fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός απόφασης 23/2013

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αποτελούμενο από την Μαρία Μπαντουβά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Μαρία Τσιάλτα, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια , Αμαλία Μανουσάκη Πρωτόδικη και τη Γραμματέα, Νεκταρία Τσιλεδάκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Φεβρουάριου 2013, συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε στις 21 Μαρτίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της απούσας: Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «_______ », η οποία εδρεύει στη Ηλιούπολη Αττικής επί της οδού _______ , νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Ελευθερίου Φυλλαδάκη.

Του καθ’ ου αίτηση: _______ _______ του _______ , κατοίκου Βλητέ Χανίων Κρήτης, _______ , με Α.Ε.Μ. _______ που παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου, Γεωργίου Βεργάκη.

Η αιτούσα κατέθεσε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την από 20-5-2011 (αρ. κατ.57/28-11-2011) αίτηση που γράφηκε στο πινάκιο, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος , η 12-1-2012 και μετά από αναβολές, η αναφερομένη στην αρχή της παρούσας.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αναφέρθηκαν στους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται σε αυτές.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
                                                         ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα εταιρία ισχυριζόμενη ότι ο καθ’ ου η αίτηση, ο οποίος είναι έμπορος και οφειλέτης της, έπαυσε να πληρώνει τα εμπορικά του χρέη ευρισκόμενος σε γενική και μόνιμη οικονομική αδυναμία και ζητεί να κηρυχθεί αυτός σε κατάσταση πτώχευσης, ενόψει του ότι επαρκούν τα υπάρχοντα περιουσιακά του στοιχεία για την κάλυψη των εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας και να επιβληθεί σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας η δικαστική της δαπάνη. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση, για το παραδεκτό της συζήτησης της οποίας έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (βλ. το με αριθ. 64306/21-2-2013 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης της ΔΟ.Υ. Χανίων) και αναγράφονται σε αυτήν, τα οριζόμενα εκ του άρθρου 5 παρ.3 του Μ. 3588/2007 στοιχεία, όπως παραδεκτά συμπληρώνονται κατ’ άρθρο 227 του ΚΠολΔ, αρμοδίως φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρα 4 παρ. 1 και 3 του Πτκ) για να εκδικαστεί κατά τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθ. 740 επ. του ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1, 3 παρ.1, 5 παρ.1, 180 και 182 παρ.1 του Ν. 3588/2007. Επομένως, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

ΙΙ. Ο καθ’ ου η αίτηση με τις προτάσεις του αρνείται αιτιολογημένα την αίτηση ως προς την συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων για την κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης και περαιτέρω προτείνει την ένσταση της καταχρηστικής άσκησης της αίτησης εκ μέρους της απούσας, επικαλούμενος ότι η τελευταία χρησιμοποιεί την αίτηση ως υποκατάστατο της διαδικασίας ατομικής ικανοποίησης, αλλά και επιδιώκοντας σκοπούς ξένους προς την πτώχευση όπως είναι και η δόλια δυσφήμησή του εν γνώσει της και με κακή πίστη, αν και έχει εισπράξει από τον ίδιο σημαντικά χρηματικά ποσά. Η ένσταση αυτή είναι νόμιμη κατ’ άρθρο 6 παρ. 3 του ΠτωχΚωδ. και πρέπει να ερευνηθει  και κατ’ ουσίαν.

ΙΙΙ. Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης και από όλα τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από τους διαδίκους έγγραφα, είτε αυτά συνιστούν αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε χρησιμεύουν για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα ανώνυμη εταιρεία που εδρεύει στο Δήμο Ηλιούπολης Αττικής, σύμφωνα με το καταστατικό της, έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, τις εισαγωγές, εξαγωγές, αντιπροσωπείες και εμπορεία παντός είδους μηχανημάτων και πρώτων υλών επεξεργασίας πλαστικών και χάρτου. Στα. πλαίσια ης δραστηριότητάς της η αιτούσα διατηρούσε με τον καθ’ ου η αίτηση, έμπορο κατ επάγγελμα καθότι αυτός διατηρεί κατάστημα-βιοτεχνία πλαστικών στη _______ Σούδας Ν. Χανίων, συνεργασία τουλάχιστον από το έτος 2006, συνιστάμενη στην προμήθεια του καθ’ ου η αίτηση προϊόντων της αιτούσας. Ωστόσο, με αφορμή την εν λόγω προμήθεια προϊόντων ο καθ’ ου η αίτηση το έτος 2008, δεν κατέβαλε στην αιτούσα το ανάλογο τίμημα για την αγορά αυτών με συνέπεια να οφείλει για την εν λόγω αιτία το ποσό των 32.189,63 ευρώ. Το ποσό της οφειλής αυτής, ο καθ’ ου η αίτηση σύμφωνα με το περιεχόμενο των προτάσεών του, αλλά και την κατάθεση του μάρτυρα ανταπόδειξης δεν το αρνείται, αλλά αντίθετα το συνομολογεί. Σημειωτέον ότι ύστερα από αίτηση της απούσας, με τη με αριθ. 8874/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων διατάχθηκε η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας του καθ’ ου μέχρι προς εξασφάλιση της απαίτησης της απούσας, μέχρι το ποσό των 35.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωαν με την ανωτέρω απόφαση, πιθανολογήθηκε ότι ο καθ’ου η αίτηση έχει δημιουργήσει από την άσκηση της εμπορικής του δραστηριότητας υπέρογκα χρέη στην αγορά, ενώ αριθμούνται τουλάχιστον 120 σφραγισμένες επιταγές συνολικού ύψους 820.000 ευρώ (βλ. σχετ. 2° φύλλο της με αριθ. 8874/2009 απόφαση του ΜονΠρωτΑθηνών), χωρίς όμως να συγκεκριμενοποιούνται ονόματα δανειστών και απαιτήσεις, και χωρίς να προσκομίζεται οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο πράγματι να αποδεικνύονται-οι τρίτοι δανειστές και το ακριβές ύψος των απαιτήσεών τους. Προσκομίζεται δε, σχετικά από την αιτούσα λίστα από την «Τράπεζα Νομικών .Πληροφοριών του Δ.Σ. Αθηνών» με απλή αναγραφή έξι διαταγών πληρωμής και τριών αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που έχουν εκδοθεί σε βάρος του καθ’ ου από τρίτους δανειστές, όπως είναι ο _______  _______ , η «_______ », η «_______ » , η «_______ », η «_______ Α.Ε.», η «_______  », η «_______ » και η «_______ », πλην όμως δεν αποδεικνύεται για ποια ποσά εκδόθηκαν αυτές, αν έχουν ασκηθεί ανακοπές κατ’ αυτών και αν εξακολουθούν να ισχύουν. Αντίθετα, ο καθ’ ου προσκομίζει αποδείξεις πληρωμής προς τρίτους, ήτοι τη «_______ » για ποσό συνολικά 3.300 ευρώ, τη «_______ Α.Ε.» για ποσό 500 ευρώ, την «_______ ΑΕΒΕ» για ποσό των 2.800 ευρώ, την «_______ ΑΕ.Β.Ε.» για 750 ευρώ, την «_______ » για το ποσό των 4.464 ευρώ, τον _______ _______ για 1.800 ευρώ και την εταιρεία «_______ ΑΕΒΕ” για το ποσό των 7.150 ευρώ, ενώ προσκομίζονται αποδείξεις καταβολής για την αγορά πετρελαίου και πληρωμής των τεσσάρων εργαζομένων της επιχείρησης, καθώς και λογαριασμών ΟΤΕ και ΔΕΗ (ποσού περίπου 9.500 ευρώ). Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο μάρτυρας ανταπόδειξης καταθέτει ότι πράγματι αντιμετωπίστηκε οικονομική δυσχέρεια ( και εξ αυτού του λόγου ο καθ’ ου έχει προβεί σε ρύθμιση οφειλών όπως λ.χ. με το Δημόσιο, την εταιρεία «_______ ΑΕ.Β.Ε» και με τράπεζες) , λόγω του ότι κατά την έναρξη της περιόδου της οικονομικής κρίσης τρίτοι συνεργάτες ήταν ασυνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι αυτού , πλην όμως η επιχείρηση εξακολουθεί κανονικά την εμπορική της δραστηριότητα, χωρίς να αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα και έχει πελάτες στα Χανιά , στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ συνεχίζει να απασχολεί το προσωπικό, καταβάλλοντας προσηκόντως τις εργοδοτικές και εργατικές εισφορές στους ασφαλιστικούς οργανισμούς (βλ. κατάθεση μάρτυρα ανταπόδειξης και προσκομιζόμενες καταστάσεις για καταβολή ασφαλιστικών εισφορών). Αντίθετα, η μάρτυρας απόδειξης κατέθεσε αναφορικά με οφειλόμενο ποσό στην αιτούσα, και γενικά και αόριστα κατέθεσε ότι άκουσε για άλλες οφειλές σε τρίτους σύμφωνα με την έρευνα των νομικών παραστατών της αιτούσας, χωρίς να γνωρίζει η ίδια εάν η αιτούσα έχει προβεί σε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του καθ’ ου. Επομένως, από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η μη πληρωμή του προαναφερόμενου χρέους της απούσας δεν οφείλεται σε μόνιμη και γενική ταμειακή αδυναμία να αντιμετωπίσει τα ληξιπρόθεσμα και απαιτητά της χρέη, αλλά σε πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία.

Επομένως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη, ενώ παρέλκει η κατ’ ουσίαν έρευνα της ένστασης του άρθρου 6 παρ.2 του ΠτωχΚωδ. Τέλος, ύστερα από σχετικό αίτημα, τα δικαστικά έξοδα του καθ’ου η αίτηση πρέπει να επιβληθούν στην αιτούσα λόγω της ήττας της (άρθρο 741 σε συνδ. με άρθρα 176 και 191 παρ.2 του ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζοντας αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση και

Καταδικάζει την αιτούσα στα δικαστικά έξοδα του καθ’ ου, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400,00) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στα Χανιά στις 31 Μαΐου 2013 και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων, στα Χανιά στις 6 Ιουνίου 2013.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία