fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ

Αριθμός Απόφασης 1413/2017
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διάσκεψη: 6/4/2017
Να δημοσιευθεί 9/5/2017

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Ελένη Οικονόμου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μιχαήλ Φίλιππα, Πρωτόδικη, Ελένη Σφήκα, Πρωτόδικη – Εισηγήτρια και από το Γραμματέα Θεμιστοκλή Αλειφέρη.

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 9 Φεβρουάριου 2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ενάγοντος: _________ _________ του _________ , κατοίκου Πειραιά, ο οποίος παραοτάθηκε δια της πληρεξουσίου δικηγόρου του Αικατερίνης Μητρογιάννη.

Της εναγομένης: _________ _________ του _________ , κατοίκου Πολιτείας Αττικής, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Νικολάου Καραμανλή.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο, εμφανίστηκε η πληρεξούσια δικηγόρος του ενάγοντος και δήλωσε ότι αυτός παραιτείται από το υπό κρίση δικόγραφο της από 18-7-2012 (αρ. κατ. 128969/4227/19-7-2012) αγωγής του. Κατόπιν τούτου, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της εναγομένης ζήτησε την καταδίκη του ενάγοντος στα δικαστικά της έξοδα με έκδοση δικαστικής απόφασης.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 294 εδ. α\ 295 § 1 και 297 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι ο ενάγων μπορεί, με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά συνεδρίασης του δικαστηρίου ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον εναγόμενο, να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής χωρίς τη συναίνεση του αντιδίκου του, εφόσον δεν προχώρησε στην προφορική συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης, ενώ η παραίτηση που γίνεται αργότερα είναι απαράδεκτη, εφόσον ο εναγόμενος προβάλλει αντίρρηση και πιθανολογεί ότι έχει έννομο συμφέρον η δίκη να περατωθεί με την έκδοση οριστικής απόφασης. Η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής έχε. ως αποτέλεσμα οτ. αυτή θεωρείται πως δεν ασκήθηκε και η δίκη καταργείται, χωρίς να είναι αναγκαία η έκδοση απόφασης που να κηρύσσει την κατάργησή της |ΑΠ 437/2016, ΑΠ 13///201α Τ.Ν.ΓΙ. “NOMOST. Εξάλλου, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 188 § 1, 189 § 1, 191 και 192 ΚΠολΔ προκύπτει ότι στην περίπτωση παραίτησης από διαδικαστική πράξη (αγωγή, ένδικο μέσο), γεννάται υπέρ του αντιδίκου αξίωση κατά του παραιτουμένου, εξομοιουμένου με ηττώμενο διάδικο, προς απόδοση των αναγκαίων δικαστικών και εξώδικων εξόδων στα οποία αυτός υποβλήθηκε μέχρι το χρονικό σημείο της παραιτήσεως και εφόσον μέχρι τότε είχε ολοκληρωθεί η διενέργεια της πράξεως στην οποία αφορά η αμοιβή. Δηλαδή, ο χρόνος της παραιτήσεως καθορίζει και το ύψος των αναγκαίων δικαστικών και εξώδικων εξόδων που προκαλούνται. Αν με την παραίτηση από τη διαδικαστική πράξη η δίκη τερματίζεται με την έκδοση οριστικής απόφασης, η εκκαθάριση των άνω εξόδων, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα, γίνεται με την ίδια απόφαση. Αν, όμως, δεν εκδίδετε. οριστική απόφαση, όπως στην παραπάνω περίπτωση, κατά την οποία επέρχεται κατάργηση της δίκης, η εκκαθάριση των εν λόγω εξόδων μπορεί να γίνε, μόνο με προσφυγή του δικαιούχου στο Μονομελές Πρωτοδικείο ή στο Ειρηνοδικείο, αν η δίκη διεξαγόταν σ’ αυτό, κατά την διαδικασία των αμοιβών για την παροχή εργασίας, ήδη περιουσιακών διαφορών (άρθρ. 614 επ. ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο του Ν. 4335/2015). Αν ο αντίδικος του παραιτούμενου εμμένει, για οποιοδήποτε λόγο, στην έκδοση αποφάσεως, εκδίδετε, απόφαση, που αναγνωρίζει απλώς την επελθούσα, συνέπεια της παραιτήσεως, κατάργηση της δίκης και δεν αποτελεί απόφαση επί της αγωγής. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί να τεθεί στο πλαίσιο της καταργούμενης δίκης κα, θέμα επιβολής των δικαστικών εξόδων σε βάρος του παραιτούμενου (άρθρο 188 ΚΠολΔ). Η εκκαθάριση των εξόδων αυτών θα γίνει κατα τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των νέων διατάξεων των άρθρων 614 επ. ΚΠολΔ, σύμφωνα με το άρθρο 192 του ίδιου Κώδικα (ΑΠ 539/2008 ο.π., ΑΠ 340/2008, ΑΠ 219/2005 ΤΝΠ “NOMOS”).

Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, μετά την εκφώνηση της υπόθεσης στο ακροατήριο από το πινάκιο και πριν από την προφορική συζήτηση της ουσίας αυτής, με προφορική δήλωση της πληρεξουσίου του δικηγόρου που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, ο εναγών παραιτήθηκε από το δικόγραφο της υπό κρίση αγωγής. Η ως άνω παραίτηση έγινε νομότυπα, κατά τα προσκτηθέντα, με αποτέλεσμα η αγωγή να θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε (άρθρα 294 εδ. α’, 295 παρ. 1 και 297 ΚΠολΔ). Πρέπει, επομένως, η παρούσα δίκη να κηρυχθεί καταργημένη. Παρά ταύτα, η εναγομένη, με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου της δικηγόρου που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, ενέμεινε στην έκδοση απόφασης, προκειμένου να επιβληθούν σε βάρος του παραιτούμενου ενάγοντος τα δικαστικά της έξοδα. Πλην όμως, ζήτημα επιβολής των εξόδων αυτών δεν μπορεί, όπως εκτέθηκε, να τεθεί στη δίκη αυτή, αφού -ενόφει της παραίτησης- η δίκη θεωρείται κατηργημένη (άρθρ. 295 παρ.1 ΚΠολΔ). Συνεπώς, πρέπει το Δικαστήριο, χωρίς να αποφανθεί για τα έξοδα, να θεωρήσει μόνο ότι η αγωγή δεν ασκήθηκε και να κηρύξει καταργημένη την ανοιγείσα μ’ αυτή δίκη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Θεωρεί ότι η από 18-7-2012 και με αρ. κατ. 128969/4227/19-7-2012 αγωγή δεν ασκήθηκε.

Κηρύσσει τη δίκη καταργημένη.

Κρίθηκε κ.λπ.

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
Ελένη Σφήκα

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία