fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Αριθμός αποφάσεως 6825/20014
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από το Δικαστή Ιωάννη Βαλμαντώνη, Πρωτόδική τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Σταυρούλα Λεβέντη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 27-10-2014 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας: _________  _________  του _________  , κατοίκου  Πολιτείας Αττικής (οδός _________  ), η οποία παραστάθηκε μετά  του  πληρεξουσίου δικηγόρους της Νικολάου Καραμανλή.

Του εναγομένου: _________  _________  του _________  , κατοίκου Πειραϊκής Πειραιώς, οδός _________  , ο οποίος παραστάθηκε μετά του· πληρεξουσίου δικηγόρου του Χρήστου Οικονομάκη.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 6-10-2013 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 134346/17234/2013 και προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 22-9-2014 και κατόπιν αναβολής για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη σημερινή δημόσια συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

Ι.Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 592 § 2 ΚΠολΔ, με τις διαφορές που αναφέρονται στην § 1 και κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 593 έως 612, μπορούν να ενωθούν ή να συνδικαστούν διαφορές που αφορούν παροχή διατροφής του ενός συζύγου προς τον άλλον ή, σε περίπτωση διαζυγίου, απαίτηση του αναίτιου συζύγου για ηθική βλάβη. Ήδη, μετά την κατάργηση με το άρθρο 16 του ν. 1329/1983 της διάταξης του άρθρου 1453 ΑΚ, με την οποία ρυθμιζόταν το θέμα της χρηματικής ικανοποίησης που μπορούσε να επιδικασθεί από το δικαστήριο, με την απόφαση για το διαζύγιο, στον αναίτιο σύζυγο για την ηθική βλάβη του από τη βαριά προσβολή στο πρόσωπο του επήλθε από το γεγονός το οποίο αποτέλεσε το λόγο διαζυγίου, το αντίστοιχο δικαίωμα ρυθμίζεται πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 299 ΑΚ, από τις διατάξεις των άρθρων 57 59 και 932 ΑΚ, κατά τις οποίες για τη θεμελίωση του δικαιώματος αυτού πρέπει τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν υπαίτια παράβαση συζυγικών υποχρεώσεων να είναι πρόσφορα και ικανά, αυτοτελώς κρινόμενα, ανεξάρτητα δηλαδή από τη συζυγική σχέση, να επιφέρουν την προσβολή της προσωπικότητας του άλλου συζύγου ή να συνιστούν αδικοπραξία, χωρίς να αρκεί οποιαδήποτε αντισυζυγική συμπεριφορά και η προκαλούμενη εξαιτίας του κλονισμού του γάμου που επέφερε αυτή ψυχική δοκιμασία (ΑΠ 686/2004 ΕλλΔνη 47.775, ΑΠ 566/2033 ΕλλΔνη 45.1367). Με την έννοια αυτή, δεν επιφέρουν προσβολή της προσωπικότητας οι παραβάσεις των υποχρεώσεων συμπαράστασης, συνοίκησης, στοργής και επίδειξης του επιβαλλόμενου ενδιαφέροντος από τον ένα σύζυγο για τον άλλο ή ακόμα και η παράβαση της υποχρέωσης της συζυγικής πίστης, συνιστούν όμως προσβολή της προσωπικότητας, πράξεις εξύβρισης, σωματικών βλαβών ή απλών βιαιοπραγιών, που προσβάλλουν την τιμή, τη σωματική ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια του προσώπου, αφού αυτές γεννούν αξίωση χρηματικής ικανοποίησης, διότι καθεαυτές και ανεξάρτητα από τον κλονισμό της έγγαμης σχέσης που οφείλεται σε αυτές, επιφέρουν προσβολή της προσωπικότητας (ΑΠ 558/2006 ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 386/2011, Αρμ 2012. 1407).

ΙΙ.Με την κρινόμενη αγωγή, η ενάγουσα ζητεί τη λύση του γάμου της με τον εναγόμενο, διότι οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά στο πρόσωπό του, ώστε βάσιμα να αποβαίνει αφόρητη η εξακολούθηση της έγγαμης συμβιώσεως για την ενάγουσα, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει σε αυτήν το ποσό των 20.000 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση, ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη, που η ενάγουσα υπέστη από την παράνομη και υπαίτια και συμπεριφορά του, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην αγωγή, συνεπεία της οποίας προσβλήθηκε βάναυσα η προσωπικότητά της και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη.

ΙΙΙ. Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή αρμοδίους και παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρα KttJ ‘ 3V 1 Κ.Πολ.Δ.), κατά την ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών των άρθρων 592 επ. Κ.Πολ.Δ. τόσο κατά το μέρος με το οποίο ζητείται η λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου, όσο και κατά το μέρος με το οποίο ζητείται χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις 1439 παρ. 1, 57, 59, 299, 340, 341, 345, 914, 932 του ΑΚ, 176 Κ.Πολ.Δ. Κατά συνέπεια, η αγωγή πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω, για να κριθεί αν είναι βάσιμη και από την ουσιαστική της άποψη, δεδομένου ότι, για το παραδεκτό αυτής, έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες προσαυξήσεις υπέρ τρίτων (σχετ. τα υπ’ αριθμ. 424035, 424036, 257506 Α’ αγωγόσημα μετά του επικολληθέντος ενσήμου υπέρ του ΕΤΑΑ-Τ.Π.Δ.Α. και το υπ’ αρ. 721014/27-10-2014 γραμμάτιο της ΕΤΑΑ-ΤΑΝ).

ΙV. Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων _________ _________ και _________  _________  , που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα, με την παρούσα απόφαση, πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως, τις μετ’ επικλήσεως προσκομιζόμενες υπ’ αριθμ3701 και 3.703’19-9-2014 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων της εναγούσας„ _________   _________  , _______  _______και _______  _______ ο, οποίες ενώπιον της Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου, κατόπιν νόμιμης και εμπρόθεσμης κλητεύσεώς του εναγομένου (βλ. την υπ’ αριθμ. 11245Γ/16-9-2014 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αλέξανδρου Πάπαρη),  πλην  υπ’ αριθ. 3702 και 3703/2014 ενόρκων βεβαιώσεων της _______  _______  ενώπιον της Ειρηνοδίκη Αμαρουσίου, οιι οποίοι δεν λαμβάνονται υπόψη ως υπεράριθμές (βλ. ΑΠ 2216/2013 ΝΟΜΟΣ, ως προς την ισχύ του περιορισμού της προσκομιδής μέχρι τριών ενόρκων βεβαιώσεων για κάθε διάδικο μέρος και για την ειδική διαδικασία των γαμικών διαφορών), τις μετ’ επικλήσεως προσκομιζόμενες υπ’ αριθμ. 5.185 και 5.186/31-10-2014 ένορκες βεβαιώσεις των μαρτύρων του εναγομένου _______ _______ και ______ ________, οι οποίες ελήφθησαν ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιά Αικατερίνης Βρεττάκου, προς αντίκρουση της κρινόμενης αγωγής, κατόπιν προφορικής κλητεύσεώς που έλαβε χώρα με δήλωσή’” *οι& πληρεξουσίου δικηγόρου του εναγομένου που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, και από όλα τα έγγραφα, τα οποία οι διάδικοι νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν, τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε προς άμεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Κηφισιάς, στις 17-4-2006 (βλ. το υπ’ αρ. 1032/9-5-2012 αντίγραφο της υπ’ αρ. 48/99/2006 ληξιαρχικής πράξης γάμου του ληξιαρχείου Κηφισιάς), από τον οποίο απέκτησαν δυο τέκνα, την ______ που γεννήθηκε στις 7-6-2006 και τον ________   που γεννήθηκε την 17-9-2007 (βλ. το υπ’ αρ. 27094/17-5-2012 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Πειραιά). Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά, λόγω της βίαιης συμπεριφοράς του εναγομένου, ο οποίος επεδείκνυε βάναυση και υβριστική συμπεριφορά έναντι της ενάγουσας. Ειδικότερα, δημιουργούσε επανειλημμένα απρόκλητα επεισόδια σε βάρος της συζύγου του, κατά τη διάρκεια των οποίων χειροδικούσε εναντίον της, την εξύβριζε με χυδαίες εκφράσεις όπως «πουτάνα, πούστρα, αλήτισσα, κοπρόσκυλο, καριόλα» και την απειλούσε ότι θα την σκοτώσει και ότι θα βγάλει το περίστροφο αν τολμούσε να έχει διαφορετική γνώμη από αυτόν. Ειδικότερα στις 10-12-2011, που το ζεύγος επισκέφτηκε το κέντρο «_________  », προκειμένου να γιορτάσει την εορτή της ενάγουσας, με αφορμή μία παρατήρηση της τελευταίας προς το σύζυγό της για το διαχυτικό τρόπο με τον οποίο εκδηλώθηκε προς μια γυναίκα φιλικού τους ζευγαριού, ο τελευταίος την εξύβρισε με χυδαίες εκφράσεις, της τράβηξε τα μαλλιά και την χτύπησε στο πρόσωπο, με συνέπεια η ενάγουσα να επισκεφτεί στις 13-12-2011 το νοσοκομείο ΚΑΤ, που διαπιστώθηκε ότι έφερε μώλωπα δεξιού οφθαλμού, όπως προκύπτει από την ιατρική βεβαίωση που υπογράφει ο ειδικευόμενος ιατρός του νευροχειρουργικού τμήματος του ως άνω νοσοκομείου _______  _______. Ομοίως στις 11-3-2012, κατά την επιστροφή τους από νυχτερινή έξοδο, την εξύβρισε με χυδαίες εκφράσεις, της τράβηξε τα μαλλιά και την χτύπησε πολλές φορές στο κεφάλι, με συνέπεια η ενάγουσα να επισκεφτεί στις 12-3-2012 το ΚΑΤ , που διαπιστώθηκε ότι έφερε εκδορές στο πρόσωπο την επόμενη ημέρα, όπως προκύπτει από την ιατρική βεβαίωση που υπογράφει ο ειδικευόμενος ιατρός του νευροχειρουργικού τμήματος του ως άνω νοσοκομείου _________  _________  . Το επεισόδιο αυτό επιβεβαιώνουν οι _________  _________  , _________  _________  , _________  _________  και _________  _________  στις προανακριτικές καταθέσεις τους, στα πλαίσια της από 14-5-2012 έγκλησης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών που κατέθεσε η ενάγουσα σε βάρος του εναγομένου για ενδοοικογενειακή βία. Μετά το περιστατικό αυτό και αφού πλέον η διαβίωση στην κοινή οικία ήταν πλέον αδύνατη, καθόσον ο εναγόμενος ασκούσε σχεδόν καθημερινά λεκτική βία σε βάρος της ενάγουσας ακόμη και μπροστά στα παιδιά τους, όπως συνάγεται και από την 12-7- 2012 ψυχολογική έκθεση της ψυχολόγου-ψυχοπαιδαγωγού _________   _________  και της επιστημονικά υπεύθυνης του Κέντρου «_________  » _________  _________  , σύμφωνα με την οποία η ανήλικη _________  βρισκόταν σε ψυχολογική ένταση και την ενοχλούσε το γεγονός ότι ο μπαμπάς «συνέχεια φωνάζει», η ενάγουσα κατέθεσε την από 11-6-2012 αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για μετοίκηση του συζύγου της από την συζυγική οικία, επί της οποίας την 29-6-2012 με προσωρινή διαταγή της Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, διατάχθηκε προσωρινά η μετοίκηση του εναγομένου και έκτοτε οι διάδικοι αποξενώθηκαν πλήρως ο ένας από τον άλλο, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση επανασυνδέσεως. Από τα προεκτεθέντα, αποδεικνύεται ότι οι σχέσεις των διαδίκων έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο, που αφορά στο πρόσωπο του εναγομένου, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσεώς τους να αποβαίνει αφόρητη για την ενάγουσα. Αντιθέτως, από κανένα αποδεικτικό μέσο δεν προέκυψαν κλονιστικά περιστατικά, αναγομένα στο πρόσωπο της ενάγουσας, όπως ισχυρίζεται ο εναγόμενος. Ειδικότερα, δεν αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έγγαμου βίου των διαδίκων δεν εκδήλωνε το παραμικρό ενδιαφέρον για την περιποίηση του σπιτιού της και τη φροντίδα των τέκνων της, ότι πολλές φορές πρόσβαλε τον σύζυγό της και του φερόταν με απαξιωτικό τρόπο ενώπιον τρίτων προσώπων, ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, ενώ δεν προέκυψε άλλη συμπεριφορά της που να οδήγησε στον κλονισμό του γάμου τους. Επίσης, αποδείχθηκε ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το συζυγικό παράπτωμα εκ μέρους του εναγομένου είναι τέτοιες που εκφεύγουν των ορίων της συνήθους ψυχικής δοκιμασίας που συνεπάγεται για τον αναίτιο σύζυγο η παράβαση από τον άλλο των συζυγικών καθηκόντων. Ειδικότερα, η σωματική και ψυχική κακοποίηση που υπέστη η ενάγουσα από τον εναγόμενο, η οποία έγινε αντιληπτή από τα σημάδια κακοποίησης που αυτή έφερε, τόσο από το συγγενικό όσο και από τον κοινωνικό περίγυρό της συνιστά αδικοπραξία και είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο τη μείωση της υπόληψης και της αξιοπρέπειας της, αλλά και τον κλονισμό της ψυχικής της υγείας, η οποία υποχρεώθηκε να αναζητήσει ψυχοθεραπευτή για να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Από όλα αυτά παρέπεται ότι η ενάγουσα υπέστη σοβαρή και παράνομη προσβολή της προσωπικότητάς της από την ανωτέρω αντισυζυγική συμπεριφορά του εναγομένου, η οποία συνιστά αυτοτελώς και αδικοπραξία, με αποτέλεσμα να γεννάται υπέρ αυτής δικαίωμα χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Το ύψος δε αυτής, λαμβανομένων υπόψη του είδους της προσβολής, τις συνέπειες αυτής στην υγεία και τη μελλοντική ζωή της ενάγουσας, τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα και της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των διαδίκων, πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 8.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι κατά την κρίση του δικαστηρίου, πρέπει να απορριφθεί η αιτούμενη από τον εναγόμενο αναβολή, καθόσον θα είχε ως συνέπεια την παρέλκυση της δίκης για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ αποκλείεται του συμψηφισμού ανταπαίτηση υπαγόμενη σε διαφορετικό είδος διαδικασίας (τακτική διαδικασία) με εκείνη της κύριας απαίτησης (διαδικασία των γαμικών διαφορών), κατ’ ανάλογη εφαρμογή της ΚΠολΔ 268 αρ. 3 (ΕφΑΘ 8376/1989 ΝοΒ 28.813, ΕφΑΘ 6866/1978 ΝοΒ 27.590, ΜΠρΑΘ 2768/2010 ΝΟΜΟΣ). Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ’ ουσία βάσιμη η κρινόμενη αγωγή της ενάγουσας, να απαγγελθεί η λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 8.000 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων, καθόσον πρόκειται για διαφορά ανάμεσα σε συζύγους (άρθρο 179 Κ.Πολ.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

Απαγγέλλει τη λύση του μεταξύ των διαδίκων πολιτικού γάμου, που τελέστηκε στο Δημαρχείο Κηφισιάς, στις 17-4-2006.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα της επίδοσης της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

Συμψηφίζει τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στις  24-11-2014, απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ