fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΓΑΚ 1273/2012
Αριθμός Αποφάσεως 167/2014
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Διαδικασία Τακτική)

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Αθανάσιο Γιαννακόπουλο και τον Γραμματέα Ηλία Βασιλόπουλο.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 05-3-2014, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της Καλούσας – Ενάγουσας: Της εταιρείας με την επωνυ¬μία “_________ “, που εδρεύει στον Πειραιά, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παρέστη διά του πληρεξου¬σίου της δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη.

Του Καθ’ ου η Κλήση – Εναγομένου: _________ _________ του _________ , κατοίκου Περάματος, απόντος.

Η καλούσα – ενάγουσα, με την από 23-02-2012 κλήση της, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (υπ’ αριθμ. εκθ. καταθ. 41/28-02- 2012), επαναφέρει προς συζήτηση σ’ αυτό την από 31-7-2010 αγωγή της (υπ’ αριθμ. εκθ. καταθ. 623/04-8-2010), η συζήτηση της οποίας κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 22ας-02-2012 ματαιώθη-κε.
Δικάσιμος προς εκδίκαση της αγωγής, μετά την άνω κληση ορίσθηκε η αναφερομένη στην αρχή της παρούσης, αφού δε εκφωνήθηκε η υπόθεση κατά τη σειρά του οικείου πινακίου, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ενάγουσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς αυτής και ζήτησε να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή διώκεται να υποχρεωθεί ο εναγά-., μένος να καταβάλει στην ενάγουσα, νομιμοτόκως από της επιδόσεως και μέχρις εξοφλήσεως, το ποσό των ευρώ 2.225,30, το ο¬ποίο οφείλει σ’ αυτή ως αποζημίωση, λόγω εκδόσεως από αυτόν, υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστού και νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία “_________ ΕΠΕ”, σε διαταγή της ενάγουσας, της υπ’ αριθμ. _________ τραπεζιτικής επιταγής της τραπέζης “_________ “, με χρονολογία εκδόσεως 08-5-2010 (μεταχρονολογημένη), εν γνώσει του γεγονότος ότι δεν υ¬πήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρείας προς πληρωμή της, η οποία ακολούθως μεταβιβάσθηκε από την ενάγουσα με οπισθο¬γράφηση στην εταιρεία με την επωνυμία “_________ ΑΕ”, εμφανισθείσα δε από αυτή νομίμως προς πληρωμή την 12η-5-2010 στο υποκατάστημα της τράπεζας “_________ ΑΕ” στον Πειραιά δεν πληρώθηκε, διότι, όπως ε¬ξακριβώθηκε μετά από έλεγχο του λογαριασμού της εκδότριας, μέσω του μηχανογραφικού κέντρου της τράπεζας “_________ “, δεν υπήρχαν σ’ αυτόν διαθέσιμα κεφάλαια, σύμφωνα με την από 14-5-2010 σχετική βεβαίωση του υποκαταστήματος της τράπεζας “_________ ΑΕ”, κατόπιν ρητής εξουσιοδότησης της τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός της εκδότριας, και την οποία επιταγή εξόφλησε αυθημερόν η ενάγουσα και ανέλαβε το σώμα αυτής, γενομένη νόμιμη κομίστρια εξ αναγωγής. Διώκεται περαιτέρω να διαταχθεί κατά του εναγομένου προσωπική κράτηση διάρκειας 12 μηνών, ως μέσο εκτελέσεως της εκδοθησομένης αποφάσεως, να κηρυχθεί η απόφαση αυτή προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας. Με το περιεχόμενο αυτό η υπό κρίση αγωγή παραδεκτώς και αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση στο Δικαστήριο τούτο (14 § 1 εδ. α’, 33, 35 ΚΠολΔ), (βλ. και ΕΑ 1665/2001, ΤΝΠ ΔΣΑ), κατα την προσήκουσα τακτική διαδικασία, είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 71, 914, 297, 298 ΑΚ, 46, 79 Ν. 5960/1933 “περί επιταγής”, όπως η § 5 του άρθρου 79 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 § 3 του V. 3472/2006, κατά τα λοιπά δε παρεπόμενα αυ¬τής αιτήματα στις διατάξεις των άρθρων 346 ΑΚ, 907, 908, 191 § 2, 176 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος περί απαγγελίας κατά του εναγόμενου προσωπικής κρατήσεως, λόγω της αδικοπραξίας, ως μέσου αναγκαστικής εκτελέσεως της εκδοθησομένης αποφάσεως, το οποίο είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, καθ’ όσον, η ένδικη απαίτηση είναι μικρότερη του ποσού των ευρώ 30.000 (άρθρο 1047 § 2 ΚΠολΔ), όπως με την κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 10 του άρθρου 7 του ν. 2145/1993 (ΦΕΚ Α’ 88) εκδοθείσα ΑΥΔικαιοσύνης υπ’ αριθμ. 12082/11-20/02/2009 (ΦΕΚ Β’ 318), ισχύουσα για τις δίκες, τα εισαγωγικά δικόγραφα των οποίων θα κατατίθενται από τη δημοσίευσή της διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δηλ. από 20-02-2009, το ποσό των 1.500 ευρώ της § 2 αυξήθηκε σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, η δε § 2 του άρθρου 1047 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 του ν. 3994/2011 (ΦΕΚ Α’ 165/25-7- 2011), εφαρμοζομένη, κατά το άρθρο 72 § 12 ιδίου νόμου και στις αγωγές που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευσή του, όπως στην προ¬κειμένη περίπτωση, κατά την οποία η κρινομένη αγωγή κατατέθηκε την 04η-8-2010, πρέπει δε ακολούθως να εξετασθεί και κατ ουσίαν, αφού κατεβλήθησαν τα νόμιμα τέλη της συζητήσεως και το προσήκον τέλος δικαστικού ενσήμου, με τις υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (βλ. τα υπ’ αριθμ. 672057, 313116 και 380959 δικαστικά ένσημα – αγωγόσημα), προσκομίζεται δε και το από 10-3-2014 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών, του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας, κατ’ άρθρο 61 § 1 του νόμου 4194/2013, όπως η § 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 § 8α του ν. 4205/2013.

Όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 1114Γ718-11-2010 έκ¬θεση επιδόσεως, του δικαστικού επιμελητού στο Πρωτοδικείο Πει¬ραιώς Δημητρίου Ραπατζίκου, ακριβές αντίγραφο της αγωγής, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση επεδόθη νομίμως και εμπροθέσμως στον εναγόμενο (228, 229 ΚΠολΔ), για την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 22ας-02-2012, κατά την οποία η συζήτηση ματαιώθηκε. Περαιτέρω, από την υπ’ αριθμ. 3861Γ7 25-4-2012 έκθεση επιδόσεως, του ίδιου ως άνω δικαστικού επιμελητού, προκύπτει επίσης ότι ακριβές αντίγραφο της άνω κλήσης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση της αγω¬γής, επεδόθη νομίμως και εμπροθέσμως στον εναγόμενο, κατά τις άνω διατάξεις, για την αναφερομένη στην αρχή της παρούσης δι¬κάσιμο (05-3-2014), πλην όμως αυτός δεν εμφανίσθηκε στο ακρο¬ατήριο κατά την εκφώνηση της υποθέσεως κατά τη σειρά της εκ του οικείου πινακίου και δεν παρέστη κατά τη συζήτηση. Επομέ¬νως πρέπει να δικασθεί ερήμην, κατά τις διατάξεις των §§ 1 και 2 του άρθρου 271 ΚΠολΔ, μη υπαρχούσης δε άλλης ενστάσεως, αυτεπαγγέλτως εξεταζομένης, πλην της ανωτέρω, ως προς την νομι¬μότητα του προαναφερομένου αιτήματος της αγωγής, για απαγγελία προσωπικής κρατήσεως, πρέπει αυτή να γίνει δεκτή κατά τα λοιπά, συναγομένου τεκμηρίου ομολογίας εκ μέρους του εναγομένου των περιεχομένων στο δικόγραφο αυτής πραγματικών ισχυρι¬σμών της ενάγουσας (271 § 3 ΚΠολΔ), ως προς το αιτούμενο χρηματικό ποσό της αποζημιώσεως, εξ ευρώ 2.225,30, ισόποσο προς το ποσό της επιταγής, υποχρεουμένου του εναγομένου σε καταβολή αυτού στην ενάγουσα, νομιμοτόκως από της επομένης
της επιδόσεως της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως, κατά το διατα- ,ΥχΚτικό, οριζομένου παράβολου, για την περίπτωση ασκήσεως ανα¬κοπής ερημοδικίας (501, 502, 505 § 2 ΚΠολΔ), κηρυσσομένης της παρούσης προσωρινής εκτελεστής, καταδικαζόμενου δε του ενα¬γόμενου, λόγω της ήττας του, στη δικαστική δαπάνη της ενάγου- σας (191 §2, 176 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην του εναγομένου.

Ορίζει παράβολο εξ ευρώ διακοσίων (€ 200), για την περί-πτωση ασκήσεως ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσης.- Απορρίπτει τα ως απορριπτέα κριθέντα.- Δέχεται κατά τα λοιπά την αγωγή.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των ευρώ δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε και τριάντα λεπτών (€ 2.225,30), νομιμοτόκως από της επομένης της επιδόσεως της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως.

Κηρύσσει την παρούσα προσωρινώς εκτελεστή.

Καταδικάζει τον εναγόμενο στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας, εξ ευρώ τριακοσίων (€ 300).

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά την 25-4-2014, σε δημόσια, έκτακτη και στο ακροατήριό του συνεδρία¬ση, απάντων των διαδίκων και του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία