fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

          ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Αριθμός: 54/2004

Αποτελούμενο από το Δικαστή Βασίλειο Γκόγκα Πρωτόδικη , τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτόδικων και από τη Γραμματέα Φρειδερίκη Τσώλη .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 9 Οκτωβρίου 2003 για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ : _________   συζ. _________  _________  το γένος _________  _________  , κατοίκου Χόϊκας Σουλίου Ν. Θέσπρωτίας, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο με τους πληρεξουσίους της Δικηγόρους Σπυρίδωνα Αθανασίου και Χρήστου Οικονομάκη των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσπρωτίας και Αθηνών αντίστοιχα .

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ : 1) _________  _________  του

_________  , και 2) _________   _________  , κατοίκων Χόϊκας Σουλίου , οι οποίοι παραστάθηκαν στο Δικαστήριο ο μεν πρώτος δια και ο δε δεύτερος με τον πληρεξούσιο τους Δικηγόρο Θωμά Οικονόμου .

Η ενάγουσα με την από 4-3-2002 αγωγή της ,που απηύθυνε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, η οποία κατατέθηκε νόμιμα (αριθμ. εκθ. καταθ. 55/5-3-2002 αριθμ. πιν. 12 ), ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ αυτήν. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως , η οποία εκφωνήθηκε

νόμιμα με την σειρά της από το σχετικό πινάκιο ,κατά την παραπάνω συνεδρίαση , μετά από νόμιμες αναβολές της , οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων αναφέρθηκαν στις έγγραφες προτάσεις τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναγράφονται σ’ αυτές.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η ενάγουσα εκθέτει στην υπό κρίση από 4-3-2002 αγωγή (αριθμ. καταθ. 55/5-3-2002 ) ότι δυνάμει του από 30-9-1997 ιδιωτικού συμφωνητικού αυτή και ο σύζυγος της _________  _________  εκμίσθωσαν στον πρώτο εκ των εναγομένων ένα τμήμα του υπ’ αριθμ. 326 αγροτεμαχίου μετά των κτιριακών εγκαταστάσεων , προκειμένου ο τελευταίος να χρησιμοποιήσει το μίσθιον ως πρατηρίον υγρών καυσίμων ότι ο πρώτος εκ των εναγομένων άρχισε να χρησιμοποιεί το εκμισθωθέντα χώρον από την 1-10-1997 και ότι επειδή δεν είχε συνάψει ακόμη σύμβαση εμπορικής συνεργασίας με την εταιρεία υπό την επωνυμίαν « _________  ΑΒΕΕ» κατήρτισαν συμφωνία η ενάγουσα μετά του πρώτου εκ των εναγομένων να χρησιμοποιήσει ο τελευταίος τα φορολογικά στοιχεία της πρώτης , ούτως ώστε να προμηθευτεί πετρελαιοειδή με τον ρητόν όρον η εξόφληση του τιμήματος να γίνει από τον πρώτων εκ των εναγομένων με εγγυητή για την εκπλήρωση της συμφωνίας τον δεύτερον εκ των εναγομένων ότι πράγματι ο πρώτος εκ των εναγομένων παρήγγειλε ποσότητα πετρελαιοειδών από την ως άνω εταιρεία αντί του τιμήματος των 4.915. 948 δραχμών και ότι εξεδόθη από την εταιρεία τιμολόγιο με τα στοιχεία ΣΕΙΡΑ :Α , ΑΡ ΘΕΩΡΗΣΗΣ :046875 ΑΡΙΘΜΟΣ : 15307 με τα φορολογικά στοιχεία της ενάγουσας ότι όμως το τμήμα κατεβλήθη από την ενάγουσα με την υπ αριθμ. 2084518-7 και με ημερομηνία εκδόσεως 29-10-1999 τραπεζική επιταγή της _________  και ότι ο πρώτος εκ των εναγομένων αρνείται να καταβάλει την οφειλή εκ δραχμών 4.915.948, Διώκει κατόπιν τούτου να υποχρεωθούν οι εναγόμενο να καταβάλουν σ’ αυτήν 4915.948 δραχμές ( 14­426,996 ) μετά των νομίμων τόκων από την 30-10-1999 άλλως από της επιδόσεως της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως και να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή. Η αγωγή αυτή είναι νόμιμη ερειδομένη επί των διατάξεων των αρθρ. 361,345, 346 του ΑΚ , 907 και 908 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. και πρέπει να ερευνηθεί κατ’ ουσίαν , καταβληθέντος του προσήκοντος τέλους δικαστικού ενσήμου μετά των αναλογούντων υπέρ τρίτων ποσοστών ( βλ. τα υπ’ αριθμ. Σειρά A 006003 , 006005, 006004 δικ. ένσημα (αγωγόσημα) καθώς και το υπ’αριθμ. 8966413 γραμμάτιο είσπραξης ΕΤΕ Ηγουμενίτσας). Πλην όμως η αγωγή καθ’ ό μέρος στρέφεται εναντίον του δευτέρου εναγόμενου και συνομολογείται ( στην αγωγή ) ότι η σύμβαση εγγυήσεως καταρτιστεί ατύπως , πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη (αρθρ. 849 του ΑΚ ).

Εν προκειμένω από την εκτίμηση της καταθέσεως του ενόρκως εξετασθέντος επ’ ακροατηρίου μάρτυρος αποδείξεως, της ανωμοτί εξετάσεως του δεύτερου εκ των εναγόμενων , των επικαλούμενων και προσκομιζομένων εγγράφων , καθώς και από την εν γένει αποδεικτική διαδικασία , αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Δυνάμει του από 30-9­1997 ιδιωτικού συμφωνητικού η ενάγουσα και ο αποβιώσας σύζυγος της ________ _________  εκμίσθωσαν στον πρώτον εκ των εναγομένων ένα τμήμα του υπ’ αριθμ. 326 αγροτεμαχίου μετά των κτιριακών εγκαταστάσεων , το οποίον ευρίσκεται στην περιοχή Χόικα Σουλίου του Ν. Θεσπρωτίας και επί της ΕΟ Παραμυθίας – Πρέβεζας , προκειμένου ο εναγόμενος να χρησιμοποιήσει τον χώρον αυτών ως πρατήριων υγρών καυσίμων. Προηγουμένως το χώρος αυτών εχρησιμοποιούσε η ενάγουσα ως πρατήριων υγρών καυσίμων. Από την 1-10-1997 ο εναγόμενος εγκατασταθεί και εχρησιμοποιούσε το μίσθιον. Επειδή ο εναγόμενος δεν είχε συνάψει εισέτι σύμβαση εμπορικής συνεργασίας με την εταιρεία πετρελαιοειδών υπό την επωνυμίαν « _________  ΑΕ» από την οποίαν στο παρελθόν η ενάγουσα προμηθεύετο καύσιμα επρότεινε στην ενάγουσα να χρησιμοποιήσει προσκαίρως τα φορολογικά της στοιχεία και να παραγγείλει ποσότητα καυσίμων με την συμφωνία το Τίμημα να καταβληθεί από τον ίδιον. Πράγματι η εταιρεία υπό την επωνυμίαν «_________  ΑΕ» την 14-10-1997 παρέδωσε στον εναγόμενο ποσότητα καυσίμων και εξέδωσε δελτίο αποστολής τιμολογίου με τα στοιχεία ΣΕΙΡΑ :Α ΑΡ ΘΕΩΡΗΣΗ: 046875 , ΑΡΙΘΜΟΣ : 15307 με τα στοιχεία της ενάγουσας και τίμημα το ποσόν των 4.915.948 δραχμών. Στην υποσημείωση « παρατηρήσεις» του παραστατικού αυτού ρητώς αναγράφεται ΟΤΙ « Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 16-10-97 ΚΥΡ. _________   ΚΑΙ _________  ». Ενταύθα πρέπει να σημειωθεί ότι ο _________  ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας πετρελαιοειδών. Η υποσημείωση αυτή καταδεικνύει την υπάρχουσα συμφωνία εναγούσης και εναγόμενου άλλως δεν θα είχε νόημα. Εξ άλλου λαμβάνοντας υπ’ όψει το γεγονός ότι η ενάγουσα δεν εκμεταλεύετο πλέον το πρατήριον υγρών καυσίμων υποδεικνύει και το παράλογον να παραγγείλει η ίδια για λογαριασμόν της ποσότητες υγρών καυσίμων και μάλιστα για την περιοχή « Χόικα»  Παραμυθιάς . Περαιτέρω αποδεικνύεται ότι λόγω των οικονομικών δυσχερειών του πρώτου εναγομένου ελύθη η σύμβαση μισθώσεως μεταξύ εναγούσης, συζύγου της και πρώτων εκ των εναγόμενων δυνάμει του από 20-5-1998 ιδιωτικού συμφωνητικού , πλην όμως ο εναγόμενος δεν κατέβαλε την οφειλή προς την ως αν εταιρεία πετρελαιοειδών . Κατόπιν τούτου , επειδή ως προελέχθη το τιμολόγιο περιείχε στοιχεία της εναγούσης^ η τελευταία κατέβαλε το τίμημα δια της υπ’ αριθμ. 2084518-7 τραπεζικής επιταγής της _________  ΑΕ με ημερομηνία εκδόσεως την 29-10-1999 και χρηματικού ποσού ύψους 4.915.948 δραχμών.

Κατά συνέπειαν πρέπει α’ να απορριφθεί η αγωγή όσον αφορά τον δεύτερο εκ των εναγομένων , τα δε δικαστικά έξοδα να επιβληθούν εις βάρος της εναγούσης και β ‘να γίνει δεκτή η υπό κρίση από 4-3-2002 αγωγή (αριθμ. Καταθ’55/5-3-2002 ) ως βάσιμη και κατ’ουσίαν και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα 14.427 € ( κατά στρογγυλοποίηση ) μετά των νομίμων τόκων από της επιδόσεως της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως. Όσον αφορά το τίμημα περί κηρύξεως της αποφάσεως προσωρινώς εκτελεστή , πρέπει να απορριφθεί ελλείψει εξαιρετικών προς τούτο λόγων ( αρθρ. 907 και 908 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζον κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αγωγή όσον αφορά τον δεύτερον εκ των εναγομένων.

Επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα του δευτέρου εκ των εναγομένων εις βάρος της εναγούσης το ύψος των οποίων ορίζει σε ενενήντα (90 )ε.

Δέχεται την αγωγή όσον αφορά τον πρώτον εκ των εναγομένων.

Υποχρεώνει τον εναγόμενον να καταβάλλει στην ενάγουσα δέκα τέσσερις (14) χιλιάδες τετρακόσια είκοσι επτά (14.427 ) € μετά των νομίμων τόκων από της επιδόσεως της αγωγής μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως.

Επιβάλλει εις βάρος του πρώτου εκ των εναγομένων τα δικαστικά έξοδα της εναγούσης το ύψος των οποίων ορίζει σε διακόσια (200 )€

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου Θεσπρωτίας στις 27 Φεβρουάριου 2004.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ)          (ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΤΣΩΛΗ )

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία