fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός απόφασης 11342/2016
ΓΑΚ 33419/2009

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ .                .       ‘

ΤΜΗΜΑ 5οΤΡΙΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, με δικαστές τις Αργυρώ Χορευτάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών ΔΔ, Ζωή Ιωσηφίδου, Βασιλική Σακελλαρίου (εισηγήτρια), Πρωτόδικες ΔΔ, και γραμματέα την Αφεντούλα Παπανδρεάδη, δικαστική υπάλληλο,

για να δικάσει την προσφυγή με χρονολογία κατάθεσης στις 16.9.2009,

Των 1) _________  _________   και 2) _________  _________  , κατοίκων αμφότερων Βριλησσίων (οδός _________  ), οι οποίες δεν εμφανίστηκαν στο ακροατήριο, αλλά παραστάθηκαν με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Χρήστου Οικονομάκη,

κ α τ ά 1) του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται νομίμως από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο οποίος δεν παραστάθηκε και 2) της εταιρείας με την επωνυμία «_________  », που εδρεύει στη Γαλλία (_________  ), η οποία δεν παραστάθηκε.

Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη.

 

Αφού μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφτηκε κατά το νόμο

  1. Επειδή, με την υπό κρίση προσφυγή, για την οποία καταβλήθηκε παράβολο ύψους 25 ευρώ (βλ. σχετ. τα υπ’ αριθ. 2423862 και 5004566 ειδικά έντυπα παράβολου σειράς Α’), οι προσφεύγουσες ζητούν να ακυρωθεί η υπ’ αΡ·θ· 3461/2009 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (ΔΕΣ) του Υπουργείου Ανάπτυξης (ήδη Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού), με την οποία έγινε δεκτή η από 2.4.2008 τριτανακοπή της εταιρείας με την επωνυμία «_________ » κατά της υπ’ αριθ. 7171/2007 απόφασης της ίδιας Επιτροπής. Με την τελευταία απόφαση έγινε δεκτή η υπ’ αριθ. 189007 δήλωση κατάθεσης από τις προσφεύγουσες
    του ημεδαπού σήματος _______ (λεκτικό με απεικόνιση και ορισμένη έγχρωμη σύνθεση), για τη διάκριση, μεταξύ άλλων, προϊόντων υπαγόμενων στην κλάση 25.
  2. Επειδή, στο άρθρο 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ., ν. 2717/1999, ΦΕΚ Α’ 97), όπως η παράγραφος 1 αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 3226/2004 (ΦΕΚ Α’ 24) και η παράγραφος 2 αυτού με το άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α’ 213, με έναρξη ισχύος από 1.1.2011 σύμφωνα με το άρθρο 70 του τελευταίου αυτού νόμου), ορίζεται ότι: «1. Για το παραδεκτό των ένδικων βοηθημάτων και μέσων πρέπει, ως την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, να προσκομισθεί το προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις αποδεικτικό καταβολής παράβολου. Αν δεν προσκομισθεί το αποδεικτικό αυτό ως την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 139α. 2. Το παράβολο ορίζεται: α) για … την προσφυγή και την ανακοπή κατά το άρθρο 217 σε εκατό ευρώ, β) … 3. …». Εξάλλου, στο άρθρο 45 παρ. 2 του ν. 3900/2010 ορίζεται ότι: «Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 277 του ΚΔΔ, όπως τροποποιούνται από την προηγούμενη παράγραφο, ισχύουν και για τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διαφορές. Το τυχόν επιπλέον οφειλόμενο παράβολο στις διαφορές αυτές καταβάλλεται μέχρι την πρώτη συζήτηση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου». Τέλος, στο άρθρο 139 Α του ίδιου ως άνω Κώδικα, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 παρ. 5 του ως άνω ν. 3226/2004, ορίζεται ότι: «1. Αν υπάρχουν τυπικές παραλείψεις, ο πρόεδρος του πολυμελούς δικαστηρίου ή ο εισηγητής ή ο δικαστής του μονομελούς δικαστηρίου καλεί, και μετά τη συζήτηση, τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή το διάδικο, εφόσον παρίσταται αυτοπροσώπως, να τις καλύψει, τάσσοντας εύλογη κατά την κρίση του προθεσμία. 2. Η πρόσκληση γίνεται τηλεφωνικώς από τον γραμματέα, ο οποίος βεβαιώνει με σημείωση στο εσωτερικό του φακέλου της δικογραφίας το χρόνο της ειδοποίησης, τα ζητούμενα στοιχεία και την προθεσμία. …».
  3. Επειδή, από την ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι εάν καταβληθεί ελλιπές παράβολο και αυτό δε συμπληρωθεί έως τη συζήτηση της υπόθεσης, τότε το Δικαστήριο οφείλει να εφαρμόσει τη διαδικασία που τάσσει το άρθρο 139 Α του Κ.Δ.Δ. και να καλέσει, και μετά τη συζήτηση, τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή το διάδικο να καλύψει το ελλείπον ποσό του παράβολου. Η υποχρέωση όμως αυτή του Δικαστηρίου να καλέσει το διάδικο ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο να συμπληρώσουν τυπικές παραλείψεις υφίσταται μόνο εφόσον αυτός παρίσταται αυτοπροσώπως (βλ. Σ.τ.Ε. 398/2015, 3301/2012, 4416/2005). Εξάλλου, ως εκκρεμείς, κατά την έννοια του ως άνω άρθρου 45 τταρ. 2 του ν. 3900/2010, νοούνται οι υποθέσεις εκείνες που είχαν εισαχθεί στο δικαστήριο πριν την 1.1.2011, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3900/2010, αλλά δεν είχαν, κατά την ημερομηνία αυτή, ακόμη συζητηθεί (πρβλ. Σ.τ.Ε. 849/2003, 463/2003, 3836/2001, 2511/2001, 3937/2000 Ολ„ κ.ά.). Πάντως, εφόσον η θέσπιση της καταβολής παράβολου αποσκοπεί στην αποτροπή άσκησης ένδικων βοηθημάτων και μέσων εντελώς αστήρικτων, με την απόφαση με την οποία απορρίπτεται προσφυγή λόγω μη καταβολής ή καταβολής ελλιπούς παράβολου δεν επιβάλλεται στον προσφεύγοντα το μη καταβληθέν ποσό παράβολου, αποδίδεται δε το τυχόν καταβληθέν ελλιπές παράβολο (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3048/2014, 977/2014, 777/2013 Ολ., 1201/2014, 370/2008, 307/2006 κ.ά.).
  1. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Η κρινόμενη προσφυγή κατατέθηκε στις 16.9.2009, ενώ την 1.1.2011, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3900/2010, η υπόθεση αυτή ήταν εκκρεμής, δεδομένου ότι δεν είχε ακόμα συζητηθεί. Ενόψει των ανωτέρω, το καταβληθέν, κατά την κατάθεση της κρινόμενης προσφυγής, παράβολο αξίας 25 ευρώ υπολείπεται του νόμιμου παράβολου κατά 75 ευρώ. Εξάλλου, μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, κατά τη δικάσιμο της 16.9.2016, δεν καταβλήθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου συμπληρωματικό παράβολο, ενώ το Δικαστήριο δεν είχε δικονομική δυνατότητα να προσκαλέσει τηλεφωνικά τις προσφεύγουσες ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους να προβεί στη συμπλήρωση του παράβολου, εφόσον, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου (βλ. αρχή της παρούσας απόφασης), αυτές παραστάθηκαν με δήλωση, κατ’ άρθρο 132 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ.. Συνεπώς, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, λόγω μη κατάθεσης του νόμιμου παράβολου εκ μέρους των προσφευγουσών.
  2. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να απορριφθεί, να διαταχθεί όμως η απόδοση στις προσφεύγουσες του καταβληθέντος παράβολου αξίας 25 ευρώ. Το Δικαστήριο δε διαλαμβάνει σκέψη για καταλογισμό δικαστικών εξόδων, ελλείψει σχετικού αιτήματος (άρθρο 275 παρ. 7 εδ. α’ του Κ.Δ.Δ.).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Απορρίπτει την προσφυγή.

Διατάσσει την απόδοση στις προσφεύγουσες του καταβληθέντος παράβολου αξίας 25 ευρώ.

Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στην Αθήνα στις 4.11.2016 και η απόφαση δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του κατά τη δημόσια συνεδρίαση της 11.11.2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΡΓΥΡΟ ΧΟΡΕΥΤΑΚΗ                                          ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΔΗ

Ακριβές αντίγραφο Αθήνα

Η Προϊσταμένη του 5ου Τμήματος