fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

Αριθ. 1015/2008 

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Η Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών Πρωτοδίκης Αικατερίνη Ντισλή.

Έχοντας υπόψη ΤΜ την από 7-1-2008 αίτηση της κ. _________  συζ. _________  _________  το γένος _________  και _________  _________  (κατοίκου Πειραιώς, οδός _________  ), προσωρινής δικαστικής συμπαραστάτριας τγς κ. _________  χήρας _________  _________  το γένος _________  και _________  _________  (νοσηλευομένης στον Οίκο Ευγηρίας «_______» διορισθείσης δια της από 12/11/2007 προσωρινής διαταγής της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς Δουλκίδου Σοφίας, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη (ΑΜΔΣΠ 2517)

ΚΑΤΑ

Της κ. _________  _________  του _________  , κατοίκου Αιγάλεω, οδός _________  .

Με την οποία ζητά να εκδοθεί διαταγή πληρωμής από οφειλόμενα μισθώματα με βάση το έγγραφο που αναφέρει, ήτοι το ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως καταστήματος που συνήφθη την 27­03-2007 (που κατατέθηκε αρμοδίως και προσήκοντος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και δη στη Δ.Ο.Υ Κορυδαλλού , με αρ. 1267/17-4-2007) μεταξύ της κ. _________  χήρας _________  _________  το γένος _________  και _________  _________  ως εκμισθώτριας και της καθής ως μισθώτριας ως μισθώτριας, δυνάμει του οποίου της εκμίσθωσε ένα ισόγειο κατάστημα στην επί της οδού _________  στην Αγία Βαρβάρα ευρισκόμενη οικοδομή (του οποίου έχει την αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή), επιφάνειας 62 τ,μ. περίπου, για να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα ιχθυοπωλείο και οπωροπαντοπωλείο της καθής (αφού η καθής κατά το άρθρο 7 του εν λόγω μισθωτηρίου έλεγξε το μίσθιο και διαπίστωσε οτι είναι κατάλληλο για την χρήση που συμφωνήθηκε και το παρέλαβε όπως δήλωσε σε άριστη κατάσταση, ενώ συμφωνήθηκε ότι η εκμισθώτρια δεν ευθύνεται ούτε υποχρεούται κατά την διάρκεια της μισθώσεως σε επισκευές του μισθίου έστω και αν είναι απολύτως αναγκαίες ή επιβάλλονται εκ λόγω ανωτέρας βίας, ενώ ρητώς συμφωνήθηκε ότι για τις επισκευές αυτές, βαρύνεται και υποχρεούται αποκλειστικά η μισθώτρια – καθής) , απαγορευομένης απόλυτα οποιαδήποτε ολικής ή μερικής υπομίσθωσης του ή με οποιοδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα παράδοσης της χρήσεως του μισθίου σε τρίτους ή συγκατοίκηση τρίτων χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εκμισθώτριας.

Η διάρκεια της εν λόγω μισθώσεως συμφωνήθηκε τριετής με ημερομηνία έναρξης την 01-04-2007 και λήγουσα την 31-03-2010, οπότε και η καθής υποχρεούται να αποδώσει στην εκμισθώτρια το μίσθιο και τη χρήση του ελεύθερη, χωρίς καμία αντίρρηση ή άλλη προειδοποίηση.

Κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου η καθής παρέδωσε στην εκμισθώτρια για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης ατόκως το ποσό των 1.000 ευρώ ως εγγύηση, το οποίο συμφωνήθηκε ότι θα της επιστραφεί άτοκο μετά την απόδοση της χρήσεως του μισθίου, εφ όσον βέβαια δεν συντρέχει περίπτωση καταπτώσεως της εγγυήσεως και ότι δεν μπορεί να συμψηφιστεί προς μισθώματα.

Το μηνιαίο μίσθωμα ορίσθηκε για τα πρώτα δυο έτη της μίσθωσης στο ποσό των 500 ευρώ (μαζί με το αναλογούν χαρτόσημο) , το οποίο μετά από την πάροδο διετίας από την έναρξη της μίσθωσης ή της τελευταίας αναπροσαρμογής θα αναπροσαρμόζεται προσαυξανόμενο κατά 5%.

Δυνάμει του ανωτέρω συμφωνητικού ορίστηκε ότι το εν λόγω μίσθωμα πρέπει να καταβάλλεται προκαταβολικά τφ, πρώτη μέρα κάθε μήνα στην οικία της εκμισθώτριας ή σε τραπεζικό της λογαριασμό της καταβολής του μισθώματος υποδεικνυόμενης αποκλειστικά με έγγραφη απόδειξη της εκμισθώτριας ή με απόδειξη κατάθεσης στην τράπεζα.

Η καθής δεν υπήρξε συνεπής στις από αυτήν αναληφθείσες υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα [από δυστροπία και μόνο συνεχώς και επανειλημμένως και παρά του ότι κάνει προσήκουσα, ανενόχλητη, ανεμπόδιστη και ακώλυτη χρήση του μισθίου] από το μήνα Μάιο του έτους 2007 μέχρι και σήμερα, η καθής δεν έχει καταβάλει στην εκμισθώτρια τα συμφωνηθέντα μισθώματα και κατά συνέπεια της οφείλει τα μισθώματα μηνών Μαΐου – Ιουνίου – Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου – Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2007 και Ιανουάριου 2008 εκ 500 ευρώ για έκαστο μίσθωμα (μαζί με το αναλογούν χαρτόσημο) ήτοι συνολικά ( 9 μισθώματα X 500 ευρώ έκαστο-) 4.500 ευρώ, τα οποία οφείλει η καθής και πρέπει να καταβάλει στην εκμισθώτρια.

Επειδή κατά συνέπεια η καθής τυγχάνει υπερήμερη ως προς την Ιη καταβολή των ως άνω μισθωμάτων από δυστροπία και μόνο.

Η αίτηση της αιτούσης είναι νόμιμη κατά άρθρο 623 επ. του ΚΠολΔ., 66 του Εισ.Ν. ΚΠολΔ, 574 και 595 του ΑΚ και αποδεικνύεται από το προσκομιζόμενο και νόμιμα θεωρημένο από την αρμοδία ΔΟΥ μισθωτήριο που προσκομίζεται νόμιμα και από την προσκομιζόμενη από 12/11/2007 προσωρινή διαταγή της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς Δουλκίδου Σοφίας, δυνάμει της οποίας η αιτούσα _________συζ. _________  _________  το γένος _________  και _________  _________  (κάτοικος Πειραιώς, οδός _________  ), διορίστηκε προσωρινή δικαστική συμπαραστάτρια της κ. _________  χήρας _________  _________  το γένος _________  και _________  _________  (νοσηλευόμενης στον Οίκο Ευγηρίας «_________  »)

Πρέπει, συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία , όπως ορίζεται στο διατακτικό, προσκομίζοντας και  αριθμό γραμμάτιου  προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση

Διατάσσει την καθής η αίτηση να καταβάλλει στην αιτούσα με την ιδιότητα που αυτή παρίσταται για τους ανωτέρω λόγους το συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ καθώς και το ποσό των 140 ευρώ τα δικαστικά έξοδα της παρούσης διαταγής.

Γίνεται υπόμνηση στην καθ’ης ότι έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της παρούσας διαταγής μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της σε αυτόν.

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 28 Ιανουαρίου 2008

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία