fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης  3144/2014
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Αικατερίνη Σπηλιωτοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Νοεμβρίου 2013, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέως, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) Της νομίμως εγκατεστημένης στην Ελλάδα, με έδρα τη Λιβερία, εταιρίας του Νόμου 89/1967 με την επωνυμία «________  S.A.», νομίμως εκπροσωπούμενης (απόφαση με αρ. πρωτοκόλλου 3122.1/4382/24781), που διατηρεί γραφείο στην Ελλάδα οδός ________  , στον Πειραιά), 2) Της εταιρίας με την επωνυμία «________ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. ________ ________ του ________ , που εδρεύει στον Αδάμαντα Μήλου Κυκλάδων και διατηρεί και γραφείο στον Πειραιά (οδός ________ ), 3) Της εταιρίας με την επωνυμία «________ ΕΠΕ», νομίμως εκπροσωπούμενης, που εδρεύει στον Πειραιά (οδός ________ ) και διατηρεί και γραφείο στον Πειραιά επί της οδού ________ ) Του ________ ________ του ________  και της ________ , κατοίκου Πειραιώς (οδός ________ ), τους οποίους εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Ευάγγελος Ρεγκούτας.

ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ ________ ________ του ________ , κατοίκου Ηλιούπολης (οδός ________ ), ο οποίος δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 17.7.2013 αίτησή τους, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 99542/12247/2013 και ορίστηκε ημερομηνία συζήτησής της η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος των διαδίκων ανέπτυξε τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ’ αριθμ. 5249/31.7.2013 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πειραιά Ευφροσύνης Βουγιουκλάκη, που προσκομίζουν οι αιτούντες, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή αυτής της απόφασης, επιδόθηκε στον καθ’ ου νομότυπα και εμπρόθεσμα. 0 τελευταίος, όμως, δεν εμφανίστηκε στην αμέσως προαναφερόμενη δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου εκθέματος, και, συνεπώς, πρέπει να δικαστεί ερήμην, το δε Δικαστήριο να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρα 110 παρ. 2 σε συνδυασμό προς 682, 686, 687,696 ΚΠολΔ).

Οι αιτούσες εκθέτουν με την υπό κρίση αίτηση τους ότι ο καθ’ ου, ο οποίος ήταν εργαζόμενος της πρώτης καθ’ ης, μετά την διακοπή της συνεργασίας του με την τελευταία, επιδεικνύει την αναλυτικά εκτιθέμενη στην αίτηση απειλητική συμπεριφορά, η οποία θέτει σε κίνδυνο τους αιτούντες. Έτσι οι αιτούντες, επικαλούμενοι κατεπείγουσα ανάγκη, ζητούν να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης και ειδικότερα να απαγορευθεί στον καθ’ ου να τους προσεγγίζει ή να τους τηλεφωνεί, να αναφερθεί ξανά στο όνομα της πρώτης και του τέταρτου απ’ αυτές, να τους εξυβρίζει και να τους τηλεφωνεί στους εταιρικούς ή προσωπικούς αριθμούς, με την απειλή προσωπικής κράτησης 12 μηνών και χρηματικής ποινής χιλίων (1000) ευρώ, για κάθε παράβαση της απόφασης που θα εκδοθεί.

Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρο 683, 31 Κ.Πολ.Δ.). και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 731 και 947 του Κ.Πολδ., Συνεπώς η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα ________  Σιγάλα, των εγγράφων που προσκομίζουν οι αιτούντες και των υπ’ αριθμ. 4912/2013 και 4919/2013 ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον της συμβ/φου Πειραιά Αικατερίνης Βρεττάκου των μαρτύρων ________ ________ και ________ ________ , πιθανολογούνται τα ακόλουθα: Η πρώτη αιτούσα είναι εταιρία διεπόμενη από το Νόμο 89/1967, έχει έδρα στη Λιβερία και έχει νομίμως εγκατασταθεί στην Ελλάδα (απόφαση με αρ. πρωτ. 3122.1/4382/24781 των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ), όπου διατηρεί γραφείο, επί της οδού ________ στον Πειραιά. Η δεύτερη και η τρίτη των αιτούντων είναι εταιρίες, οι οποίες διατηρούν μισθωμένα γραφεία στον Πειραιά και δη επί της οδού ________ , ενώ νόμιμος εκπρόσωπος  της δεύτερης αιτούσας είναι ο τέταρτος αϊτών, ο οποίος τυγχάνει συνεργάτης και δη επιστημονικός σύμβουλος της πρώτης αιτούσας. Ο καθού εργαζόταν στην πρώτη αιτούσα ως προσωπικό ασφαλείας από 19.4.2013, με βάση ατομική σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης που είχε συνάψει με αυτή.

Στις 7-6-2013, ημέρα Παρασκευή, περί ώρα 16.45 μ.μ. περίπου, ο τέταρτος αιτώνβρισκόταν στα γραφεία της πρώτης αιτούσας που βρίσκονται επί της οδού Μεσολογγίου 40Α, στον Πειραιά. Όταν πήγε στον τρίτο όροφο που βρισκόταν ο καθ’ ου τον βρήκε να κάθεται σε κάθισμα πίσω από ένα γραφείο με τα πόδια του επάνω σε αυτό. Όταν του έκανε παρατήρηση για τη στάση του ο καθ’ ου αντέδρασε έντονα και κινήθηκε απειλητικά εναντίον του τέταρτου αιτούντος, αλλά την στιγμή εκείνη απέτρεψε την μεταξύ των ανωτέρω συμπλοκή ο ________ ________ του ________ , ο οποίος επίσης εργάζεται ως προσωπικό ασφαλείας στον ίδιο εργασιακό χώρο, εμποδίζοντας την επίθεση του καθ’ ου. Μετά από αυτό το περιστατικό ο καθ’ ου απολύθηκε από την εργασία του. Στις 12-6-2013, ημέρα Τετάρτη, περί ώρα 13.00 περίπου, ο καθ’ ου κάλεσε τηλεφωνικά από τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του ________ στο με αριθμό κλήσεως _________ κινητό τηλέφωνο της ________ ________ , εργαζόμενης στην πρώτη αιτούσα, και μιλώντας μαζί της της είπε επί λέξει: «Όταν βγαίνεις και κάνεις αναλήψεις από τις τράπεζες έχε το νου σου». Μετά τα ανωτέρω η πρώτη και ο τέταρτος αιτών απευθύνθηκαν στις 14-6-2013 στον Εισαγγελέα Υπηρεσίας Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος και τους χορήγησε την από 14-6-2013 Εισαγγελική Παραγγελία για να προσέλθει ο καθ’ ου ενώπιον του Αστυνομικού Τμήματος Ηλιουπόλεως προκειμένου να του γίνουν συστάσεις και παράπονα για τις ως άνω παράνομες πράξεις του. Η άνω Εισαγγελική Παραγγελία προσκομίστηκε στο εν λόγω Αστυνομικό Τμήμα εκτελέστηκε από τα αρμόδια Όργανα, όπως αυτό αποδεικνύεται από το από 24.6.2013 αντίγραφο Δελτίου Συμβάντων του εν λόγω Αστυνομικού Τμήματος. Παρά τα ανωτέρω όμως ο καθ’ ου δεν  σταμάτησε την προκλητική συμπεριφορά του και συνεχίζει να τηλεφωνεί μέχρι σήμερα στην πρώτη καθ’ ης και να απειλεί ότι θα περάσει από τα γραφεία της και ότι δεν θα έχουν καλά ξεμπερδέματα. Η συμπεριφορά του αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία στην πρώτη αιτούσα, η οποία έχει απειληθεί ευθέως, στον τέταρτο αιτούντα, ο οποίος έχει δεχθεί την επίθεση του καθ’ ου, αλλά και στις δεύτερη και τρίτη αιτούσες, οι οποίες ανησυχούν για την ασφάλεια των εργαζομένων σ’ αυτές, δεδομένου ότι συστεγάζονται με την τελευταία στην ίδια πολυκατοικία και, μετά την ως άνω συμπεριφορά του καθ’ ου, έχουν υπάρξει ανώνυμα απειλητικά τηλεφωνήματα στο τηλέφωνο της πρώτης καθ’ ης, με τα οποία προμηνύονται εμπρηστικές ενέργειες σε βάρος της τελευταίας. Ενόψει των ανωτέρω, πιθανολογείται ότι η στάση του καθ’ ου προς τους αιτούντες ελλοχεύει κινδύνους τόσο για το κτίριο που στεγάζονται οι τρεις πρώτες των καθ’ων όσο και για τους εργαζομένους σ’ αυτές, μεταξύ των οποίων και ο τέταρτος καθ’ ου, ο οποίος εργάζεται σαν προσωπικό ασφαλείας της πρώτης καθ’ ης και έχει ήδη έλθει σε αντιπαράθεση με τον καθ’ ου. Συνεπώς, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη και να ληφθούν τα ασφαλιστικά μέτρα που το Δικαστήριο κρίνει πρόσφορα για την προστασία των αιτούντων και ειδικότερα η απαγόρευση στον καθ’ ου να προσεγγίζει τα γραφεία των τριών πρώτων αιτουσών, επί της οδού ________  , στον Πειραιά, σε απόσταση μικρότερη των 70 μέτρων, καθώς και τον τέταρτο αιτούντα (τόσο προσωπικά όσο και στο χώρο εργασίας του και κατοικίας του επί της οδού ________  στον Πειραιά), σε απόσταση επίσης μικρότερη των 70 μέτρων, καθώς και να καλεί σε εταιρικά και προσωπικά τηλέφωνα και να στέλνει τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά μηνύματα στην πρώτη και τον τέταρτο των αιτούντων, με την απειλή προσωπικής κράτησης ενός μηνός και χρηματικής ποινής 500 ευρώ για κάθε παράβαση του διατακτικού της παρούσας. Τέλος, ο καθ’ ου, λόγω της ήττας του στην παρούσα δίκη, πρέπει να καταδικαστεί στη δικαστική δαπάνη των αιτούντων (άρθρο 176 του Κ.Πολ.Δ.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην του καθ’ ου.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Απαγορεύει στον καθ’ ου να προσεγγίζει τα γραφεία των τριών πρώτων αιτουσών, επί της οδού ________  , στον Πειραιά, σε απόσταση μικρότερη των 70 μέτρων, καθώς και τον τέταρτο αιτούντα (τόσο προσωπικά όσο και στο χώρο εργασίας του και κατοικίας του επί της οδού ________  στον Πειραιά), σε απόσταση επίσης μικρότερη των 70 μέτρων, καθώς και να καλεί σε εταιρικά και προσωπικά τηλέφωνα και να στέλνει τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά μηνύματα στην πρώτη και τον τέταρτο των αιτούντων .

Απειλεί σε βάρος του καθ’ ου προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός και χρηματική ποινή πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε παράβαση του διατακτικού της παρούσας.

Καταδικάζει τον καθ’ ου στη δικαστική δαπάνη των αιτούντων, την οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα την 17/3/201 4 σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ