fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

 ΓΑΚ 6616/09 

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Αριθμός 291/2011

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
(Διαδικασία Τακτική )

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Νικόλαο Κόντο και το Γραμματέα Ηλία Βασιλόπουλο.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 28-3-201 1 για να δικάσει την από 10-12-2009 αγωγή με αριθμό καταθέσεως 900/2009 μεταξύ των:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Της μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «_________   _________  ΜΟΝ. ΕΠΕ» και διακριτικό τίτλο «_________  », που εδρεύει στην Σαλαμίνα και εκπροσωπείται νόμιμα που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ελευθέριο Φυλλαδάκη.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: _________  _________  του _________  , κατοίκου Χανίων Κρήτης, που δεν παραστάθηκε.

Της αγωγής αυτής δικάσιμος ορίσθηκε με την από 10-12­2009 πράξη της Γραμματέα, αυτή που αναφέρεται στην αρχή.

Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του πινακίου, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη όσα γράφθηκαν στα πρακτικά.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την υπ’αριθμ. 758Γ718-12-2009   έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας Χανιών Ελένης Θεοδοσοπούλου-Λουτριανάκη, ακριβές αντίγραφο της, αγωγής, με ορισμό δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο πλην όμως αυτός δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το οικείο πινάκιο στη σειρά της κατά τη δικάσιμος αυτή (28-3-201 1) και δεν παρέστη κατά τη συζήτηση. Επομένως πρέπει να δικασθεί ερήμην, κατά το άρθρο 270 παρ. 1 εδ. 5 Κ.Πολ.Δ. και το Δικαστήριο θα προβεί £τη συζήτηση της υποθέσεως σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες.

Η ενάγουσα εταιρεία η οποία έχει ως κύριο αντικείμενο την εμπορία αυτοκινήτων ζητεί με την υπό κρίση αγωγή, όπως αυτή εκτιμάται από το Δικαστήριο να υποχρεωθεί ο εναγόμενος ο οποίος είναι ιδιοκτήτης και οδηγός πούλμαν σε τουριστικό γραφείο της περιοχής του Ηρακλείου να της καταβάλει έντοκα 8.000 ευρώ κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού που αυτή κατέβαλε ως προκαταβολή στον εναγόμενο προκειμένου να της φέρει -5- αυτοκίνητα από τη Γερμανία. Κατά τους ισχυρισμούς της ενάγουσας ο εναγόμενος δεν έφερε τα αυτοκίνητα όπως είχε συμφωνηθεί μεταξύ των διαδίκων αλλά και επί πλέον αρνείται να επιστρέφει την προκαταβολή που έλαβε από την ενάγουσα καταστάς έτσι παράνομα και αδικαιολόγητα πλουσιότερος σε βάρος της περιουσίας της ενάγουσας. Τέλος ζητά την καταδίκη του εναγομένου στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση αγωγή αρμόδια  (14 παρ. 1α και 42 παρ. β), εισάγεται στο Δικαστήριο αυτό με την τακτική διαδικασία, είναι ορισμένη αφού περιέχει όλα τα κατα νομον απαραίτητα στοιχεία για τη θεμελίωση του αγωγικού δικαιώματος και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 904 επ„ 341, 345, 346 ΑΚ, 176 Κ.ΠολΔ.. Πρέπει επομένως να εξετασθεί και ουσιαστικά αφού καταβλήθηκε και το προσήκον τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα υπέρ τρίτων ποσοστά (σειρά A 462473, 525781, 325724).

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της ενάγουσας στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού και το σύνολο των έγγραφων που η ενάγουσα επικαλείται και νόμιμα προσκομίζει αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά σε σχέση με την υπό κρίση διαφορά. Η ενάγουσα είναι εταιρεία μονοπρόσωπη ΕΠΕ και έχει σαν κύριο αντικείμενο την εμπορία αυτοκινήτων. Στις 5-1 1-2008 ήλθε σε επαφή (μέσω του ενεργούντος για λογαριασμό και κατ’ εντολή της _________  _________  ) με τον εναγόμενο ο οποίος είναι ιδιοκτήτης και οδηγός πούλμαν και συμφώνησαν          στις 8-1 1-2008 να φέρει από την Γερμανία στην ενάγουσα -5- αυτοκίνητα IX εργοστασίου κατασκευής _________  δια μέσου Ιταλίας- Πάτρας και από εκεί οδικώς. στον Πειραιά όπου ο τόπος παραδόσεως τους. Η ενάγουσα κατέβαλε τμηματικά στον εναγόμενο σύμφωνα με όσα είχαν συμφωνηθεί ως προκαταβολή το ποσόν των 8.000 ευρώ συνολικά στον επ’ ονόματι του εναγομένου λογαριασμό αρ. _________ _________  (κατάστημα _________  ). Κατά τη συμφωνία τους ο εναγόμενος- θά έπρεπε να φέρει τα αυτοκίνητα σε -7- ημέρες από την τελευταία καταβολή που έγιν£ στις 1-12-2008. Όμως ο εναγόμενος δεν έφερε τα αυτοκίνητα και αρνείται να επιστρέφει στην ενάγουσα το ποσόν της προκαταβολής των 8.000 ευρώ αν και είχε υποσχεθεί ότι θα το επέστρεφε στις 1­12-2009. Έτσι με την παράνομη αυτή συμπεριφορά του κατέστη αδικαιολόγητα πλουσιότερος σε βάρος της περιουσίας της ενάγουσας. Πρέπει λοιπόν γενομένης δεκτής της αγωγής να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσόν των 8.000 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την 1-12-2008 οπόταν έπρεπε να παραδοθούν τα αυτοκίνητα, οριζομένου παράβολου για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας (501, 505 Κ.Πολ.Δ.), καταδικαζομένου δε του εναγομένου στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας (176 Κ.Πολ.Δ.).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην του εναγομένου.

Ορίζει παράβολο εξ ευρώ εκατόν πενήντα (150 €), για την περίπτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσόν των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 €) με το νόμιμο τόκο από την 1-12-2008 ημερομηνία κατά την οποία έπρεπε να παραδοθούν τα αυτοκίνητα και μέχρις εξοφλήσεως.

Καταδικάζει τον εναγόμενο στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας την οποία ορίζει σε τριακόσια ευρώ (300 €).

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά στις 29-8-201 1 σε έκτακτη δημόσια και στο ακροατήριο συνεδρίαση χωρίς την παρουσία των διαδίκων και του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία