fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 3293/2010
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ελένη Γρυπάρη Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Σωτηρία Γκούφα.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 4 Μαρτίου 2010, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: _______ _______ του _______ , κατοίκου Νίκαιας, τον οποίο εκπροσώπησε στο ακροατήριο ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ελευθέριος Φυλλαδάκης.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: _______ _______ του _______ _______ (_______ _______ ), κατοίκου
Ζωγράφου Αττικής, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 12-11¬2007 αγωγή του που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό καταθέσεως 251549/1 1 169/2007, προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 19-2-2009, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της ανωτέρω αγωγής, ο πληρεξούσιος δικηγόρος, αφού ανέπτυξε τους
ισχυρισμούς του, ζήτησε να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τη με αριθμό 679/10-12-2007 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας, Ευφροσύνης Βουγιουκλάκη, διορισμένης στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, προκύπτει ότι επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για συζήτηση για την αρχική δικάσιμο της 19-2-2009, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο. Ο τελευταίος όμως δεν εμφανίστηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο κατά την τελευταία αυτή δικάσιμο και άρα πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο ωστόσο θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 270 ΚΠολΔ) χωρίς να απαιτείται νέα κλήση για εμφάνιση στη μετ’ αναβολή δικάσιμο, αφού η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση του διαδίκου (άρθρο 226 § 4 ΚΠολΔ).

Με την υπό κρίση αγωγή ο ενάγων, ισχυρίζεται ότι ο εναγόμενος εξέδωσε σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «_______ ΑΕ» μια μεταχρονολογημένη τραπεζική επιταγή ποσού 19.200 ευρώ, κατά τα αναλυτικώς εκτιθέμενα στην αγωγή, αν και γνώριζε ότι δεν είχε διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό του. Ότι την επιταγή αυτή ο ενάγων, νόμιμος κομιστής της εξ οπισθογραφήσεως, εμφάνισε νόμιμα και εμπρόθεσμα προς πληρωμή, αυτή όμως δεν πληρώθηκε για τον παραπάνω λόγο. Ότι από την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του εναγομένου υπέστη ζημία ίση με το ποσό της παραπάνω επιταγής. Γι’ αυτό ζητά, μετά από παραδεκτό μερικό περιορισμό του καταψηφιστικού του αιτήματος, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, να του καταβάλει ως αποζημίωση το παραπάνω ποσό της
επιταγής, δηλαδή 19.200 €, το ποσό των 3.000 € ως χρηματική του ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη, καθώς και να αναγνωριστεί ότι ο εναγόμενος υποχρεούται να του καταβάλει το ποσόν των 7.000 ευρώ για τον αμέσως ανωτέρω λόγο και όλα τα παραπάνω ποσά με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, να απαγγελθεί σε βάρος του εναγομένου προσωπική κράτηση διάρκειας ενός έτους ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της εκδοθησομένης απόφασης και λόγω της αδικοπραξίας και να καταδικαστεί αυτός στη δικαστική του δαπάνη.

Η αγωγή αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 14 παρ. 2, 22 και 35 του ΚπολΔ ) κατά την τακτική διαδικασία και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 932, 297, 298, 346 του ΑΚ, 79 του Ν 5960/33, 90.7, 908, 1047 και 176 του ΚπολΔ. Η αγωγή πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το απαιτούμενο για το αντικείμενο της τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα ποσοστά υπέρ του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και ΤΠΔΑ (βλ. τα με αριθμούς 161049, 098021 και 098020 αγωγόσημα).

Από όλα τα έγγραφα που ο ενάγων νομίμως προσκομίζει και επικαλείται, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο εναγόμενος με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «______ ΕΠΕ» εξέδωσε στην Αθήνα μία μεταχρονολογημένη Τραπεζική επιταγή και συγκεκριμένα την με αριθμό _______ Τραπεζική επιταγή, με ημερομηνία εκδόσεως 5-4-2007, ποσού 19.200 ευρώ, με χρέωση του με αριθμό _______ λογαριασμού του πληρωτέα από την Τράπεζα «_______ ΑΕ» σε διαταγή της εταιρείας με την επωνυμία «_______ ΑΕ». Την επιταγή αυτή η ως άνω εταιρεία μεταβίβασε και παρέδωσε με οπισθογράφηση στον _______ _______ , ο οποίος στη συνέχεια τη μεταβίβασε και παρέδωσε με οπισθογράφηση στον _______ _______ , ο οποίος τη μεταβίβασε και παρέδωσε περαιτέρω με οπισθογράφηση στον ενάγοντα. Ο ενάγων, ως νόμιμος κομιστής, εμφάνισε εμπροθέσμως την ανωτέρω επιταγή προς πληρωμή στην πληρώτρια Τράπεζα «_______ ΑΕ», ήτοι την 10-4-2007, πλην όμως αυτή δεν πληρώθηκε ελλείψει διαθεσίμων κεφαλαίων, όπως προκύπτει από την σχετική βεβαίωση της προαναφερόμενης τράπεζας επί του σώματος της επιταγής. Την επιταγή αυτή, όπως προελέχθη, είχε υπογράψει, ο εναγόμενος με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «_______ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και ο οποίος την εξέδωσώ, μολονότι τόσο, κατά τον χρόνο έκδοσης της, όσο και’ κατά το χρόνο εμφάνισης της, εγνώριζε ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια, στην πληρώτρια τράπεζα, για την πληρωμή της. Αποδείχθηκε επίσης, ότι παρά τις οχλήσεις του ενάγοντος, μέχρι και κατά τη συζήτηση της υπό κρίση αγωγής ο εναγόμενος δεν έχει καταβάλει στον τελευταίο οποιοδήποτε ποσό έναντι της οφειλής του.

Ενόψει των παραπάνω, αποδείχθηκε πλήρως η τέλεση εκ μέρους του εναγομένου του αδικήματος της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, από το οποίο ο ενάγων υπέστη ζημία ίση προς το ποσό της επιταγής αυτής, δηλαδή ζημία ύψους 19.200 ευρώ. Αποδείχθηκε τέλος, ότι ο ενάγων υπέστη από τη σε βάρος του αδικοπραξία και ηθική βλάβη. Λαμβάνοντας υπόψη το είδος και την έκταση της προσβολής που υπέστη, την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των διαδίκων και τα διδάγματα της κοινής πείρας, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να επιδικαστεί στον ενάγοντα, ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση, το ποσό των 2.000 €.

Ενόψει των παραπάνω, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αγωγή, ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στον ενάγοντα, το συνολικό ποσό των 21.200 (19.200+2.000) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα της επιδόσεως της αγωγής της και ως την εξόφληση. Η απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή γιατί κατά την κρίση του Δικαστηρίου η επιβράδυνση στην εκτέλεση είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντική ζημία στον ενάγοντα. Λόγω δε της αδικοπραξίας του εναγομένου, πρέπει να απαγγελθεί εναντίον του προσωπική κράτηση διάρκειας μέχρι δύο (2) μήνες, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της παρούσας. Πρέπει δε, τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, να επιβληθούν σε βάρος του εναγομένου, λόγω της ήττας του (άρθρο 176 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει, για την περίπτωση που ο εναγόμενος ασκήσει ανακοπή ερημοδικίας, να οριστεί το νόμιμο παράβολο (άρθρα 501, 502 παρ.1 και 505 παρ.2 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα επίσης ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου.

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσόν των διακοσίων (200) ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο, να καταβάλει στον ενάγοντα, το ποσό των είκοσι μια χιλιάδων διακοσίων (21.200) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα της επιδόσεως της αγωγής.

ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ κατά του εναγομένου προσωπική κράτηση διάρκειας μέχρι δύο (2) μήνες ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της παρούσας.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, τα οποία ορίζει σε εννιακόσια (900) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα, χωρίς την παρουσία του ενάγοντος ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του στις 3 Σεπτεμβρίου 2010.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία