fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός 57/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Δελλαπόρτα Βαρβάρα και το Γ ραμματέα Μπότιζα Ιερόθεο.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 3 Απριλίου 2012, για να δικάσει την υπόθεση:

Του αιτούντος: _______ _______ του _______ , κατοίκου Μεγάρων, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Ευαγγέλου Ρεγκούτα.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους και παρίστανται ως εξής: 1) Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «_______ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της _______ _______ , 2) Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «_______  Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ιωάννη Χατζηαντωνίου, 3) Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «_______ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ευγενίας Γατοπούλου, 4)Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «_______ » που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Νικολάου Νακόπουλου, 5) Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «_______ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Γεωργίου Χρήστου, 6) Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «________» που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Νικολίτσας Δημητριάδου και 7) Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «_______ .» που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χριστόφορου Μητρομάρα.

ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ: Της ανωνύμου, τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «_______ » καί με διακριτικό ______ που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Νικολάου Νακόπουλου.

Ο αιτών με την από 4-7-2011 αίτηση του που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 91/22-7-2011, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά που είχε στο σχετικό πινάκιο και ακολούθησε συζήτηση όπως σημειώνεται στα πρακτικά.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΝΟΜΙΜΑ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.2 του ν. 3869/2010, μαζί με την αίτηση ή σε ένα μήνα από την κατάθεση της ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει στην γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου: α) τη βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ.2 του ιδίου νόμου και β) υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περ. α’και β’ της παρ.1 του άρθρου 4 του νόμου. Στη δήλωση αυτή πρέπει προσθέτως να αναφέρει και τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες προέβη την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης. Το ζήτημα ενδέχεται να έχει σημασία για την εκ δόλου περιέλευση του οφειλέτη σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής. Η δήλωση θα έχει θετικό περιεχόμενο επί μεταβιβάσεως ή αρνητικό αν δεν έγιναν τέτοιες μεταβιβάσεις.

Ο αιτών επικαλούμενος ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του ζητεί να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 για ρύθμιση και απαλλαγή των οφειλών από τις απαιτήσεις που διατηρούν σε βάρος του οι πιστωτές του.Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση εισάγεται αρμόδια ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν. 3868/2010). Για το παραδεκτό της προσκομίζεται εντός μηνός από την κατάθεση της αίτησης η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.2 του ν. 3869/10 υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παρ.2 του ίδιου άρθρου, πλην όμως η από 22-8-2011 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος” δεν περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία σύμφωνα με τα ανωτέρω θεωρούνται αναγκαία και δεν είναι συμπληρωμένη με ορθό και ακριβή τρόπο. Ειδικότερα, στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση ο αϊτών ουδόλως αναφέρει, όπως έχει την εκ του νόμου υποχρέωση, ότι έχει ή δεν έχει προβεί σε μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατά την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης. Η έλλειψη αυτή θεωρείται ουσιώδης, δεδομένου ότι βάσει αυτής δέον να ερευνηθεί μήπως ο οφειλέτης σκεπτόμενος να αναλάβει χρέη και να μην τα αποπληρώσει, προβαίνει σε απαλλοτρίωση των ακινήτων του, ώστε οι πιστωτές του να αναγκασθούν σε συμβιβασμό λόγω της ανυπαρξίας ακινήτων συνεπεία της μεταβιβάσεως. Κατόπιν τούτου επειδή η υπεύθυνη δήλωση κρίνεται ατελής και προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος και δαπάνες, το δικαστήριο αφού κάνει δεκτή την κύρια παρέμβαση που ασκήθηκε νόμιμα και παραδεκτά (άρθρο 54 παρ.1 του ΠτΚ, εφαρμοστέο κατ’ άρθρο 15 ν, 3869/10), κρίνει αναγκαίο να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης κατά τη διάταξη του άρθρου 254 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 741 του ίδιου κώδικα, προκειμένου ο αϊτών να βεβαιώσει θετικά ή αρνητικά για μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων του καθώς και να προσδιορίσει την αίτηση στην οποία αναφέρεται η ορθότητα και η πληρότητα των καταστάσεων και εισοδημάτων, ήτοι τα ακριβή στοιχεία αυτής, όπως η ημερομηνία και ο αριθμός κατάθεσης της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Αναβάλλει την έκδοση οριστική απόφασης

Διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, με επιμέλεια του επιμελέστερου των διαδίκων προκειμένου κατά τη νέα δικάσιμο να προσδιορίσει ο αιτών στην από 22-8-2011 υπεύθυνη δήλωση του που κατατέθηκε την 22-8-2011, αν προέβη σε μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων της κατά την τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης καθώς και τα ακριβή στοιχεία της αίτησης όπως η ημερομηνία και ο αριθμός κατάθεσης της.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στα Μέγαρα και στο ακροατήριο του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 13/9/ 2012, απάντων των διαδίκων.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ