fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΒΤ 3033/2015

 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
TOY B ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δημοσία συνεδρίαση της 4ης Ιουνίου 2015

Σύνθεση του Δικαστηρίου: ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΥΔΗ Πρόεδρος Πλημμελειοδικών, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ Πλημμελειοδίκης, ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗ Έμμισθη Πάρεδρος (επειδή κωλύονται οι λοιποί αρχαιότεροι Δικαστές), ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ΓΛΑΝΤΖΗ Ελένη Γραμματέας

Εκκαλών-Κατηγορούμένος: _________  _________  του _________  , κάτοικος Πειραιά.
ΑΠΩΝ [Παριστάμενος δια πληρεξούσιου Δικηγόρου]

Πράξη: Παράβαση αρθρ. 79 Ν. 5960/1933 «περί επιταγής».
Κατ’ έφεση της με αριθμό ΒΜ 4225/18.12.2012 απόφασης του Β’ Μον/λούς Πλημ/δικείου Πειραιώς.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Στη σημερινή δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του εκκαλούντος, ο οποίος δεν εμφανίσθηκε.

Στο σημείο αυτό εμφανίσθηκε η δικηγόρος Αθηνών ΚΑΝΑΚΑΚΗ Μαρία [AM 34956, ΔΣΑ] η οποία δήλωσε ότι εκπροσωπεί τον εκκαλούντα στην, παρούσα δίκη, προσκομίζοντας τη σχετική εξουσιοδότηση.

Στη συνέχεια αναγνώσθηκε η με ημερομηνία 3-6-2015 εξουσιοδότηση, Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο, πρότεινε να γίνει δεκτή η εκπροσώπηση του εκκαλούντος δια του παραπάνω συνηγόρου υπερασπίσεως.

Η συνήγορος του εκκαλούντος, αφού έλαβε και πάλι το λόγο, ζήτησε την παραδοχή της εκπροσωπήσεως του εκκαλούντος από αυτήν.

To Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέως, κατάρτισε και η Πρόεδρος δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του την  υπ ‘ αριθμ. ΒΤ3035/2015 απόφασή της, που έχει  ως  εξής:

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Κατ’ άρθρο 340 παρ.2 εδ.α ’, β’, γ’ ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 3346/2005,· σε πταίσματα, πλημμελήματα και κακουργήματα επιτρέπεται να εκπροσωπείται ο κατηγορούμενος από συνήγορο τον οποίο διορίζει με έγγραφη δήλωσή του. Η δήλωση γίνεται κατά τις διατυπώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 42 και πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρει την ακριβή διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του κατηγορουμένου. Στην περίπτωση αυτή ο εκκαλών- κατηγορούμενoς θεωρείται παρών και ο συνήγορός του ενεργεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις γι’ αυτόν. Στην προκειμένη περίπτωση εμφανίστηκε ο δικηγόρος Αθηνών ΚΑΝΑΚΑΚΗ Μαρία [AM 34956, ΔΣΑ] και προσκόμισε την από 3/6/2015 εξουσιοδότηση του εκκαλούντος -κατηγορουμένου, στην οποία αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση της κατοικίας του και βεβαιώνεται η γνησιότητα της υπογραφής του από τον υπάλληλο του ΚΕΠ _________   _________  με την οποία του παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να τον εκπροσωπήσει κατά την εκδίκαση της από 18-12-2012 εφέσεώς του κατά της υπ’ αριθμ. ΒΜ 4225/2012 απόφασης του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς. Επομένως, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί στην προηγούμενη νομική σκέψη, ο εκκαλών νόμιμα ζητεί την εκπροσώπησή του από την εξουσιοδοτηθείσα συνήγορό του κατά την εκδίκαση της εφέσεώς του, δεδομένου ότι στην ως άνω εξουσιοδότησή του αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση κατοικίας του και, κατά συνέπεια, ο εκκαλών θεωρείται παρών στη δίκη, η δε συνήγορός του έχει το δικαίωμα να ενεργεί όλες τις διαδικαστικές ενέργειες γι’ αυτόν. Επειδή η εκπροσώπηση αυτή του εκκαλούντος-κατηγορουμένου από την ανωτέρω πληρεξούσιο δικηγόρο είναι νομότυπη, κατά τις προαναφερόμενες διατάξεις, πρέπει να γίνει δεκτή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την εκπροσώπηση του εκκαλούντος-κατηγορούμενου _______  _________ του _________  , κάτοικου Πειραιά, στην παρούσα δίκη, δια της πληρεξουσίου του δικηγόρου Αθηνών ΚΑΝΑΚΑΚΗ Μαρίας [AM 34956, ΔΣΑ].

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο.

Πειραιάς, 4 Ιουνίου 2015

Η Πρόεδρος                          Η Γραμματέας

 

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης, παρουσιάσθηκε ο Δικηγόρος Αθηνών ΠΡΟΔΡΟΜΓΓΗΣ Δημήτριος (ΔΣΑ AM 14295] και δήλωσε ότι είναι εντολοδόχος της εταιρείας «_________   ΑΑΕ» δυνάμει του με αρ. 25260/2009 πληρεξούσιου, ο Πρόεδρος της οποίος τον εξουσιοδοτεί να παρασταθεί ως πολιτικώς ενάγων στη δίκη αυτή κατά τοy προαναφερομένου εκκαλούντα-κατηγορουμένου για ηθική βλάβη που έπαθε από το αδίκημα και ότι ζητεί να του καταβάλει ο κατηγορούμενος το ποσό των σαράντα ευρώ για χρηματική του ικανοποίηση, με τη ρητή επιφύλαξη να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του στα πολιτικά δικαστήρια. Προσκόμισε δε την ως άνω εξουσιοδότηση και το αντίστοιχο παράβολο.

Κατά της παραστάσεως αυτής δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση. Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, είπε ότι η υπόθεση εισάγεται μετά από εμπρόθεσμη έφεση που ο εκκαλών-κατηγορούμενος έχει ασκήσει κατά της με αριθμό ΒΜ 4225/2012 απόφασης του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς ανέπτυξε την έκθεση εφέσεως, απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία και πρόσθεσε ότι προς υποστήριξη της κατηγορίας κάλεσε τους μάρτυρες που αναφέρεται κάτω από το κατηγορητήριο, τα ονόματα των οποίων εκφώνησε η Πρόεδρος και βρέθηκαν παρόντες όσοι στα πρακτικά αναφέρονται ότι εξετάστηκαν.

Η Πρόεδρος ρώτησε το συνήγορο του κατηγορουμένου αν κλήτευσε μάρτυρες υπερασπίσεως και αυτός απάντησε καταφατικά.

Η Πρόεδρος ρώτησε επίσης το συνήγορο της πολιτικής αγωγής αν κλήτευσε μάρτυρες και αυτός απάντησε αρνητικά.

Η Πρόεδρος διέταξε ν’ αρχίσει η αποδεικτική διαδικασία.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το παρόντα μάρτυρα, ο οποίος όταν ερωτήθηκε για την ταυτότητά του αποκρίθηκε ότι ονομάζεται _________  _________  του _________  , κάτοικος Αθηνών, Έλληνας, γνωρίζει απλώς τον κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει με αυτόν. Ρωτήθηκε αν θα δώσει θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο. Απάντησε ότι θα δώσει θρησκευτικό όρκο. Επομένως, ορκίσθηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο σύμφωνα με το άρθρο 21.8 του Κ.Π.Δ. και εξεταζόμενος κατέθεσε:« Η επιταγή εκδόθηκε από τον κατηγορούμενο σε διαταγή της εταιρείας _________  . Δεν έχει εξοφληθεί. Την έδωσε ο κατηγορούμενος για να εξοφλήσει ασφάλιστρα της _________  . Τότε εγώ ήμουν μέλος του ΔΣ και παρουσία του _________   έκοψε την επιταγή. Ο κατηγορούμενος ήταν το κουμάντο της _________  . Τις έδωσε για να εξοφλήσει χρέος της _________   ύψους πάνω από 1.500.000 ευρώ προς εμάς. Δεν είχε όμως λεφτά. Εμείς το γνωρίζαμε. Την πήραμε για να έχουμε κάτι στα χέρια μας. Νομίζω είχαν και κάποια συγγενική σχέση ο _________  με τον _________  . Ήταν από ασφάλιστρα. Εισέπραττε ασφάλιστρα τα οποία έπρεπε να αποδώσει στην εταιρεία μας. Οι ασφαλισμένοι πλήρωναν κανονικά. Ήταν πράκτορας μας. Ο _________  _________  ήταν ο περιφερειακός Δ/ντης. Ο κατηγορούμενος τον γνώριζε. Το 2005 υπογράψαμε συμφωνητικό συνεργασίας με την _________  . Δεν γνωρίζω το συμφωνημένο χρέος. Η _________   ήταν πρακτορείο στο οποίο οι ασφαλισμένοι πλήρωναν τα ασφάλιστρα τα οποία η _________   έπρεπε να αποδώσει σε εμάς. Ήταν ο ενδιάμεσος-πράκτορας-εισπράκτορας. Δεν γνωρίζω πλέον την οικονομική κατάσταση της εταιρείας _________  . Ήξερα ότι δεν είχε χρήματα. Έλεγε ότι θα καλύψει τις επιταγές. Ήταν όλες μεταχρονολογημένες. Περίπου 1-1,5 μήνα μετά. Στα λογιστικά φαινόταν ένα χρέος που όμως θα πληρωνόταν μετά από καιρό με τις επιταγές.Έλεγε ότι θα καλύψει τις επιταγές. Ήταν όλες μεταχρονολογημένες. Περίπου 1-1,5 μήνα μετά. Στα λογιστικά φαινόταν ένα χρέος που όμως θα πληρωνόταν μετά από καιρό με τις επιταγές».

Στη συνέχεια, αναγνώσθηκαν δημόσια στο ακροατήριο τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης και τα προσκομισθέντα στο ακροατήριο έγγραφα από τους διαδίκους.

 1. Φ/φο προσαρτήματος σύμβασης ασφαλιστικού συμβούλου με ημερομηνία 31-10-2011
 2. Φ/φο Ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους με ημερομηνία 5-10-2007
 3. Φ/φο σύμβασης ασφαλιστικού συμβούλου με ημερομηνία 1-5-2006
 4. φ/φο του με αρ. ψυλ. 11480/27-10-2003 ΦΕΚ
 5. φ/φο προτάσεων του κατηγορουμένου επί αγωγής της πολιτικώς ενάγουσας με ημερομηνία 5-9-2012 [Τακτική Διαδικασία – Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών]
 6. φ/φο Υπεύθυνης Δήλωσης του _______ προς τη _________
 7. Φ/φο απόδειξης είσπραξης ασφαλίστρων του _________ _________
 8. φ/φο Υπεύθυνης Δήλωσης της _________ _________  προς τη _________
 9. φ/φο απόδειξης είσπραξης ασφαλίστρων της _________ _________
 10. Φ/φο Υπεύθυνης Δήλωσης του _________ _________  προς τη _________
 11. Φ/φο απόδειξης είσπραξης ασφαλίστρων του _________ _________
 12. Φ/φο Υπεύθυνης Δήλωσης του _________ _________  προς τη _________
 13. Φ/φο απόδειξης είσπραξης ασφαλίστρων του _________ _________
 14. Φ/φο Υπεύθυνης Δήλωσης της _________ _________  προς τη _________
 15. Φ/φο απόδειξης είσπραξης ασφαλίστρων της _________ _________
 16. Φ/φο Υπεύθυνης Δήλωσης του _________ _________  προς τη _________
 17. Φ/φο απόδειξης είσπραξης ασφαλίστρων του _________ _________
 18. Φ/φο Υπεύθυνης Δήλωσης της _________ _________  προς τη _________
 19. Φ/φο απόδειξης είσπραξης ασφαλίστρων της _________ _________
 20. Φ/φο Υπεύθυνης Δήλωσης του _________ _________  προς τη _________
 21. Φ/φο απόδειξης είσπραξης ασφαλίστρων του _________ _________
 22. Αντίγραφο του με αριθμό 19704/20-1-2014 ειδικού πληρεξούσιου της Συμβ/φου Αθηνών ΣΑΚΚΑ Αγγελικής
 23. Φ/φο της με αριθμό 790/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών- Εκούσιας Δικαιοδοσίας
 24. Φ/φο του με αρ. φυλ. 4242/2-5-2014 ΦΕΚ
 25. Φ/φο της με αριθμό 84/16-7-2013 απόφασης της ________ οριστικής ανάκλησης άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία _________ ΑΑΕ

Η οικονομική κατάσταση ενός πράκτορα δεν μας αφορά. Αν είχε εισπράξει τα χρήματα έπρεπε να τα αποδώσει, κρατώντας μόνο το ποσοστό του. Είχε εκδώσει συνολικά 3.000.000 ευρώ σε επιταγές. Με τον κατηγορούμενο είχαμε συνάψει σύμβαση και έλεγε ότι θα φέρει παραγωγή για να εξοφλήσει τα προηγούμενα χρέη του. Δεν έφερε τίποτα. 100-200 ευρώ μόνο. Μας κοροΐδευε και εμάς και την _________  ». Στη συνέχεια αναγνώστηκαν δημόσια στο ακροατήριο τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το μάρτυρα υπερασπίσεως, ο οποίος όταν ερωτήθηκε για ταυτότητά του αποκρίθηκε ότι ονομάζεται _________  _________  του _________  , γεν 1974 κάτοικος Νίκαιας, κατασκευαστής κτιρίων, Έλληνας, γνωρίζει τον κατηγορούμενο αλλά δεν συγγενεύει με αυτόν. Ρωτήθηκε αν θα δώσει θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο. Απάντησε ότι θα δώσει θρησκευτικό όρκο. Επομένως, ορκίσθηκε στο Ιερό Ευαγγέλιο σύμφωνα με το άρθρο 218 του Κ.Π.Δ. και εξεταζόμενος κατέθεσε: « Είναι φίλος μου. Από τη φιλική μας σχέση γνωρίζω ότι μου είχε ο ίδιος πει. Ότι είχε οικονομικά προβλήματα η εταιρεία του. Ήταν μέλος της _________   ΕΠΕ. Ο _________  είναι κουμπάρος του. Μου είπε ότι του έδωσε μια δική του επιταγή για να τον διευκολύνει. Απ’ ότι θυμάμαι επειδή η εταιρεία δεν δεχόταν επιταγής της _______  ήθελαν από άλλον επιταγή. Δεν γνωρίζω αν έχει και άλλα δικαστήρια. Ο κατηγορούμενος αυτή τη στιγμή λόγω των οικονομικών προβλημάτων που έχει, χώρισε, ένα και ένα ανήλικο παιδί και μένει σε ένα δώμα στο Πέραμα, στο σπίτι της μητέρας του. Δεν μπορεί να βρει πουθενά εργασία. Δεν ξέρω για άλλες εταιρείες και επιταγές. Γνωρίζω για την εταιρεία από τη Βουλγαρία αλλά νομίζω ότι γι αυτή την υπόθεση αθωώθηκε. Αυτό ήταν το επάγγελμά του, ασφαλιστικός πράκτορας. Δεν γνωρίζω τι έκανε με την μηνύτρια εταιρεία. Ένα γραφείο γνώριζα ότι ήταν στην οδό _________  . Δεν γνωρίζω τίποτε άλλο. Το 2005-2008 δεν είχα πάει στο γραφείο του. Η σχέση μας ήταν φιλική. Δεν γνώριζα τι έκανε στα επαγγελματικά του. Σε μια συζήτηση που είχε μαζί μου, είπε ότι είχε δώσει την επιταγή στον κουμπάρο του για να τον διευκολύνει. Ο _________  τον παρακάλεσε να του κάνει αυτή τη διευκόλυνση. Δεν ξέρω το ποσό της επιταγής. Ο _________  ήταν Δ/νων Σύμβουλος της _________  . Ο κατηγορούμενος ήταν ασφαλιστικός πράκτορας. Πρέπει να συνεργάζονταν με την _________  , δεν ξέρω. Νομίζω για τρεις επιταγές μου μίλησε. Δεν είπε σε ποιον τις έδωσε. Η _________   είχε οικονομικά προβλήματα. Γνώριζα και τον _________  .

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω μάρτυρες εξετάσθηκαν προφορικώς, ότι μετά την εξέτασή τους παρέμειναν στο ακροατήριο και ότι η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Εισαγγελέα, στους Δικαστές, στο συνήγορο της πολιτικής αγωγής και στη συνήγορο του κατηγορουμένου, για να απευθύνουν τυχόν ερωτήσεις, σχετικά με τις οποίες, οι μάρτυρες απαντούσαν, όπως αναφέρεται ειδικότερα στην κατάθεσή τους.

Η Πρόεδρος ρώτησε την Εισαγγελέα και τη συνήγορο του κατηγορουμένου αν θέλουν να προβούν σε δηλώσεις, εξηγήσεις και παρατηρήσεις σχετικά με την κατάθεση των μαρτύρων και των εγγράφων που διαβάσθηκαν στο ακροατήριο ή αν έχουν ανάγκη να διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνισθεί κάποιο στοιχείο και αφού έλαβε αρνητική απάντηση, κήρυξε την λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο και ανέπτυξε την κατηγορία, πρότεινε να γίνει δεκτή η έφεση κατά το τυπικό της μέρος και να κηρυχθεί ο κατηγορούμενος ένοχος, όπως πρωτοδίκως.

Ο συνήγορος της πολιτικής αγωγής, αφού έλαβε το λόγο, ζήτησε να κηρυχθεί ο κατηγορούμενος ένοχος.

Η συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε τον λόγο, ανέπτυξε την υπεράσπιση και ζήτησε να κηρυχθεί αθώος ο κατηγορούμενο ή σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης να δεχθεί το Δικαστήριο ότι συντρέχει η ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 του Ποινικού Κώδικα και να επιβάλλει στον κατηγορούμενο μειωμένη ποινή.

Στο σημείο αυτό, η Πρόεδρος κήρυξε περαιωμένη τη συζήτηση.

Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη που έγινε στην έδρα με την παρουσία και της Γραμματέα, κατάρτισε και αμέσως η Πρόεδρός του δημοσίευσε την ταυτόριθμη με την παραπάνω απόφασή του, η οποία έχει ως εξής;

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΕΠΕΙΔΗ η κρινόμενη έφεση έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και είναι εμπρόθεσμη. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή κατά το τυπικό της μέρος και να εξετασθεί η υπόθεση κατ’ ουσίαν.

ΕΠΕΙΔΗ από την κύρια αποδεικτική διαδικασία γενικά, τα έγγραφα που διαβάσθηκαν στο ακροατήριο, την κατάθεση των μαρτύρων που εξετάσθηκα/ενόρκως στο ακροατήριο προέκυψε και το Δικαστήριο πείσθηκε, ότι:

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην (παριστάμενο δια πληρεξουσίου Δικηγόρου) τον κατηγορούμενο εκκαλούντα _________  _________  του _________  , κάτοικος Πειραιά.

ΔΕΧΕΤΑΙ την έφεση που ασκήθηκε την 18-12-2012 και με αριθμό 2261/2012 κατά της με αριθμό ΒΜ 4226/18-12-2012 απόφασης του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ τον κατηγορούμενο ένοχο του ότι: «Στον Πειραιά στις 25-12-2008, εξέδωσε με πρόθεση επιταγή, που δεν πληρώθηκε στον κομιστή γιατί δεν είχε τα αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια κατά το χρόνο της έκδοσης ή της πληρωμής και πιο συγκεκριμένα την επιταγή με αριθ. 00100056-0 για να πληρωθεί από την Τράπεζα _________  για ποσό επτακοσίων χιλιάδων «700.000» ευρώ σε διαταγή «_________   ΕΠΕ». Και αφού παρουσιάστηκε την 30-12-2008 στην πληρώτρια Τράπεζα/δεν πληρώθηκε γιατί δεν υπήρχε αντίκρισμα».

ΔΕΧΕΤΑΙ ότι συντρέχει η ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ. 2 εδ. α του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλει στον κατηγορούμενο μειωμένη ποινή.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο.

Πειραιάς, 4 Ιουνίου 2015

Η Πρόεδρος          Η Γραμματέας

 

Ύστερα από την παραπάνω απόφαση έγινε συζήτηση για την /ποινή που πρέπει να επιβληθεί.

Η Εισαγγελέας πρότεινε να επιβληθεί ποινή φυλάκισης 8 μηνών και χρηματική ποινή 1000 ευρώ, όπως πρωτοδίκως.

Ο συνήγορος του εκκαλούντος-κατηγορουμένου ζήτησε το ελάχιστο όριο της ποινής.

Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη που έγινε στην έδρα με την παρουσία και της Γραμματέα, κατάρτισε και αμέσως η Πρόεδρός του δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑ ΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΕΠΕΙΔΗ η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπεται και τιμωρείται σύμφωνα με τα άρθρα: 26§1α, 27§1 ΠΚ και άρθρο 79 Ν 5960/1933, σε συνδ. προς άρθρ. 1 Ν.Δ. 337/69, ως αντ. Δ αρθρ. 1 Ν.Δ. 1325/1972 και άρθρο 4 §1 Ν.2408/1996.

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη του αφενός τη βαρύτητα του εγκλήματος που ο κατηγορούμενος έχει τελέσει και αφετέρου την προσωπικότητα του κατηγορουμένου, κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί εις βάρος του η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό.

Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή, αφού έλαβε επίσης υπόψη του, κατά ην εκτίμηση που έκανε όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήματος και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία: Τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του αδικήματος, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, τις περιστάσεις (χρόνος, τόπος, τρόπος) κάτω από τις οποίες προπαρασκευάσθηκε και τελέσθηκε το έγκλημα καθώς και την ένταση του δόλου του κατηγορουμένου. Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση της προσωπικότητας του κατηγορουμένου, τα αίτια που τον ώθησαν να τελέσει το έγκλημα, την αφορμή που το προκάλεσε, το σκοπό που ο κατηγορούμενος επεδίωξε, το χαρακτήρα του και το βαθμό της αναπτύξεώς του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο του, καθώς και την κατά την διάρκεια της πράξεως, αλλά και την μετά την πράξη διαγωγή του.

Για την επιμέτρηση της χρηματικής ποινής το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς όρους τόσο του κατηγορουμένου, όσο και των σε βάρος αυτού μελών της οικογένειας του.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον κατηγορούμενο σε ποινή φυλάκισης τριών [3] ετών και χρηματική ποινή τεσσάρων χιλιάδων [4000] ευρώ, όπως πρωτοδίκως.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο.

Πειραιάς, 4 Ιουνίου 2015

Η Πρόεδρος                                                         Η Γραμματέας

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης, η Πρόεδρος διάβασε το αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου του κατηγορουμένου που υπάρχει στη δικογραφία σε σφραγιστό αδιαφανή φάκελο, ο οποίος αποσφραγίσθηκε μετά την απαγγελία της περί ενοχής απόφασης, χωρίς το περιεχόμενο αυτού να καταστεί γνωστό στο ακροατήριο παρά μόνο στους παράγοντες της δίκης, απ’ το οποίο προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για αναστολή εκτέλεσης της ανωτέρω ποινής.

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, πρότεινε την αναστολή της παραπάνω ποινής φυλάκισης για μία τριετία, όπως πρωτοδίκως.

Η συνήγορος του κατηγορουμένου συντάχθηκε με την εισαγγελική πρόταση.

Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη που έγινε στην έδρα με την παρουσία και της Γραμματέα, κατάρτισε και αμέσως η Πρόεδρος του δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 470 εδ. Α’ΚΠΔ «στην περίπτωση που ασκήθηκε ένδικο μέσο εναντίον καταδικαστικής απόφασης από εκείνον που καταδικάσθηκε ή υπέρ αυτού, δεν μπορεί να γίνει χειρότερη η θέση του, ούτε να ανακληθούν τα ευεργετήματα που δόθηκαν με την απόφαση που προσβάλλεται». Περίπτωση χειροτέρευσης της θέσης τού – καταδικασθέντος, συνιστά και η μετατροπή από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο σε χρηματική’, κατά το άρθρο 82 ΠΚ, στερητικής της ελευθερίας ποινής, η οποία όμως πρωτοδίκως είχε ανασταλεί, κατά το άρθρο 99 του ίδιου Κώδικα, αφού το μέτρο της αναστολής της ποινής είναι προδήλως ευμενέστερο από εκείνο της μετατροπής της (βλ. ΑΠ 673/2013, ΑΠ 853/2010 δημ. ΝΟΜΟΣ).

Στην προκειμένη περίπτωση, από την επισκόπηση της προσβαλλόμενης απόφασης προκύπτει ότι η επιβληθείσα πρωτοδίκως ποινή φυλακίσεως είχε ανασταλεί και συνεπώς, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στη νομική σκέψη, πρέπει να ανασταλεί και η επιβληθείσα από το παρόν δευτεροβάθμιο δικαστήριο ποινή φυλακίσεως.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την επιβληθείσα ποινή φυλάκισης των 15 μηνών, για μία τριετία, ως πρωτοδίκως.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο.

Πειραιάς, 4 Ιουνίου 2015

Η Πρόεδρος                                                                             Η Γραμματέας

 

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης, η Εισαγγελέας πρότεινε να επιδικασθεί υπέρ του πολιτικώς ενάγοντος το ποσό των σαράντα (40) ευρώ με τη ρηθείσα επιφύλαξη, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του πολιτικώς ενάγοντος ζήτησε να επιδικασθεί το αιτηθέν ποσό.

Η συνήγορος του κατηγορουμένου ζήτησε να επιδικασθεί το ελάχιστο του αιτηθέντος ποσού.

Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη που έγινε στην έδρα με την παρουσία και της Γραμματέα, κατάρτισε και αμέσως η Πρόεδρός του δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφασή του, η οποία  έχει  ως εξής:

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑ ΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΕΠΕΙΔΗ, η πολιτική αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή για το ποσό των σαράντα (40) ευρώ, το οποίο κρίνει το Δικαστήριο ότι είναι ανάλογο προς την ηθική βλάβη που έχει υποστεί ο   πολιτικώς ενάγων από το αδίκημα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον κατηγορούμενο να καταβάλλει στον πολιτικώς ενάγοντα ως χρηματική ικανοποίηση το ποσό των σαράντα, (40) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο.

Πειραιάς, 4 Ιουνίου 2015

Η Πρόεδρος         Η Γραμματέας

 

Μετά την απαγγελία της παραπάνω απόφασης η Εισαγγελέας πρότεινε να επιβληθούν σε βάρος του εκκαλούντα-κατηγορουμένου τα δικαστικά έξοδα, ποσού διακοσίων σαράντα (240) ευρώ.

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου αφέθηκε στην κρίση του Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη που έγινε στην έδρα με την παρουσία και της Γραμματέα, κατάρτισε και αμέσως η Πρόεδρός του δημοσίευσε την  ταυτάριθμη  με την παραπάνω απόφασή του, η οποία έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟ  ΝΟΜΟ

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 582 Κ.Π.Δ., κάθε κατηγορούμενος, ο οποίος καταδικάζεται σε ποινή, καταδικάζεται ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση και οτα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, σύμφωνα δε με τις διατάξεις του Ν. 663/1977 και την υπ’ αριθ. 123827/23-12-2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα δικαστικά έξοδα επί αποφάσεων Τριμελούς κατ’ έφεση Πλημμελειοδικείου, έχουν καθορισθεί στο ποσόν των διακοσίων σαράντα (240) ευρώ. Πρέπει, επομένως, εν όψει και της διατάξεως του άρθρου 373 ΚΠΔ, να επιβληθούν σε βάρος του εκκαλούντα-κατηγορουμένου τα δικαστικά έξοδα, ποσού διακοσίων σαράντα (240) ευρώ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του εκκαλούντα-κατηγορουμένου τα δικαστικά έξοδα, ποσού διακοσίων σαράντα(240) ευρώ.

Κρϊθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως σε δημόσια συνεδρίαση οτο ακροατήριο.

Πειραιάς, 4 Ιουνίου 2015

Η Πρόεδρος         Η Γραμματέας

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αριθ. Απόφ ΒΤ 3035/2015
ερήμην (δια πληρ)-καταδικαστικό

 ΤΟ Β’ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζοντας με απάντα [παριστάμενο δια πληρεξουσίου] τον κατηγορούμενο-εκκαλούντα με τα στοιχεία: _________  _________  του _________  , γεν. 1976 στην Αθήνα, κάτοικος Πειραιά, οδός _________  , ΑΔΤ _________  εκδ. ΤΑ Περάματος, ΑΦΜ _________  , ΔΟΥ Δ ΝΙΚΑΙΑΣ

Δέχεται την εκπροσώπηση του εκκαλούντος δια της πληρεξούσιου δικηγόρου ΚΑΝΑΚΑΚΗ Μαρίας, ΔΣΑ, AM 34956.

Δέχεται τυπικά την έφεση αυτού που ασκήθηκε κατά της με αριθμό ΒΜ 4225/18.12.2012 απόφ. του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς.

Κηρύσσει αυτόν ένοχο για την πράξη που του αποδίδεται για παράβαση Νόμου για «Επιταγές» αρθρ. 79 Ν. 5960/33.

Καταδικάζει αυτόν σε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών και χρηματική ποινή 3000 ευρώ.

Αναστέλλει την ποινή φυλάκισης για τρία έτη, όπως πρωτοδίκως.

Επιδικάζει την αιτηθείσα χρηματική ικανοποίηση των σαράντα (40) ευρώ, όπως πρωτοδίκως.

Καταδικάζει αυτόν στα έξοδα της δίκης, ποσού διακοσίων σαράντα (240) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά 4-6-2015

 

Η Πρόεδρος                                            Η Γραμματέας
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΥΔΗ                                 ΕΛΕΝΗ ΓΛΑΝΤΖΗ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία