fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός αποφάσεως 5260/2017

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Σκουτέρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα την 20/01/2017, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ:

  • Της αιτούσας: _________ _________   του _________  και της _________  , ενεργούσας ατομικά και υπό την ιδιότητα της ασκούσας προσωρινά εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της _________  _________  , κατοίκων αμφοτέρων Ιλίου Αττικής, οδός _________  , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκη, δικηγόρου Πειραιώς.

Του καθού η αίτηση: _________  _________   του _________  και της _________  , κατοίκου Ίλιον Αττικής, οδός _________  , ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Αιμιλίας Αλεξοπούλου.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 30/06/2016 κατατεθείσα με αριθμό κατάθεσης 36533/5352/2016 αίτησή της, που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό, για τους λόγους που εκθέτει σε αυτήν.

  • Του _________ _________   του _________  , κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός _________  , ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Αιμιλίας Αλεξοπούλου
  • Της καθής η αίτηση: _________ _________   του _________  και της _________  , ενεργούσας ατομικά και υπό την ιδιότητα της ασκούσας προσωρινά εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της _________  _________  , κατοίκων αμφοτέρων Ιλίου Αττικής, οδός _________  , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκη, δικηγόρου Πειραιώς.

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 10/10/2016 κατατεθείσα με αριθμό κατάθεσης 61161/9802/2016 αίτησή του, που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό, για τους λόγους που εκθέτει σε αυτήν.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, που έγινε δημόσια στο ακροατήριο* του Δικαστηρίου, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί τους και όσα αναφέρονται στα έγγραφα σημειώματα που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα της πρώτης αίτησης ζητά, με επίκληση επείγουσας περίπτωσης και επικειμένου κινδύνου, να ανατεθεί προσωρινά σε αυτή η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της ίδιας και του καθού, _________  _________  , να υποχρεωθεί ο καθού να της καταβάλει για τη διατροφή του το ποσό των 450 μηνιαίως προκαταβολικά, εντός των τριών πρώτων ημερών εκάστου μήνα, νομιμότοκα από την άσκηση της αίτησης, να υποχρεωθεί ο καθού να της αποδώσει τη νομή των αναφερόμενων στην κρινόμενη αίτηση αντικειμένων, τα οποία της ανήκουν κατά κυριότητα και τα παρακράτησε παράνομα ο καθού μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσής τους και να καταδικαστεί και στη δικαστική της δαπάνη.

Ο αιτών της δεύτερης αίτησης ζητά να καθορισθεί με την εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινό η επικοινωνία του με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων _________  _________  , όπως ειδικότερα προσδιόρισε σε αυτή.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνεκδικασθούν, διότι είναι συναφείς, υπάγονται στην ίδια διαδικασία, με τη συνεκδίκασή τους θα διευκολυνθεί και θα επιταχυνθεί η διεξαγωγή της δίκης και θα επέλθει μείωση των εξόδων (άρθρα 31 παρ. 3 και 246 Κ.Πολ.Δ.).

Οι κρινόμενες αιτήσεις των διαδίκων, εν διαστάσει συζύγων, με τις οποίες έκαστος τούτων ζητεί, με επίκληση επείγουσας περίπτωσης και επικειμένου κινδύνου, τα ειδικότερα προαναφερόμενα, εισάγονται αρμοδίως προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρα 683 παρ. 1 συνδ. 22 Κ.Πολ.Δ.), εκδικαζόμενες κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. Κ.Πολ.Δ.), είναι ορισμένες κατ’ άρθρο 688 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. και νόμιμες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 682 παρ. 1 και 735 Κ.Πολ.Δ. και 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1516 παρ. 2 και 1518 Α.Κ., επομένως πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα τους εκτός από το αίτημα της αιτούσας της πρώτης αίτησης που πρέπει να απορριφθεί προεχόντως ως μη νόμιμο διότι αυτή ζητά να της αποδοθεί η νομή των αναφερόμενων στην αίτηση αντικειμένων, αίτημα για την εκδίκαση του οποίου υλική αρμοδιότητα έχουν τα κατά τόπους Ειρηνοδικεία και επιπλέον ως αόριστο, διότι η αιτούσα δεν περιγράφει λεπτομερώς και με επαρκή χαρακτηριστικά τα κινητά των οποίων ζητά την απόδοση, ώστε να είναι σαφής ο προσδιορισμός τους.

Από τις ένορκες καταθέσεις των εξετασθέντων στο ακροατήριο του δικαστηρίου μαρτύρων, απόδειξης και ανταπόδειξης και από τα έγγραφα, που νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: οι διάδικοι, είναι σύζυγοι. Γνωρίστηκαν και συνήψαν αρχικό σχέση το έτος 1999. Τη σχέση τους αυτή διατήρησαν μέχρι το έτος 2004, οπότε χώρισαν με επιθυμία της πρώτης αιτούσας, η οποία κατά τη χρονική εκείνη περίοδο συνήψε σχέση με τον μέχρι τότε καλύτερο φίλο του καθού η πρώτη αίτηση, με τον οποίο και παντρεύτηκε το έτος 2006 με πολιτικό γάμο. Από τις πρώτες όμως ημέρες του γάμου τους, η αιτούσα καλούσε τηλεφωνικά τον καθού η πρώτη αίτηση – αιτούντα της δεύτερης, στον οποίο ανέφερε ότι είχε μετανιώσει και ότι ήθελε να είναι μαζί του. Κατόπιν αυτού, χώρισε με τον πρώτο της σύζυγο και στα τέλη του 2006 επανασυνδέθηκε με τον καθού, με τον οποίο παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στις 12/10/2009 ενώ στις 04/06/2010 τέλεσαν και θρησκευτικό γάμο. Προηγουμένως, στις 20/01/2009 απέκτησαν ένα άρρεν τέκνο, τον _________  _________  , μαθητή σήμερα της Β’ τάξης του δημοτικού σχολείου. Από το 2011, οπότε άρχισαν, συνεπεία της οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα, να έχουν οικονομικά προβλήματα, η σχέση των διαδίκων άρχισε και αυτή να διαταράσσεται. Άρχισαν να έχουν συνεχείς έριδες, διενέξεις και να ανταλλάσσουν παρουσία του ανήλικου τέκνου τους βαρείς χαρακτηρισμούς και εκφράσεις ιδιαίτερα μειωτικές ο ένας για τον άλλο. Το έτος 2014, ο καθού η πρώτη αίτηση ζήτησε από την αιτούσα της ίδιας αίτησης να χωρίσουν, κάτι που η αιτούσα της ίδιας αίτησης αποδέχθηκε, συμφώνησαν όμως να εξακολουθήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα να διαμένουν μαζί, στην επί της οδού _________   στο Ίλιο, μέχρι τότε οικογενειακής τους στέγης, προκειμένου να προσαρμοστεί το ανήλικο τέκνο τους στη νέα πραγματικότητα που θα διαμορφωνόταν μετά το χωρισμό τους. Στις 05/01/2016, η καθής αποχώρησε μαζί με το ανήλικο τέκνο της από τη μέχρι τότε οικογενειακή στέγη των διαδίκων, παραλαμβάνοντας τα προσωπικά της αντικείμενα που ήταν αναγκαία για τη μετεγκατάστασή της. Ο καθού η πρώτη αίτηση – αϊτών της δεύτερης μάλιστα, τη βοήθησε στη μεταφορά τους στο επί της οδού Παπαδιαμάντη αριθ. 10 στο Ίλιον, διαμέρισμα ιδιοκτησίας της, στο οποίο διαμένουν και οι γονείς της. Της έδωσε μάλιστα ο ανωτέρω και το ποσό των 2000 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων εξόδων μετεγκατάστασής της. Όπως πιθανολογήθηκε από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού, οι διάδικοι ήταν εξίσου συνυπαίτιοι για τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής τους. Πέντε περίπου μήνες πριν την αποχώρηση της αιτούσας της πρώτης αίτησης από την κοινή οικογενειακή στέγη των διαδίκων, ο καθού η ίδια αίτηση αγόρασε στο όνομά του μια επιχείρηση αναψυκτηρίου επί της οδού _________  στο Περιστέρι Αττικής, αναλώνοντας όλες τις οικονομίες του προκειμένου να εργαστούν σε αυτό και οι δύο. Πραγματικά η αιτούσα μετέβαινε στο κατάστημα και βοηθούσε τον καθού στη λειτουργία του. Λίγο πριν την αποχώρησή της από τη συζυγική οικία, του παρέδωσε τα κλειδιά του αναψυκτηρίου στον καθού ανακοινώνοντάς του συγχρόνως την απόφασή της να μην συνεχίσει να πηγαίνει σε αυτό για εργασία. Ο ισχυρισμός του καθού η πρώτη αίτηση – αιτούντος της δεύτερης, ότι η αιτούσα της πρώτης αίτησης χρωστούσε κατά το χρονικό σημείο της αποχώρησής της από το αναψυκτήριο περίπου ποσό 4000 ευρώ σε προμηθευτές, εκμισθωτή, λογιστή, ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ, δεν πιθανολογήθηκε βάσιμος, αφού άλλωστε η επιχείρηση λειτουργούσε στο όνομα του καθού και όφειλε και ο ίδιος να παρακολουθεί την οικονομική της πορεία. Τον Ιούνιο όμως του ίδιου έτους, ο αϊτών της δεύτερης αίτησης – καθού η πρώτη, διέκοψε τη λειτουργία της επιχείρησης, αφού συνεπεία τραυματισμού του σε τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα επί της οποίας επέβαινε, καθώς εκτελούσε παραγγελία, δεν είχε κάποιο άλλο πρόσωπο κατάλληλο, να συνεχίσει τη λειτουργία του αναψυκτηρίου για όσο διάστημα ο ίδιος ανάρρωνε. Μετά την αποκατάσταση της υγείας του από το τροχαίο ατύχημα, ο καθού η πρώτη αίτηση άρχισε να εργάζεται λαμβάνοντας μηνιαίο μισθό 500 ευρώ, σε συνεργείο αυτοκινήτων που διατηρεί ο αδελφός του _________  _________  , ο οποίος επίσης τον φιλοξενεί μέχρι και τον ένδικο χρόνο στη δική του οικία. Πλην όμως η καθού η πρώτη αίτηση έχει ήδη συνάψει άλλη σχέση με την _________  _________  , η οποία κυοφορεί ήδη το τέκνο τους, επιπλέον αυτός δεν διαθέτει άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία και το μόνο του περιουσιακό στοιχείο είναι μία μικρού κυβισμού και αμελητέας αξίας μοτοσικλέτα τύπου σκούτερ. Περαιτέρω, από την αποδεικτική διαδικασία δεν πιθανολογήθηκε η βασιμότητα του ισχυρισμού της αιτούσας της πρώτης αίτησης, ότι δηλαδή ο καθού η αίτηση αποκέρδαινε από τη λειτουργία του αναψυκτηρίου που διατήρησε επί εξάμηνο περίπου, ποσό 6000 ευρώ μηνιαίως, ούτε το ότι αυτός πραγματοποιούσε χρήση ναρκωτικών ουσιών και ειδικότερα κοκαΐνης, παρουσία του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων. Αντίθετα πιθανολογήθηκε το ενδιαφέρον και η αγάπη του για το ανήλικο τέκνο των διαδίκων _________  . Από την αποδεικτική διαδικασία πιθανολογήθηκαν και τα ακόλουθα: η αιτούσα της πρώτης αίτησης μετά την αποχώρησή της από την οικογενειακή στέγη των διαδίκων διαμένει λόγω οικονομικής δυσχέρειας που αντιμετωπίζει, με τους γονείς της στην πατρική της οικία, όπως ήδη προαναφέρθηκε. Λόγω όμως του ότι δεν έχει ιδιαίτερα επαγγελματικά προσόντα και συνεπεία και της οικονομικής κρίσης, παραμένει άνεργη, μολονότι αναζητεί και προσπαθεί να βρει εργασία. Τα έξοδά της όπως και του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων βαρύνουν αυτή τη στιγμή τον πατέρα της ενώ και αυτή δεν διαθέτει κανένα περιουσιακό στοιχείο και μάλιστα προσοδοφόρο, εκτός από την ψιλή κυριότητα του διαμερίσματος στο οποίο διαβιεί μαζί με τους γονείς και το ανήλικο τέκνο της, του οποίου όμως την επικαρπία έχουν κρατήσει οι γονείς της. Τα ελάχιστα μηνιαία έξοδα του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων _________  , ο οποίος όπως προαναφέρθηκε είναι ηλικίας οκτώ ετών και μαθητής της δευτέρας δημοτικού, στα οποία έξοδα συ μ περιλαμβάνονται τα έξοδα διατροφής, ένδυσης και ψυχαγωγίας του, ανέρχονται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ μηνιαίως. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα ιδιωτικού φροντιστηρίου ξένων γλωσσών (αγγλικών) και άθλησης (τάε κβο ντο). Η αιτούσα της πρώτης αίτησης μητέρα του, δεν συμμετέχει μεν οικονομικά στην κάλυψη των δαπανών του ανηλίκου τέκνου της, είναι όμως εκείνη που φροντίζει για την καθημερινή του διαβίωση, τη μεταφορά του στο σχολείο και στις υπόλοιπες δραστηριότητες στις οποίες αυτό συμμετέχει, την υγιεινή του και γενικά για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Κατά συνέπεια αυτή συνεισφέρει με την καθημερινή απασχόλησή της για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, η δε συμμετοχή της αποτιμάται από το δικαστήριο στο ποσό των 250 ευρώ μηνιαίως. Περαιτέρω, ο καθού η πρώτη αίτηση δεν αντέλεξε στο αίτημα της αιτούσας της ίδιας αίτησης, να της ανατεθεί η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, η δε αιτούσα δεν αντέλεξε ομοίως στο αίτημα του τελευταίου για την άσκηση της επικοινωνίας του με το τέκνο του. Η μόνη αντίρρηση της αιτούσας ήταν το να χρησιμοποιεί ο καθού η αίτηση για τη μεταφορά του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων κατά την άσκηση της επικοινωνίας του με αυτό, όχημα που θα οδηγεί ο ίδιος, αίτημα που όμως πρέπει να απορριφθεϊ ως μη νόμιμο. Γίνεται όμως ειδική μνεία στο σημείο αυτό, δοθέντος ότι το μόνο μεταφορικό μέσο που εμφανίζεται να κατέχει ο καθού η πρώτη αίτηση, είναι μια μικρού κυβισμού μοτοσικλέτα, ότι εκ του νόμου απαγορεύεται με μοτοσικλέτα ή κάθε είδους δίτροχο μηχανοκίνητο όχημα η μεταφορά ανηλίκων επιβαινόντων της ηλικίας του τέκνου των διαδίκων. Το υπόλοιπο ποσό των 250 ευρώ που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών διατροφής του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, θα το καταβάλει μηνιαίως ο καθού η πρώτη αίτηση πατέρας του τέκνου, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας. Κατά συνέπεια, η πρώτη κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως εν μέρει ουσία βάσιμη και η δεύτερη ως ουσία βάσιμη, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, η δικαστική δαπάνη των διαδίκων πρέπει να συμψηφισθεί μεταξύ τους λόγω της ιδιότητάς τους ως συζύγων και συγγενών εξ’ αίματος πρώτου βαθμού (πατέρας και τέκνο), κατ’ άρθ. 178 Κ.Πολ.Δ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει τις αιτήσεις.

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την πρώτη αίτηση ως εν μέρει ουσία βάσιμη.

Αναθέτει αποκλειστικώς στην αιτούσα την άσκηση της προσωρινής επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων _________  _________  .

Υποχρεώνει τον καθού να καταβάλει στην αιτούσα, για λογαριασμό του ως άνω ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, προσωρινή διατροφή ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως, προκαταβλητέα τις τρεις πρώτες ημέρες έκαστου ημερολογιακού μηνός, για το διάστημα από την άσκηση της ένδικης αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθησόμενης αγωγής διατροφής, η οποία πρέπει να ασκηθεί σε διάστημα τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Δέχεται την δεύτερη αίτηση ως ουσία βάσιμη.

Επιτρέπει στον αιτούντα Βασίλειο _________   του _________  , να επικοινωνεί προσωρινώς (ήτοι μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθησόμενης αγωγής του για την κύρια υπόθεση) με το ανήλικο τέκνο του _________  _________  , ως ακολούθως:

α) Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από ώρα 15:00 μ.μ. έως 20:00 μ.μ., β) Κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από ώρα 9:00 π.μ. του Σαββάτου έως ώρα 21.00 μ.μ. της Κυριακής, γ) Κατά τις εορτές των Χριστουγέννων – Νέου έτους ως εξής : κάθε μονό έτος από τις 23 Δεκεμβρίου από ώρα 9:00 π.μ. έως ώρα 21:00 μ.μ. της 30ης Δεκεμβρίου και κάθε ζυγό έτος από τις 30 Δεκεμβρίου από ώρα 9:00 π.μ. έως ώρα 21:00 μ.μ. της 6ης Ιανουάριου, δ) Κατά την εορτή του Πάσχα ως εξής : κάθε μονό έτος από τη Μεγάλη Δευτέρα από ώρα 9:00 π.μ. έως ώρα 21:00 μ.μ. της Κυριακής του Πάσχα και κάθε ζυγό έτος από τη Δευτέρα της Διακαινησίμου από ώρα 9:00 π.μ. έως ώρα 21:00 μ.μ. της Κυριακής του Θωμά, ε) Το καλοκαίρι ολόκληρο το μήνα Ιούλιο κάθε έτους από ώρα 9:00 π.μ. της 1ης Ιουλίου έως ώρα 21:00 μ.μ. της 31ης  Ιουλίου στην κατοικία του αιτούντος ή στον εκάστοτε τόπο θερινών διακοπών του. Η παραλαβή του τέκνου θα γίνεται από τον αιτούντα της δεύτερης αίτησης κατά την έναρξη του χρόνου επικοινωνίας από την οικία της καθής, όπου και θα το επαναφέρει κατά το πέρας της χρονικής διάρκειας της επικοινωνίας.

Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 14/7/2017 χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία