fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΓΑΚ 3271/12
Αριθμός 254/2013
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
(Διαδικασία Μικροδιαφορών)

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Βιολέττα Λαγογιάννη και τη Γραμματέα Όλγα Φράγκου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 3 1-1- 2013 για να δικάσει την από 24-4-2012 αγωγή και με αριθμό κατάθεσης 188/2012 μεταξύ των:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Της εταιρίας με την επωνυμία «_________ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον ένα εκ των δυο συνδιαχειριστών _________ _________ , ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ελευθέριο Φυλλαδάκη.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «_________ Α.Ε.», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, όπως νομίμως εκπροσωπείται, η οποία δεν παραστάθηκε.

Της αγωγής αυτής δικάσιμος ορίστηκε με την από 25- 4-2012 πράξη της Ειρηνοδίκη, αυτή που αναφέρεται στην αρχή.

Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου εκθέματος, το Δικαστήριο αφού έλαβε υπ’ όψιν όσα γράφθηκαν στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ’αριθμ. 4008Γ724-5-2012 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Δημητρίου Ραπατζίκου που προσκομίζει και επικαλείται η ενάγουσα εταιρία, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής μαζί με την πράξη προσδιορισμού της εις την αρχή της παρούσης σημειουμένης δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο αυτή, επιδόθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως στην εναγομένη εταιρία (άρθρα 229, 468 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.). Η εναγομένη δεν εμφανίστηκε κατά τη δικάσιμο αυτή κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου εκθέματος και ακολούθησε προφορική συζήτηση αυτής. Πρέπει συνεπώς η εναγόμενη να δικαστεί ερήμην. Θα προχωρήσει όμως η συζήτηση σαν να ήταν και αυτή παρούσα (άρθρο 469 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.).

Με την κρινόμενη αγωγή μικροδιαφοράς η ενάγουσα εταιρία ζητεί, να υποχρεωθεί η εναγομένη εταιρία να της καταβάλει 1832,60 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την παρέλευση τριμήνου από την έκδοση εκάστου εις την αγωγή τιμολογίου, άλλως από την επίδοση της αγωγής, ως οφειλόμενη αμοιβή της από την εκτέλεση των εις την αγωγή λεπτομερώς αναφερομένων μεταφορών εμπορευμάτων με την ιδιότητα της ενάγουσας ως διαμεταφορικής εταιρίας, ζητεί τέλος η ενάγουσα τη δικαστική της δαπάνη. Η κρινόμενη αγωγή αρμοδίως καθ’ύλη και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση στο Δικαστήριο τούτο κατά τις ειδικές περί μικροδιαφορών διατάξεις (άρθρα 14 παρ. 1α, 33, 466-472 Κ.Πολ.Δ.) αφού οι ένδικες συμβάσεις, όπως ιστορείται στην αγωγή, καταρτίστηκαν στην έδρα της ενάγουσας στον Πειραιά. Είναι νόμιμη στηριζόμενη στα άρθρα 681 επ., 341 παρ. 1, 345, 346 ΑΚ, 176 Κ.ΙΙολ.Δ. Αφού κατεβλήθησαν τα νόμιμα τέλη συζήτησης, καθώς και το ανάλογο δικ. ένσημο (υπ’αριθμ. 629907, 387147 αγωγ.), πρέπει στη συνέχεια η κρινόμενη αγωγή να εξεταστεί κατ’ουσία.
Από την περιεχόμενη στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά ένορκη κατάθεση μιάς μάρτυρα απόδειξης που εξετάστηκε νομίμως, καθώς και τα νομίμως προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από την ενάγουσα έγγραφα, αποδείχθηκαν τα εξής: Η ενάγουσα αποτελεί διαμεταφορική εταιρία που εδρεύει στον Πειραιά, η δε εναγομένη εταιρία ασχολείται με την εμπορία ηλεκτρολογικών ειδών. Κατόπιν προφορικής σύμβασης που καταρτίστηκε στον Πειραιά μεταξύ των διαδίκων εταιριών στις 21-7-2008 η ενάγουσα ανέλαβε την πραγματοποίηση της μεταφοράς εμπορευμάτων (καλωδίων) για λογαριασμό της εναγομένης αντί της μεταξύ των συμφωνηθείσας αμοιβής. Η α’ μεταφορά καλωδίων πραγματοποιήθηκε από 23-7-2008 έως 25-7-2008 από Πειραιά προς Λεμεσό με παραλήπτρια του φορτίου την εταιρία «_________ L.T.D.». Γι’αυτή τη μεταφορά η ενάγουσα εξέδωσε έπ’ονόματι της εναγομένης το υπ’αριθμ. 7327/21- 7-2008 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ποσού μαζί με τον ΦΠΑ 142,80 ευρώ με τρίμηνη πίστωση. Εν συνεχεία η ενάγουσα εκτέλεσε για λογαριασμό της εναγομένης και μία δεύτερη μεταφορά φορτίου καλωδίων από Λεμεσό προς Πειραιά και εξέδωσε έπ’ονόματι της εναγομένης το υπ’αριθμ. 7900/14-11-2008 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ποσού μαζί με τον ΦΠΑ 1689,80 ευρώ, επίσης με τρίμηνη πίστωση. II εναγομένη δεν έχει καταβάλει το συνολικό ποσό της αμοιβής της ενάγουσας που ανέρχεται σε 1.832,60 ευρώ (δηλ. ευρώ 142,80+1689,80), ποσό που είναι ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.

Κατ’ ακουλουθία λοιπόν, των παραπάνω σκέψεων, πρέπει η κρινόμενη αγωγή να γίνει δεκτή ως και κατ’ουσία βάσιμη, ώστε να υποχρεωθεί, η εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρία 1832,60 ευρώ νομιμοτόκως για το επί μέρους ποσό εκάστου οφειλομένου τιμολογίου από την παρέλευση τριμήνου από την έκδοσή του και μέχρι την εξόφληση. Λόγω της ερημοδικίας πρέπει να οριστεί το νόμιμο παράβολο (άρθρο 505 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.).Να καταδικαστεί η εναγομένη λόγω της ήττας της στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της εναγομένης.

Ορίζει κατά της εναγομένης παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσης.

Δέχεται την αγωγή.

Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρία χίλια οκτακόσια τριάντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτά (1.832,60 ευρώ), με το νόμιμο τόκο για το επί μέρους ποσό εκάστου τιμολογίου από την παρέλευση τριμήνου από την έκδοσή του και μέχρι την εξόφληση.

Καταδικάζει την εναγόμενη στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας που ορίζει σε εκατόν τριάντα (130) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά στις 13-12-2013 σε έκτακτη δημόσια και στο ακροατήριο συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία