fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ε.Κ.

Αριθμός 6324/2009
54/2009

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Διαδικασία Διατροφών)

Αποτελούμενο από την Δικαστή Μαρία  Παπαδοπούλου, Πρωτόδικη, η οποία ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου του Πρωτοδικείου Πειραιώς και από την Γραμματέα Μαρία Καλογιάννη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Οκτωβρίου 2009, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ     ΕΝΑΓΟΥΣ ΑΣ      : __________  συζ.__________ __________ , θυγ.__________ __________ , δι’εαυτήν και ως έχουσα την οριστική επιμέλεια των τεσσάρων ανηλίκων τέκνων της __________ , __________ , __________ και __________ , κατοίκων απάντων Ταύρου Αττικής και η οποία εμφανίσθηκε στο ακροατήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Αντώνιο Χλωρό.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ : __________ συζ.__________ , κατοίκου Περάματος Αττικής, ο οποίος εμφανίσθηκε στο ακροατήριο με την πληρεξούσια δικηγόρο του Ιωάννα Μαρώση.

Η ενάγουσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 8-1-2009 και με αριθμό κατάθεσης 54/7-1-2009 αγωγή της, η οποία προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της 1-4-2009 και μετά από αναβολή για την παραπάνω αναφερόμενη δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις γραπτές τους προτάσεις.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα ζητεί ως ασκούσα την επιμέλεια του προσώπου των ανήλικων τέκνων της, __________ , __________ , __________ και __________ , που απέκτησε με τον εναγόμενο-εν διαστάσει σύζυγο της, μετά από παραδεκτό περιορισμό του αγωγικού αιτήματος διατροφής των ανηλίκων και νομότυπη παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής ως προς το αίτημα επιδίκασης διατροφής στην ίδια ατομικά, καθώς και μετά από τη νομότυπη μετατροπή του αιτήματος από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό, με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού του Δικαστηρίου και επαναλήφθηκε στις προτάσεις της (άρθρα 223, 224, 295 παρ.1 εδ.β’ και 297 του ΚΠολΔ), να αναγνωριστεί η υποχρέωση του εναγομένου να της προκαταβάλλει μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, διατροφή σε χρήμα ποσού 250 ευρώ για λογαριασμό της __________ , ποσού 250 ευρώ για λογαριασμό της __________ , ποσού 200 ευρώ για λογαριασμό του __________ και ποσού 200 ευρώ για λογαριασμό της __________ , όλα δε τα παραπάνω ποσά για χρονικό διάστημα δύο ετών από την 23η.2.2009 και με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την ολοσχερή τους εξόφληση, επειδή τα ανήλικα τέκνα τους αδυνατούν να αυτοδιατραφούν από δικά τους εισοδήματα από την περιουσία τους ή από το προϊόν της εργασίας τους. Επίσης, ζητεί να συμψηφιστεί η δικαστική τους δαπάνη, πέραν των προκαταβλητέων εξόδων. Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή αρμόδια και παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 16 αρ. 10, 17 παρ.1 και 22 του ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ. 1, 667, 670, 671 παρ. 1-3, 672-676 του ΚΠολΔ (άρθρο 681Β’του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 340,341,345, 1389,1390, 1485, 1486, 1487 εδ.2, 1489 παρ.2, 1493, 1496 εδ. 1, 1516 παρ.2 του ΑΚ και 179 του ΚΠολΔ, εκτός από το παρεπόμενο αίτημα της κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, αφού οι αναγνωριστικές αποφάσεις δεν αποτελούν εκτελεστό τίτλο και δεν κηρύσσονται προσωρινά εκτελεστές , ενόψει του ότι μετά την τελεσιδικία της απόφασης λύνεται η αοριστία για την ύπαρξη ή όχι της έννομης σχέσης και γι’αυτό δεν συντρέχει ανάγκη εκτέλεσης τους (βλ. Β.Βαθρακοκοίλη, Ερμ. ΚΠολΔ, άρθρ.70, αρ.118 και τις εκεί παραπομπές). Πρέπει, επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, δεδομένου ότι μετά τη μετατροπή του καταψηφιστικού αιτήματος σε αναγνωριστικό δεν απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου, ενώ ο εναγόμενος έχει προκαταβάλλει τα προκαταβλητέα έξοδα (άρθρο 173 παρ.4 του ΚΠολΔ).

Ο εναγόμενος, ο οποίος παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου με την πληρεξούσια δικηγόρο του και με δήλωση της τελευταίας προς αυτό (Δικαστήριο) που καταχωρήθηκε στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του, συνομολογεί την υπό κρίση αγωγή, όπως η ενάγουσα παραδεκτά σύμφωνα με τα παραπάνω την περιόρισε. Σύμφωνα με το άρθρο 352 παρ. 1 του ΚΠολΔ, η ομολογία αυτή του εναγόμενου, ως προς την υποχρέωση του προς διατροφή των ανηλίκων τέκνων του και το ποσό αυτής (διατροφής) είναι δεσμευτική για το Δικαστήριο, διότι αποτελεί πλήρη απόδειξη των πραγματικών περιστατικών που συγκροτούν την ιστορική βάση της υπό κρίση αγωγής, όπως αυτή παραδεκτά περιορίσθηκε (ΕφΑΘ 2272/2007 ΕλλΔ/νη 2008.626, ΕφΑΘ 12021/1995 ΕλλΔ/νη 1997.1664). Κατ’ακολουθίαν όλων των ανωτέρω, η υπό κρίση αγωγή, όπως παραδεκτά περιορίσθηκε και κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν ασκήθηκε ως προς το αίτημα επιδίκασης διατροφής στην ενάγουσα ατομικά και κατά τα λοιπά να γίνει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων (άρθρο 179 του ΚΠολΔ), λόγω της σχέσης τους ως συζύγων, πέραν των προκαταβλητέων εξόδων, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει ό,τι στο σκεπτικό κρίθηκε απορριπτέο.

Θεωρεί ότι δεν ασκήθηκε η αγωγή κατά το μέρος της που αφορά το αίτημα από το οποίο παραιτήθηκε η ενάγουσα και αφορά την επιδίκαση διατροφής στην ίδια ατομικά.

Δέχεται κατά τα λοιπά την αγωγή.

Αναγνωρίζει την υποχρέωση του εναγομένου να προκαταβάλλει στην ενάγουσα, ως ασκούσα την επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων τους, μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, λόγω διατροφής, το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για λογαριασμό της ανήλικης θυγατέρας τους, __________ , το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για λογαριασμό της ανήλικης θυγατέρας τους, __________ , το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για λογαριασμό του ανήλικου υιού τους, __________ και το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ για λογαριασμό της ανήλικης θυγατέρας τους, __________ , όλα δε τα παραπάνω ποσά για χρονικό διάστημα μιας διετίας από την 23η.2.2009 και με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης μέχρι την εξόφληση τους.

Συμψηφίζει τα μεταξύ των διαδίκων δικαστικά έξοδα πέραν των προκαταβλητέων εξόδων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά στις 30 Δεκεμβρίου 2009 σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου αυτού, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία