fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ 2267/2009
7220/2006

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Τακτική Διαδικασία)

Αποτελούμενο από το Δικαστή Αθανάσιο Παπαχαραλάμπους, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου του Πρωτοδικείου Πειραιώς και από τη Γραμματέα                                                          Αρτεμία Αναγνωστοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 5η Μαρτίου 2008, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: _________  _________  , κατοίκου Ασπροπύργου, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Γεωργίου Σοφιανού.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: _________  _________  του _________  , κατοίκου Πειραιά, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Ανδρέα Μάρκου.

Η ενάγουσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 4 Σεπτεμβρίου 2006 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 7220/4-9-2006, προσδιορίστηκε για την 23η Μαϊου 2007 και μετά από αναβολή για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις γραπτές προτάσεις τους.


ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η ενάγουσα εκθέτει ότι ο εναγόμενος εξέδωκε στις 30.8.2006 εις διαταγήν εαυτού την υπ’ αριθμόν _________  επιταγή της Τραπέζης _________  , ποσού 10.000 ευρώ εις βάρος του τηρουμένου σε αυτήν υπ’ αριθμόν _________   τραπεζικού λογαριασμού του, παραπονείται δε ότι εμφανισθείσα προς πληρωμή αυθημερόν στην _________  Α.Ε (κατάστημα Ασπροπύργου), η εν λόγω επιταγή δεν πληρώθηκε ελλείψει επαρκούς υπολοίπου εις τον προαναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό. Βάσει τούτων και ισχυριζομένη ότι ο εναγόμενος τελούσε κατά την έκδοση της επιταγής σε γνώση της ανεπαρκείας υπολοίπου στον προαναφερόμενο λογαριασμό για την κάλυψη της, η ενάγουσα ζητεί να της επιδικασθεί το εν λόγω ποσόν, νομιμοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής, ως και ποσόν 10.000 ευρώ για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που αυτή υπέστη από το ιστορούμενο αδίκημα. Προσέτι, η ενάγουσα ζητεί την προσωρινή εκτελεστότητα της εκδοθησομένης καταψηφιστικής διατάξεως, καθώς και την απαγγελία προσωπικής κρατήσεως κατά του εναγομένου ως μέσον αναγκαστικής εκτελέσεως αυτής.

Η αγωγή παραδεκτώς φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ως καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίου (κατ’ άρθρα 14 § 2 και 22 ΚΠολΔ) προς εκδίκαση κατά την τακτική διαδικασία, τυγχάνει δε νόμιμη επερειδομένη στις διατάξεις των άρθρων 298, 299, 346, 914 και 932 Α.Κ, 79 ν. 5960/1933, 907, 908 § 1δ και 1047 ΚΠολΔ. Δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο προς το καταψηφιστικό αίτημα αυτής τέλος δικαστικού ενσήμου μετά των υπέρ τρίτων ποσοστών (ορ. υπ’ αριθμούς Α075550 και Α327248 αγωγόσημα μετά των επικολληθέντων ενσήμων Τ.Ν και Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιώς) η αγωγή πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Ο εναγόμενος αρνήθηκε ητιολογημένως την αγωγή (κατ’ άρθρο 261α ΚΠολΔ), γεγονός που κατ’ άρθρα 335 και 338 § 1 ΚΠολΔ επιφέρει στην ενάγουσα αντικειμενικό βάρος περί την απόδειξη των ισχυρισμών της. Επικουρικώς (κατ’ άρθρο 219 ΚΠολΔ), ο εναγόμενος ισχυρίσθηκε ενιστάμενος (174 Α.Κ., 262 και 269 ΚΠολΔ) ότι η επίμαχη επιταγή υποκρύπτει τοκογλυφικό δανεισμό, τυγχάνει δε άκυρη και δεν παρήγαγε καμμία υποχρέωσή του.

Από τα ταυτάριθμα με την απόφαση ταύτη πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου και τις περιεχόμενες σε αυτά καταθέσεις των ενόρκως εξετασθέντων στο ακροατήριο μαρτύρων (εκ των οποίων ο ανταποδείξεως τοιούτος τυγχάνει εξαιρετέος κατ’ άρθρο 400 παρ. 3 ΚΠολΔ ως εξαρτών περιουσιακό συμφέρον από την έκβαση της δίκης, λόγω της ιδιότητάς του ως εν δυνάμει εξ αδιαθέτου κληρονόμου του εναγομένου πατρός του), καθώς και από τα μετ’ επικλήσεως προσκομισθέντα έγγραφα απεδείχθησαν τα εξής: Στις 30.8.2006, ο εναγόμενος εξέδωκε στην Αθήνα Αττικής εις διαταγήν εαυτού την υπ’ αριθμόν _________  επιταγή της Τραπέζης _________  , ποσού 10.000 ευρώ εις βάρος του τηρουμένου σε αυτήν υπ’ αριθμόν _________    τραπεζικού λογαριασμού του, την οποία οπισθογράφησε και έδωσε στην ενάγουσα. Όταν αυτή., ενεφάνισε την επιταγή προς πληρωμή αυθημερόν στην _________  Α.Ε (κατάστημα Ασπροπύργου), η εν λόγω επιταγή δεν πληρώθηκε ελλείψει επαρκούς υπολοίπου εις τον προαναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό. Της ανεπαρκείας αυτής, ο εναγόμενος ετέλη εν πλήρη γνώσει λόγω της ιδιότητός του ως δικαιούχου του προαναφερομένου τραπεζικού λογαριασμού, σε βάρος του οποίου αυτή εξεδόθη. Εκ του γεγονότος τούτου, η ενάγουσα ζημιώθηκε παρανόμως (κατ’ άρθρο 79 ν. 5960/1933) και υπαιτίως κατά το ποσόν της ανωτέρω ακάλυπτης επιταγής και έχει αξίωση αποζημιώσεως κατά του εναγομένου ως αυτουργού, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν τόσο οι αντικειμενικές, όσο και οι υποκειμενικές προϋποθέσεις της κατ’ άρθρον 914 Α.Κ ευθύνης – πληρουμένου του πραγματικού αλλά και υποκειμενικού σκέλους της διατάξεως του άρθρου 79 § 1 ν. 5960/1933. Δεν απεδείχθη ο ισχυρισμός του εναγομένου περί υποκρυπτομένου τοκογλυφικού, όθεν δε άκυρου δανεισμού, και ο σχετικός ισχυρισμός του πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος κατ’ ουσίαν. Ως εκ του αδικήματος, εξ άλλου, και της περιουσιακής της βλάβης, η ενάγουσα υπέστη ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας πρέπει να της επιδικασθεί εύλογη χρηματική ικανοποίηση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό -λαμβανομένης υπ’ όψιν της βαρύτητας του εις βάρος της διαπραχθέντος περιουσιακού αδικήματος.

Κατά παραδοχή συνεπώς της ένδικης αγωγής πρέπει να επιδικασθεί στην ενάγουσα ποσόν 10.000 ευρώ νομιμοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής, προσέτι δε χρηματική ικανοποίηση 500 ευρώ εις αποκατάσταση της υποστάσης ηθικής βλάβης της. Εξ άλλου συντρέχει ως εκ του αδικήματος λόγος κηρύξεως της εκδοθησομένης καταψηφιστικής διατάξεως προσωρινώς εκτελεστής, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό, προσέτι δε απαγγελίας προσωπικής κρατήσεως κατά του εναγόμενου ως μέσου αναγκαστικής εκτελέσεως αυτής. Ο εναγόμενος πρέπει να καταδικασθεί λόγω της ήττας του και κατά την έκταση αυτής στη δικαστική δαπάνη της εναγούσης.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

-ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων .

-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τα ως απορριπτέα κριθέντα.

-ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή εν μέρει.

-ΥΠΟΧΡΕΟΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα δέκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (10.500 €), νομιμοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής.

-ΚΗΡΥΣΣΕΙ την ανωτέρω καταψηφιστική διάταξη προσωρινώς εκτελεστή κατά το ποσόν των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €).

-ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ κατά του εναγομένου προσωπική κράτηση διάρκειας ενός μηνός.

-ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στη δικαστική δαπάνη της εναγούσης, την οποία ορίζει στο ποσόν των επτακοσίων ευρώ (700 €).-

-ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά την 30 Απριλίου 2009 σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία