fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

 Αριθμός απόφασης 372/2016
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Γεωργία Σταμάτη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και τη Γραμματέα Γεωργία Μαρούσου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4.11.2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας : Της εταιρείας με την επωνυμία «__________ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά και αποτελεί υποκατάστημα της εδρεύουσας στη Λευκωσία της Κυπριακής Δημοκρατίας εταιρείας με την επωνυμία «__________ », νομίμως εκπροσωπουμένης, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη.

Της εναγομένης : __________ __________ του __________ , κατοίκου Γλυφάδας Απικής, η οποία εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Κωνσταντίνο Κοτρώτσο.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 7.9.2014 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου, με αύξοντα αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1846/2014, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 5.2.2015 οπότε και αναβλήθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή, όπως αυτή παραδεκτά  συμπληρώθηκε, η ενάγουσα εκθέτει ότι μίσθωσε από την εναγομένη το περιγραφόμενο στην αγωγή ακίνητο ιδιοκτησίας της, στη Γλυφάδα Αττικής, για κατοικία των μετόχων, του διευθυντού και λοιπών στελεχών και συνεργατών της, του οποίου το μηνιαίο μίσθωμα, προκαταβαλλόμενο με την υπογραφή της σύμβασης και κατ’ έτος για τα λοιπά χρονικά διαστήματα, ορίστηκε για τους πρώτους 14 μήνες της μίσθωσης σε 1.500 ευρώ, για το δεύτερο και τρίτο έτος αυτής σε 3.000 ευρώ ενώ για το τέταρτο μισθωτικό έτος σε 4.000 ευρώ. Ότι κατά τη διάρκεια των 14 πρώτων μηνών της μίσθωσης εμφανίστηκαν στο μίσθιο οι αναφερόμενες αναλυτικά στο εισαγωγικό δικόγραφο φθορές συνολικού ύψους 6.968,15 ευρώ, οι οποίες δεν οφείλονταν στη συνήθη χρήση του μισθίου, ούτε σε κακή χρήση αυτού ή υπαιτιότητά της αλλά σε εξαρχής ελαττωματική κατασκευή του. Ότι μετά την άρνηση της εναγομένης να τις αποκαταστήσει με δικές της δαπάνες, ως είχε συμβατική υποχρέωση, της γνωστοποίησε στις 15.1.2014 ότι είχε παρακρατήσει από το οφειλόμενο, προκαταβαλλόμενο, για το δεύτερο μισθωτικό χρόνο μίσθωμα των 36.000 ευρώ, το ποσό των 7.000 ευρώ, το οποίο αντιπροσώπευε το κόστος για την αποκατάσταση των προαναφερόμενων φθορών. Ότι, τέλος, η εναγομένη εκμισθώτρια της απέστειλε την 1.4.2014 εξώδικη δήλωσή της, με την οποία κατήγγειλε τη μεταξύ τους μίσθωση, την καλούσε δε εντός πέντε ημερών από την κοινοποίησή της να καταβάλει το ανωτέρω ποσό των 7.000 ευρώ, δηλώνοντάς της ότι σε αντίθετη περίπτωση θα προχωρήσει στην έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων. Με βάση τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά, ζητεί να αναγνωρισθεί ότι α) οι ως άνω φθορές οφείλονται σε εξαρχής ελαττωματική κατασκευή του μισθίου και συνεπώς η αποκατάστασή τους βαρύνει την εναγομένη βάσει των σχετικά οριζομένων στον όρο 6 παρ. 2 της μισθωτικής σύμβασης και β) η μη προκαταβολή από την ίδια του ποσού των 7.000 ευρώ για το μίσθωμα του δεύτερου μισθωτικού έτους δεν αποτελεί δυστροπία της, η οποία δύναται να οδηγήσει σε καταγγελία της μίσθωσης και έξωσή της από το μίσθιο αλλά έγινε σε ενάσκηση συμβατικού της δικαιώματος. Ζητεί, επίσης, να καταδικαστεί η εναγομένη στα δικαστικά της έξοδα. Η αγωγή αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 16 αρ. 1 σε συνδυασμό με 14 παρ. 1 περ. β και 29 παρ. 1 ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των άρθρ. 647 επ. ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 361, 574, 576, 592, 594, 595, 597, 599, 330 ΑΚ, 70 και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, χωρίς να απαιτείται, λόγω των αναγνωριστικών της αιτημάτων, η καταβολή δικαστικού ενσήμου. Σημειωτέον ότι η υπογραφή των προτάσεων και της προσθήκης – αντίκρουσης της εναγομένης από την πληρεξούσια δικηγόρο Μαρία Π. Εμμανουήλ και η εκπροσώπησή της από άλλο δικηγόρο, ήτοι τον Κωνσταντίνο Κοτρώτσο, με τον οποίο αυτή εμφανίστηκε στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση της υπό κρίση αγωγής, δεν συνεπάγεται μη προσήκουσα εκπροσώπηση (ΕφΑΘ 6704/1996 ΕλλΔνη 1997.846, ΠΠρΘεσσαλ 122/2016 δημοσιευμένη στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ), η έλλειψη ή η υπέρβαση της οποίας εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, σε κάθε στάση της δίκης, από το Δικαστήριο κατ’ άρθρο 104 ΚΠολΔ.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασής του, τη με αριθμό 6608/2015 ένορκη βεβαίωση της __________ __________ του __________ που δόθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών μετά από νόμιμη κλήτευση της εναγομένης (βλ. τη με αριθμό 4795 β730.10.2015 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννου Κοπανά) καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, τα οποία λαμβάνονται υπόψη έστω και αν δεν πληρούν τους όρους του νόμου (άρθρο 650 παρ. 1 ΚΠολΔ), είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι μη αμφισβητούμενης γνησιότητας δεκαοκτώ (18) φωτογραφίες φθορών του μισθίου, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά : Δυνάμει του από 30.12.2011 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, η εναγομένη εκμίσθωσε στην ενάγουσα εταιρεία ένα ακίνητο που βρίσκεται στη Γλυφάδα Αττικής, επί της οδού Κρήτης αρ. 1Α και Περγάμου, το οποίο αποτελείται από Α) υπόγειο, στο οποίο υπάρχει γκαράζ 76,09 τ.μ., που περιλαμβάνει αποθηκευτικούς χώρους και θέση στάθμευσης αυτοκινήτων και έναν ανεξάρτητο χώρο 121,64 τ.μ., που περιλαμβάνει χώρους play room με WC/ντους, εντοιχισμένες ντουλάπες, κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα, Β) ισόγειο 121,64 τ.μ., το οποίο περιλαμβάνει χώρο σαλονιού και τραπεζαρίας, κουζίνα, αποθηκούλα με χώρο πλυντηρίου, WC ξένων, εντοιχισμένη ντουλάπα, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και έχει άμεση επικοινωνία με εξωτερικό κήπο, Γ) πρώτο όροφο από 104,25 τ.μ., που περιλαμβάνει τρία (3) υπνοδωμάτια, δύο (2) λουτρά, εντοιχισμένες ντουλάπες, βεστιάριο, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα και Δ) δώμα από 18,51 τ.μ., που περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρα, WC/ ντους και ταράτσα 85,74 τ.μ., προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία των μετόχων, του διευθυντού και των λοιπών στελεχών και συνεργατών της τελευταίας. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε τριετής, ήτοι από 16.1.2012 έως 15.1.2015, το δε μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε να ανέρχεται στο ποσό των 2.000 ευρώ για το πρώτο έτος της μίσθωσης και 4.000 ευρώ για τα υπόλοιπα δύο, προκαταβαλλόμενο κατ’ έτος. Το συμφωνητικό αυτό τροποποιήθηκε στις 25.1.2012 Στις 20.12.2012 υπογράφηκε μεταξύ των διαδίκων το με ίδια ημερομηνία ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης για το ίδιο μίσθιο. Σε αυτό η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε για περίοδο τεσσάρων (4) ετών και δύο (2) μηνών, ήτοι από 15.11.2012 έως 15.1.2017, ενώ το μηνιαίο μίσθωμα, προκαταβαλλόμενο με την υπογραφή της σύμβασης και κατ’ έτος για τα λοιπά χρονικά διαστήματα, συμφωνήθηκε να ανέρχεται για τους πρώτους 14 μήνες της μίσθωσης στο ποσό των 1.500 ευρώ, για το δεύτερο και τρίτο έτος αυτής στο ποσό των 3.000 ευρώ ενώ για το τέταρτο έτος στο ποσό των 4.000 ευρώ. Στον όρο 2 δε αυτού, ρητά προβλέφθηκε ότι από το μίσθωμα των 14 μηνών θα προκαταβληθεί το ποσό των 18.000 ευρώ, ήτοι το μίσθωμα των 12 μηνών της μίσθωσης, ενώ α) ποσό 1.500 ευρώ, ήτοι το μίσθωμα 1 μηνός, θα παρακρατηθεί από τη μισθώτρια ως αποζημίωσή της για τη στέρηση της χρήσης του μισθίου κατά την εκτέλεση των εργασιών, τις οποίες η εκμισθώτρια πρέπει να ολοκληρώσει με δικές της δαπάνες και συνεργεία, αναφορικά με την επισκευή και στεγανοποίηση της πισίνας και την αποκατάσταση όλων των εμφανισθέντων σε αυτή προβλημάτων, όπως οι εργασίες αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο συμφωνητικό, κατά το χρονικό διάστημα από 21.1.2013 έως και 21.3.2013, εντός συνεχόμενων 30 ημερών, β) έτερο ποσό 1.500 ευρώ, ήτοι επίσης μίσθωμα 1 μηνός, θα παρακρατηθεί από την ίδια ως εγγύηση για την περίπτωση κατά την οποία οι εργασίες διαρκέσουν πέραν των 30 συνεχόμενων ημερών ή δεν ολοκληρωθούν μέχρι τις 21.3.2013. Περαιτέρω, στο όρο 6 παρ. 2 της ανωτέρω σύμβασης, ορίστηκε ότι η εκμισθώτρια καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και των τυχόν παρατάσεων αυτής υποχρεούται να επισκευάζει με δικές της δαπάνες κάθε βλάβη του μισθίου, εκτός από εκείνες που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση του μισθίου από τη μισθώτρια και εκείνες που προκαλούνται από κακή χρήση ή με υπαιτιότητα της μισθώτριας, για τις οποίες θα ευθύνεται αποκλειστικά η τελευταία ενώ στον όρο 7 του εν λόγω συμφωνητικού, προβλέφθηκε η υποχρέωση της μισθώτριας να κάνει καλή χρήση του μισθίου, διατηρώντας αυτό σε καλή κατάσταση και επισκευάζοντας άμεσα κάθε προξενούμενη σε αυτό βλάβη που οφείλεται σε συνήθη χρήση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 6 καθώς και συντηρώντας αυτό και τις εγκαταστάσεις του για την εύρυθμη λειτουργία του. Στις 15.1.2013 τροποποιήθηκε και αυτό το συμφωνητικό, χωρίς ωστόσο να μεταβληθούν οι ανωτέρω όροι του. Στο μίσθιο ακίνητο, το οποίο ήταν νεόδμητη οικοδομή και κατοικείτο για πρώτη φορά, διέμενε και έκανε χρήση αυτού από την αρχή της μισθωτικής σχέσης ο __________ __________ , μέτοχος, διευθυντής και διευθύνων σύμβουλος της ενάγουσας. Πλην όμως για τα θέματα της μίσθωσης, αυτός δεν ερχόταν σε επαφή με την εναγομένη αλλά η νόμιμη εκπρόσωπος της ενάγουσας στην Ελλάδα __________ __________ , η οποία και είχε συμβληθεί με την εναγομένη στα τελευταία δύο συμφωνητικά. Η τελευταία παρέδωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην πρώτη στις 6.12.2012 οδηγίες για την ευκολότερη και ασφαλέστερη συντήρηση του μισθίου, με τις διευθύνσεις των αντίστοιχων συντηρητών και τεχνιτών. Συγκεκριμένα, σε αυτές ορίζεται, μεταξύ άλλων, α) για την πισίνα, ότι πρώτα πρέπει να ενημερώνεται ο συντηρητής για τα τυχόν προβλήματα στη λειτουργία της, στα μηχανήματα και στον περιβάλλοντα χώρο αυτής, με ειδική προσοχή στο παράθυρο που βρίσκεται μεταξύ του υπογείου χώρου play room και της πισίνας, β) για τους εξωτερικούς χώρους του κτιρίου, ότι οι γρανίτες των εξωτερικών χώρων γύρω από την πισίνα, στην είσοδο των υπογείων χώρων καθώς και τα μάρμαρα των εξωστών πρέπει να συντηρούνται ετησίως, με ειδικό καθαρισμό και επάλειψη εμποτιστικού υγρού προστασίας και απομάκρυνσης λεκέδων και των εναποτιθεμένων αλάτων (βροχή και χρήση πισίνας), γ) για το κεντρικό σύστημα κλιματισμού, ότι πρέπει αυτό να συντηρείται 2 φορές τον χρόνο από τον κατασκευαστή του, τέως αντιπρόσωπο της __________ , Κώστα Καραγιάννη, ο οποίος καλύπτει την εγγύηση των μηχανημάτων μέχρι το 2014 και δ) για τον κήπο, ότι ο κηπουρός, όταν σκάβει περιμετρικά του τοίχου που φράζει τον κήπο, να προσέχει να μην γδέρνει τις επαλείψεις μονώσεων του κτιρίου, του φράκτη (προς τον περιβάλλοντα χώρο της πισίνας) και του στηθαίου (πάνω από την πόρτα του γκαράζ), γιατί άλλως προκαλούνται υγρασίες στους τοίχους. Η εναγομένη στις 21.3.2013, ήτοι εντός της ταχθείσας προθεσμίας, αποκατέστησε τις αναφερόμενες αναλυτικά στο από 20.12.2012 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας βλάβες και φθορές της πισίνας, κατά την εκτέλεση των εργασιών της οποίας υπήρχε επιβλέπων μηχανικός της ενάγουσας. Παράλληλα, την ίδια ως άνω ημερομηνία, γνωστοποίησε στην ενάγουσα, με την ιδίας ημερομηνίας εξώδικη δήλωσή της, και άλλες φθορές στο μίσθιο, που οφείλονταν σε δική της υπαιτιότητα και κακή χρήση του μισθίου από αυτή και έπρεπε να αποκατασταθούν από την ενάγουσα, ήτοι υγρασία στην οροφή του γκαράζ, καταστροφή — φθορά της μπαταρίας της γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύματος, ξεφλουδίσματα στο πλαστικό επίχρισμα της οροφής του λουτρού, υγρασία στον εξωτερικό τοίχο του αίθριου της ταράτσας δίπλα στο σιφόνι απορροής των όμβριων υδάτων. Η ενάγουσα, με τις από 19.4.2013, 25.9.2013 και 12.11.2013 εξώδικες δηλώσεις της, οι οποίες επιδόθηκαν στην εναγομένη στις 25.4.2013, 2.10.2013 και 18.11.2013 αντίστοιχα, όπως προκύπτει από τις με αριθμούς 11900Β72013, 322Γ72013 και 422Γ72013 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιώς Νικολάου Ζηλάκου, γνωστοποίησε στην εναγομένη φθορές που δεν οφείλονταν σε συνήθη ή σε κακή χρήση του μισθίου ή σε υπαιτιότητα της αλλά σε εξαρχής ελαττωματική κατασκευή του. Ήδη η εναγομένη, με την από 24.10.2013 εξώδικη δήλωσή της, που επιδόθηκε στην ενάγουσα στις 30.10.2013, σύμφωνα με τη με αριθμό 11908 Ε72013 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αναστασίου Τσακνάκη, τόνιζε ότι την είχε καλέσει επανειλημμένως να της επιτρέψει την είσοδο στο μίσθιο Μηχανικού της επιλογής της, ο οποίος θα το ελέγξει και θα καταγράψει τις ζημίες, προκειμένου να έχει ασφαλή γνώση αυτών και να γίνει η απαραίτητη πραγματογνωμοσύνη. Στις 15.1.2014, η ενάγουσα, μετά την άρνηση της εναγομένης να αποκαταστήσει με δικές της δαπάνες τις προαναφερόμενες φθορές, γνωστοποίησε στην τελευταία με την ιδίας ημερομηνίας εξώδικη δήλωσή της, ότι παρακράτησε από το οφειλόμενο, προκαταβαλλόμενο, για το δεύτερο μισθωτικό χρόνο μίσθωμα των 36.000 ευρώ, το ποσό των 7.000 ευρώ, το οποίο αντιπροσώπευε το κόστος για την αποκατάστασή τους. Η εναγομένη επέδωσε στην ενάγουσα και στον ένοικο του μισθίου __________  __________ την 1.4.2014, όπως προκύπτει από τις με αριθμούς 1590ΣΤ72014 και 1594ΣΤ72014 εκθέσεις επίδοσης του ίδιου, ως άνω, δικαστικού επιμελητή Αναστασίου Τσακνάκη, την από 19.3.2014 εξώδικη δήλωσή της, με την οποία κατήγγειλε τη μεταξύ τους μίσθωση με την ενάγουσα, την καλούσε δε εντός πέντε ημερών από την κοινοποίησή της να καταβάλει το ανωτέρω ποσό των 7.000 ευρώ, δηλώνοντάς της ότι σε αντίθετη περίπτωση θα προχωρήσει στην έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου και πληρωμής μισθωμάτων. Στις 8.7.2014 ασκήθηκε η υπό κρίση αγωγή, με την οποία η ενάγουσα αιτείται τα κάτωθι ποσά για τις, ήδη εκτιθέμενες στα ανωτέρω τρία εξώδικα, φθορές του μισθίου, ήτοι το ποσό των 172,20 ευρώ για επισκευή χειριστηρίου κλιματισμού, επισκευή καλωδίων επικοινωνίας ψύκτη με χειριστήριο και επιδιόρθωση λανθασμένης σύνδεσης και ρύθμισης παραμέτρων λειτουργίας prodialog, το ποσό των 910,20 ευρώ για εργασία εγκατάστασης φίλτρων, μερική αποκατάσταση βλάβης αντλίας, αναδιάταξη λειτουργίας πίνακα, ξήλωμα ηλεκτρονικής πλακέτας και επανατοποθέτηση αυτής στην αντλία, το ποσό των 50 ευρώ για επισκευή ηλεκτρολογικού πίνακα, το ποσό των 153,75 ευρώ για αποκατάσταση ρολού και αλλαγή ρουλεμάν λόγω εξαρχής ελαττωματικής κατασκευής, το ποσό των 25 ευρώ για επισκευή στο καπάκι φρεατίου, το ποσό των 30 ευρώ για ανταλλακτικό στο καζανάκι της επάνω τουαλέτας, το ποσό των 75 ευρώ για μπαταρία φορτιστή γεννήτριας, το ποσό των 120 ευρώ για μπαταρία γεννήτριας, το ποσό των 20 ευρώ για επισκευή καλωδίων φωτιστικού πισίνας λόγω βραχυκυκλώματος, το συνολικό ποσό των 172,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την αλλαγή κουζινέτου σε Fan/Coil του διαδρόμου στον 1° όροφο καθώς και για προμήθεια και τοποθέτηση 2 φίλτρων και 2 λαμαρινών Fan/Coil του συστήματος κλιματισμού – αερισμού, το συνολικό ποσό των 1.230 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για αποκατάσταση φθορών στα σημεία του υπογείου, όπου είχε παρατηρηθεί φούσκωμα και ξεφλούδισμα χρωματισμών, συγκέντρωση αλάτων και εμφάνιση μούχλας, για αποκατάσταση υγρασίας στο υποστύλωμα του σαλονιού στο ισόγειο, για επισκευή και αποκατάσταση των ψευδοροφών του λουτρού στον πρώτο όροφο, στις επιφάνειες του οποίου είχαν παρατηρηθεί εκτεταμένες φθορές λόγω υδρατμών καθώς και για αποκατάσταση όλων των επιφανειών των τοίχων στο δώμα, το συνολικό ποσό των 2.214 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για πλήρη καθαρισμό και αδιαβροχοποίηση μαρμάρων, τόνωση χρώματος και πέρασμα με ειδικό υγρό για εύκολο καθαρισμό και προστασία από στάμπες, το ποσό των 1.476 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη σύνταξη της από 18.3.2014 τεχνικής έκθεσης για τις εκτελεσθείσες εργασίες του πολιτικού μηχανικού __________ __________  καθώς και το ποσό των 492 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την εργασία επισκευής των ξύλινων επιφανειών των στηθαίων στην περίφραξη, στο δώμα, στην κεντρική θύρα της εισόδου και στην γκαραζόπορτα του ακινήτου και συνολικά το ποσό των 6.968,15 ευρώ. Στις 10.7.2014 κατατέθηκε από την ενάγουσα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο όνομα της εναγομένης, το παραπάνω ποσό των 7.000 ευρώ και εκδόθηκε το με αριθμό 114183 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης. Αυθημερόν κοινοποιήθηκε στην εναγομένη και η με ίδια ημερομηνία εξώδικη δήλωση της ενάγουσας, με την οποία την ενημέρωνε ότι το ανωτέρω γραμμάτιο θα της παραδοθεί με την αμετάκλητη απόρριψη της υπό κρίση αγωγής. Στη συνέχεια, στις 18.7.2014 εκδόθηκε, μετά από αίτηση της εναγομένης, η με αριθμό 24053/2014 διαταγή απόδοσης χρήσεως μισθίου – πληρωμής μισθωμάτων της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Κατά της ανωτέρω διαταγής ασκήθηκε από την ενάγουσα η από 30.7.2014 ανακοπή της, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 18.9.2015, οπότε και ματαιώθηκε λόγω βουλευτικών εκλογών ενώ με κλήση αυτή επαναφέρθηκε προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 14.10.2016. Κατά της ίδιας διαταγής ασκήθηκε και η από 6.8.2014 αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ενάγουσας, η οποία απορρίφθηκε με τη με αριθμό 11099/2014 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου (διαδικασία Ασφ. Μέτρων) ως ουσιαστικά αβάσιμη. Στις δε 25.9.2014 αποβλήθηκε η τελευταία από το μίσθιο, όπως προκύπτει από τη με αριθμό 351/2014 έκθεση αποβολής και εγκατάστασης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ανδρέα Διαμαντή. Περαιτέρω, από τα ίδια, ως άνω, αποδεικτικά μέσα προέκυψε ότι οι εκτιθέμενες αναλυτικά στην αγωγή φθορές οφείλονται είτε στην κακή χρήση του μισθίου από την ενάγουσα είτε στη συνήθη χρήση αυτού από την τελευταία είτε σε μονομερείς ενέργειές της για τροποποιήσεις και μεταρρυθμίσεις σε αυτό άνευ προηγούμενης έγγραφης και έγκαιρης ενημέρωσης της εναγομένης, σύμφωνα με τον όρο 5 παρ. 1 και 2 του από 20.12.2012 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας. Συγκεκριμένα α) τα προβλήματα στο κλιματιστικό σύστημα της κατοικίας προκλήθηκαν από τη μη τακτή συντήρησή του σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας (__________ ), τα μηχανήματα δε καλύπτονταν από εγγύηση έως και το έτος 2014, όπως ήδη είχε ενημερώσει η εναγομένη την ενάγουσα με τις προαναφερόμενες οδηγίες για τη συντήρηση της οικίας, β) η επισκευή του ηλεκτρολογικού πίνακα οφείλεται στην πρόσθετη συνδεσμολογία νέας συσκευής ή εγκατάστασης από τον μόνιμο ένοικο __________ __________ , άνευ προηγούμενης συμφωνίας με την εναγομένη, γ) η αποκατάσταση του ρολού, η αλλαγή ρουλεμάν, η επισκευή στο καπάκι του φρεατίου καθώς και το ανταλλακτικό στο καζανάκι της επάνω τουαλέτας αποτελούν συνήθεις φθορές από τη χρήση του μισθίου, για τις οποίες ευθύνεται η ενάγουσα, δ) η αντικατάσταση μπαταρίας γεννήτριας και μπαταρίας φορτιστή γεννήτριας είναι ενέργειες αντικατάστασης αναλώσιμου υλικού που συνάδουν σε φθορές από συνήθη χρήση, ε) η επισκευή καλωδίων φωτιστικού πισίνας λόγω βραχυκυκλώματος οφείλεται επίσης σε συνήθη χρήση, λαμβανομένου υπόψη ότι ο προαναφερόμενος μόνιμος ένοικος διέμενε στην ανωτέρω οικία από 30.12.2011, στ) οι υγρασίες στην οροφή του γκαράζ, πάνω από την οποία βρίσκεται το προκήπιο της κατοικίας, προκλήθηκαν από κτυπήματα κατά τη διάρκεια κηπουρικών εργασιών, είχε δε επισημανθεί στην ενάγουσα από την εναγομένη η προσοχή από τον κηπουρό στις επαλείψεις μονώσεων στις προαναφερόμενες οδηγίες συντήρησης, ζ) η υγρασία στο υποστύλωμα του σαλονιού στο ισόγειο αποτελεί φυσική φθορά της στεγάνωσης, λόγω των επικρατούντων εξωτερικών καιρικών συνθηκών, στον εξωτερικό προβολέα που φωτίζει την πισίνα, για την οποία είχε επισημανθεί από την εναγομένη η ανάγκη τακτικής συντήρησής της, η) η επισκευή και η αποκατάσταση των ψευδοροφών του λουτρού στον πρώτο όροφο, στις επιφάνειες του οποίου παρατηρήθηκαν εκτεταμένες φθορές λόγω υδρατμών, οφείλονται στην κακή χρήση του νερού πλύσης από το μόνιμο ένοικο __________  __________ , ήτοι μη άνοιγμα παραθύρου και μη ενεργοποίηση του ειδικού εξαεριστήρα του χώρου, θ) η αποκατάσταση των επιφανειών των τοίχων στο δώμα οφείλεται σε ανθρώπινη ενέργεια και όχι σε κακοτεχνία, ι) ο καθαρισμός και η αδιαβροχοποίηση των μαρμάρων, η τόνωση του χρώματος και το πέρασμα με ειδικό υγρό για εύκολο καθαρισμό και προστασία από στάμπες αποτελούν συνήθεις φθορές, αφού σύμφωνα με τις προαναφερόμενες οδηγίες συντήρησης του μισθίου απαιτείται η ετήσια συντήρησή τους και τέλος, ια) η επισκευή των ξύλινων επιφανειών των στηθαίων στην περίφραξη, στο δώμα, στην κεντρική θύρα της εισόδου και στην γκαραζόπορτα του ακινήτου οφείλεται σε φυσική φθορά που προκαλείται από εξωτερικές συνθήκες, η ενάγουσα δε δεν προνόησε για τη συντήρησή τους. Σημειωτέον ότι η τελευταία μόλις στις 15.11.2013 επέτρεψε την είσοδο στον πολιτικό μηχανικό της εναγομένης, __________ __________ , στο μίσθιο, προκειμένου ο τελευταίος, παρουσία του παραπάνω μόνιμου ενοίκου και της εναγομένης, να ελέγξει τις ζημίες και να συντάξει τη σχετική έκθεσή του πραγματογνωμοσύνης – στην οποία διαπιστώνει ότι οι ανωτέρω ζημίες οφείλονται στη χρήση και στην ελλιπή συντήρηση του μισθίου από την ενάγουσα – ενώ μέχρι τότε δεν προέβαινε στην αποκατάστασή τους για να μην επιδεινωθούν οι φθορές. Στις δε 11.3.2014 πρότεινε στην εναγομένη την αγορά από την ίδια του μισθίου. Το αιτούμενο, επομένως, κονδύλιο για τη σύνταξη της από 18.3.2014 τεχνικής έκθεσης του πολιτικού μηχανικού __________ __________ , λαμβανομένης υπόψη της προαναφερόμενης φύσης των φθορών, βαρύνει την ίδια την ενάγουσα και όχι την εναγομένη. Ενόψει των ανωτέρω, δεν αποδείχθηκε εξαρχής ελαττωματική κατασκευή του μισθίου. Ακολούθως, δοθείσας της υπερημερίας της ενάγουσας ως προς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού των 7.000 ευρώ, η καταγγελία της μίσθωσης από την εναγομένη παρήγε τα έννομα αποτελέσματά της. Για το λόγο αυτό, παρέλκει και η εξέταση της νομίμως προβληθείσας ένστασης καταχρηστικής άσκησης της αγωγής (άρθρο 281 ΑΚ), που προέβαλε η τελευταία, διατεινόμενη ότι αυτή (αγωγή) ασκήθηκε μετά την καταγγελία της μίσθωσης από την ίδια, προκειμένου η ενάγουσα να επιτύχει συμψηφισμό των οφειλόμενων μισθωμάτων με τη δαπάνη αποκατάστασης των φθορών. Σημειωτέον ότι το Δικαστήριο ήχθη σε ασφαλή δικανική πεποίθηση, η διενέργεια δε πραγματογνωμοσύνης ουδεμία έννομη επιρροή θα ασκούσε στην παρούσα δίκη λόγω της αποκατάστασης των φθορών. Κατόπιν των παραπάνω, πρέπει η υπό κρίση αγωγή να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη και να καταδικαστεί η ενάγουσα, λόγω της ήττας της, στα δικαστικά έξοδα της εναγομένης (άρθρα 176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αγωγή. Και

Καταδικάζει την ενάγουσα στα δικαστικά έξοδα της εναγομένης, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα (270) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 26 Φεβρουάριου 2016, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία