fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αριθμός απόφασης  5133/2015

(ΓΑΚ/ΑΚΔ: 224667/14925/21.12.2010)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Τακτική Διαδικασία) 

Συγκροτήθηκε οπτό τη Δικαστή Ελπίδα Κυρίμη, Πρωτόδικη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου, και από τη Γραμματέα Ηλεκτρα Καβρουλάκη.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στις 10/02/2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ενάγοντος: __________ __________ του __________ , κατοίκου Ασπροπύργου Απικής (__________ ), ο οποίος απεβίωσε και συνεχίζουν τη δίκη οι κληρονόμοι του: 1) __________ __________ και 2) __________ __________ , οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, Γεώργιο Παναγάκο.

Των εναγόμενων: 1) __________ συζύγου __________ __________ , το γένος __________ __________ , και 2) __________ __________  του __________ , κατοίκων αμφοτέρων Ασπροπύργου Απικής (__________ ), οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσια δικηγόρο τους, Αλεξάνδρα Πισσάνη (AM ΔΣΑ 10501), η οποία κατέθεσε το με αριθμό Π0081022/13.02.2015 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Η συζήτηση της από 20/10/2010 αγωγής, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου στις 21/12/2010 (ΓΑΚ/ΑΚΔ: 224667/14925/2010), προσδιορίσθηκε αρχικώς για τη δικάσιμο της 04/03/2014 και γράφτηκε στο πινάκιο (Γ5/10). Κατά τη δικάσιμο εκείνη, η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο (ΧΓ5/5).

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, όπου εκφωνήθηκε νομίμως από τη σειρά του οικείου πινακίου, ο μεν πληρεξούσιος δικηγόρος των ως άνω κληρονόμων του ενάγοντος δήλωσε παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής, η δε πληρεξούσια δικηγόρος των εναγόμενων ζήτησε να εκδοθεί απόφαση περί επιβολής των δικαστικών εξόδων τους σε βάρος του διαδίκου που παραιτήθηκε.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 94 § 1 (όπως αντικαταστάθηκε, από 02/04/2012, με το άρθρο 6 § 7 του Ν. 4055/09.03.2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής», ΦΕΚ Α’ 51/12.03.2012), 97, 98,188 § 1, 189 § 2, 190, 191 § 2, 192, 294, 295 § 1, 297 και 299 ΚΠολΔ προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο ενάγων μπορεί, με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον εναγόμενο, να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής, χωρίς τη συναίνεση του αντιδίκου του, πριν αυτός προχωρήσει στην προφορική συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης, ενώ η παραίτηση που γίνεται αργότερα είναι απαράδεκτη, εφ’ όσον ο εναγόμενος προβάλλει αντίρρηση και πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον να περατωθεί η δίκη με την έκδοση οριστικής απόφασης. Η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής, για την οποία αρκεί η ύπαρξη γενικής μόνο πληρεξουσιότητας στο πρόσωπο του δικηγόρου του παραιτούμενου, έχει ως αποτέλεσμα ότι η αγωγή θεωρείται πως δεν ασκήθηκε και η δίκη καταργείται, χωρίς να είναι αναγκαία η έκδοση απόφασης που να κηρύσσει την κατάργησή της. Στην περίπτωση αυτή, η εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων γίνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο κατά τη διαδικασία των άρθρων 679 επ. ΚΠολΔ (διαφορές από αμοιβές για την παροχή εργασίας). Εάν, όμως, ο αντίδικος του παραιτουμένου εμείνει, για οποιονδήποτε λόγο, στην έκδοση απόφασης, τότε εκδίδεται τέτοια απόφαση του Δικαστηρίου που αναγνωρίζει το κύρος της παραίτησης και κηρύσσει τη δίκη καταργημένη. Με την ίδια απόφαση γίνεται και η εκκαθάριση των δικαστικών εξόδων, εφ’ όσον υποβλήθηκε σχετικό αίτημα, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από κατάλογο των εξόδων. Τα έξοδα βαρύνουν, κατ’ αρχήν, τον παραιτούμενο (ΑΠ 1387,843 και 277/2014,1180/2013, 319 και 65/2007, άπασες ΝΟΜΟΣ). Η αξίωση αυτή του εναγομένου έχει ως γενεσιουργό αιτία την παραίτηση του ενάγοντος, από την οποία γεννιέται, αντιστοίχως, υποχρέωση προς ικανοποίηση της (ΑΠ 1034/2012 ΧρΙΔ 2013.46, ΑΠ 539/2008 ΧρΙΔ 2008.924, ΕφΑΘ 8717/2004 ΕλλΔνη 2005.1722). Ο χρόνος της παραίτησης καθορίζει και το ύψος των αναγκαίων δικαστικών και εξωδίκων εξόδων που προκαλούνται. Έτσι, εάν η παραίτηση γίνει εγκαίρως και ειδικότερα πριν από την ορισθείσα για τη συζήτηση της αγωγής δικάσιμο, με δικόγραφο που θα επιδοθεί στον εναγόμενο, αποδίδονται στον τελευταίο τα έξοδα που έγιναν μέχρι τον χρόνο της παραίτησης, η οποία ολοκληρώνεται με την επίδοση του σχετικού περί παραίτησης δικογράφου, και όχι τα τυχόν μεταγενέστερα, ως περιπά και άνευ αντικειμένου, και, ως εκ τούτου, δεν αποδίδονται στον εναγόμενο τα έξοδα για την παράσταση και για τη σύνταξη προτάσεων. Εάν, αντιθέτους, η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής γίνει από τον ενάγοντα στο ακροατήριο, με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά κατά την ορισθείσα για την εκδίκαση της αγωγής δικάσιμο, γεννιέται αξίωση του εναγομένου προς απόδοση των εξόδων του, στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία εξώδικα και δικαστικά έξοδα, μεταξύ των οποίων η αμοιβή για την παράσταση του δικηγόρου του στο ακροατήριο, καθώς και η αμοιβή για τη σύνταξη των προτάσεων, τις οποίες κατέθεσε προς απόκρουση της αγωγής, από το δικόγραφο της οποίας παραιτήθηκε ο ενάγων. Ειδικότερα, στην τελευταία αυτή περίπτωση, για να είναι καταβλητέα η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου για τις προτάσεις, πρέπει να λάβει χώρα όχι μόνο σύνταξη, αλλά και κατάθεση προτάσεων, ακόμη και εάν πρόκειται για ειδική διαδικασία κατά την οποία δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων, αφού και σε αυτή την περίπτωση ο εναγόμενος έχει το δικονομικό δικαίωμα να προβεί σε κατάθεση των προτάσεων που έχει συντάξει προς απόκρουση της αγωγής, δεδομένου, άλλωστε, ότι μόνη η σύνταξη των προτάσεων δεν δικαιολογεί αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου, αλλά απαιτείται και κατάθεση αυτών, με την οποία ολοκληρώνεται η ενέργεια στην οποία αφορά η αμοιβή (ΑΠ 857/2003 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑΘ 881/2011 ΕλλΔνη 2012.494). Τα δικαστικά έξοδα, υπό την προεκτεθείσα έννοια, στην πληρωμή των οποίων καταδικάζεται ο – εξομοιούμενος με ηπώμενο διάδικο – παραιτηθείς από την αγωγή ενάγων, ανήκουν στον εναγόμενο και όχι στον πληρεξούσιο δικηγόρο του, του οποίου την αμοιβή αυτός οφείλει εξ ιδίων να καταβάλει, βάσει της μεταξύ τους υφιστάμενης σχέσης εντολής (ΑΠ 648/2009 ΝοΒ 2010.925, ΑΠ 1493/2007 ΝοΒ 2008.356, ΕφΑΘ 5403/2011 ΕλλΔνη 2012.180, ΕφΛαρ 340/2010 ΑρχΝ 2011.55). Επομένως, για το ορισμένο του αιτήματος, με το οποίο ο εναχθείς ζητεί την επιδίκαση, κατά τα άνω, των δικαστικών εξόδων του, στα οποία περιλαμβάνεται και η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου του για τη σύνταξη προτάσεων, δεν είναι αναγκαίο να διαλαμβάνεται ότι καταβλήθηκε στον τελευταίο η νόμιμη αμοιβή του, της οποίας επιδιώκεται η καταψήφιση (ΑΠ 648/2009 όπ., ΕφΑΘ 5403/2011 όπ., ΕφΛαρ 340/2010 όπ.).

Στην προκειμένη περίπτωση, οι __________ __________ και __________ __________ , ως κληρονόμοι του αρχικώς ενάγοντος __________ __________ του __________ , οι οποίοι συνεχίζουν την προκειμένη δίκη και οι οποίοι, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στην αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, παραστάθηκαν διά του πληρεξούσιου δικηγόρου τους, Γεωργίου Παναγάκου, παραιτήθηκαν από το δικόγραφο της από 20/10/2010 αγωγής (ΓΑΚ/ΑΚΔ: 224667/14925/21.12.2010), με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου τους, η οποία καταχωρήθηκε νομίμως στα ταυτάριθμα με την παρούσα απομαγνητοφωνημένα δημόσιας συνεδρίασης αυτού του Δικαστηρίου, χωρίς τη συναίνεση των εναγόμενων, προτού αρχίσει η προφορική συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης, Η ως άνω γενόμενη παραίτηση των κληρονόμων του αρχικώς ενάγοντος από το δικόγραφο της ένδικης αγωγής είναι έγκυρη, έχει, δε, ως αποτέλεσμα ότι η αγωγή θεωρείται πως δεν ασκήθηκε και, αντιστοίχους, καταργείται η δίκη. Επομένως, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν παραπάνω, τα δικαστικά έξοδα των εναγομένων, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσια δικηγόρο τους, Αλεξάνδρα Πισσάνη, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος των παραιτουμένων, οι οποίοι, εν προκειμένω, επέχουν θέση ηττηθέντων διαδίκων, κατά παραδοχή του σχετικού νομίμου αιτήματος των εναγομένων, το οποίο υποβλήθηκε προφορικώς στο ακροατήριο και με τις από 10/02/2015 έγγραφες προτάσεις τους, οι οποίες κατατέθηκαν στο ακροατήριο (άρθρο 238 εδ. α’ ΚΠολΔ, όπως το άρθρο 238 τέθηκε στη θέση του καταργηθέντος άρθρου 238 με το άρθρο 24 του Ν. 3994/19.07.2011 «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», ΦΕΚΑ’ 165/25.07.2011), όπως προκύπτει από τη σχετική επισημείωση επ’ αυτών της Γραμματέως αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 237 § 2 εδ. α’ – όπως το άρθρο 237 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 3994/2011 – 238 εδ. δ’ ΚΠολΔ, όπως ισχύει), κάτω από τις οποίες παρατίθεται σχετικός πίνακας των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν και της δικηγορικής αμοιβής που καταβλήθηκε (άρθρο 84 § 1 εδ. β’ και 166 του Ν. 4194/24.09.2013 «Κώδικας Δικηγόρων», ΦΕΚ Α’ 208/27.09.2013). Στα παραπάνω αποδοτέα έξοδα συμπεριλαμβάνονται τα τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα για τη σύνταξη και την κατάθεση στο ακροατήριο των ως άνω προτάσεων των εναγομένων (ΑΠ 1326 και 970/2014 ΝΟΜΟΣ), καθώς τα έξοδα για φωτοτυπίες (Ορέστης Β. Τσάμης. Ή αποδοτέα δικαπτική δαπάνη κατά τον ΚΠολΔ”, Θεσσαλονίκη, 2009, σελ. 17 – 18), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Θεωρεί πως δεν ασκήθηκε η από 20/10/2010 αγωγή (ΓΑΚ/ΑΚΔ: 224667/14925/21.12.2010) ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου.

Κηρύσσει καταργημένη τη δίκη που άνοιξε με την παραπάνω αγωγή.

Επιβάλλει σε βάρος των παραιτηθέντων κληρονόμων του αρχικού ενάγοντος τα δικαστικά έξοδα των εναγόμενων, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων εξήντα ευρώ (360,00 €).

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια, συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 28/8/15 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία