fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1897/2011

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από την Δικαστή, Χριστίνα Ρωμέση , Πρόεδρο Πρωτοδικών , την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου, και τον Γραμματέα Γεώργιο Καζάκο .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 3 Ιουνίου 2011, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της καλούσας-καθ’ης: η ανακοπή :_________  συζ. _________  _________  ,το γένος _________  ,ως προσωρινής δικαστικής συμπαραστάτριας της _________  χήρας _________  _________  ,το γένος _________  _________  ,νοσηλευόμενης στον οίκο ευγηρίας με την επωνυμία _________  ,η – οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας της δικηγόρου Ιωάννας Μαρώση .

Της καθ ής η κλήση -ανακόπτουσας _________  _________  του _________  , κατοίκου Αιγάλεω ,η οποία δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η ανακόπτουσα κατέθεσε την από 19.3.2008 ανακοπή της7 που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 56778/78/ 2008 και ορίστηκε ημερομηνία συζήτησής της δικάσιμος η 23.5.2008 οπότε η συζήτηση της αναβλήθηκε για την δικάσιμο της 14.11.2008 οπότε ματαιώθηκε .Με την από 5.7.2010 κλήση της που κατατέθηκε με αριθμό 123544/363/5.7.2010 η καθ ης η ανακοπή επανέφερε την εν λόγω ανακοπή που προσδιορίσθηκε η συζήτησή της για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας (3.6.2011).

Κατά την συζήτηση της υποθέσεως, η οποία εκφωνήθηκε νόμιμα από τη σειρά του οικείου εκθέματος, η πληρεξούσια δικηγόρος της καλούσας -καθ’ής η ανακοπή , αφού ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της , ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται-στα πρακτικά και στις προτάσεις της.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση ανακοπή η ανακόπτουσα ζητά να ακυρωθεί η υπ’αρθμ 1015/2008 διαταγή πληρωμής μισθωμάτων του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει στην καθ’ης τα εκεί αναφερόμενα μισθώματα και να καταδικασθεί η καθ ης στην δικαστική της δαπάνη .

Η εν λόγω ανακοπή αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, στο οποίο υπηρετεί ο Δικαστής που εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής (ΕφΔωδ 18/1998 Αρμ 52.1389, ΕφΘεσ. 57/1991 Αρμ 45.876) για να δικαστεί κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 648 έως 661 του ΚΠολΔ [άρθρα 14 παρ. 1 εδ. β, 16 αριθ. 1, 632 παρ. 1 και παρ. 3, 648 επ. του ΚΠολΔ, 25 του νόμου 813/1978 (άρθρο 48 παρ. 1 του π.δ/τος 34/ 1995), κατά την οποία δικάζεται η διαφορά από την απαίτηση (οφειλόμενα μισθώματα) [βλ. ΑΠ 500/1997 ΕλλΔνη 39.97, ΕφΠειρ. 285/1998, ΕλλΔνη 39.894, ΕφΑΘ 2800/1998 ΕλλΔνη 40.378, ΕφΠειρ. 108/1997 ΕλλΔνη 38.1622], Επίσης, έχει ασκηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα,αφού η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στην ανακόπτουσα στις 28.2.2008 και η ένδικη ανακοπή κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου στις 21.3.2008 , με βάση την αναφερόμενη στο εισαγωγικό μέρος πράξη κατάθεσής της, και κοινοποιήθηκε στην καθ’ ης στις 21.3.2008(βλ. την σημείωση περί επίδοσης της δικαστικής επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών στο επικαλούμενο και προσκομιζόμενο αντίγραφο της κρινόμενης ανακοπής). Πρέπει επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και τη νομική ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της ερήμην της ανακόπτουσας ,η οποία αν και έχει κλητευθεί δυνάμει της υπ αρθμ. 0416 Γ/6.7.2010 εκθέσεως επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Πειραιά Δημητριού Ραπατζίκου δεν παραστάθηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το οικείο πινάκιο και σύμφωνα με το άρθρο 672 ΚΠολΔικ ,αν κατά την συζήτηση στο ακροατήριο δεν εμφανισθεί ή εμφανίσθει και δεν λάβει νόμιμα μέρος κάποιος από τους διαδίκους η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι.

Από την εκτίμηση της καταθέσεως του μάρτυρα της καθ’ ής η ανακοπή που δόθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου αυτού και από όλα τα έγγραφα ,τα οποία η καθης η ανακοπή επικαλείται και προσκόμιζες αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με το από 27.3.2007 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως μεταξύ της _________  χήρας _________  _________   το γένος _________  και _________  _________  ως εκμισθώτριας και της καθ’ής _________  _________  ως μίσθώτρίας , η πρώτη εκμίσθωσε σ’αυτήν(την δεύτερη) ένα ισόγειο κατάστημα στην επί της οδού _________  στην Αγία Βαρβάρα ευρισκόμενη οικοδομή (του οποίου έχει την αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή), επιφάνειας 62 τ.μ. περίπου, για να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα ιχθυοπωλείο και οπωροπαντοπωλείο της καθ ης (αφού η καθ ης κατά το άρθρο 7 του εν λόγω μισθωτηρίου έλεγξε το μίσθιο και διαπίστωσε ότι είναι κατάλληλο για την χρήση που συμφωνήθηκε και το παρέλαβε όπως δήλωσε σε άριστη κατάσταση, ενώ συμφωνήθηκε ότι η εκμισθώτρια δεν ευθύνεται ούτε υποχρεούται κατά την διάρκεια της μισθώσεως σε επισκευές του μισθίου έστω και αν είναι απολύτως αναγκαίες ή επιβάλλονται εκ λόγω ανωτέρας βίας, ενώ ρητώς συμφωνήθηκε ότι για τις επισκευές αυτές, βαρύνεται και υποχρεούται αποκλειστικά η μισθώτρια – καθής) , υπαγορευόμενης απόλυτα  οποιαδήποτε ολικής ή μερικής υπομίσθωσης του ή με οποιοδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα παράδοσης της χρήσεως του μισθίου σε τρίτους ή συγκατοίκηση τρίτων χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εκμισθώτριας. Η διάρκεια της εν λόγω μισθώσεως συμφωνήθηκε τριφτής με ημερομηνία έναρξης την 01-04-2007 και Λήγουσα την 31-03-2010, οπότε καί η καθ ης υποχρεούται να αποδώσει στην εκμισθώτρια το μίσθιο καί τη χρήση του ελεύθερη, χωρίς καμία αντίρρηση ή άλλη προ ειδοποίηση. Κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου η ανακόπτουσα- μίσθώτρία παρέδωσε στην εκμίσθώτρια για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης ατόκως το ποσό των 1.000 ευρώ ως εγγύηση, το οποίο συμφωνήθηκε ότι θα της επιστραφεί άτοκο μετά την απόδοση της χρήσεως του μισθίου.Περαιτέρω,παρά του ότι έκανε προσήκουσα, ανενόχλητη, ανεμπόδιστη και ακώλυτη χρήση τον μισθίου από το μήνα Μάιο του έτους 2007 μέχρι και τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2008, η ανακόπτουσα μίσθώτρια δεν κατέβαλε στην εκμίσθώτρια τα συμφωνηθέντα μισθώματα και κατά συνέπεια της οφείλει τα μισθώματα των μηνών Μαίου – Ιουνίου – Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου – Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2007 και μηνός Ιανουάριου του έτους 2008 εκ 500,00 ευρώ για έκαστο μίσθωμα (μαζί με το αναλογούν χαρτόσημο) ήτοι συνολικά ( 9 μισθώματα X 500,00 ευρώ έκαστο-) 4.500,00 ευρώ. Ηδη , η ως άνω εκμίσθώτρια _________  χήρα _________  _________   ,το γένος _________  και _________  _________  , δυνάμει της υπ’αρ. 5361/2008 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (εκούσια δικαιοδοσία) (νοσηλευόμενη στον Οίκο Ευγηρίας «_________  » – _________  στην Νίκαια , επί της οδού _________  ) έχει τεθεί σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης και η αιτούσα αδελφή της διορίστηκε οριστική δικαστική συμπαραστάτρια της . Η ανωτέρω απόφαση έχει καταστεί τελεσίδικη , όπως αυτό προκύπτει από το σχετικό πιστοποιητικό υπ’αρ. 1285/2009 του Πρωτοδικείου Πειραιά (βλ.προσκομιζομενα και επικαλούμενα ακριβή αντίγραφα της ανωτέρω απόφασης και πιστοποιητικού ή Περαπέρω, με τον λόγο της ανακοπής της η ανακόπτουσα ισχυρίζεται ότι τους τέσσερις πρώτους μισθωτικούς μήνες ( Απρίλιο – Ιούλιο 2007 ) δεν χρησιμοποίησε το μίσθιο για λόγους που αφορούσαν αποκλειστικά και μόνο το πρόσωπο της καθ’ής – εκμισθώτριας, ότι δηλαδή δεν μπόρεσε να εκδώσει άδεια λειτουργίας ιχθυοπωλείου- οπωροπαντοπωλείου στο μίσθιο , λόγω του ότι αν και είχε συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά η εκμισθώτρια δεν της χορήγησε την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωσή της μέσω της οποίας θα δήλωνε ότι δεν υπάρχουν άλλοι ένοικοι και επιτρέπει στην μισθώτρια την συμφωνηθείσα χρήση του μισθίου ,παρά της έδωσε την από 8/6/2007 υπεύθυνη δήλωση από την οποία έλειπαν τα βασικά στοιχεία της ταυτότητάς της και η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής με αποτέλεσμα να μην την αποδεχθεί ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας όπου την προώθησε μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά ,να της επιστραφεί και να μην εκδοθεί ποτέ η αιτούμενη άδεια λειτουργίας του μισθίου καταστήματος Ότι παρ’όλες τις μετέπειτα προσπάθειές της η εκμισθώτρια δεν της έδωσε μια ορθά συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση με αποτέλεσμα να μην εκδοθεί ποτέ η αιτούμενη άδεια Λειτουργίας του μισθίου καταστήματος ,ενώ σε συνάντησή τους που έλαβε χώρα περί τα τέλη Ιουλίου 2007 συμφώνησαν την λύση της μεταξύ τους μίσθωσης και συνεπώς για το χρονικό διάστημα από την 1.8.2007 και εξής δεν οφείλει μισθώματα καθώς κατόπιν προφορικής συμφωνίας μεταξύ της ανακόπτουσας καί της καθ’ής λύθηκε η μεταξύ τους συναφθείσα μίσθωση και παραδόθηκαν σε αυτή τα κλειδιά του μισθίου. Από κανένα αποδεικτικό στοιχείο της δικογραφίας αυτής δεν προέκυψε η ουσιαστική βασιμότητα των ισχυρισμών της ανακόπτουσας .Αντιθέτως, προέκυψε από την κατάθεση του μάρτυρα της καθ’ής ο οποίος έχει άμεση γνώση των γεγονότων ,ως σύζυγος της εκμισθώτριας, ότι πέραν του μισθώματος Απριλίου 2007 και της εγγυήσεως που καταβλήθηκαν με την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως ουδέν άλλο μίσθωμα κατεβλήθη έως την αποχώρηση της καθ’ής από το μίσθιο. Η δε κατάθεσή του αυτή επιβεβαιώνεται και από έγγραφα στοιχεία, όπως από το από 1/11/2007 επικαλούμενο και προσκομιζόμενο αντίγραφο του δελτίου συμβάντων του AT Αιγάλεω από το οποίο προκύπτει ότι η καθ’ής κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Αθηνών εξέφρασε παράπονα κατά της μισθώτριάς της για την συμπεριφορά της αυτή. Τέλος, πέραν του ότι η ανακόπτουσα ομιλεί γενικώς και αορίστως περί αιτήσεως για έκδοση άδειας λειτουργίας χωρίς να αναφέρει αριθμό πρωτοκόλλου αυτής, από το επικαλούμενο και προσκομιζόμενο από και με αριθμό πρωτοκόλλου 25005 έγγραφο του Δήμου Αγίας Βαρβάρας προκύπτει ότι δεν έχει κατατεθεί στην υπηρεσία αυτή αίτηση της μισθώτριάς που να ζητά την χορήγηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για το επί της οδού _________  μίσθιο κατάστημα.

Κατόπιν αυτών και μη υπάρχοντος άλλου λόγου ανακοπής προς εξέταση η κρινόμενη ανακοπή πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη. Τέλος, λόγω της ερημοδικίας της καθ’ής η κλήση – ανακόπτουσας πρέπει να οριστεί το νόμιμο παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας (άρθρα 652 παρ. 1, 653 παρ. 1 και 505 παρ. 2 του ΚΠολΔ) και να επιβληθεί εις βάρος της η δικαστική δαπάνη της καλούσας- καθ’ής η ανακοπή , όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της καθ ης η κλήση – ανακόπτουσας .

Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσόν των διακοσίων (200) ευρώ.

Απορρίπτει την ανακοπή

Επιβάλλει σε βάρος της καθ’ής η κλήση – ανακόπτουσας την δικαστική δαπάνη της καλού σας – καθ’ής η ανακοπή , την οποία ορίζει σε πεντακόσια (500) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη,

δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση στην Αθήνα την 28.11.2011

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία