fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11099/2014

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Χριστίνα Αντωνοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών που ορίσθηκε κατόπιν κληρώσεως και χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την 16 Σεπτεμβρίου 2014 για να δικάσει την υπόθεση:

Της αιτούσας: εταιρείας με την επωνυμία «_________  Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ως υποκατάστημα της εδρεύουσας στη Λευκωσία εταιρείας με την επωνυμία «_________ », όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, Γεώργιο Παναγάκο.

Της καθ ης: _________  _________  του _________  , κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, η οποία παραστάθηκε στο δικαστήριο με την πληρεξούσια δικηγόρο της, Μαρία Εμμανουήλ.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 06-08-2014 με ΓΑΚ 94865/2014 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 10582/2014 αίτησή της, που άσκησε ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου κατά της καθ’ ης και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους στο ακροατήριο, η πληρεξούσια δικηγόρος της καθ’ ης κατέθεσε νόμιμα σημείωμα, της δε αιτούσας μετά την πάροδο της προθεσμίας που έταξε το δικαστήριο, ζήτησαν να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί τους και προσκόμισαν τα με αριθμούς Π0238381 και Π0234012, αντίστοιχα, γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα στην από 06-08-2014 (94865/10582/2014) αίτησή της, εκθέτει ότι έχει ασκήσει νόμιμα και εμπρόθεσμα ανακοπή κατά της υπ’ αριθ. 24053/2014 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε σε βάρος της κατόπιν αίτησης της καθ’ ης, η οποία πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει για τους λόγους που αναφέρει σ’ αυτή (ανακοπή) και ότι η εκτέλεση της ως άνω διαταγής πληρωμής θα της προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη. Ζητεί δε, να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθ. 24053/2014 διαταγής πληρωμής εωσότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της ανακοπής, επικουρικά να χορηγηθεί η αιτούμενη αναστολή με παροχή εγγυοδοσίας υπέρ της καθ’ ης και να καταδικασθεί η καθ’ ης στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση αίτηση, της οποίας η διόρθωση ως προς την προκαταβολή των μισθωμάτων του έτους 2015, ποσού 36.000 ευρώ, δεν είναι παραδεκτή, αφού το εν λόγω αίτημα δεν συνδέεται με το αντικείμενο της υπό κρίση αίτησης αναστολής και της ανακοπής και πρέπει ν’ απορριφθεί ως απαράδεκτο, παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 632 παρ. 3 και 686 επ. ΚΠολΔ). Είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 632 παρ. 3, 662 Ζ ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι αντίγραφο της ανακοπής επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην καθ’ης (βλ. σελ. 3 της αίτησης αναστολής, την οποία -επίδοση της ανακοπής- δεν αμφισβήτησε η καθ’ ης).

Με τον πρώτο λόγο της ανακοπής της, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι στην ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής και στην τέταρτη σελίδα αυτής αναγράφεται ότι το πιστοποιητικό του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (άρθρο 81 παρ. 3 Ν. 2238/1994), από το οποίο προκύπτει ότι έχουν δηλωθεί τα μισθώματα, δεν προσκομίζεται, διότι τα οφειλόμενα μισθώματα αφορούν το τρέχον οικονομικό έτος 2014 και ότι η περιεχόμενη στην άνω διαταγή πληρωμής ερμηνεία είναι εσφαλμένη, καθώς η μίσθωση καταρτίστηκε με το από 30-12-2011 ιδιωτικό συμφωνητικό και στη συνέχεια τροποποιήθηκε και ότι έπρεπε να προσκομιστεί, αφού η υποχρέωση αφορά στα μισθώματα του ακινήτου κατά την τελευταία διετία και όχι στα αϊτού μένα προς επιδίκαση μισθώματα. Με το δεύτερο λόγο ανακοπής ισχυρίζεται ότι η ανακοπτόμενη εσφαλμένως δέχεται ότι η επίδικη μίσθωση καταρτίστηκε με το από 30-12-20II ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης και ότι στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τα από 25­01-2012, 20-12-2012 και 15-01-2013 ιδιωτικά συμφωνητικά τροποποίησης μίσθωσης και ότι η ανωτέρω εσφαλμένη παραδοχή σε σχέση με τον χρόνο έναρξης της επίδικης μίσθωσης, που καθορίστηκε με το από 20-12-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό και όχι με το αναφερόμενο από 30-11-2011 είναι ουσιαστική για τους λόγους που εκτίθενται στο σχετικό λόγο ανακοπής, για τον οποίο η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής πρέπει ν’ ακυρωθεί. Στον τρίτο λόγο ανακοπής, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η καθ’ ης την 01­04-2014 επέδωσε σ αυτήν την από 19-03-2014 εξώδικη δήλωση με την οποία την καλούσε να της καταβάλει το ποσό των (7.000) ευρώ, ως δήθεν οφειλόμενη διαφορά επί του προκαταβληθέντος ετησίου μισθώματος για το δεύτερο έτος της μίσθωσης από 15-01-2014 έως 14-01-2015, στο οποίο δεν αναγραφόταν η προβλεπόμενη στο άρθρο 662α ΚΠολΔ ειδική όχληση, ότι σε περίπτωση μη καταβολής των μισθωμάτων εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την επίδοση της εξώδικης αυτής δήλωσης η εκμισθώτρια θα προχωρούσε στην έκδοση σε βάρος της διαταγής πληρωμής, αλλά αυθαίρετα της έτασσε προθεσμία (5) ημερών για την καταβολή της άνω διαφοράς και συνεπώς αναιρείται το περιεχόμενο της ειδικής έγγραφης όχλησης του εκμισθωτή προς τον μισθωτή. Με τους τέταρτο και πέμπτο λόγους της ανακοπής, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η μη καταβολή ποσού (7.000) ευρώ και η παρακράτησή του από το ετήσιο μίσθωμα που προκαταβλήθηκε την 14-01-2014 και δη ποσό 29.000 ευρώ, αντί 36.000 ευρώ, δεν οφείλεται σε δυστροπία σχετικά με την καταβολή του μισθώματος, αλλά στην άσκηση νόμιμη αξίωσης της μισθώτριας κατά της εκμισθώτριας, καθόσον με τους όρους του συμφωνητικού, ως αναλυτικά εκτίθενται στην αίτηση, η εκμισθώτρια ανέλαβε την υποχρέωση καθόλη τη διάρκεια της μίσθωσης και των τυχόν παρατάσεων αυτής να επισκευάζει με δικές της δαπάνες κάθε βλάβη του μισθίου, εκτός από εκείνες που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση του μισθίου από τη μισθώτρια και εκείνες που προκαλούνται από κακή χρήση εκ μέρους της μισθώτριας ή με υπαιτιότητα αυτής, για τις οποίες θα ευθύνεται αποκλειστικά η μισθώτρια. Με τον έκτο λόγο της ανακοπής της, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι κατά καταχρηστική άσκηση δικαιώματος (άρθρο 281 ΑΚ), η καθ’ ης ζήτησε την απόδοση της χρήσης του μισθίου με την έκδοση διαταγή πληρωμής, αφού βάσει των συμφωνητικών μίσθωσης, τα μισθώματα προκαταβάλλονται και ότι η καθ’ ης αρνήθηκε να αποκαταστήσει τις βλάβες αν και είχε εξωδίκως ενημερωθεί γι’ αυτές.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων _________  _________  και _________  _________  , που εξετάσθηκαν με επιμέλεια των διαδίκων, από όλα τα έγγραφα που προσκομίζει νόμιμα η καθ’ ης η αίτηση και τους περιεχόμενους στο σημείωμά της, ισχυρισμούς της, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη το σημείωμα και τα σχετικά έγγραφα της αιτούσας, καθόσον δεν προσκομίστηκαν εντός της προθεσμίας των δύο (2) ημερών, που έταξε το δικαστήριο, δηλαδή έως την 18-09-2014 και ώρα 13.00, αλλά προσκομίστηκαν μεταγενέστερα στη θυρίδα της Δικαστή, πιθανολογήθηκαν σχετικά με τους ως άνω λόγους ανακοπής, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τ’ ακόλουθα: Κατόπιν αίτησης της καθ’ ης κατά της αιτούσας, εκδόθηκε η με αριθμό 24053/2014 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που διέταξε την νυν αιτούσα να αποδώσει στην καθ’ ης τη χρήση του μίσθιου ακινήτου και να καταβάλει τα μισθώματα ποσού (7.000) ευρώ, πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων. Για την έκδοση της άνω διαταγής πληρωμής λήφθηκαν υπόψη το από 30-12-2011 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης και τα από 25­01-2012, 20-12-2012 και 15-01-2013 ιδιωτικά συμφωνητικά τροποποίησης μισθώσεως, άπαντα θεωρημένα από τη Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κατά τα αναγραφόμενα στην διαταγή πληρωμής. Περαιτέρω, δέχθηκε η ως άνω διαταγή πληρωμής ότι ενώ η νυν αιτούσα έπρεπε έως 15-01-2014 να προκαταβάλει στην νυν καθ’ ης τα μισθώματα του έτους 2014 συνολικού ποσού 36.000 ευρώ, κατέβαλε ποσό 29.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να της οφείλει ποσό 7.000 ευρώ, τα οποία παρά την έγγραφη όχληση προς την αιτούσα και την πάροδο (15) και πλέον ημερών δεν έχει καταβάλει, ενώ έλαβε υπόψη της την από 19-03-2014 έγγραφη όχληση της αιτούσας-νυν καθ’ ης προς την νυν αιτούσα, τις με αριθμούς 1590ΣΤ71-4-2014 και 1594ΣΤ71 -4-2014 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητού στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αναστασίου Τσακνάκη, με τις οποίες επιδόθηκε (η έγγραφη όχληση) στην αιτούσα, αλλά και στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, Ηλία Απόστολο. Περαιτέρω, δέχθηκε ότι το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 1 και 3 Ν. 2238/1994 πιστοποιητικό του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, από το οποίο προκύπτει εάν έχουν δηλωθεί μισθώματα, δεν προσκομίζεται, διότι τα οφειλόμενα μισθώματα αφορούν το τρέχον οικονομικό έτος 2014. Εξάλλου, πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα παρακράτησε από τα μισθώματα ποσό (7.000) ευρώ, από τα οποία δαπάνησε ποσό 1.556,15 ευρώ για ζημίες που επισκεύασε, ενώ ποσό 5.443,85 ευρώ παρακράτησε για ζημίες που δεν πιθανολογήθηκε ότι επισκευάστηκαν ούτε πιθανολογήθηκε το ύψος αυτών. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι η καθ’ ης η αίτηση αντιμετώπισε δυσχέρεια, προκειμένου να εισέλθει στο μίσθιο με πραγματογνώμονα, ώστε να διαπιστώσει εάν υπήρχαν φθορές στο μίσθιο και εάν οφείλονταν σε κακή χρήση του μισθίου ή σε πραγματικά ελαττώματα του μισθίου, ο οποίος διαπίστωσε ότι οι ζημίες οφείλονται στην κακή χρήση του μισθίου, ενώ περί κακής χρήσης του μισθίου κατέθεσε ενόρκως και η μάρτυρας που εξετάστηκε με επιμέλεια της καθ ης (βλ. και σελ. 6 σημειώματος της καθ’ ης). Ενόψει όσων πραγματικών περιστατικών πιθανολογήθηκαν και εκτέθηκαν ανωτέρω, δεν πιθανολογείται η ευδοκίμηση οιουδήποτε λόγου ανακοπής, ούτε πιθανολογήθηκε η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Επίσης, δεν πιθανολογήθηκε ότι η εκτέλεση της διαταγής πληρωμής θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην αιτούσα, που είναι εταιρεία ούτε ότι η τυχόν μετεγκατάστασή της, είναι δυσχερής και προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη, ούτε η αποχώρηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής πιθανολογήθηκε ότι θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη, αφού αυτός είναι ηλικίας 27 ετών και έχει καλή οικονομική κατάσταση. Πρέπει συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση αναστολής ν’ απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολό τους μεταξύ των διαδίκων λόγω της δυσχέρειας στην ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν (άρθρα 179, 591 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Συμψηφίζει στο σύνολό τους τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 14 Οκτωβρίου 2014.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ