fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός απόφασης 1704/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ Δ’ΤΡΙΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 6 Μαϊου 2015 και ώρα 11.00’, με δικαστές τους: Ευσταθία Παπαγεωργίου, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Δέσποινα Τζαφά και Ρέα-Δέσττοινα Γκέιβελη (εισηγήτρια)., Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίου, και γραμματέα την Αλεξάνδρα Φοντούλη, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την από 14-10-2010 προσφυγή της ανώνυμης εταιρίας «_________  », άλλοτε εδρεύουσας στο Αιγάλεω Αττικής (οδός _______), που παραστάθηκε διά της δικηγόρου Ζωής Παπαγεωργίου.

κατά του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Προϊστάμενο του Π.Ε.Κ. Πειραιά και ήδη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, που παραστάθηκε διά του δικαστικού πληρεξουσίου του Ν.Σ.Κ. Θησέα Κουρή με δήλωση.

Κατά τη συζήτηση, η διάδικος που παραστάθηκε ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήρθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου και, αφού μελέτησε τη δικογραφία, σκέφτηκε κατά το νόμο. ·

Επειδή, με την προσφυγή επιδιώκεται η ακύρωση της 211/2010 πράξης επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου του Π.Ε.Κ. Πειραιά, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο κατ’ άρθρο 6 του Ν.2523/1997, ύψους 716.551,99 ευρώ, λόγω μη απόδοσης του Φ.Π.Α. εικονικών φορολογικών στοιχείων τα οποία φέρεται ότι έχουν εκδοθεί από αυτήν κατά τη χρήση 1999. Η προσφυγή, η οποία είχε ασκηθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, παραπέμφθηκε στο Δικαστήριο τούτο ως καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο, με τη ΛΑ-957/2011 απόφαση εν συμβουλίω του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά,

Επειδή, η προσφεύγουσα κλητεύθηκε εμπροθέσμως (κατά σύντμηση της σχετικής προθεσμίας) και εν γένει νομοτύπως με την 121/2015 κλήση της Γραμματείας του Δικαστηρίου, για την επίδοση της οποίας προς τον υπογράφοντα την προσφυγή δικηγόρο συντάχθηκε η από 17-4-2015 εκθεση του δικαστικού υπαλλήλου του Δικαστηρίου Αριστομένη Καμαρινού.

Επειδή, στο άρθρο 30 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ορίζονται τα εξής: «1. Δικαστικοί πληρεξούσιοι των λοιπών, πλην του Δημοσίου και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, διαδίκων ορίζονται δικηγόροι σύμφωνα με το Δικηγορικό Κώδικα… 2Γ Η κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστική πληρεξουσιότητά παρέχεται: α) με προφορική δήλωση του διαδίκου ή του νομίμου αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου του, στο ακροατήριο, η οποία και καταχωρείτε στα πρακτικά, ή β) με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, οπότε όμως απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του διαδίκου ή του νομίμου αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου του, από .οποιαδήποτε δημοσία, δημοτική ή κοινοτική αρχή… 3. Η δικαστική πληρεξουσιότητα προς τους κατά την πρώτη περίοδο της παρ.1 δικαστικούς πληρεξουσίους θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί με μόνη τη συνυπογραφή από το διάδικο ή το νόμιμο αντιπρόσωπο ή τον εκπρόσωπό του,’ κατά περίπτωση, του δικογράφου του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου. Στην περίπτωση αυτή η συνυπογραφή του δικηγόρου θεωρείται ως βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής των πιο πάνω προσώπων…». Εξ άλλου, στο άρθρο 28 του αυτού Κώδικα ορίζονται τα εξής: «1. Για τις πράξεις της προδικασίας θεωρείται ότι υπάρχει η πληρεξουσιότητα εφόσον είτε επακολουθήσει η νομιμοποίηση δικαστικού πληρεξουσίου, είτε εμφανισθεί στο ακροατήριο ο διάδικος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος ή ο εκπρόσωπός του και δηλώσει ότι εγκρίνει τη διενέργειά τους. 2. Αν ως την πρώτη συζήτηση δεν έχουν υποβληθεί τα στοιχεία της νομιμοποίησης ή αυτά που έχουν υποβληθεί δεν είναι πλήρη, το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του διαδίκου ή του νομίμου αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου του ή του εμφανιζομένου ως δικαστικού πληρεξουσίου του, είτε αναβάλλει τη συζήτηση είτε προχωρεί σε… αυτή χορηγώντας εύλογη προθεσμία για την υποβολή τους… 5. Αν ο δικαστικός πληρεξούσιος του διαδίκου τελικώς δεν νομιμοποιηθεί, οι διαδικαστικές πράξεις που διενεργήθηκαν από αυτόν είναι αυτοδικαίως άκυρες-και το σχετικό ένδικο βοήθημα ή μέσο απορρίπτεται…». Σύμφωνα δε με το άρθρο 35 του ίδιου Κώδικα, το δικαστήριο ελέγχει και αυτεπαγγέλτως τη συνδρομή των διαδικαστικών προϋποθέσεων.

Επειδή, το δικόγραφο της προσφυγής υπογράφεται από το δικηγόρο Ελευθέριο Φυλλαδάκη, ενώ κατά τη συζήτηση της-υπόθεσης παραστάθηκε στο ακροατήριο, για λογαριασμό της προσφεύγουσας, η δικηγόρος Ζωή Παπαγεωργίου και ζήτησε προθεσμία είκοσι ημερών προκειμένου να προσκομίσει στοιχεία νομιμοποίησης, η οποία τής χορηγήθηκε από το Δικαστήριο. Πλην όμως, παρά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δεν προσκομίσθηκαν στο. Δικαστήριο στοιχεία αποδεικνύοντα την παροχή πληρεξουσιότητας προς το δικηγόρο που υπέγραψε το δικόγραφο ή προς τη δικηγόρο που παρέστη κατά τη συζήτηση. Συνεπώς, η προσφυγή είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη. Ελλείψει δε σχετικού αιτήματος, δεν επιδικάζονται τα δικαστικά έξοδα του Ελληνικού Δημοσίου,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την προσφυγή.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στον Πειραιά την 10-6-2015 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στον ίδιο τόπο την 22-6-2015.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία