fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

APIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    175/2015
(2158/2014)

TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Σοφία Καλούδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 12 Ιανουάριου 2015, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Των αιτούντων : 1) _________   _________  του Σταύρου , 2) _________  _________  του _________  και 3) _________  _________  του _________  , απάντων κατοίκων Πειραιά , οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Χρήστο Οικονομάκη , και

Της καθ’ής η αίτηση : εταιρίας με την επωνυμία «_________  ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γρηγόριο Τιμαγένη

Οι αιτούντες ζητούν με την αίτηση τους , που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 2158/2014 και προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο στις 24-11-2014 και μετά από διαδοχικές αναβολές στη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή , να γίνει αυτή δεκτή .

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι.Στην προκειμένη περίπτωση οι αιτούντες με την κρινόμενη αίτηση τους , επικαλούνται ακυρότητα της με αριθμό 1144/2014 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου, και ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση της , σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 632 παρ.2 ΚΠολΔ, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της ανακοπής που άσκησαν νομότυπα και εμπρόθεσμα , για τους αναφερομένους σε αυτήν λόγους, προς αποτροπή ανεπανόρθωτης βλάβης τους .

ΙΙ.Η ένδικη αίτηση αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την προκειμένη διαδικασία των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ. Πρέπει ,επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την βασιμότητα της, δεδομένου ότι η με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 38547/2014 ανακοπή ασκήθηκε εμπροθέσμως στις 10-10-2014 (βλ. την με αριθμό 3803β/10-10-2014 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννη Κοπάνα , σε συνδυασμό με το επιδοθέν στους αιτούντες αντίγραφο της προσβαλλόμενη διαταγής πληρωμής και την από 25-9-2014 σχετική επισημείωση του δικ. επιμελητή στο πρωτοδικείο Αθηνών Γερασίμου Βαλλιανάτου ).

ΙΙΙ. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 623 και 624 Κ.Πολ.Δ. προκύπτει, ότι, μεταξύ των ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων με τη συνδρομή η μη των οποίων μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής είναι, αφ’ ενός μεν η ύπαρξη χρηματικής απαίτησης του αιτούντος από ορισμένη έννομη σχέση και, αφ’ ετέρου, η απαίτηση αυτή και το ποσό της να αποδεικνύεται άμεσα από δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή από συνδυασμό τέτοιων εγγράφων . Κατά την ορθή ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 623 Κ.Πολ.Δ. στην έννοια του δημόσιου εγγράφου, περιλαμβάνεται και η τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία αναγνωρίζει την απαίτηση ή το οφειλόμενο ποσό, η οποία εκδόθηκε σε άλλη δίκη επί αγωγής του ζητούντος την έκδοση της διαταγής πληρωμής κατά του καθ’ ού πρόκειται να εκδοθεί αυτή. Κατ’ αυτό τον τρόπο, εκείνος που πέτυχε να εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση υπέρ αυτού, η οποία αναγνωρίζει τη χρηματική απαίτηση και αποτελεί δεδικασμένο στις μεταξύ αυτού και του αντιδίκου του σχέσεις, ως προς την ύπαρξη της διαγνωσθείσας απαίτησης, μπορεί, προκειμένου να αποκτήσει εκτελεστό τίτλο για την αναγνωρισθείσα, τελεσίδικα, απαίτησή του, να ζητήσει να εκδοθεί υπέρ αυτού διαταγή πληρωμής, κατά τη διαδικασία των άρθρων 623 επ. Κ.Πολ.Δ. . Από τις διατάξεις δε των άρθρων 623 επ Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι, αντικείμενο της αίτησης δεν είναι η διάγνωση της ουσιαστικής αξίωσης του αιτούντος, αλλά μόνο ο εξοπλισμός της με τίτλο εκτελεστό, ανεξάρτητα από την αυθεντική διάγνωση της σχετικής αξίωσης. Αντικείμενο δε της επί της ανακοπής δίκης του άρθρου 632 Κ.Πολ.Δ. είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και του κύρους της διαταγής πληρωμής και όχι η διάγνωση της ουσιαστικής αξίωσης. Συνεπώς, αν από τα προσκομισθέντα στο δικαστή, ο οποίος έχει εκδώσει τη διαταγή πληρωμής, έγγραφα για την έκδοσή της, δεν αποδεικνύεται η απαίτηση, δεν μπορεί το δικαστήριο της ανακοπής να διαγνώσει την ουσιαστική αξίωση του καθού, αλλά θα πρέπει να δεχθεί την ανακοπή και να ακυρώσει τη διαταγή πληρωμής (ΑΠ 1347/2011 Α’ Δη. ΝΟΜΟΣ). Στην προκειμένη περίπτωση, οι αιτούντες κατά της παραπάνω διαταγής πληρωμής άσκησαν νομότυπα και εμπρόθεσμα την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 38547/2014 ανακοπή του άρθρου 632 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ενώπιον αυτού του δικαστηρίου , με τον μοναδικό λόγο της οποίας διατείνονται ότι η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής ακύρως εκδόθηκε βάση της τελεσίδικης αναγνωριστικής απόφασης με αριθμό 945/2013 του Εφετείου Πειραιώς , με την οποία αναγνωρίστηκε ότι αυτοί οφείλουν να καταβάλουν εις ολόκληρον στην καθής το ποσό των 150.000 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής στις 11-8-2005 , χωρίς ωστόσο προηγουμένως να τους έχει κοινοποιηθεί αντίγραφο της, ώστε να καταστούν υπερήμεροι ως προς την καταβολή του εν λόγω ποσού. Ο ανωτέρω λόγος πιθανολογείται ότι δεν θα ευδοκιμήσει στη δίκη της ανακοπής, καθόσον η έγκυρη έκδοση διαταγής πληρωμής ως εκτελεστού της αναγνωρισθείσας με βάση τελεσίδικη απόφαση απαίτησης τίτλου δεν προϋποθέτει την προηγούμενη επίδοση αυτής . Περαιτέρω, και σε κάθε περίπτωση, όπως προκύπτει από την ίδια την τελεσίδικη απόφαση οι αιτούντες-εναγόμενοι έχουν καταστεί υπερήμεροι από 11-8­2015, ήτοι από την επομένη που τους επιδόθηκε όμοια με την κριθείσα με αυτήν αγωγή. Τέλος, δεν συντρέχει περίπτωση ανεπανόρθωτης βλάβης των αιτούντων από τη συνέχιση σε βάρος τους της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής ,όπως κρίθηκε και με την με αριθμό 188/2014 απόφαση του Άρειου Πάγου σε σχετική αίτηση αναστολής τους επι της ασκηθείσας εκ μέρους τους κατά της παραπάνω τελεσίδικης απόφασης αναιρέσεως . Κατόπιν τούτου, η ένδικη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη και τα δικαστικά έξοδα της καθής η αίτηση να επιβληθούν σε βάρος των αιτούντων λόγω της ήττας τους (άρθρο 176 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με παρόντες τους διαδίκους.

Απορρίπτει την αίτηση.

Επιβάλλει σε βάρος των αιτούντων τα δικαστικά έξοδα της καθής, ποσού διακοσίων σαράντα (240,00) Ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στον Πειραιά στις 29-1-2015      απόντων διαδίκων .

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ