fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Σ.Ε.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3297/2007
12540/2006
58/2007

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών μέτρων)

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Σοφία Πολύζου – Θεοχαρίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 21 Φεβρουάριου 2007, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: __________  συζ. __________ __________ , θυγ. __________  __________ , δι’ εαυτήν και ως εχούσης την προσωρινή επιμέλεια των τεσσάρων τέκνων της __________ , __________ , __________ , __________ , κατοίκων Περάματος, η οποία παρασταθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Αντώνη Γ. Χλωρού.

ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: __________  __________ , κατοίκου Περάματος, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ιωάννας Μαρώση.

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: __________ __________ , κατοίκου Περάματος, για τον εαυτό του ατομικά και ως ασκούντος την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων του __________  – __________ , __________  – __________ , __________  – __________ και __________  – __________ , ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ιωάννας Μαρώση. ,

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: __________  __________ του __________ και της __________  – __________ συζ. __________ __________ , κατοίκου Ταύρου Αθηνών, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Αντωνίου Χλωρού.

Η αιτούσα – καθ’ ης η αίτηση και ο καθ’ ου η αίτηση – αϊτών ζήτησαν να γίνουν δεκτές οι από 27-11-2006 και από 8-1-2007 αιτήσεις τους, που κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμούς 12540/2006 και 58/2007 αντίστοιχα, και προσδιορίστηκαν μετά από αναβολή για την παραπάνω δικάσιμο. Επίσης ο __________ __________ άσκησε προφορικά στο ακροατήριο ανταίτηση κατά της αιτούσας __________  __________ , κατά τη συζήτηση της πρώτης αίτησης.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου εκκρεμούν: α) η από 27­11-2006 (αριθμ. εκθ. κατά3.12540/2006) αίτηση της __________  __________ κατά του __________ __________ β) η από 8-1-2007 (αριθμ. εκθ. καταθ. 58/2007) αίτηση του __________ __________ κατά της __________  __________ (συζ. ________ __________ ) και γ) η ανταίτηση που άσκησε ο __________ __________ κατά της αιτούσας __________  __________ προφορικά κατά τη συζήτηση της πρώτης αίτησης. Οι αιτήσεις αυτές καθώς και η ανταίτηση πρέπει να συνεκδικαστούν, αφού είναι συναφείς, υπάγονται στην ίδια διαδικασία και στην αρμοδιότητα αυτού του δικαστηρίου και από τη συνεκδίκασή του διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρο 246 Κ.Πολ.Δ.)

Με την κρινόμενη αίτηση της __________ __________ , κατ’ εκτίμηση του δικογράφου της, αφού εξιστορείται ότι από το γάμο της με τον καθ’ ου η αίτηση γεννήθηκαν τέσσερα τέκνα, η __________ , η __________ , ο __________ και η __________ , ηλικίας 13, 10, 7 και 5 ετών αντίστοιχα και ότι από τις αρχές Νοεμβρίου 2006 που η αιτούσα από εύλογη αιτία διέκοψε την έγγαμη συμβίωσή της με τον καθ’ ου σύζυγό της, τα τέκνα αυτά διαμένουν μαζί της, επιδιώκεται για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών α) να ανατεθεί προσωρινά στην αιτούσα η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων και β) να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να καταβάλλει στην αιτούσα νομιμοτόκως από την επίδοση της αίτησης και εφεξής για την ίδια ατομικά που δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή της από τα εισοδήματα ή την περιουσία της, το ποσό των 440 ευρώ μηνιαίως, ως προσωρινή χρηματική διατροφή της ανάλογη με τις ανάγκες της όπως προσδιορίζονται από τις συνθήκες της οικογενειακής τους ζωής και για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων τα οποία στερούνται μέσων διαβιώσεως, το συνολικό ποσό των 1.100 ευρώ μηνιαίως, ως προσωρινή χρηματική διατροφή τους αναγκαία για τη συντήρηση, ανατροφή και εκπαίδευσή τους, ενώ τέλος να απειληθεί κατά του καθ’ ου προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή για κάθε παράβαση της αποφάσεως που θα εκδοθεί. Η αίτηση αυτή αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρα 683 παρ. 1 και 22 Κ.Πολ.Λ.) κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. Κ.Πολ.Δ.) και είναι αρκούντως ορισμένη ως περιέχουσα έστω και συνοπτικά τα αναγκαία για τη θεμελίωσή της περιστατικά, στηρίζεται δε στις διατάξεις των άρθρων 1389, 1390, 1391, 1485, 1486, 1493, 1496, 1510, 1511, 1513, 1514, 1516 παρ. 2, 1518, 340 επ. ΑΚ, 728 παρ. Γ και 735 Κ.Πολ.Δ. Το παρεπόμενο όμως αίτημα να απειληθεί κατά του καθ’ ου προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή για την περίπτωση ου συμμόρφωσης του προς τις διατάξεις της αποφάσεως που θα εκδοθεί είναι μη νόμιμο και απορριπτέο αφού εν προκειμένω, όσον μεν αφορά την εφαρμογή του άρθρου 950 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., δεν αρκεί μόνη η ανάθεση της επιμέλειας στον γονέα, η οποία δεν υποδηλώνει και απόδοση ή παράδοση του τέκνου και η σχετική γι’ αυτήν απόφαση δεν αποτελεί τίτλο εκτελεστό αλλά απαιτείται η σχετική απόφαση να περιέχει διάταξη για απόδοση ή παράδοση του τέκνου, αίτημα που δεν υποβάλλει η αιτούσα, ενώ όσον αφορά την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων ‘ εφαρμογή έχει η διάταξη του άρθρου 951 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. και όχι εκείνες των άρθρων 946 και 947 του ιδίου Κώδικα. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί στην ουσία της στην έκταση που είναι νόμιμη.

Ο καθ’ ου η αίτηση, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του, άσκησε ανταίτηση, ζητώντας για την

. αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών, σε περίπτωση προσωρινής αναθέσεως της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων των διαδίκων στην αιτούσα, να ρυθμιστεί προσωρινά το δικαίωμα της προσωπικής του επικοινωνίας με αυτά. Η ανταίτηση αυτή αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1520 ΑΚ και 735 Κ.Πολ.Δ. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί στην ουσία της.

Με την κρινόμενη αίτηση του __________ __________ , αφού εξιστορεί. Ότι έχει διασπαστεί η έγγαμη συμβίωσή του με την καθ’ η σύζυγό του,   επιδιώκεται για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών, α) να ανατεθεί προσωρινά στον ίδιο η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων __________  – __________ , __________  – __________ , __________  – __________ και __________  – __________  και β) να διαταχθεί προσωρινά η μετοίκηση (απομάκρυνση) της καθ’ ης από τη συζυγική οικία και να παραχωρηθεί προσωρινά στον ίδιο η αποκλειστική χρήση αυτής προκειμένου να διαμείνει σ’ αυτήν με τα πιο πάνω ανήλικα τέκνα του. Η αίτηση αυτή αρμοδίως ε.σάγεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρα 683 παρ. 1 και 31 Κ.Πολ.Δ.) κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1386, 1393, 1510, 1511, 1513, 1514 κα, 1518 ΑΚ, 735 Κ.Πολ.Δ. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί στην ουσία της.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων __________ __________ και __________ __________ που εξετάστηκαν νόμιμα στο ακροατήριο, από την αριθμ. 101/2007 ένορκη βεβαίωση του __________ __________ ενώπιον του συμβολαιογράφου Πειραιώς Γεωργίου Τριανταφυλλάκη που προσκομίζει η αιτούσα __________ __________ __________ , και η οποία λαμβάνεται υπόψη έστω καν αν δεν κλητεύτηκε να παραστεί κατ’ αυτήν ο καθ’ ου (Π. Τζίφρα Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδοση Δ’, σελ. 53), απ’ όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι και από την ακρόαση των ανηλίκων τέκνων, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο μεταξύ τους στις 2-12-1990 στο Πέραμα, από τον οποίο απέκτησαν τέσσερα τέκνα, την __________  – __________ , την __________  – __________ , τον __________ – __________ και την __________  – __________ , ηλικίας 13, 11, 7,5 και 5 ετών αντίστοιχα. Η έγγαμη συμβίωσή τους δεν υπήρξε αρμονική και διασπάστηκε τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2006 από υπαιτιότητα της αιτούσας – καθ’ ης η αίτηση, η οποία δημιούργησε εξωσυζυγικό δεσμό με τον πρώτο της εξάδελφο __________ __________  (βλ. και σχετική επιστολή που απέστειλε και στον καθ’ ου – αιτούντα σύζυγό της και στην οποία αναφέρεται στη σχέση αυτή) εξαιτίας της οποίας πριν από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με διατομή του κερκιδικού καμπτήρα του καρπού και μακρού παλαμικού, νοσηλεύθηκε δε για τον λογο αυτό στο Περιφερειακό γενικό Νοσοκομείο «ΚΑΤ» από 17 9 2006 έως 19-9-2006, όπου της έγινε συρραφή τενόντων (βλ. σχετικό από 19-9-2006 εξιτήριο – γνωμάτευση του παραπάνω νοσοκομείου) στη συνέχεια δε νοσηλεύθηκε για μία ημέρα στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (από 20-9-2006 έως 21-9­2006) όπου διαγνώσθηκε απόπειρα αυτοκαταστροφής στα πλαίσια καταθλιπτικής συνδρομής _ διαταραχής προσωπικότητας και της χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή (βλ. σχετικό από 21-9-2006 εξιτήριο του πιο πάνω νοσοκομείου). Αντίθετα, κατά την κρίση του δεν πιθανολογήθηκε ότι υπαίτιος για τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων υπήρξε και ο καθ’ ου σύζυγός της, απορριπτόμενων όσων αντιθέτων αυτή ισχυρίζεται. Εξάλλου, μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων ο καθ’ ου        η αίτηση – αιτών με τη συναίνεση της αιτούσας – καθ’ης η αίτηση συζύγου του απεχώρησε από τη συζυγική οικία και εγκαταστάθηκε στην οικία των γονέων του (βλ. και σχετικό αιτών με τη συναίνεση της έγγραφο που υπογράφεται από την τελευταία), πλην όμως αυτή (αιτούσα) μετ’ ολίγον απεχώρησε και η ίδια από τη συζυγική οικία και μίσθωσε άλλη οικία στον Δήμο Ταύρου κοντά στην οικία της μητέρας της, ο δε καθ’ ου επέστρεψε σ’ αυτήν (συζυγική οικία) όπου και ήδη διαμένει. Μαζί του δε στην αρχή διέμεινε και η μεγαλύτερη θυγατέρα του __________  – __________ , πλην όμως ήδη επέστρεψε και διαμένει στην οικία της μητέρας της. Η τελευταία, παρά τη συμπεριφορά που επέδειξε προς τον καθ’ ου σε σχέση με τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσής τους, πιθανολογήθηκε ότι φροντίζει με επιμέλεια τα ανήλικα τέκνα της, όπως άλλωστε, κατέθεσε στο ακροατήριο και ο με την επιμέλεια του καθ’ ου η αίτηση – αιτούντος εξετασθείς μάρτυρας __________ __________ , παρέχοντάς τους όλες τις αναγκαίες φροντίδες και περιποιήσεις, μη επιδεικνύοντας όπως πιθανολογήθηκε προς αυτά συμπεριφορά βλαπτική για την κοινωνική και ηθική ανάπτυξή τους, ενώ σε σχέση με την διαγνωσθείσα από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής καταθλιπτική συνδρομή και διαταραχή προσωπικότητας αυτής, δεν πιθανολογήθηκε ότι υπήρξε έως τώρα κάποιος κίνδυνος για την ψυχοσωματική υγεία των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων ούτε προσκομίστηκε κάποιο σχετικό αντίθετο στοιχείο, το δε αίτημα του καθ’ ου να επιληφθεί της υποθέσεως η αρμόδια Κοινωνική και υγειονομική Υπηρεσία ούτως ώστε να κριθεί η ψυχική υγεία και η καταλληλότητα της αιτούσας για την ανάληψη της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων, δεδομένου ότι λόγω της φύσεως της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων που αποβλέπει στην ταχεία περάτωση της δίκης , το παραπάνω αίτημα είναι απορριπτέο, αφού αυτό αρμόζει στο δικαστήριο της κυρίας δίκης, το παρόν δε δικαστήριο για το σχηματισμό της κρίσης του αρκείται σε πιθανολόγηση με βάση τα προσκομιζόμενα στοιχεία. Εξάλλου, ο καθ’ ου η αίτηση – αϊτών ο οποίος επίσης αιτείται να αναλάβει την προσωρινή επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων του, ανεξάρτητα από την αναμφισβήτητη αγάπη που αυτός τρέφει για τα τέκνα του και τη δυνατότητα ή όχι που έχει να τα φροντίζει, αυτά και κυρίως τα δύο μικρότερα, λόγω της ηλικίας τους (7,5 και 5 ετών αντίστοιχα) έχουν, προς το παρόν τουλάχιστον, απόλυτη ανάγκη από τις περιποιήσεις και φροντίδες της μητέρας τους, η οποία είναι σε θέση να τους τις προσφέρει αλλά κυρίως τη δυσαναπλήρωτη μητρική στοργή, ενώ, όσον, αφορά τα δυο μεγαλύτερα, δεν ενδείκνυται ο χωρισμός τους από τα αδέλφια τους, αλλά επιβάλλεται να ανατρέφονται μαζί. Ενόψει των περιστατικών αυτών το δικαστήριο κρίνει ότι το αληθινό συμφέρον των τέκνων επιβάλλει να ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια αυτών στην αιτούσα μητέρα τους. Μετά δε την ανάθεση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων στην αιτούσα, συντρέχει επείγουσα περίπτωση να ρυθμιστεί προσωρινά ο τρόπος της προσωπικής επικοινωνίας αυτών με τον ανταιτούντα πατέρα τους, προκειμένου να συντηρηθεί ο απαραίτητος για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των τέκνων ψυχικός δεσμός με αυτόν. Ο προσφορότερος τρόπος επικοινωνίας, ο οποίος χωρίς να παραβλάπτει την ανατροφή των τέκνων και χωρίς να έχει επιπτώσεις στη ψυχοσωματική τους ανάπτυξη, υποβληθεί στη συντήρηση του δεσμού αυτού, είναι, αυτός που αναφέρεται στο διατακτικό. Ακόμη πιθανολογήθηκε ότι τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων δεν διαθέτουν εισοδήματα από περιουσία και δεν μπορούν, λόγω της ηλικίας τους, να εργαστούν και για το λόγο αυτό δεν μπορούν να συντηρηθούν. Ο καθ’ ου πατέρας τους εργάζεται ως ελασματουργός στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος και οι μηνιαίες αποδοχές του ανέρχονται περίπου στο ποσό των 1400 ευρώ. Η αιτούσα μητέρα τους, ηλικίας 45 ετών την οποία βαρύνει η υπαιτιότητα για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης με τον καθ’ ου σύζυγό της και επομένως δεν έχει δικαίωμα διατροφής έναντι αυτού, δεν εργάζεται αλλά Ούτε και είναι ευχερής η ανεύρεση εργασίας λόγω της ηλικίας της και της ελλείψεως επαγγελματικής εξειδίκευσης αλλά και της μικρής ηλικίας των τεσσάρων τέκνων της, H οποία απαιτεί διαρκή ενασχόληση με αυτά. Η ίδια μαζί με τα ανήλικα τέκνα της διαμένει σε μισθωμένη οικία στο Δήμο Ταύρου Αττικής και καταβάλλει μηνιαίο μίσθωμα 480 ευρώ, ενώ στη συζυγική οικία που της ανήκει κατά κυριότητα και ευρίσκεται στο Πέραμα έχει εγκατασταθεί και διαμένει ο καθ’ ου σύζυγός της. Ενόψει των περιστατικών αυτών οι ανάγκες συντήρησης, ανατροφής και εκπαίδευσης των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής τους, επιβάλλουν την επιδίκαση σ’ αυτά χρηματικής διατροφής, το ποσό της οποίας, ενόψει των συνθηκών που προαναφέρθηκαν, πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 250 ευρώ μηνιαίως για καθένα από τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων __________  – ________  και __________  – __________  και στο ποσό των  200 ευρώ για καθένα από τα ανήλικα τέκνα αυτών __________ __________ και __________  – __________ . Το ποσό αυτό πρέπει να βαρύνει εξολοκλήρου τον καθ’ ου πατέρα τους, δεδομένου ότι η αιτούσα μητέρα τους δεν έχει εισοδήματα αλλά συμμετέχει στη διατροφή τους προσφέροντάς τους διατροφή σε είδος (στέγη κλπ) καθώς και τις προσωπικές της φροντίδες και περιποιήσεις που είναι αποτιμητές σε χρήμα. Τέλος, όπως, προαναφέρθηκε ο καθ’ ου η αίτηση – αϊτών, κατά το χρόνο της συζήτηση των αιτήσεων, διαμένει στη συζυγική οικία των διαδίκων, στο Πέραμα Αττικής, από την οποία έχει αποχωρήσει η καθ’ ης η αίτηση συζύγου του ήδη από μήνα Νοέμβριο του έτους 2006. Έτσι το αίτημα να διαταχθεί προσωρινά η μετοίκηση της καθ’ ης από τη συζυγική οικία είναι άνευ αντικειμένου και πρέπει να απορριφθεί. Εξάλλου, όσον αφορά το αίτημα να παραχωρηθεί προσωρινά στον αιτούντα η αποκλειστική χρήση της οικογενειακής στέγης των διαδίκων, δεν πιθανολογήθηκε, κατά – την κρίση του δικαστηρίου επείγουσα περίπτωση για την προσωρινή ρύθμιση χρήσης αυτής, δεδομένου ότι στον ίδιο δεν ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων του ούτε συντρέχει κάποιος άλλος εξαιρετικός λόγος ώστε να δικαιολογείται τέτοια επείγουσα περίπτωση, δεδομένου ότι σ’ αυτήν ήδη διαμένει μόνος ο αιτών και είναι απορριπτέο το σχετικό αίτημα. Μετά όλα τα παραπάνω, πρέπει, αφού απορριφθεί η αίτηση του __________ __________ ως ουσία αβάσιμη, συντρέχουσης και επείγουσας περίπτωση, να γίνει εν μέρει δέκτη η αίτηση της __________  __________ – __________ κα, δεκτή η ανταίτηση του παραπάνω __________ ______ ως βάσιμες κατ’ ουσίαν, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό, ενώ η δικαστική δαπάνη πρέπει να συμψηφιστεί μεταξύ των διαδίκων, λόγω της σχέσεως αυτών ως συζύγων (άρθρο 179 Κ.Πολ.Δ.).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με την παρουσία των διαδίκων

Συνεκδικάζει, τις από 27-11-2006 και 8-1-2007 αιτήσεις καθώς και την ανταίτηση.

Απορρίπτει την αίτηση του __________ __________

Δέχεται εν μέρει την αίτηση της __________  __________ – Φούρναρη.

Δέχεται την ανταίτηση του __________ __________

Αναθέτει προσωρινά στην αιτούσα __________ __________ __________ την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων __________  – __________ , __________  – __________ , __________        __________ και __________  – _______.

Υποχρεώνει τον καθ’ ου __________ __________ να καταβάλλει στην αιτούσα, από την επίδοση της αίτησης και εφεξής ως προσωρινή χρηματική διατροφή, το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως για καθένα από τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων __________  και __________  και το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ μηνιαίως για καθένα από τα ανήλικα τέκνα αυτών __________ και __________ , το πρώτο πενθήμερο κάθε μηνός, με τους νόμιμους τόκους από την καθυστέρηση κάθε μηνιαίας δόσεως έως την εξόφληση.

Ρυθμίζει προσωρινά την επικοινωνία του ανταιτούντος __________ __________ με τα πιο πάνω ανήλικα τέκνα του ως ακολούθως:

α) κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 18-00 έως ώρα 21.00 β)κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μηνός από ώρα 10.00 του Σαββάτου έως ώρα 20.00 της Κυριακής γ) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς από την 10.00 ώρα της 23 Δεκεμβρίου έως την 20.00 ώρα της 29″ Δεκεμβρίου κάθε άρτιου έτους και από την 10.00 ώρα της 29 Δεκεμβρίου έως την 20.00 ώρα της 4″5 Ιανουάριου κάθε περιττού έτους δ) κατά τις εορτές του Πάσχα από ώρα 10.00 της Μεγάλης Τρίτης έως ώρα 20.00 της Δευτέρας του Πάσχα κάθε άρτιου έτους και από ώρα 10.00 της Δευτέρας του Πάσχα έως ώρα 20.00 της Κυριακής του Θωμά κάθε περιττού έτους και ε) κατά τις θερινές διακοπές επί ένα μήνα (Ιούλιο ή Αύγουστο) εναλλάξ κατόπιν συνεννοήσεως με την καθ ης· Ο ανταιτών θα παραλαμβάνει τα ανήλικα τέκνα του από την οικία της μητέρας τους στην οποία και θα τα επαναφέρει.

Συμψηφίζω μεταξύ των διαδίκων ολόκληρη τη δικαστική δαπάνη

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά,

στις 29-3-2007, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με απόντες τους

διαδίκους και Τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, με την Παρουσία και του Γραμματέα Θεοφάνη Μπαλαφούτη.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία