προσημείωσης για ποσό 3.000.000 ευρώ, επί των προαναφερόμενων υπό στοιχείο α’ οριζόντιων ιδιοκτησιών, υπέρ της «Τράπεζας Πειραιώς», δυνάμει των υπ. αρ. 35811Σ/2008 και 72767Σ/2008 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών), πρέπει να διαταχθεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, η παροχή στην αιτούσα άδειας εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, για το ποσό των 389.286,52 ευρώ πλέον τόκων του άρθρου 1289 Α.Κ. επί του ανήκοντος κατά πλήρη κυριότητα στον καθ’ ου διαμερίσματος Δ’ ορόφου, εμβαδού 47,70 τ.μ., πολυκατοικίας σε οικόπεδο εμβαδού 502 τ.μ. επί των οδών _________   στην Καισαριανή Αττικής, με ποσοστό συνιδιοκτησίας 22/1000 εξ’ αδιαιρέτου στο παραπάνω οικόπεδο (δεδομένου μάλιστα ότι, επί του παραπάνω ακινήτου, υφίστανται ήδη προγενενεστέρως [ΐ] υπέρ της αιτούσας, για μέρος 100.000 ευρώ εκ της επίδικης απαίτησης, προσημείωση υποθήκης δυνάμει της υπ. αρ. 26097/2013 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και προσωρινή διαταγή περί απαγόρευσης νομικής μεταβολής από 7-2-2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, [ϋ] προσημείωση υποθήκης για ποσό 11.464,68 ευρώ υπέρ της «_________» δυνάμει της υπ. αρ. 63963/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και [iii] προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 22-2-2012 περί απαγόρευσης νομικής μεταβολής υπέρ της εταιρίας «_________  και Σία Ο.Ε.» για ποσό 180.000 ευρώ – βλ. το υπ. αρ. 1821/2/10-7-2013 πιστοποιητικό Κτηματολογικού Γραφείου Ζωγράφου – χωρίς όμως το τελευταίο γεγονός να εμποδίζει την εγγραφή της αιτούμενης προσημείωσης, καθώς πρόκειται για σχετική ακυρότητα αυτής, δυνάμενη να προταθεί μόνο από τον ενδιαφερόμενο τρίτο δανειστή, ώστε να προηγηθεί κατά τάξη η δική του προσημείωση, εγγραφείσα μελλοντικώς για εξασφάλιση της απαίτησης, που αφορά η υπέρ αυτού δοθείσα προσωρινή διαταγή : βλ. σχετ. Α.Π. 557/2010, δημ. Τρ.Νομ.Πληρ.ΝΟΜΟΣ — Α.Π. 558/2010, ΝοΒ. 2010, σ. 1993). Επομένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, σύμφωνα με τα ως άνω διαλαμβανόμενα στο σκεπτικό και κατωτέρω στο διατακτικό της παρούσας απόφασης. Τέλος, ο καθ’ ου δεν πρέπει να υποχρεωθεί στη καταβολή της δικαστικής δαπάνης της αιτούσας, λόγω του αντικειμένου της αίτησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 178 παρ. 3 Κώδικα περί Δικηγόρων (βλ. Βαθρακοκοίλης, Ερμ.Νομολ.Κ.Πολ.Δ.., άρθρο 690 αρ. 21).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Παρέχει στην αιτούσα άδεια για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, προς εξασφάλιση απαίτησης της κατά του καθ’ ου, ποσού 389.286,52 ευρώ πλέον τόκων του άρθρου 1289 Α.Κ., επί του ανήκοντος κατά πλήρη κυριότητα στον καθ’ ου διαμερίσματος Δ’ ορόφου, εμβαδού 47,70 τ.μ., πολυκατοικίας σε οικόπεδο εμβαδού 502 τ.μ. επί των οδών ________ στην Καισαριανή Αττικής, με ποσοστό συνιδιοκτησίας 22/1000 εξ’ αδιαιρέτου στο παραπάνω οικόπεδο.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στις 27 Ιανουάριου 2014.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                              0/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία