fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 Αριθμός απόφασης 662/2015
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τον Δικαστή, Φώτιο Βλάχο, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίον όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και από τη Δικαστική Γραμματέα, Ευαγγελία Κοτρώτσου. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 27 Οκτωβρίου 2014 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Της ενάγουσας : _________  _________   του _________  , συζύγου _________  _________  , κατοίκου Νέας Σμύρνης Αττικής
η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Ιωάννη Σαρλή.

Του εναγομένου: _________  _________   του _________  , κατοίκου Αθηνών ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χρήστου Οικονομάκη.

Η ενάγουσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 24-6-2014 αγωγή της, πού κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αύξοντα αριθμό έκθεσης κατάθεσης 76413/10546/2014 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αγωγή η ενάγουσα ζητεί τη λύση του γάμου της με τον εναγόμενο, για το λόγο ότι βρίσκονται σε συνεχή διάσταση δύο και πλέον χρόνια.

Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα, η αγωγή αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρα 17 περίπτωση 1 – όπως η περίπτωση 1 προστέθηκε και οι περιπτώσεις 1, 2 και 3 αναριθμήθηκαν σε 2, 3 και 4 αντίστοιχα με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 4055/2012 – και 22 ΚΠολΔ) για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία τιον γαμικών διαφορών των άρθρων 592 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1438, 1439 παρ. 3 ΑΚ, η οποία εφαρμόζεται όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 14 του Ν. 3719/2008 (ΦΕΚ Α’, 241/26.11.2008), ως εκ του χρόνου άσκησης της υπό κρίση αγωγής (άρθρα 14 και 29 του Νόμου αυτού). Πρέπει, κατά συνέπεια, να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ένορκη κατάθεση των μαρτύρων, που εξετάστηκαν νομότυπα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού (άρθρο 270 ΚΠολΔ) και οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου και τα έγγραφα, που οι διάδικοι μετ’ επικλήσεως προσκομίζουν, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο στην Αθήνα στις 12-6-2010 (βλ. ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμόν 95/4/2010 ληξιαρχικής πράξης γάμου του ληξιάρχου Αθηνών). Κατά τη διάρκεια του γάμου τους οι διάδικοι συμβίωσαν μέχρι τις 6-4-2012 , οπότε η έγγαμη σχέση τους διασπάστηκε, με οριστική πρόθεση διακοπής της έγγαμης συμβίωσής τους. Η διάσταση συνεχίστηκε, έκτοτε, χωρίς διακοπή, έως τη συζήτηση της υπό κρίση αγωγής, ήτοι από το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι διάδικοι διαμένουν σε διαφορετικές οικίες, χωρίς θέληση να διατηρηθεί ο μεταξύ τους γάμος. Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, αποδεικνύεται πλήρως η διάσταση των διαδίκων συζύγων συνεχώς, από διετίας, τουλάχιστον, πριν από τη συζήτηση της ένδικης αγωγής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 14 του Ν. 3719/2008, από αυτήν δε (υπερδιετή διάσταση), τεκμαίρεται αμάχητα ο ισχυρός κλονισμός των μεταξύ τους σχέσεων, κατ’ άρθρο 1439 παρ. 3 ΑΚ, χωρίς να ενδιαφέρει ποια περιστατικά οδήγησαν στη φυσική και ψυχική αποξένωσή τους, αρκούντος του γεγονότος ότι αυτή στη συγκεκριμένη περίπτωση, πράγματι, επήλθε (ΑΠ 1117/1999, ΕλλΔνη 2000.373). Τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά συνομολογούνται από τον εναγόμενο, με τις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις του και με σχετική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του, η οποία καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, η ομολογία του, δε, αυτή, εκτιμάται ελεύθερα, σε συνδυασμό με τις άλλες αποδείξεις (άρθρο 600 παρ. 1 ΚΠολΔ). Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η υπό κρίση αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσία και να απαγγελθεί η λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσης. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων λόγω της συζυγικής σχέσης τους (άρθρα 106 και 179 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αγωγή.

Απαγγέλλει τη λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου, που τελέστηκε στην Αθήνα στις 12-6-2010.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στις 16-2-2015 απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία