fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 6288/2011

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από την Δικαστή Νίκη Παπουτσιδάκη, Πρωτόδικη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Πειραιώς και από την Γραμματέα Ελένη Δόγια.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9-11-2011 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ.

Της ενάγουσας ________ συζύγου __________ __________ θυγατέρας __________ __________ , κατοίκου Ταύρου Αττικής, για τον εαυτό της και ως έχουσας την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Αντώνιο Χλωρό.

Του εναγομένου __________  __________  __________ , κατοίκου Περάματος, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο με την πληρεξούσια δικηγόρο Ιωάννα Μαρώση.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 28-7-2010 αγωγή, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου στις 28-7-2010 με αριθμό καταθέσεως 8143/2010, προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της 16-3-2011 και μετά από αναβολή για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την ένδικη αγωγή, όπως εκτιμάται από το Δικαστήριο, η ενάγουσα ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει σ’ αυτήν, ατομικά, επειδή η έγγαμη συμβίωση διασπάστηκε με εύλογη υπέρ αυτής αιτία, και με την ιδιότητά της ως ασκούσα την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων που απέκτησε με τον εναγόμενο, ως διατροφή σ’ αυτά, καθώς τα ανήλικα στερούνται περιουσίας και εισοδημάτων (όπως η έλλειψη περιουσίας κλπ των ανηλίκων προστέθηκε με δήλωση στο ακροατήριο, παραδεκτά, διότι με την προσθήκη αυτή δεν μεταβάλλεται η βάση της αγωγής), μηνιαίως τα ποσά που αναφέρει στην αγωγή τις τρεις πρώτες ημέρες κάθε μήνα για χρονικό διάστημα δύο ετών από της παρόδου διετούς ισχύος της προηγουμένης περί διατροφής αποφάσεως, ήτοι από 23-2-2011, νομιμοτόκως από την καθυστέρηση κάθε δόσης, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη.

Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή αρμοδίως και παραδεκτώς (άρθρα 17 παρ. 1 και 22 ΚΠολΔ) φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 681Β και 666 επ. ΚΠολΔ. Είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηρίζεται στα άρθρα 340,345, 1391, 1485 επ. ΑΚ, 176 και 910 παρ. 4 ΚΠολΔ και πρέπει να εξετασθεί στην ουσία της, μετά και την απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί και το προσήκον τέλος δικαστικού ενσήμου, όπως προκύπτει από τα υπό τους αριθμούς 084397, 194724 και 168003 έντυπα δικαστικού ενσήμου με επικολληθέντα επ’ αυτών ένσημα ΤΠΔΠ και ΤΝ, του εναγομένου νομίμως συμμετέχοντος στη δίκη, εφόσον αποδεικνύεται η προκαταβολή των προς διεξαγωγή της εξόδων (άρθρα 173 παρ. 4, 175 ΚΠολΔ).

Ο εναγόμενος προβάλλει ένσταση συνεισφοράς για τα 2/3 του ποσού που θα επιδικασθεί από το Δικαστήριο, η οποία είναι νόμιμη και πρέπει να εξεταστεί στην ουσία τής. Προβάλλει επίσης ένσταση διακινδύνευσης, η οποία πρέπει να απορριφθεί, καθώς δεν προβάλλεται έναντι των ανηλίκων τέκνων, παρά μόνο ως ένσταση παραπομπής, που όμως δεν προβάλλει ο εναγόμενος (βλ. πρακτικά).

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά και όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, της υπό τον αριθμό 101/19-1-2007 ενόρκου βεβαιώσεως’, την οποία προσκομίζει η ενάγουσα και η οποία ελήφθη σε άλλη μεταξύ των διαδίκων δίκη εκτιμωμένης ως δικαστικού τεκμηρίου, αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά.

Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο την 2-12-1990 από τον οποίον απέκτησαν τέσσερα τέκνα την __________ , την __________ , τον __________ και την __________ , ηλικίας Σήμερα 17, 15, 12 και 10 ετών· Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων διασπάστηκε το 2006, έκτοτε δε τα ανήλικα διαμένουν με την ενάγουσα, η οποία ασκεί την επιμέλειά τους δυνάμει της υπό τον αριθμό 2206/2008 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου. Τα ανήλικα είναι μαθητές της Α τάξης Λυκείου (τα δύο πρώτα), Α Γυμνασίου και 5ης Δημοτικού αντίστοιχα. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με ίδιες δυνάμεις τις διατροφικές τους ανάγκες, καθώς δεν διαθέτουν εισοδήματα ή περιουσία, ούτε μπορούν, λόγω της ηλικίας τους και της μαθητικής τους ιδιότητας να εργαστούν, είναι συνεπώς υπόχρεοι οι γονείς τους προς διατροφή αυτών. Για την υπαιτιότητα σχετικά με τη διάσπαση της εγγάμου συμβιώσεως, υπάρχει δεδικασμένο που απορρέει από την υπό τον αριθμό 2206/29-4-2008 τελεσίδικη (λόγω της παρόδου τριετίας, καθώς οι διάδικοι δεν ισχυρίζονται, ούτε προκύπτει από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ότι έχει ασκηθεί κατ’ αυτής έφεση) απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, η οποία έκρινε ότι η ενάγουσα είναι υπάίτια της διασπάσεως και για το λόγο τούτο δεν δικαιούται διατροφής (ΑΠ 514/84 Δνη 26.202, ΕΠειρ 951/04, Δνη 05.199). Συνεπώς πρέπει να απορριφθεί το αίτημά της περί καταβολής διατροφής στην ίδια. Ο εναγόμενος εργαζόταν στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, ήδη δε έχει απολυθεί από 31-1-2011 και είναι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ, από όπου λαμβάνει μηνιαίο επίδομα 636 ευρώ. Δεν αποδείχθηκε ότι στο ένδικο χρονικό διάστημα εργάζεται ή ότι μπορεί να εργαστεί έστω και για μικρό αριθμό ημερομισθίων, για την κρίση του δε αυτή, το Δικαστήριο έλαβε υπ’ όψιν του την γενικευμένη κάμψη των εργασιών στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, λόγω της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Διαμένει’ με τους γονείς του, οι οποίοι και τον συντηρούν, συνεπικουρούντος στη συντήρησή του, του αδελφού του. Άλλη περιουσία ή άλλες υποχρεώσεις δεν αποδείχθηκε ότι έχει. Η ενάγουσα δεν εργάζεται. Διαμένει στη συζυγική στέγη, συνεπώς δεν βαρύνεται με δαπάνες μισθώματος, βαρύνεται, όμως, με τα λειτουργικά έξοδα της οικίας της ύψους 150 ευρώ κατά μέσο όρο μηνιαίως. Βοηθείται από την μητέρα της, η οποία της χορηγεί 280 ευρώ μηνιαίως, από το μίσθωμα ενός ακινήτου της στον Ταύρο, λαμβάνει δε, επιπλέον 340 ευρώ ανά δίμηνο ως επίδομα πολυτέκνων, ήτοι 170 ευρώ μηνιαίως. Άλλη περιουσία ή άλλες υποχρεώσεις δεν’ αποδείχθηκε ότι έχει. Τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων είναι, όπως προαναφέρθηκε, μαθητές. Τα ίδια ανήλικα έχουν, επιπλέον, τις συνήθεις ανάγκες ένδυσης, υπόδησης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όπου απαιτείται συμμετοχή τους, ψυχαγωγίας, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού των παιδιών της ηλικίας τους. Τα συνολικά τους έξοδα, σε συνάρτηση με τις συνθήκες ζωής τους κατά τον κρίσιμο χρόνο συμποσούνται στο ύψος των 200 ευρώ μηνιαίως για ένα έκαστο τέκνο, ποσά στα οποία συνυπολογίζεται και η δαπάνη’ ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, θέρμανσης κλπ. Με βάση τα ανωτέρω ο εναγόμενος έχει την υποχρέωση και τη δυνατότητα να καλύψει μέρος των παραπάνω εξόδων των τέκνων ανερχόμενο μηνιαίως σε 150 ευρώ για ένα έκαστο των τέκνων, ήτοι συνολικά 600 ευρώ, για χρονικό διάστημα δύο ετών από την λήξη του χρονικού διαστήματος που οριζόταν από την προηγούμενη περί διατροφής απόφαση του Δικαστηρίου τούτου υπό τον αριθμό 6324/2009, ήτοι από της 23-2-2011. Σημειώνεται ότι ο εναγόμενος είναι υπόχρεος από το διάστημα αυτό και εντεύθεν, καθώς η ένδικη αγωγή έχει επιδοθεί σ’ αυτόν ήδη από της 4-11-2010 (βλ. την υπό τον αριθμό 2591Ε/4-11-2010 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιώς Διονυσίου Κριάρη. Για τα υπόλοιπα ποσά είναι υπόχρεη η ενάγουσα, η οποία συμμετέχει παρέχοντας τις προσωπικές της υπηρεσίες στη διατροφή των τέκνων, καθώς και με την ανάλωση μέρους των εισοδημάτων της, γενομένης εν μέρει δεκτής της ενστάσεως συνεισφοράς. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει εν μέρει δεκτή η ένδικη αγωγή ως και ουσιαστικά βάσιμη και να καταδικασθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην ενάγουσα με την ιδιότητα με την οποία παρίσταται μέσα στις πρώτες 5 ημέρες εκάστου μηνός και δη νομιμοτόκως από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης μέχρι την εξόφληση, μηνιαίως, τα ποσά που αναφέρονται στο διατακτικό επί διετία από της 23-2-2011. Πρέπει, επίσης, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην εν μέρει δικαστική δαπάνη της ενάγουσας κατά τα αναφερόμενα στο διατακτικό, στην οποία είναι συμψηφιστέα η ήδη προκαταβληθείσα.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων

Απορρίπτει όσα κρίθηκαν απορριπτέα.

Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα με την ιδιότητά της ως ασκούσα την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της και μέσα στις πρώτες 5 ημέρες εκάστου μηνός, μηνιαίως ποσό εκατόν πενήντα (150) ευρώ για ένα έκαστο τέκνο, ήτοι συνολικά εξακόσια (600) ευρώ και για χρονικό διάστημα δύο ετών από της 23- 2-2011 και αυτά τα ποσά νομιμοτόκως από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης μέχρι την εξόφληση.

Κηρύσσει την παρούσα προσωρινά εκτελεστή.

Καταδικάζει τον εναγόμενο στην εν μέρει δικαστική δαπάνη της ενάγουσας, την οποία ορίζει σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ, από την οποία έχει αφαιρεθεί η ήδη προκαταβληθείσα δαπάνη των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στον Πειραιά, στις 16-12-2011  χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία