fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός 897/2013
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Αθηνών Αθανάσιο Πολυζόπουλο, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την πα­ρουσία της γραμματέως Χρυσούλας Κονιαρέλλη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 18/12/2012 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση Η ενάγουσα με την από 30/12/2011 αγωγή της, ειδικών διατάξεων περί μικροδιαφορών, που κατατέθηκε με αύξ. αρ. 1075/2012, ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Για τη συζήτηση της αγωγής ορίστηκε η δικάσιμος, που αναφέρεται στην αρχή της απο- φάσεως αυτής και μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου, το δικαστήριο αφού μεταξύ:

Της ενάγουσας: ________  ________  , κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ευάγγελο Ρεγκούτα.

Των εναγομένων: 1. ________  ________  , κατοίκου Αθήνας, που εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της ________  ________  , 2. ________  ________  , κατοίκου Αθήνας, που δεν εμφανίστηκε.

Η ενάγουσα με την από 30/12/2011 αγωγή της, ειδικών διατάξεων περί μικροδιαφορών, που κατατέθηκε με αυξ. Αρ. 1075/2012, ζήτησε όσα αναφέρονται σ’αυτή.
Για τη συζήτηση της αγωγής ορίστηκε η δικάσιμος, που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως αυτής και μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου, το δικαστήριο αφού,

Άκουσε όσα περιέχονται στα πρακτικά.
Μελέτησε τη δικογραφία.
Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο.

Από τη με αριθμό 4385/31-7-2012 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Δημητρίου Ραπατζίκου, την οποία νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται η ενάγουσα προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την παρούσα δικάσιμο, επιδόθηκε νομό­τυπα και εμπρόθεσμα στον 2° εναγόμενο. Εφόσον λοιπόν, ο τελευταίος δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου, πρέπει να δικαστεί σαν να είναι παρών, [άρθρο 469 ΚΠολΔ],

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 2367/1953 με τίτλο «Περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως, αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων». 1. Εις περίπτωσιν ακινησίας αυτοκινήτου οχήματος εξ οιασδήποτε αιτίας, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος αυτού υποχρεούται όπως προ της ενάρξεως του φορολογικού εξαμήνου από του οποίου το αυτοκίνητον τίθεται εις ακινησίαν, υποβάλη εις τον αρμόδιον Οικον. Έφορον δήλωσιν ακινησίας, εν τη οποία ν’ αναφέρωνται λεπτομερώς οι προκαλέσαντες την ακινησίαν λόγοι και ο τόπος σταθμεύσεως του ακινητούντος οχήματος (πόλις, οδός, αριθμός). Η δήλωσις ακινησίας δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν εάν δεν παραδοθώσιν συγχρόνως η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Άμα τη υποβολή δηλώσεως ακινησίας ο Οικονομικός Έφο­ρος προβαίνει εις την κατάλληλον σφράγισιν του εν ακινησία δηλουμένου αυτοκινήτου προς τον σκοπόν της μηχανικής ακινητοποιήσεως αυτού, συντάσσων περί τούτου πρωτόκολλον. Βάσει της δηλώσεως ακινησίας και του κατά τ’ ανωτέρω πρωτοκόλλου σφραγίσεως ο Οί­κον. Έφορος προβαίνει οίκοθεν εις την έκπτωσιν των τελών του εξαμήνου, δΓ ο δηλούται ότι το αυτοκίνητον θέλει παραμείνει εις ακινησίαν. 2. Δήλωσις ακινησίας υποβαλλομένη μετά την έναρξιν του φορολογικού εξαμήνου δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν διά την έκπτωσιν των τε­λών του εξαμήνου τούτου. 6. Εξαιρετικώς διαφυλαττομένης της ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3839/1958, χωρεί έκπτωσις των τελών κυκλοφορίας εν περιπτώσει αναγκαστικής ακινησίας του αυτοκινήτου εκ λόγων ανωτέρας βίας, κλοπής ή υπεξαιρέσεως αυτού. Ως λόγοι ανωτέρας βίας εν προκειμένω νοούνται αι περιπτώσεις, δΓ ας δεν καθίσταται εφικτή η τήρησις της κατά τ’ ανωτέρω οριζομένης διαδικασίας, είτε εκ λόγων αναγομένων εις την προσωπικήν κατάστασιν του κατόχου του αυτοκινήτου είτε εκ τοιούτων αναγομένων εις την πραγματικήν κατάστασιν του αυτοκινήτου και των στοιχείων κυκλοφορίας αυτού. Επίσης, σύμφωνα μεν. 3986/2011, σχετικά με την προμήθεια σήματος, Δεν υποχρεούνται στην προμήθεια ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας, τα οχήματα των κατωτέρω περιπτώσεων: Όταν τεθούν σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική) κατά τις διατά­ξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 22 του ν.2367/1953 για ολόκληρο το έτος 2012. Στην περίπτωση της εκούσιας ακινησίας, για να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και για να μην υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος για κάποιο όχημα, πρέπει αυτό να έχει τεθεί σε ακινησία, πριν από την 1.1.2012 και να παραμείνει σε ακινησία για ολόκληρο το έτος 2012. Στην περίπτωση της αναγκαστικής ακινησίας (κλοπής, υπεξαίρεσης, κατά­σχεσης, κυκλοφορίας στο εξωτερικό κ.τ.λ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν.2367/1953, δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και επομένως δεν υπάρ­χει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος, εφόσον το γεγονός της ακινησίας (π.χ. υπο­βολή μήνυσης κατ’ αγνώστου σε περίπτωση κλοπής, ή κυκλοφορία στο εξωτερικό που προκύπτει από βεβαίωση αρμόδιας αρχής, σε επίσημη μετάφραση), έχει λάβει χώρα πριν από την έναρξη του έτους και το όχημα παραμείνει σε ακινησία για όλο το έτος ή σε κυκλο­φορία στο εξωτερικό, επίσης για όλο το έτος (ΣΧΕΤ: έγγραφο Τ.990/362 /ΠΟΑ. 70/29.3.1984). Επομένως, εφόσον δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενες διαδικασίες της ακι­νησίας, πριν από την έναρξη του ημερολογιακού έτους, οι κάτοχοι των οχημάτων δεν μπο­ρούν να επικαλεσθούν ακινησία για το έτος αυτό, έστω και αν πράγματι για διαφόρους λό­γους (απουσία, ασθένεια, βλάβη του οχήματος κ.τ.λ.), δεν εκινήθησαν τα οχήματα. Στην περίπτωση της αναγκαστικής ακινησίας, όπου τα στοιχεία κυκλοφορίας δεν είναι κατατεθει­μένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., οι κάτοχοι των οχημάτων υποχρεούνται να προμηθευτούν το σήμα χωρίς πρόστιμο, εντός 10 ημερών από το γεγονός που αίρει την ακινησία π.χ. α) προκειμένου περί κλοπής, από την απόδοση του οχήματος στον κάτοχο και β) εξόδου στο εξωτερικό, από την είσοδο του στη χώρα κ.λ.π. (ΣΧΕΤ: 1066578/5748/0014/. ΠΟΑ. 1147/8.6.1994).

Στην αγωγή που κρίνεται, εκτίθενται τα παρακάτω: Δυνάμει της υπ’ αρ. 286/2001 διατα­γής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθήνας, την 20/12/2001, κατασχέθηκε το υπ’ αρ. κυκλ. ________  αυτοκίνητο της ενάγουσας, μάρκας VOLKSWAGEN, τύπου POLO CLASSIC, χρώματος πρασίνου, με αριθμό πλαισίου ________  , κυλινδρισμού 1.390. όπως προκύπτει από την με αρ. 362/20-12-2001 κατασχετήρια έκθεση του δικαστικού επι­μελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Αντωνίου Σαραντίδη. Την κατάσχεση επέσπευσε ο δεύτε­ρος εναγόμενος, ενώ μεσεγγυούχος και φύλακας του κατασχεμένου, ορίστηκε η πρώτη εναγομένη. Το κατασχεθέν δεν έχει εκπλειστηριαστεί μέχρι σήμερα, η κατάσχεση δεν έχει ανα­τραπεί και το κατασχεθέν παραμένει εις χείρας της πρώτης εναγομένης. Κατά το διάστημα της ακινησίας του ως άνω οχήματος, ο ενάγων έχει χρεωθεί από την αρμόδια ΔΟΥ τα τέλη κυκλοφορίας και δη για το διάστημα από έτος 2002, έως και 2012, που ανέρχεται στο ποσό των 2.060,86 ευρώ. Το ποσό αυτό ζητά η ενάγουσα, να αναγνωριστεί ότι οφείλουν οι εναγόμενοι, υπό τις ιδιότητές τους, ως επισπεύδων ο δεύτερος και ως μεσεγγυούχος η πρώτη, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος, να εξοφλήσουν στην αρμόδια ΔΥΟ και να επιβλη­θεί η δικαστική δαπάνη στους εναγόμενους. Με τα παραπάνω για περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή αυτή είναι νόμιμη, διότι στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 831, 832, 833, ΑΚ, 176 Κ,Πολ.Δ., αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τις ειδικές διατάξεις περί μικροδιαφορών (466-472 ΚΠολΔ) και πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της πλευρά, μετά την καταβολή του δικαστικού ενσήμου και των εισφορών υπέρ τρίτων, που αναλογούν.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης, που περιλαμβά­νονται στα πρακτικά και τα έγγραφα, που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, απο­δείχθηκαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της υπ’ αρ. 286/2001 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθήνας, την 20/12/2001, κα­τασχέθηκε το υπ’ αρ. κυκλ. ________   αυτοκίνητο της ενάγουσας, μάρκας VOLKSWAGEN, τύπου POLO CLASSIC, χρώματος πρασίνου, με αριθμό πλαισίου ________   κυλινδρισμου 1.390. όπως προκύπτει από την με αρ. 362/20-12-2001 κατασχετήρια έκθεση του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Αντωνίου Σαραντίδη. Την κατάσχεση επέσπευσε ο δεύτερος εναγόμενος, ενώ μεσεγγυούχος και φύλακας του κατασχεμένου ορίστηκε η πρώτη εναγομένη. Το κατασχεθέν δεν έχει εκπλεστηριαστεί μέχρι σήμερα η κατάσχεση δεν έχει. ανατραπεί και το κατασχεθέν παραμένει εις χείρας της πρώτης εναγομένης. Κατα το διάστημά της ακινησίας του ως άνω οχήματος, η ενάγουσα έχει χρεωθεί από την αρμόδια Δ ΟΥ τα τέλη κυκλοφορίας και δη για το διάστημα από έτος 2002, έως και 2012 που ανέρχεται στο ποσό των 2.060,86 ευρώ.. Ο ορισμός της πρώτης των εναγομένων ως φύλακα κα. μεσεγγυούχου του κατασχεθέντος οχήματος έγινε, όπως η ίδια αναφέρει εξαιτίας της σχέσης της με τον επισπεύδοντα την κατάσχεση δεύτερο των εναγομένων και παρά την κατά τα λεγόμενα της εξαφάνιση αυτού η πρώτη των εναγομένων, μολονότι κίνησε την από το Νόμο προβλεπόμενη διαδικασία για την ανατροπή της κατάσχεσης ουδέποτε προ­χώρησε στην ανατροπή της κατάσχεσης ή στην εκποίηση του αυτοκινήτου αλλά αντιθέτως επέλεξε να παραμείνει φύλακας και μεσεγγυούχος αυτού παρά το οικονομικό κόστος και την ευθύνη που αυτό συνεπάγεται.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 831 Α.Κ «Αν δύο ή περισσότεροι παρέδωσαν σε τρίτον ένα πράγμα κινητό ή ακίνητο για εξασφάλιση των αμφισβητούμενων ή αβέβαιων δικαιωμάτων τους πάνω σ’ αυτό, ο θεματοφύλακας (μεσεγγυούχος) έχει την υποχρέωση να το αποδώσει μόνο με τη συναίνεση όλων ή μετά δικαστική απόφαση», ενώ το άρθρο 832 του ίδιου Κώδικα προβλέπει πως «ο μεσεγγυούχος του προηγούμενου άρθρου ή αυτός που διορίστηκε με δικαστική απόφαση υπόκειται στις διατάξεις που αφορούν το θεματοφύλακα εφόσον τα μέρη δεν όρισαν διαφορετικά. Τέλος το άρθρο 833 του Αστικού Κώδικα αναφέρει

ότι «αν το επιβάλλει η φύση του αντικειμένου , ο μεσεγγυούχος έχει υποχρέωση να επιχειρεί και πράξεις διαχείρισης, οπότε εφαρμόζονται ως προς αυτές οι διατάξεις για την εντολή Αν υπάρχει φανερή ανάγκη, ή αν η διατήρηση του πράγματος είναι αδύνατη, ο μεσεγγυούχος έχει δικαίωμα να το εκποιήσει με τον τρόπο που συμφέρει περισσότερο στα μέρη » Εκ των ανωτέρω προκύπτει πως αμφότεροι οι εναγόμενοι όφειλαν να δηλώσουν την ακινησία του εν λόγω οχήματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ούτως ώστε να μην επιβαρύνεται η ενάγουσα με τα αναλογούντα τέλη, κυκλοφορίας δεδομένου ότι το κατασχεθέν αυτοκίνητο είχε αφαιρεθεί από τη νομή και την κατοχή της ενώ η ακινησία του ήτο εκ των πραγμάτων δεδομένη αφού ούτε οι εναγόμενοι, εκ της ιδιότητας τους ως μεσεγγυούχος και επισπεύδων αντίστοιχα είχαν φυσικά εκ του νομού δικαίωμα χρήσης του αυτοκινήτου. Επίσης πρέπει να απορριφτεί σαν αβάσιμος στην ουσία του, ο ισχυρισμός της πρώτης εναγομένης περί καταχρηστικής ασκήσεως της αγωγής, καθώς η πρώτη εναγομένη επέδειξε συμπεριφορά αντίθετη στα χρηστά ήθη, αφού, μολονότι η κατάσχεση επιβλήθηκε ήδη από τα τέλη του 2001 η εναγόμενη ως φύλακας και μεσεγγυούχος ουδέποτε ενήργησε ώστε ανατραπεί’ η κατάσχεση, η οποία κατά δήλωσή της την επιβάρυνε και την επιβαρύνει με έξοδα ουδέποτε επιχείρησε την οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης, όπως ο νόμος και η φύση του κατασχεθέντος επιβάλλουν αλλά αντιθέτως διατηρούσε στην κατοχή της ένα αυτοκίνητο πλημμελώς φυλασσόμενο σε χώρο ιδιοκτησίας της όπως η ίδια δήλωσε.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, πρέπει να γίνει δεκτή σαν βάσιμη στην ουσία της η αγωγή να αναγνωριστεί ότι οι εναγόμενοι οφείλουν, αλληλεγγύως και έκαστος εις ολοκλήρον να εξοφλήσουν στην αρμόδια ΔΟΥ την οφειλή των € 2.060,60, που έχει χρεωθεί στην ενάγουσα, ως τέλη κυκλοφορίας του υπ’ αρ. ________  ΙΧΕ αυτοκινήτου, για το διάστημα από 2002 της νίκης της.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με απάντα τον δεύτερο εναγόμενο και παρόντες τους λοιπούς διαδίκους.

Δέχεται την αγωγή.

Αναγνωρίζει ότι οι εναγόμενοι οφείλουν, αλληλεγγύως και έκαστος εις ολόκληρον, να εξοφλήσουν στην αρμόδια ΔΟΥ την οφειλή των € 2.060,60, που έχει χρεωθεί στην ενάγου- σα, ως τέλη κυκλοφορίας του υπ’ αρ. ________  ΙΧΕ αυτοκινήτου, για το διάστημα από 2002 έως και 2012.

Επιβάλλει στους εναγόμενους την δικαστική δαπάνη της ενάγουσας που ορίζει σε € 200.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατή­ριό του στις 2-7-2013.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΣ                   ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΝΙΑΡΕΛΛΗ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία