fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΓΑΚ 3266/2012
Αριθμός 253/2013
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
(Διαδικασία Μικροδιαφορών)

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Βιολέττα Λαγογιάννη και τη Γραμματέα Όλγα Φράγκου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 3 1-1- 2013· για να δικάσει την από 24-4-2012 αγωγή και με αριθμό κατάθεσης 184/2012 μεταξύ των:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Της εταιρίας με την επωνυμία «_________ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στον Πειραιά και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον ένα εκ των δυο συνδιαχειριστών _________ _________ , ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ελευθέριο Φυλλαδάκη.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: _________ _________ του _________ , κατοίκου Ιωαννίνων, ο οποίος δεν
παραστάθηκε.

Της αγωγής αυτής δικάσιμος ορίστηκε με την από 25- 4-2012 πράξη της Ειρηνοδίκη, αυτή που αναφέρεται στην αρχή.

Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου εκθέματος, το Δικαστήριο αφού έλαβε υπ’ όψιν όσα γράφθηκαν στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ’αριθμ. 4108Γ76-6-2012 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων Δημητρίου Σταύρου που προσκομίζει και επικαλείται η ενάγουσα εταιρία, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής μαζί με την πράξη προσδιορισμού της εις την αρχή της παρούσης σημειουμένης δικάσιμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο αυτή, επιδόθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως στον εναγόμενο (άρθρα 229, 468 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.). Ο εναγόμενος δεν εμφανίστηκε κατά τη δικάσιμο αυτή κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του οικείου εκθέματος και ακολούθησε προφορική συζήτηση αυτής. Πρέπει συνεπώς ο εναγόμενος να δικαστεί ερήμην. Θα προχωρήσει όμως η συζήτηση σαν να ήταν και αυτός παρών (άρθρο 469 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.).

Με την κρινόμενη αγωγή μικροδιαφοράς η ενάγουσα εταιρία ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει 3328,80 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την παρέλευση τριμήνου από την έκδοση εκάστου εις την αγωγή τιμολογίου (από το 1° τιμολόγιο ζητεί ένα υπόλοιπο 1230,54 ευρώ), άλλως από την επίδοση της αγωγής, ως υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό της αμοιβής του από την εκτέλεση για λογαριασμό του εναγομένου της εις την αγωγή λεπτομερώς αναφερόμενης μεταφοράς εμπορευμάτων από την Κίνα προς την Ελλάδα, με την  ιδιότητα της ενάγουσας ως διαμεταφορικής εταιρίας, ζητεί τέλος η ενάγουσα τη δικαστική της δαπάνη. Η κρινόμενη αγωγή αρμοδίως καθ’ύλη και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση στο Δικαστήριο του κατά τις ειδικές περί μικροδιαφορών διατάξεις (άρθρα 14 παρ, 1°, 33, 466-472 Κ.Πολ.Δ.), αφού η ένδικη σύμβαση, όπως ιστορείται στην αγωγή, καταρτίστηκε στην έδρα της ενάγουσας στον Πειραιά. Είναι νόμιμη στηριζόμενη στα άρθρα 681 επ., 341 παρ. 1, 345, 346 ΑΚ, 176 Κ.Πολ.Δ. Αφού κατεβλήθησαν τα νόμιμα τέλη συζήτησης καθώς και το ανάλογο δικ. ένσημο (υπ’αριθμ. 501769, 239166 αγωγ.), πρέπει στη συνέχεια η κρινόμενη αγωγή να εξεταστεί κατ’ουσία.

Από την περιεχόμενη στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά ένορκη κατάθεση μιάς μάρτυρα απόδειξης που εξετάστηκε νομίμως, καθώς και τα νομίμως προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από την ενάγουσα έγγραφα, αποδείχθηκαν τα εξής; Η ενάγουσα αποτελεί διαμεταφορική εταιρία που εδρεύει στον Πειραιά. Ο εναγόμενος κατόπιν προφορικής συμφωνίας του με την ενάγουσα που καταρτίστηκε στον Πειραιά, της ανέθεσε τη μεταφορά φορτίου από πετρώματα από την Κίνα προς την Ελλάδα με τελικό προορισμό την έδρα του εναγομένου στα Ιωάννινα. Το συγκεκριμένο φορτίο πετρωμάτων αναχώρησε από την Κίνα στις 26-5-2007 με το πλοίο «_________ », και έφθασε στον Πειραιά στις 20-6-2007 και τελικά έφθασε στον προορισμό του στα Ιωάννινα μέσα στο συμφωνημένο χρόνο. Η αμοιβή της ενάγουσας είχε προσυμφωνηθεί κατά την κατάρτιση της μεταξύ των διαδίκων σύμβασης. Εξέδωσε η ενάγουσα επ’ ονόματι του εναγομένου τα εξής τιμολόγια παροχής υπηρεσιών μαζί με τον αναλογούντα σε έκαστο ΦΠΑ: α)υπ’αριθμ. 5017/17-7-2007 ποσού 7015,01 ευρώ (αφορά ναύλο τρίτης χώρας, εργατικά λιμένος, εσωτερική μεταφορά, τελωνειακές διατυπώσεις), και β)υπ’αριθμ. 7784/24-10-2008 ποσού 2098,26 ευρώ, με τρίμηνη πίστωση εκάστου τούτων. Ο εναγόμενος έναντι του α’τιμολογίου έχει καταβάλει στην ενάγουσα 5784,47 ευρώ όπως αναφέρει και στην κρινόμενη αγωγή, απομένοντος υπολοίπου από αυτό το τιμολόγιο 1230,54 ευρώ και εξακολουθεί να οφείλει το β’ τιμολόγιο, δηλ. συνολικά 3328,80 ευρώ (δηλ. ευρώ 1230,54+2098 ,26), ποσό που είναι ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.

Κατ’ ακουλουθία λοιπόν, των παραπάνω σκέψεων, πρέπει η κρινόμενη αγωγή να γίνει δεκτή ως και κατ’ουσία βάσιμη, ώστε να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρία 3.328,80 ευρώ νομιμοτόκως όπως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσης. Λόγω της ερημοδικίας πρέπει να οριστεί το νόμιμο παράβολο (άρθρο 505 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.).Να καταδικαστεί ο εναγόμενος λόγω της ήττας του στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην του εναγομένου.

Ορίζει κατά του εναγομένου παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσης

Δέχεται την αγωγή.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρία τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (3328,80 ευρώ) με το νόμιμο τόκο για το ποσό των 1230,54 ευρώ από 18-10-2007 και για το ποσό των 2098,26 ευρώ από 25-1-2009 μέχρι την εξόφληση.

Καταδικάζει τον εναγόμενο στη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας που ορίζει σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά στις 13-12-2013 σε έκτακτη δημόσια και στο ακροατήριο συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και του πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ