fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ: 194/2013
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αγγελική Λύκου και τη Γραμματέα Ίριδα Μπριλάκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23-1-2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: _________  _________   του _________  και της _________  , 2. ________  _________   του _________  και της _________  , κατοίκων Εκάλης Αττικής, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσια δικηγόρο τους Ιωάννα Μαρώση.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1. _________  _________  του _________  , κατοίκου Ν. Ερυθραίας Αττικής, για τον εαυτό της ατομικά και ως έχουσας την προσωρινή επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων (_________  και _________  ), 2. _________  _________   του _________  , συνταξιούχου , κατοίκου Πειραϊκής Πειραιά, εκ των οποίων η πρώτη εμφανίστηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Νικολάου Καραμανλή, ενώ ο δεύτερος δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Οι αιτούντες με την από 01-10-2012 αίτησή τους, που κατέθεσαν σε αυτό το Δικαστήριο με αριθμό 1635/2012, της οποίας ορίστηκε δικάσιμος με την ταυτάριθμη πράξη της Ειρηνοδίκου αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζήτησαν να γίνει δεκτή για τους εκτιθέμενους σε αυτή λόγους.

Ακολούθησε συζήτηση της υπόθεσης, όπως αναφέρεται στα Πρακτικά, αφού εκφωνήθηκε από τη σειρά του σχετικού εκθέματος.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 810, 816 και 817 ΑΚ συνάγεται ότι με την ενοχικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου δυνάμενη να συναφθεί ακόμη και ατύπως, σύμβαση του χρησιδανείου ο ένας από τους συμβαλλόμενους (χρήστης) παραχωρεί τη χρήση του πράγματος, κινητού ή ακινήτου, στον άλλο (χρησάμενο), συνήθως δε ο πρώτος, όντας κάτοχος του πράγματος και μάλιστα ανεξάρτητα του αν είναι κύριος ή νομέας αυτού, παραχωρεί τούτο κατά κατοχή και χρήση στο δεύτερο, χωρίς αντάλλαγμα, υποχρεούται δε αυτός να αποδώσει το πράγμα στο χρήστη μετά τη λήξη του χρόνου που ορίστηκε ρητώς ή σιωπηρώς με τη σύμβαση. Στη σύμβαση μπορεί να συμφωνηθεί ότι ο χρήστης θα μπορεί να αναζητήσει το πράγμα όποτε θελήσει και στην περίπτωση αυτή ο χρησάμενος υποχρεούται να αποδώσει το πράγμα μόλις το ζητήσει ο χρήστης (ΑΠ 672/2005 ΕλλΔνη 2005.1491). Με τη λήξη του χρησιδανείου ο χρησάμενος, όπως προεκτέθηκε, υποχρεούται να αποδώσει το χρησιδανεισθέν πράγμα στο χρήστη, εφόσον δε αρνείται την απόδοσή του, αντιποιούμενος για τον εαυτό του τη νομή του χρήστη στο πράγμα και εκδηλώσει τούτο προς αυτόν, δημιουργείται παράνομη κατάσταση, συνεπεία της οποίας και όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 810, 819, 982, 984, 987, 997 και 998 του ΑΚ, 682 παρ. 1, 733 και 734 του Κ.Πολ.Δικ. , ο τελευταίος εκτός από την απορρέουσα από το χρησιδάνειο αγωγή, τη διεκδικητική αγωγή καθώς και τις περί νομής αγωγές, δικαιούται συντρέχουσας και επείγουσας περίπτωσης και επικειμένου κινδύνου, να ασκήσει και την αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, ζητώντας την προς αυτόν απόδοση της νομής και της κατοχής του πράγματος.

Περαιτέρω, κατά την ΑΚ 1393 ως «οικογενειακή στέγη» νοείται το ακίνητο όπου οι σύζυγοι έχουν την κύρια -διαμονή τους. Ως κύρια διαμονή νοείται ο χώρος στον οποίο οι σύζυγοι αναπτύσσουν την κοινή συζυγική τους δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την έννομη σχέση που τους συνδέει με το ακίνητο (κυριότητα, μίσθωση, χρησιδάνειο κλπ – βλ. Κουμάντος Οικ. Δικ. I, 1988 σελ. 124, 126, 176 , Δεληγιάννης Οικ. Δικ. II, 1987, σελ. 196). Η συμβίωση και η κοινή συμβολή στις οικογενειακές ανάγκες (1389 ΑΚ) αποτελούν υποχρεώσεις που γεννά ο γάμος, από τις οποίες η πρώτη περιέχεται στην έννοια της συνοίκησης των συζύγων με σκοπό την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων, ενώ η δεύτερη δημιουργεί για τον κάθε σύζυγο υποχρέωση να παράσχει στον άλλον τη δυνατότητα να τις ικανοποιήσει. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την παραχώρηση από μέρος του ενός συζύγου προς τον άλλον της κατοχής ακινήτου, του οποίου η χρήση του ανήκει με βάση εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα. Έτσι, τη συγκατοχή αποκτά ο σύζυγος στο ακίνητο του άλλου από παραχώρηση του τελευταίου με βάση την έννομη σχέση του γάμου και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις ΑΚ 1386 και 1389. Το δικαίωμα αυτό συγκατοχής γεννάται από την έννομη σχέση του γάμου, αρκεί  ο άλλος σύζυγος να έχει δικαίωμα κατοχής του ακινήτου που χρησιμεύει ως οικογενειακή στέγη με βάση κάποια έννομη σχέση εμπράγματου η ενοχικού χαρακτήρα.

Αν το ακίνητο αυτό ανήκει σε τρίτον και η έννομη σχέση (π.χ. μίσθωση , χρησιδάνειο) με βάση την οποία ο ένας σύζυγος είχε την κατοχή επ’ αυτού έληξε, τότε ο τρίτος μπορεί να ζητήσει το ακίνητο αυτό, εγείροντας ενοχική και διεκδικητική αγωγή. Στην περίπτωση δε άσκησης διεκδικητικής αγωγής (ΑΚ 1094) ο εναγόμενος σύζυγος δεν μπορεί να αντιτάξει κατά του τρίτου ότι με βάση την έννομη σχέση του γάμου δικαιούται στην κατοχή που αποτελεί οικογενειακή στέγη. Μια τέτοια ένσταση θα μπορεί να ευσταθήσει μόνο εάν η έννομη σχέση ενοχικού ή εμπράγματου χαρακτήρα (μίσθωση, επικαρπία, χρησιδάνειο, οίκηση) μεταξύ του άλλου συζύγου και του τρίτου εξακολουθεί να ισχύει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση εφόσον ο άλλος σύζυγος έχει νομιμως δικαίωμα νομής ή κατοχής επί του άνω ακινήτου, το δικαίωμα συγκατοχής επεκτείνεται και στον εναγόμενο σύζυγο με βάση τη σχέση του γάμου και ανεξάρτητα από τη βούληση του τρίτου. Αν όμως η προϋπόθεση αυτή δεν συντρέχει γιατί η έννομη σχέση που συνέδεε τον τρίτο με τον άλλο σύζυγο έληξε για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, τότε ο εναγόμενος σύζυγος δεν μπορεί να αντιτάξει την πιο πάνω ένσταση (βλ. σχετ. και Εφ. Πατρ. 470/2004 ΑΧΑΝΟΜ 2005. 177).

Από την υπ’ αριθ 763/15-11-2012 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Δημητρίου Φ. Ντίνου, που επικαλούνται και προσκομίζουν οι αιτούντες, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στο δεύτερο των καθών _________  _________   του _________  . Ο τελευταίος, όμως, δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο στο ακροατήριο όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου εκθέματος και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρα 699, 696 παρ 1 του Κ.Πολ.Δικ. ).

Στην προκειμένη περίπτωση με την από 1-10-2012 (αριθ. κατ. 1635/2012) αίτησή τους οι αιτούντες συνοπτικά εκθέτουν ότι είναι συγκύριοι και συννομείς εξ αδιαιρέτου κατά ποσοστό 50% ο καθένας τους μιας κατοικίας, που βρίσκεται στη Ν. Ερυθραία Αττικής, επί της οδού _________  , όπως το εν λόγω ακίνητο περιγράφεται στην αίτηση, το οποίο αγόρασαν από κοινού με το υπ’ αριθ. 4528/6-11-2002 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Πειραιά Στέφανου Βασιλάκη, που μεταγράφηκε νόμιμα. Ότι λίγο μετά την αγορά της ως άνω κατοικίας και συγκεκριμένα την 1-1-2003 συνήψαν με το δεύτερο καθού, πατέρα τους, άτυπη σύμβαση χρησιδανείου με βάση την οποία ο τελευταίος μπορούσε να χρησιμοποιήσει την κατοικία αυτή για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν τις είχε καλύψει με άλλον τρόπο και ότι θα μπορούσαν και αυτοί (αιτούντες), όποτε το επιθυμούσαν, να την χρησιμοποιούν.

Ότι ρητά συμφωνήθηκε ότι ο καθού – πατέρας τους όφειλε να τους αποδώσει το ανωτέρω ακίνητο, όποτε του το ζητούσαν και στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε. Ότι ακολούθως ο πατέρας τους τον Απρίλιο του 2006 τέλεσε νόμιμο πολιτικό γάμο με την πρώτη καθής με την οποία απέκτησαν δυο ανήλικα σήμερα τέκνα και διέμεναν στην ως άνω κατοικία, που τη χρησιμοποιούσαν ως οικογενειακή στέγη μέχρι αρχές Μαΐου του 2012, οπότε διασπάσθηκε η έγγαμη συμβίωσή τους, ο δεύτερος των καθών εγκατέλειψε την εν λόγω κατοικία και κατοικεί μόνιμα στον Πειραιά. Ότι μετά τη μετοίκηση του πατέρα τους, δευτέρου των καθών και τη λήξη του χρησιδανείου, αφού αυτό είχε συμφωνηθεί για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών, τις οποίες αυτός είχε καλύψει πλέον με άλλη κατοικία, ζήτησαν από αυτόν και κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από αυτόν, την απόδοση της χρήσης της ανωτέρω κατοικίας, πλην όμως η πρώτη καθής; που συνέχιζε να τη χρησιμοποιεί, αδιαφόρησε και αρνήθηκε την απόδοσή της. Ότι μετά την πάροδο αρκετών μηνών υποχρεώθηκαν να καταγγείλουν και εγγράφους με την από 4-9-2012 εξώδικη δήλωση – καταγγελία τους την επίδικη σύμβαση χρησιδανείου, πλην όμως μέχρι σήμερα η πρώτη καθής αρνείται την απόδοση της ως άνω κατοικίας τους και εξακολουθεί παράνομα και χωρίς τη θέλησή τους να τη χρησιμοποιεί και να διαμένει σ’ αυτήν, αντιποιούμενη τη νομή και κατοχή τους. Ενόψει των ανωτέρω και επικαλούμενοι επείγουσα περίπτωση από τη στέρηση της εκμετάλλευσης του ως άνω ακινήτου τους, επιβάρυνσής τους με τις κοινόχρηστες και φορολογικές δαπάνες του, καθώς κα, επικείμενο κίνδυνο διαπληκτισμών και ερίδων, ζητούν να αναγνωριστούν προσωρινά νομείς και κατά ποσοστό 1/2  εξ αδιαιρέτου ο καθένας τους της επίδικης κατοικίας, να υποχρεωθούν οι καθών και οποιοσδήποτε έλκει δικαιώματα από αυτούς να τους αποδώσει το ως άνω ακίνητο και σε περίπτωση άρνησής τους να αποβληθούν από αυτό και να εγκατασταθούν οι ίδιοι στη νομή και κατοχή του, να υποχρεωθούν οι καθών να παύσουν κάθε διατάραξη της νομής τους στο επίδικο ακίνητο και να απέχουν στο μέλλον από κάθε πράξη που τείνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην αποβολή ή διατάραξη της νομής τους, να απαγγελθεί σε βάρος των καθών προσωπική κράτηση και χρηματική ποινή για κάθε μελλοντική διατάραξη ή παραβίαση της απόφασης που θα εκδοθεί και τέλος να καταδικαστούν στην καταβολή της δικαστικής τους δαπάνης.

Η κρινόμενη αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη και με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα αρμόδια και παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 29 παρ 1, 733 Κ.Πολ.Δικ. ), κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. Κ.Πολ.Δικ. ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 810 επ., 974, 980, 984, 987 ΑΚ, 943 και 176 Κ.Πολ.Δικ. , πλην των αιτημάτων: α)ττερί απαγόρευσης οποιοσδήποτε πράξης στο μέλλον που τείνει στην αποβολή ή διατάραξη της νομής τους και β)της απειλής χρηματικής ποινής ή προσωπικής κράτησης για κάθε μελλοντική διατάραξη, τα οποία είναι μη νόμιμα και ως εκ τούτου απορριπτέα, διότι η διάταξη του άρθρου 947 παρ 1 Κ.Πολ.Δικ. , που προβλέπει τον ως άνω τρόπο έμμεσης εκτέλεσης προϋποθέτει αίτηση για παράλειψη              ή ανοχή πράξης, στηριζόμενη στο ουσιαστικό δίκαιο, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις της αρνητικής αγωγής (ΑΚ 1108) ή της αγωγής της διατάραξης της νομής (ΑΚ 989), ενώ στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για αποβολή από τη νομή, της οποίας αίτημα είναι η απόδοση της νομής του πράγματος (βλ. Γεωργιάδη -Σταθόπουλου. ΑΚ κατ άρθρο ερμηνεία , άρθρο 987, σελ. 270, άρθρο 1094 ΑΚ σελ 568 -569, ΑΠ 1050/82 ΑρχΝ 33.453, Ειρ.Ιστιαίας 3/1999 ΑρχΝ 1999. 696, όπου παραπομπή σε πλούσια νομολογία).

Η παρασταθείσα πρώτη καθ’ ής αρνείται την αίτηση ισχυριζόμενη ότι κατόπιν αίτησής της με την από 29-6-2012 προσωρινή διαταγή του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών διατάχθηκε η μετοίκηση του δευτέρου καθ’ ού από το επίδικο ακίνητο της οικογενειακής στέγης, της ανατέθηκε η προσωρινή επιμέλεια των ανήλικων παιδιών τους και της επιδικάσθηκε προσωρινή διατροφή τόσο γι’ αυτή όσο και για τα τέκνα τους και ότι κατόπιν αυτού συνεχίζει να χρησιμοποιεί την οικογενειακή τους στέγη νόμιμα με βάση την ανωτέρω προσωρινή διαταγή. Επιπλέον η πρώτη καθ΄ής πρότεινε την ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος των αιτούντων υποστηρίζουσα ότι στην πραγματικότητα την ένδικη αίτηση την ασκεί ο δεύτερος καθ’ ού εν διαστάσει σύζυγός της, σε συμπαιγνία με τους αιτούντες -τέκνα του, στο πλαίσιο της βίαιης και εκδικητικής συμπεριφοράς του σε βάρος της, καθώς και την ένσταση έλλειψης επείγουσας περίπτωσης και επικειμένου κινδύνου, αφού, σε αντίθεση με όσα ισχυρίζονται οι αιτούντες, εξοφλεί τους λογαριασμούς που βαρύνουν το ακίνητο και δεν αντιποιείται τη νομή και κυριότητα των τελευταίων σ’ αυτό. Επί των ανωτέρω ενστάσεων λεκτέα τα ακόλουθα:  α) στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων αντικείμενο είναι η εξασφάλιση του ιδιωτικού δικαιώματος και όχι η άσκησή του. Επομένως, δεν νοείται κατάχρηση του δικαιώματος αυτού, αφού η ΑΚ 281 ρητά αναφέρει ως προϋπόθεση για την εφαρμογή της, την άσκηση του διαφιλονικουμένου δικαιώματος (ΑΠ 950/1981 ΕλλΔνη 32.77, ΑΠ 84/1984 ΝοΒ 33.239). Οι ισχυρισμοί δε που επιδρούν καταλυτικά στο ασφαλιστέο δικαίωμα , όπως η κρινόμενη ένσταση, δεν έχουν έννομη επιρροή (Παμπούκης – Κεραμέας, Γνμ.Δ4,574 και ιδίως 576, παρ ΙΙΙ3, ΑΠ 60/1972 ΝοΒ 20.622). Έτσι ο ως άνω ισχυρισμός της πρώτης καθής περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος, ασκείται απαραδέκτως, διότι σύμφωνα με τα ως άνω εκτεθέντα, αντικείμενο της δίκης των ασφαλιστικών μέτρων είναι το δημοσίου δικαίου διαπλαστικό δικαίωμα του διαδίκου για παροχή δικαστικής προστασίας και όχι το ουσιαστικό δικαίωμα (ΠΠΆρτας 62/1994 Αρψ 1995.449, ΜΠρΑΘ 16353/1999 ΕΕΜΠΔ 1999, Ειρ. Κορ. 146/2011, Ειρ. Ρόδ. 11/2007 δημ. «ΝΟΜΟΣ», Ειρ. Χαλαν. 525/2005 ΕΔΠΟΛ 2005.312). β) Το κατεπείγον, εξάλλου, της αίτησης περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων, συνδέεται με το ουσία βάσιμο αυτής, αφού αποτελεί προϋπόθεση της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 682 Κ.Πολ.Δικ. και ως εκ τούτου η επίκλησή του αποτελεί αιτιολογημένη άρνησή της και εξετάζεται μαζί με αυτήν.

Από τις ένορκες στο ακροατήριο καταθέσεις των εκατέρωθεν εξετασθέντων μαρτύρων, που περιέχονται στα πρακτικά της δίκης και εκτιμώνται αναλόγως του βαθμού γνώσης και αξιοπιστίας καθενός εξ αυτών, τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, τους ισχυρισμούς τους που περιέχονται στα κατατεθέντα σημειώματά τους, από τους οποίους συνάγονται και ομολογίες (άρθρο 261 Κ.Πολ.Δικ. ), τις προφορικές εξηγήσεις των πληρεξουσίων τους δικηγόρων και την όλη εν γένει διαδικασία, όπου αρκεί πιθανολόγηση των ισχυρισμών (άρθρο 690 παρ 1 Κ.Πολ.Δικ. ), πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Με το υπ αριθ 4528/6-11-2002 συμβόλαιο αγοραπωλησίας οριζοντίου ιδιοκτησίας Ν. 3741/1929 μετ’ αποκλειστικής χρήσης οικοπέδου του συμβολαιογράφου Πειραιά Στέφανου Βασιλάκη (βλ. σχετ. προσκομιζόμενο αντίγραφό του), που έχει νόμιμα μεταγράφει στον τόμο 10 κα. με αύξ. αριθ 152 του Υποθηκοφυλακείου Ν. Ερυθραίας, οι αιτούντες _________   _________   και __________  _________  , αδέλφια, γνήσια τέκνα του δευτέρου των καθων _________  _________  , απέκτησαν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και κατά ποσοστό 50% ο καθένας τους, μια αυτοτελή και ανεξάρτητη κατοικία με τα στοιχεία Κάπα Κεφαλαίο τρία (Κ3) του συγκροτήματος τριών (3) κατοικιών, που έχει ανεγερθει σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο κείμενο στη Ν. Ερυθραία Αττικής, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως του Δήμου Ν. Ερυθραίας, στο οικοδομικό τετράγωνο ___  και στη διασταύρωση των οδών _________  , μετά της ανήκουσας στην εν λόγω κατοικία αποκλειστικής χρήσης του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου στο οποίο αυτή έχει κτιστεί, με τα παραρτήματα, παρακολουθήματα, συστατικά της μέρη και την αναλογία της στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη, πράγματα, χώρους και εγκαταστάσεις του συγκροτήματος των κατοικιών. Το όλο οικόπεδο επί του οποίου έχει κτιστεί η ανωτέρω κατοικία έχει έκταση 1123,69 τ.μ., αποτελείται δε αυτή (κατοικία) από υπόγειο, ισόγειο και όροφο πάνω από το ισόγειο, όπως ειδικότερα περιγράφεται με λεπτομέρεια στο προαναφερόμενο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο.

Λίγο καιρό μετά την απόκτηση της ως άνω κατοικίας τους οι αιτούντες συνήψαν με τον πατέρα τους, δεύτερο των καθών, άτυπη σύμβαση χρησιδανείου με βάση την οποία ο τελευταίος θα χρησιμοποιούσε τη συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία των παιδιών του ως κατοικία του, χωρίς αντάλλαγμα, για να καλύψει τις στεγαστικές του ανάγκες, εφόσον δεν τις έχει καλύψει με άλλον τρόπο, οι ίδιοι δε οι αιτούντες θα μπορούσαν και αυτοί να την χρησιμοποιούν όποτε το επιθυμούσαν. Επιπλέον ρητά είχε συμφωνηθεί ότι ο καθ’ ού πατέρας τους θα τους απέδιδε την οικία τους όποτε οι αιτούντες του τη ζητούσαν και μάλιστα στην κατάσταση που του την παρέδωσαν. Τον Απρίλιο του 2006 οι καθών τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο της Κηφισιάς και εγκαταστάθηκαν στην ανωτέρω κατοικία, που τη χρησιμοποιούσαν ως οικογενειακή τους στέγη και διέμεναν σ’ αυτή μαζί με τα δυο ανήλικα τέκνα που στο μεταξύ απέκτησαν, χωρίς την εναντίωση των αιτούντων. Περί τις αρχές Μαΐου 2012 όμως η έγγαμη συμβίωση των καθών διασπάσθηκε χωρίς καμία πρόθεση επανασυμβίωσής τους και οι δυο δε έχουν καταθέσει αντίθετες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για τη ρύθμιση της επιμέλειας των τέκνων τους, οι οποίες εκκρεμούν προς εκδίκαση, κατόπιν δε αιτήματος της πρώτης καθής με την από 29-6-2012 προσωρινή διαταγή της Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών ο δεύτερος καθού εγκατέλειψε τη συζυγική οικία και κατοικεί έκτοτε μόνιμα στον Πειραιά, επί της οδού _________  , καλύπτοντας έτσι τις στεγαστικές του ανάγκες με τη διαμονή του στην τελευταία αυτή κατοικία του. Μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των καθών, τη μετοίκηση του δευτέρου αυτών και τη συνακόλουθη λύση της άτυπης σύμβασης χρησιδανείου, αφού αυτή είχε συναφθεί για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του τελευταίου, οι αιτούντες από το Μάιο ήδη του 2012 ζήτησαν από τον πατέρα τους και την καθ’ ής εν διαστάσει σύζυγό του την απόδοση της χρήσης της ως άνω κατοικίας τους. Η πρώτη καθ’ ής όμως, που εξακολουθεί να διαμένει μαζί με τα ανήλικα τέκνα τους στη χρησιδανεισθείσα κατοικία, αδιαφόρησε και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της αρνείται την απόδοσή της. Ακολούθως οι αιτούντες με την από 4-9-2012 εξώδικη δήλωση – καταγγελία τους, που επιδόθηκε στους καθών στις 6-9-2012 (βλ. σχετ. προσκ. υπ’ αριθ 624 και 626/6-9-2012 εκθέσεις επίδοσης του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητή Δημητρίου Ντίνου) κατήγγειλαν και εγγράφως τη μεταξύ αυτών και του πατέρα τους – β’ των καθών σύμβαση χρησιδανείου και κάλεσαν αμφοτέρους να τους παραδώσουν μέσα σε 15 ημέρες από τη λήψη της εξώδικης δήλωσης την κατοχή και χρήση της επίδικης κατοικίας τους, συγχρόνως δε τους δήλωναν ότι η μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας παραμονή τους σ’ αυτή θα συνιστούσε αντιποίηση της νομής τους στο, εν λόγω ακίνητό τους. Η πρώτη καθής όμως και πάλι αρνήθηκε την απόδοση αντιποιούμενη τη νομή και  κατοχή των αιτούντων στην κατοικία τους, αφού μετά τη λύση της ορισμένου χρόνου συμφωνηθείσας σύμβασης χρησιδανείου, που είχε καταρτισθεί προκειμένου να καλύψει ο δεύτερος καθού τις στεγαστικές του ανάγκες και με τον όρο της άμεσης’ απόδοσης^ στους αιτούντες, όποτε αυτοί τη ζητούσαν, η πρώτη καθής εξακολουθεί να παραμένει σ’ αυτήν και να την παρακρατεί παράνομα και χωρίς τη θέληση των αιτούντων. Εξαιτίας δε της ως άνω συμπεριφοράς, της πρώτης καθής, η οποία εκτός των άλλων προέβη και σε αλλαγή των εξωτερικών κλειδαριών της πιο πάνω κατοικίας επικαλούμενη απόπειρα διάρρηξης αυτής από υπάλληλο του δευτέρου των καθών, προκλήθηκαν διενέξεις, φασαρίες και διαπληκτισμοί μεταξύ των διαδίκων (βλ. σχετ. προσκομιζόμενα αντίγραφα του βιβλίου συμβάντων του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και Καλλίπολης Πειραιά). Εντάσεις και έριδες επίσης προκλήθηκαν μεταξύ τους και για τις πληρωμές των διαφόρων λογαριασμών των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, νερού κλπ), για την καταβολή των εκτάκτων εισφορών ακίνητης περιουσίας καθώς και για τις αμοιβές προσωπικού που φροντίζει και συντηρεί τους χώρους της επίδικης κατοικίας, τους οποίους καλούνται να πληρώσουν οι αιτούντες στα ονόματα των οποίων εκδίδονται οι διάφοροι λογαριασμοί, μολονότι στην ως άνω κατοικία διαμένει η πρώτη καθής. Η τελευταία υποστηρίζει ότι δεν αντιποιείται τη νομή των αιτούντων, αλλά ότι συνεχίζει να διαμένει μαζί με τα παιδιά της, των οποίων ασκεί την επιμέλεια, νόμιμα στο ως άνω ακίνητο με  βάση την προαναφερόμενη προσωρινή διαταγή της Προέδρου  Πρωτοδικών Αθηνών. Ο ισχυρισμός της όμως αυτός δεν είναι βάσιμος, καθόσον με την προσωρινή αυτή διαταγή της ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της, διατάχθηκε η μετοίκηση του καθού – συζύγου της, υποχρεώθηκε αυτός να της καταβάλει προσωρινά και μέχρι τη συζήτηση της αίτησής της το ποσό των 3.800 ευρώ ως διατροφή για την ίδια και τα τέκνα τους και δεν ‘της παραχωρήθηκε η χρήση της επίδικης κατοικίας. Σε κάθε δε περίπτωση , σύμφωνα και με όσα στη μείζονα σκέψη της παρούσας       αναλυτικά αναφέρθηκαν, με βάση τον προαναφερόμενο όρο της σύμβασης χρησιδανείου, κατά τον οποίο η ένδικη κατοικία ήταν άμεσα αποδοτέα στους αιτούντες, όποτε αυτοί τη ζητούσαν από το χρησάμενο πατέρα τους, το χρησιδάνειο έληξε, δεδομένου ότι οι αιτούντες ζήτησαν το ακίνητό τους προφορικώς και εγγράφως και ο δεύτερος καθού έπαυσε να έχει πλέον δικαίωμα κατοχής επ’ αυτού. Αφού δε ο τελευταίος δεν έχει τέτοιο δικαίωμα, δεν το έχει και η πρώτη καθής, αφού το δικαίωμα κατοχής της τελευταίας πάνω στο επίδικο ως οικογενειακής στέγης προϋποθέτει την ύπαρξη τέτοιου δικαιώματος στο πρόσωπο του σε διάσταση με αυτή ευρισκομένου συζύγου της – δευτέρου καθού (βλ. και Εφ. Πατρ. 470/2004 ο.π.).

Με βάση όλα τα ανωτέρω πιθανολογείται αδικαιολόγητη (προσχηματική) άρνηση απόδοσης και αντιποίηση της νομής των αιτούντων, όπως επίσης και βλάβη αυτών από τη στέρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του επιδίκου ακινήτου τους. Αντίθετα δεν πιθανολογήθηκε ότι από την απόδοση αυτού οι καθών θα υποστούν κάποια σημαντική και ανεπανόρθωτη βλάβη, αφού μπορούν εύκολα και έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις στεγαστικές τους ανάγκες. Ήδη , όπως προεκτέθηκε, ο δεύτερος καθού έχει μετοικήσει σε άλλη οικία στον Πειραιά, η δε πρώτη καθής διαθέτει δυο άλλα ακίνητα στην περιοχή του Δήμου  Κηφισιάς, στο ένα εκ των οποίων τουλάχιστον μπορεί άμεσα να μετοικήσει και να διαμείνει. Σε κάθε δε περίπτωση τα έξοδα μίσθωσης άλλης κατοικίας μπορεί αυτή (α’ καθής) να τα συνυπολογίσει και να τα διεκδικήσει από τον εν διαστάσει σύζυγό της και τη διατροφή που θα της επιδικαστεί στο πλαίσιο των σχετικών δικών που εκκρεμούν μεταξύ τους.

Κατόπιν τούτων μετά τη στάθμιση των συμφερόντων των διαδίκων μερών, επειδή πιθανολογείται από το Δικαστήριο, ότι οι καθών παράνομα παρακρατούν και δεν αποδίδουν το επίδικο ακίνητο, ως οφείλουν μετά τη λήξη της σύμβασης χρησιδανείου και επειδή περαιτέρω πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης των αιτούντων λόγω των συγκρούσεων από την πρόσφατη προσβολή της νομής τους, καθώς και από τη στέρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης σημαντικού περιουσιακού τους στοιχείου, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη και να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα προς προστασία της νομής τους (αιτούντων) , όπως στο διατακτικό. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων να επιβληθούν σε βάρος των καθών, λόγω της

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην του δευτέρου των καθών και κατ’ αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.                     .

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε ως απόρριπτέο.

Δέχεται την αίτηση.                                                                        ,

Αναγνωρίζει τους αιτούντες προσωρινά νομείς και σε ποσοστά

50% τον καθένα της κατοικίας με τα στοιχεία Κάπα Κεφαλαίο τρία (Κ3) του συγκροτήματος τριών κατοικιών, ‘που βρίσκεται στη Ν. Ερυθραία Αττικής, στο οικοδομικό τετράγωνο με αριθμό σαραντα ένα (ΟΤ 41) και στη διασταύρωση των οδών _________  , όπως αυτή λεπτομερώς περιγράφεται στο υπ’ αριθ 4528/611-2002 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο κτήσης της του συμβολαιογράφου Πειραιά Στεφάνου Κων. Βασιλάκη.

Υποχρεώνει τους καθών η αίτηση και κάθε τρίτο που έλκει αυτούς δικαίωμα να αποδώσουν τη νομή και κατοχή της ως άνω κατοικίας στους αιτούντες κατά ποσοστό 50% στον καθένα τους.

Επιβάλλει σε βάρος των καθών τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων, την οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων ογδόντα (280) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Μαρούσι, στις 21 Φεβρουάριου 2013, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριο του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους  δικηγόρων.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΚΟΥ              ΙΡΙΣ ΜΠΡΙΛΑΚΗ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία